Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми контракту з керівником казенного підприємства


      МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 371 від 12.10.98
   м.Київ
 
 vd981012 vn371
 
     Про затвердження форми контракту з керівником
           казенного підприємства
 
   На виконання п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30
червня 1998 р. N 987 ( 987-98-п ) "Про перетворення державних
підприємств у казенні", згідно з Законом України "Про внесення
змін до Закону України "Про підприємства в Україні" ( 72/98-ВР )
та відповідно до повноважень, наданих Міністерству промислової
політики України по управлінню майном, що є у загальнодержавній
власності, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  форму  контракту  з  керівником казенного
підприємства, що входить  у  сферу  управління  Міністерства
(додається).
   2. Установити, що керівники казенних підприємств щорічно до
15 березня подають в галузеві управління Міністерства звіт про
виконання показників, передбачених контрактом.
   Затвердити форму звіту (додається).
   3. Начальникам головних управлінь (управлінь) довести до
відома керівників казенних підприємств цей наказ.
   4. Контроль за  виконанням  цього  наказу  покласти  на
заступників Міністра по напрямках.
 
 Міністр                         В.Гуреєв
                              Додаток
               Контракт
        з керівником казенного підприємства
    м. Київ       "___" _______________ 199__ р.
   Міністерство промислової політики України, іменоване далі
Орган управління майном казенного підприємства, в особі Міністра
_________________________________________________________________,
   з одного боку, та громадянин
_________________________________________________________________,
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
іменований далі Керівник, з другого боку, уклали цей контракт про
таке:
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
призначається на посаду Керівника казенного підприємства
__________________________________________________________________
        (повна назва посади та підприємства)
 
на термін з _______________________ по ___________________________
           1. Загальні положення
   1. За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо та
через адміністрацію підприємства здійснювати поточне (оперативне)
управління підприємством, забезпечувати його  високоприбуткову
діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за
підприємством державного майна, а  Орган  управління  майном
зобов'язується  створювати  належні  умови  для матеріального
забезпечення і організації праці Керівника.
   2. На підставі контракту виникають трудові відносини між
Керівником підприємства та Органом управління  майном  цього
підприємства.
   3. Керівник, який уклав  цей  контракт,  є  повноважним
представником  підприємства  під  час реалізації повноважень,
функцій,  обов'язків  підприємства,  передбачених   актами
законодавства,  статутом  підприємства,  іншими  нормативними
документами.
   4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.
   5. Керівник підзвітний Органу управління майном у межах,
встановлених  законодавством,  статутом  підприємства  та цим
контрактом.
          2. Права та обов'язки сторін
   6. Керівник  здійснює  поточне  (оперативне)  керівництво
підприємством,   організує   його   виробничо-господарську,
соціально-побутову та іншу діяльність,  забезпечує  виконання
завдань  підприємства,  передбачених  законодавством, статутом
підприємства та цим контрактом.
   7. Керівник зобов'язується забезпечити виконання показників
ефективності використання державного майна і прибутку згідно з
додатком до контракту.
   8. Обов'язки керівника підприємства.
   8а. Керівник підприємства зобов'язаний:
   - надавати своєчасну і достовірну звітність підприємства у
відповідності до затвердженого переліку;
   - щоквартально інформувати  Міністерство  про  зняття  з
серійного виробництва товарів народного споживання і продукції
виробничо-технічного призначення з зазначенням причин прийняття
такого рішення (морально застаріла, відсутність попиту тощо), а
також  про  освоєння  і  випуск  нових  видів  продукції
виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання;
   - сприяти впровадженню найновіших інформаційних технологій і
засобів зв'язку з підрозділами Міністерства;
   - обов'язково  підвищувати  свою   кваліфікацію   або
перепідготовку протягом терміну дії контракту (але не рідше одного
разу на п'ять років);
   - створити в кожному структурному підрозділі і робочому місці
умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також
забезпечити   додержання  прав  працівників,  гарантованих
законодавством про охорону праці.
   8б. Керівник підприємства зобов'язаний забезпечити:
   - виробництво та поставку продукції відповідно до державного
контракту укладених договорів;
   - своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів)
до бюджету та до державних цільових фондів згідно з законодавством
України;
   - цільове використання закріпленого за ним майна та виділених
державних коштів;
   - здійснення  будівництва,  реконструкцію,  модернізацію,
капітальний ремонт основних фондів,  а  також  забезпечувати
своєчасне освоєння нових виробничих потужностей;
   - створення належних умов для високопродуктивної  праці,
додержання законодавства про працю, соціальне страхування;
   - здійснення заходів з удосконалення організації  роботи
підприємства;
   - здійснення заходів з удосконалення організації заробітної
плати  працівників  з  метою  посилення  їх  матеріальної
заінтересованості як у результатах особистої праці, так і у
загальних підсумках роботи підприємства, економне і раціональне
використання фонду оплати праці і  своєчасні  розрахунки  з
працівниками підприємства;
   - виконання норм і вимог щодо охорони довкілля, раціонального
використання і відтворення природних ресурсів та екологічної
безпеки;
   - високоефективну  і  стабільну  роботу  підприємства
(об'єднання) та зміцнення його фінансового стану, отримання та
зростання  прибутку,  рентабельність  виробництва,  динамічний
соціально-економічний розвиток;
   - високий  технічний  рівень  та  якість  продукції, що
виготовляється, її конкурентоспроможність на світовому ринку;
   - дотримання режиму економії ресурсів;
   - зростання продуктивності праці, зниження собівартості та
трудомісткості продукції, що виробляється;
   - розробку та виконання заходів поліпшення нормування праці
на підприємстві, впровадження, як правило, технічно обгрунтованих
норм праці;
   - охорону  та  підтримання  мобілізаційної  готовності у
відповідності до встановлених мобілізаційних планів;
   - захист від розголошення інформації, що становить державну,
службову та комерційну таємницю;
   - в межах своєї компетенції реалізацію державної політики
стосовно державної таємниці та несе особисту відповідальність за
стан її збереження на підприємстві;
   - збереження майна та інших матеріальних цінностей,  що
належать  підприємству  в  повному  господарському  віданні,
недопущення необгрунтованого зменшення статутного фонду;
   - укладення  та  виконання  колективного  договору  у
відповідності з законодавством;
   - виконання  встановлених  правил  внутрішнього трудового
розпорядку;
   - дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних
норм та вимог щодо захисту здоров'я працівників, населення та
споживачів продукції;
   - дотримання правил та норм пожежної безпеки.
   9. Керівник щорічно подає Органу управління майном, з яким
укладено цей контракт, звіт про результати виконання показників,
передбачених контрактом за встановленою формою.
   10. Орган управління майном має право вимагати від Керівника
достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання
чи неналежне  виконання  своїх  обов'язків  щодо  управління
підприємством та розпорядження його майном.
   11. Орган управління майном:
   - призначає  на  посаду та звільняє з посади Керівника
підприємства за погодженням з Кабінетом Міністрів України;
   - затверджує статут підприємства та зміни до нього, здійснює
контроль за додержанням статуту та приймає рішення у зв'язку з
його порушенням;
   - здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є
у державній власності і закріплене за підприємством;
   - здійснює планування і фінансовий контроль за господарською
діяльністю підприємства;
   - затверджує фінансовий план та план розвитку підприємства і
обов'язково укладає з підприємством державні контракти на поставку
продукції (виконання робіт, надання послуг) для державних потреб;
   - визначає порядок використання чистого прибутку підприємства
шляхом встановлення обов'язкових нормативів розподілу  такого
прибутку;
   - затверджує умови та фонд оплати праці підприємства з
урахуванням умов, передбачених галузевою угодою;
   - інформує про галузеву науково-технічну політику;
   - надає інформацію на запит Керівника.
   12. Керівнику належать закріплені за ним повноваження і
права, які поширюються на підприємство законодавчими та іншими
нормативними актами, а також передбачені статутом підприємства та
цим контрактом.
   13. Права Керівника підприємства.
   13а. Керівник підприємства має право самостійно:
   - вирішувати питання діяльності підприємства за винятком
віднесених  законодавством та статутом до компетенції Органу
управління;
   - визначати структуру управління і встановлювати штати з
урахуванням умов і фонду оплати праці підприємства, за погодженням
з Органом управління призначати та звільняти своїх заступників і
головного бухгалтера;
   - діяти без довіреності від імені підприємства, представляти
його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;
   - користуватися  правом  розпорядження майном та коштами
підприємства відповідно до законодавства;
   - укладати  договори, видавати довіреності, відкривати в
установах банків розрахункові та інші рахунки;
   - вирішувати інші питання, віднесені законодавством, органом
управління, статутом підприємства та контрактом до компетенції
Керівника;
   - визначати  стратегію  та  основні  напрями  розвитку
підприємства відповідно до державних програм та замовлень, плану
розвитку підприємства;
   - організувати  діяльність підприємства щодо забезпечення
виконання державного контракту та укладених договорів;
   - реалізовувати продукцію, вироблену поза межами державного
контракту, за цінами (тарифами), що встановлюються підприємством
самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених
законодавством  України,  -  за  фіксованими  (регульованими)
державними цінами (тарифами);
   - розпоряджатися закріпленим за підприємством  на  праві
оперативного управління майном, що є у державній власності, але не
належить до основних фондів  підприємства,  після  виконання
державного контракту відповідно до законодавства України;
   - у межах своєї компетенції видавати накази та інші акти,
давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників
підприємства.
   13б. Керівник  підприємства  за  погодженням  з  Органом
управління має право:
   - розпоряджатися  закріпленим  за підприємством на праві
оперативного управління майном, що є у державній власності і
належить до основних фондів підприємства;
   - здійснювати  господарську  діяльність  за  наявності
незавантажених  для виконання державного контракту виробничих
потужностей;
   - одержувати кредити під виконання державного контракту;
   - випускати цінні папери та реалізовувати їх юридичним особам
і громадянам України та інших держав відповідно до законодавства;
   - створювати філіали, представництва, відділення та інші
відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових
рахунків і затверджувати положення про них.
   14. Орган управління майном делегує Керівнику повноваження
від імені власника укладати колективний договір підприємства.
   15. Керівник  укладає  трудові  договори  з працівниками
підприємства відповідно до чинного законодавства.
   16. Під час укладання трудових договорів з працівниками
підприємства, визначенні та забезпеченні умов їх  праці  та
відпочинку  Керівник  керується  трудовим  законодавством  з
урахуванням  галузевих  особливостей,  передбачених  статутом
підприємства,  генеральною  та галузевою угодами, колективним
договором і фінансовими можливостями підприємства.
     3. Умови матеріального забезпечення керівника
   17. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом,
Керівнику нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу,
одержаного підприємством внаслідок його господарської діяльності,
виходячи з:
   - встановленого йому посадового окладу у розмірі __________
гривень і фактично відпрацьованого часу;
   - встановленої йому надбавки за високі досягнення в праці
(персональна надбавка) у розмірі 50 відсотків посадового окладу і
фактично відпрацьованого часу;
   - встановленої йому надбавки за роботу в умовах режимних
обмежень у розмірі ____ відсотків посадового окладу і фактично
відпрацьованого часу (надбавка встановлюється за погодженням з
управлінням безпеки та режиму Міністерства у розмірах і за умов,
передбачених постановами Кабінету Міністрів України від 15.03.94
р. N 414, від 20.06.94 р. N 426 та наказом Міністра від 20.07.94
р. N 1062, тобто при наявності ліцензії та довідки про допуск);
   - встановленої йому доплати за вчену ступінь _________ у
розмірі  _____  відсотків  до  посадового окладу і фактично
відпрацьованого часу;
   - встановленого йому розміру премії _____ відсотків від
прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства, при цьому
місячний  доход  Керівника  не  повинен  перевищувати ______
середньомісячних заробітних плат (доходу) одного працівника, який
склався на підприємстві за звітний період.
   Премія не нараховується у випадках:
   - відсутність прибутку за звітний період;
   - у разі допущення на підприємстві смертельного нещасного
випадку з боку підприємства або у разі накладення штрафу на
підприємство з боку органів державного нагляду за охороною праці;
   - невиконання наказів та розпоряджень Міністерства (наказом
по Міністерству).
   18. Крім того Керівникові виплачуються:
   - винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до
діючого на підприємстві положення;
   - винагорода за вислугу років відповідно до діючого на
підприємстві положення;
   - винагорода за виконання особливо важливих завдань, якщо
такі завдання оформлялись за додатковою угодою до контракту у
розмірах, визначених додатковими угодами.
   Умови підвищення або зниження обумовленого розміру оплати
праці, встановлення надбавок, премій, винагород за підсумками
роботи:
   - посадовий оклад Керівника змінюється за рішеннями Уряду і
відповідними наказами Міністерства;
   - винагорода за підсумками роботи за рік нараховується по
діючому на підприємстві положенню і виплачується за погодженням з
Міністерством  (галузевим  управлінням,  якому  підпорядковане
підприємство та Головним економічним управлінням);
   - нарахована Керівнику премія, надбавка за високі досягнення
в  праці може бути зменшеною або не нараховуватися у разі
невиконання зобов'язань Керівника за контрактом на  підставі
письмового розпорядження (або наказу) Міністерства.
   19. Керівнику  надається  щорічна  оплачувана  відпустка
тривалістю ____ календарних днів. Оплата відпустки провадиться
виходячи із його середньоденного заробітку, обчисленого у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі відпустки йому
надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його
посадового окладу.
   Керівник визначає час та порядок використання своєї щорічної
відпустки (час початку та завершення, поділу її на частини тощо),
за погодженням з Органом управління майном.
   20. У разі виходу Керівника на пенсію йому виплачується
грошова допомога у розмірі шести посадових окладів.
   21. На  Керівника  розповсюджуються  пільги, гарантії та
компенсації, передбачені колективним договором підприємства.
      4. Відповідальність сторін. Вирішення спорів
   22. У  випадку  невиконання  чи  неналежного  виконання
обов'язків,  передбачених  цим  контрактом,  Сторони  несуть
відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.
   23. Спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому
законодавством.
      5. Внесення змін і доповнень до контракту та
             його припинення
   24. Внесення  змін  та  доповнень  до  цього  контракту
здійснюється шляхом підписання додаткових угод.
   25. Цей контракт припиняється:
   а) після закінчення терміну дії контракту;
   б) за згодою сторін;
   в) до закінчення  терміну  дії  контракту  у  випадках,
передбачених пунктами 26 і 27 цього контракту;
   г) з інших підстав, передбачених законодавством та  цим
контрактом.
   26. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт
розірваний з ініціативи Органу управління майном, у тому числі за
пропозицією місцевого органу державної виконавчої влади,  до
закінчення терміну його дії:
   а) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних
причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;
   б) у  разі  одноразового  грубого  порушення  Керівником
законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, в результаті
чого для підприємства настали значні негативні наслідки (понесено
збитки, виплачено штрафи тощо);
   в) у випадку порушення вимог антимонопольного законодавства;
   г) у разі приховання інформації про об'єкти незавершеного
будівництва, які підлягають  приватизації  згідно  з  Указом
Президента України від 14 жовтня 1993 року N 456;
   д) у разі невиконання  підприємством  зобов'язань  перед
бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та
обов'язкових  платежів,  а  також  невиконання  підприємством
зобов'язань  щодо  виплати  заробітної  плати працівникам чи
недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;
   е) у разі непогодження з органами, уповноваженими управляти
відповідним майном, кошторисів доходів і видатків підприємств;
   є) у разі несплати реструктурованої податкової заборгованості
протягом трьох місяців при наявності вини Керівника;
   ж) за поданням службових осіб органів державного нагляду за
охороною праці у разі систематичних порушень вимог  чинного
законодавства з питань охорони праці.
   27. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до
закінчення терміну його дії:
   а) у випадку систематичного невиконання Органом управління
майном своїх обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що
обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника, втручання в
його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або
вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності
підприємства;
   б) у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають
виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин.
   28. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від
Керівника  причин  встановлюються такі додаткові гарантії та
компенсації:
_________________________________________________________________.
   29. За два місяці до закінчення терміну дії контракту він
може бути за угодою Сторін подовжений або укладений на новий чи
інший термін.
   30. Якщо розірвання контракту проводиться на  підставах,
встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про
це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт
8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.
        6. Термін дії та інші умови контракту
   31. Цей контракт діє з "___" _______________ 199__ р. до
"___" _______________ 199__ р.
   32. Сторони  зобов'язуються додержуватись конфіденційності
умов цього контракту, крім випадків, коли:
   - сторони  з одностайної згоди роблять винятки з цього
правила;
   - сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх
інтересів в суді;
   - про умови контракту інформуються працівники підприємства та
інші особи в зв'язку  з  необхідністю  виконання  контракту
(ознайомлення працівників бухгалтерії, що займаються визначенням
розміру винагороди Керівника тощо). Сторони вживають заходів по
дотриманню конфіденційності умов контракту цими працівниками та
особами (шляхом попередження інформованих осіб про необхідність
дотримуватися конфіденційності отриманих ними відомостей про умови
контракту тощо);
   - сторони інформують про умови контракту своїх адвокатів
(довірених осіб, представників).
   32а. Інші особливі умови:
   - Керівникові  дозволяється  використовувати  службовий
автомобіль цілодобово, а також у вихідні чи святкові дні для
вирішення виробничих питань.
__________________________________________________________________
        7. Адреси сторін та інші відомості
   33. Відомості про підприємство:
   Повна назва: ________________________________________________
__________________________________________________________________
   Адреса: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
   Розрахунковий рахунок N _____________________________________
__________________________________________________________________
   34. Відомості про Орган управління майном:
   Повна назва: Міністерство промислової політики України
   Адреса: 252035, м. Київ, вул. Сурикова, 3
   Посада, прізвище, ім'я,  по  батькові  керівника  Органу
управління майном: Міністр Гуреєв Василь Миколайович
   Службовий телефон  керівника  Органу  управління  майном:
246-32-01
   35. Відомості про Керівника:
   Домашня адреса: _____________________________________________
   Домашній телефон: ___________________________________________
   Службовий телефон: __________________________________________
   Паспорт _______ серія _______ N _________________
виданий "___" _______________ 199__ р. ___________________________
__________________________________________________________________
         (назва органу, що видав паспорт)
   36. Цей  контракт  укладено  в  двох  примірниках,  які
зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.
   37. Додатки до контракту: N 1
__________________________________________________________________
   (вказати у разі необхідності інші відомості, наприклад,
     перелік додатків до контракту, наявність пільг з
           оподаткування Керівника)
 
 Від Органу управління майном        Керівник
_______________________________ _________________________________
 (посада, прізвище, ім'я, по   (посада, прізвище, ім'я, по
      батькові)            батькові)
_______________________________ _________________________________
      (підпис)             (підпис)
 
 М.П. "__" __________ 199_ р.  "__" ____________ 199__ р.
              "Погоджено"
__________________________________________________________________
       (орган, посада, прізвище, підпис, дата)
 
 Візи:
   Заступник Міністра  ______________
   Начальник головного
   економічного
   управління      ______________ С.О.Баулін
   Начальник управління ______________
   Начальник управління
   кадрів та кадрової
   політики       ______________ В.І.Лобенко
   Начальник управління
   правового
   забезпечення     ______________ М.М.Ніколенко
   Начальник управління
   режиму і безпеки   ______________ П.П.Явдощенко
                     Додаток N 1
                     до контракту N _________
              Показники
   ефективності використання державного майна і прибутку,
   що  враховуються під час  укладання  контракту з
        керівником казенного підприємства
 
______________________________________________, який призначається
     (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
        (посада, найменування підприємства)
_________________________________________________________________,
 
зобов'язується організувати роботу підприємства з метою досягнення
таких результатів:
--------------------------------------------------------------------------
| Показники  | 1997 |    Період, обумовлений у контракті      |
|       | р. |--------------------------------------------------|
|       |(звіт)|1998 р. |1999 р. |2000 р. |2001 р. |2002 р.  |
|       |   |(план,  |(план,  |(план,  |(план,  |(план,  |
|       |   |норматив)|норматив)|норматив)|норматив)|норматив) |
|--------------+------+---------+---------+---------+---------+----------|
|1. Балансовий |   |     |     |     |     |     |
|прибуток, млн.|   |     |     |     |     |     |
|грн.     |   |     |     |     |     |     |
|--------------+------+---------+---------+---------+---------+----------|
|2. Питома вага|   |     |     |     |     |     |
|прибутку, що |   |     |     |     |     |     |
|залишається у |   |     |     |     |     |     |
|розпорядженні |   |     |     |     |     |     |
|підприємства, |   |     |     |     |     |     |
|яка      |   |     |     |     |     |     |
|спрямовується |   |     |     |     |     |     |
|у фонд    |   |     |     |     |     |     |
|розвитку   |   |     |     |     |     |     |
|виробництва, |   |     |     |     |     |     |
|%       |   |     |     |     |     |     |
|--------------+------+---------+---------+---------+---------+----------|
|3. Обсяг   |   |     |     |     |     |     |
|поставок   |   |     |     |     |     |     |
|продукції на |   |     |     |     |     |     |
|експорт, тис. |   |     |     |     |     |     |
|доларів США  |   |     |     |     |     |     |
|--------------+------+---------+---------+---------+---------+----------|
|4. Структура |   |     |     |     |     |     |
|обігових   |   |     |     |     |     |     |
|коштів на   |   |     |     |     |     |     |
|01.01     |   |     |     |     |     |     |
|поточного   |   |     |     |     |     |     |
|року:     |   |     |     |     |     |     |
|--------------+------+---------+---------+---------+---------+----------|
|у тому числі: |   |     |     |     |     |     |
|--------------+------+---------+---------+---------+---------+----------|
|готова    |   |     |     |     |     |     |
|продукція,  |   |     |     |     |     |     |
|млн. грн.   |   |     |     |     |     |     |
|--------------+------+---------+---------+---------+---------+----------|
|товарно-   |   |     |     |     |     |     |
|матеріальні  |   |     |     |     |     |     |
|цінності, млн.|   |     |     |     |     |     |
|грн.     |   |     |     |     |     |     |
|--------------+------+---------+---------+---------+---------+----------|
|незавершене  |   |     |     |     |     |     |
|будівництво, |   |     |     |     |     |     |
|млн. грн.   |   |     |     |     |     |     |
|--------------+------+---------+---------+---------+---------+----------|
|5.      |   |     |     |     |     |     |
|Рентабельність|   |     |     |     |     |     |
|товарної   |   |     |     |     |     |     |
|продукції, % |   |     |     |     |     |     |
|--------------+------+---------+---------+---------+---------+----------|
|6.      |   |     |     |     |     |     |
|Використання |   |     |     |     |     |     |
|виробничих  |   |     |     |     |     |     |
|потужностей з |   |     |     |     |     |     |
|випуску    |   |     |     |     |     |     |
|основних видів|   |     |     |     |     |     |
|продукції (за |   |     |     |     |     |     |
|окремими   |   |     |     |     |     |     |
|видами    |   |     |     |     |     |     |
|продукції), % |   |     |     |     |     |     |
|--------------+------+---------+---------+---------+---------+----------|
|7. Дебіторська|   |     |     |     |     |     |
|заборгованість|   |     |     |     |     |     |
|по експортно- |   |     |     |     |     |     |
|імпортних   |   |     |     |     |     |     |
|операціях,  |   |     |     |     |     |     |
|млн. грн.   |   |     |     |     |     |     |
|--------------+------+---------+---------+---------+---------+----------|
|8.      |   |     |     |     |     |     |
|Забезпечення |   |     |     |     |     |     |
|своєчасного і |   |     |     |     |     |     |
|повного    |   |     |     |     |     |     |
|внесення   |   |     |     |     |     |     |
|платежів до  |   |     |     |     |     |     |
|бюджету,   |   |     |     |     |     |     |
|включаючи   |   |     |     |     |     |     |
|внески до   |   |     |     |     |     |     |
|Пенсійного  |   |     |     |     |     |     |
|фонду, та   |   |     |     |     |     |     |
|недопущення  |   |     |     |     |     |     |
|заборгованості|   |     |     |     |     |     |
|з заробітної |   |     |     |     |     |     |
|плати     |   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------
   Цей додаток є невід'ємною частиною контракту від
   "___" _______________ 199__ р. N ______
             Підписи сторін:
 
  Від Органу управління майном        Керівник
 _______________________________  _______________________________
 _______________________________  _______________________________
 (посада, прізвище, ім'я, по    (посада, прізвище, ім'я, по
      батькові)             батькові)
 _______________________________  _______________________________
      (підпис)             (підпис)
 
 М.П. "__" ____________ 199__ р.  "___" _______________ 199__ р.
 
 Візи:
   Заступник Міністра   ______________
   Начальник головного
   економічного
   управління       ______________ С.О.Баулін
   Начальник управління  ______________
                      Додаток N 2
                      до контракту N ________
             Додаткові умови
  (визначають вимоги щодо технічного переозброєння; введення
  нових потужностей; перелік комплексних науково-технічних
  програм, в яких бере участь казенне підприємство на основі
  договорів, укладених Міністерством, перелік ДКР (НКДР) по
  темах і термінах виконання; перелік виробів, які входять в
  замовлення Міністерства; перелік об'єктів капітального
            будівництва тощо)
 
______________________________________________, який призначається
   (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
        (посада, найменування підприємства)
_________________________________________________________________,
 
зобов'язується організувати роботу казенного підприємства з метою
виконання таких умов (робіт), при якісному і своєчасному виконанні
яких передбачається виплата винагороди за виконання особливо
важливого завдання:
 ----------------------------------------------------------------
 |   Зміст умови   |  Термін   | Обумовлений розмір  |
 | (особливо важливого | виконання  |   винагороди    |
 |    завдання)    |        |           |
 ----------------------------------------------------------------
   Цей додаток є невід'ємною частиною контракту від
 "___" _______________ 199__ р. N ______
             Підписи сторін:
 
  Від Органу управління майном        Керівник
 _______________________________  _______________________________
 _______________________________  _______________________________
 (посада, прізвище, ім'я, по    (посада, прізвище, ім'я, по
      батькові)             батькові)
 _______________________________  _______________________________
      (підпис)             (підпис)
 
 М.П. "__" ____________ 199__ р.  "___" _______________ 199__ р.
 
 Візи:
   Заступник Міністра   ______________
   Начальник головного
   економічного
   управління       ______________ С.О.Баулін
   Начальник управління  ______________
                 Затверджено
                 наказом Міністерства промислової
                 політики України
                 від 12 жовтня 1998 р. N 371
                Звіт
    керівника казенного підприємства про  виконання
    показників використання державного майна і прибутку
    (надсилається в  управління  Мінпромполітики по
    підпорядкуванню до 15 березня наступного за звітним
               року)
 
Керівник підприємства ____________________________________________
             (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
Підприємство _____________________________________________________
                (назва, юридична адреса)
 
Міністерство промислової політики України
 
Термін дії контракту _____________________________________________
Звітний період ___________________________________________________
 
------------------------------------------------------------------
|  Передбачені контрактом   | Одиниця |Передбачено |Фактично |
|     показники      | виміру  |контрактом | за   |
|               |     |      |звітний |
|               |     |      | рік  |
|------------------------------+----------+------------+---------|
|1. Балансовий прибуток    |млн. грн. |      |     |
|------------------------------+----------+------------+---------|
|2. Питома вага прибутку, що  |  %   |      |     |
|залишається у розпорядженні  |     |      |     |
|підприємства, яка       |     |      |     |
|спрямовується у фонд розвитку |     |      |     |
|виробництва          |     |      |     |
|------------------------------+----------+------------+---------|
|3. Обсяг поставок продукції  |  %   |      |     |
|на експорт, тис. доларів США |     |      |     |
|------------------------------+----------+------------+---------|
|4. Структура обігових коштів |     |      |     |
|на 01.01 поточного року:   |     |      |     |
|у тому числі:         |     |      |     |
|------------------------------+----------+------------+---------|
|готова продукція       |млн. грн. |      |     |
|------------------------------+----------+------------+---------|
|товарно-матеріальні цінності |млн. грн. |      |     |
|------------------------------+----------+------------+---------|
|незавершене будівництво    |млн. грн. |      |     |
|------------------------------+----------+------------+---------|
|5. Рентабельність товарної  |  %   |      |     |
|продукції           |     |      |     |
|------------------------------+----------+------------+---------|
|6. Використання виробничих  |  %   |      |     |
|потужностей з випуску     |     |      |     |
|основних видів продукції (за |     |      |     |
|окремими видами продукції)  |     |      |     |
|------------------------------+----------+------------+---------|
|7. Дебіторська заборгованість |млн. грн. |      |     |
|по експортно-імпортних    |     |      |     |
|операціях           |     |      |     |
|------------------------------+----------+------------+---------|
|8. Забезпечення своєчасного і |     |      |     |
|повного внесення платежів до |     |      |     |
|бюджету, включаючи внески до |     |      |     |
|Пенсійного фонду, та     |     |      |     |
|недопущення заборгованості з |     |      |     |
|заробітної плати       |     |      |     |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник підприємства         (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка