Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Типового положення про центр олімпійської підготовки


 
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
              Н А К А З
 
 N 2007 від 07.10.98         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   30 жовтня 1998 р.
 vd981007 vn2007           за N 700/3140
 
     Про затвердження Типового положення про центр
           олімпійської підготовки
 
   Відповідно до статті 20 Закону України "Про фізичну культуру
і спорт" ( 3808-12 ), Указу Президента України від 01.09.98
N 963/98 "Про затвердження Цільової комплексної програми "Фізичне
виховання - здоров'я нації" та з метою успішної підготовки і
виступу українських спортсменів на чемпіонатах Європи, світу,
Олімпійських іграх Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Типове  положення  про центр олімпійської
підготовки (надалі - Положення), що додається.
   2. Комітету  з  фізичної  культури  і спорту Автономної
Республіки Крим, управлінням з питань фізичної культури та спорту
областей, мм.Києва та Севастополя разом з центральними Радами
фізкультурно-спортивних товариств організувати роботу  центрів
олімпійської підготовки з пріоритетних видів спорту відповідно до
затвердженого Положення.
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Держкомспорту України Костенка М.П.
 
 Голова Комітету                   І.Н.Федоренко
                      Затверджено
                 Наказ Державного комітету України
                 з фізичної  культури і спорту
                 07.10.98 N 2007
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 жовтня 1998 р.
                   за N 700/3140
 
 
             Типове положення
        про центр олімпійської підготовки
           1. Загальні положення
   1.1. Центр олімпійської підготовки (ЦОП) - це спеціалізований
спортивний  заклад,  основним  завданням якого є організація
навчально-тренувального процесу для підготовки та вдосконалення
спортивної  майстерності  спортсменів  високої  кваліфікації,
спроможних успішно виступати на чемпіонатах Європи, світу та
Олімпійських іграх, створення для них та тренерського складу
належних умов для тренування, проживання, харчування, медичного
забезпечення.
   1.2. ЦОП організуються за рішенням  відповідних  органів
управління фізичною культурою та спортом державних адміністрацій,
Центральних рад фізкультурно-спортивних товариств за погодженням з
Держкомспортом та належать до сфери їхнього управління.
   1.3. ЦОП у своїй діяльності керуються Конституцією  України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами  Президента України,
Кабінету Міністрів України, наказами Держкомспорту та рішеннями
відповідних органів виконавчої влади, а також цим Положенням.
   1.4. За своїм значенням та підпорядкуванням ЦОП мають статус
регіональних, міжрегіональних, відомчих та міжвідомчих.
   1.5.  Організація  ЦОП  здійснюється  за умов наявності
спортивної  бази  (споруди,  комплексу  тощо)  з відповідним
матеріально-технічним   забезпеченням  навчально-тренувального
процесу, відновлювальних заходів, раціонального харчування та
проживання спортсменів і тренерів.
   1.6. Формування облікової чисельності постійного та змінного
складу спортсменів, що проходять підготовку в ЦОП, здійснюється на
підставі  наказів  управлінь  з  фізичної культури і спорту
відповідних    держадміністрацій,    Центральних    рад
фізкультурно-спортивних товариств за участю спортивних федерацій,
за погодженням з Держкомспортом.
   1.7. З  метою  забезпечення  загального  керівництва  та
координації діяльності ЦОП створюються Координаційні ради, до
складу яких входять представники засновників центрів. Діяльність
Координаційних рад  регулюється  Положенням  про  раду,  яке
розробляється     і     затверджується     органами
(організаціями)-засновниками у встановленому порядку.
   1.8. ЦОП може бути юридичною особою, мати печатку, рахунки в
банку (гривневий, валютний), бланки, веде самостійний баланс та
звітність,   має   право   укладати  угоди,  здійснювати
навчально-тренувальну і господарчу діяльність у відповідності до
чинного законодавства та нормативних документів державних органів.
   За спортивною спеціалізацією ЦОП може бути профільним з
окремих видів спорту або комплексним з декількох видів спорту.
     2. Організація навчально-тренувального процесу
   2.1. Основною формою організації роботи ЦОП є постійно діючий
навчально-тренувальний збір до 250 днів на рік. Організація
навчально-тренувального процесу на зборі здійснюється на підставі
затверджених у відповідності до цільової програми підготовки
спортсменів  на  олімпійський  цикл,  учбових  програм  та
індивідуальних планів.
   2.2. ЦОП працює з постійним та змінним складом спортсменів із
числа резерву, кандидатів, членів збірних команд України, а також
із перспективною молоддю.
   2.3. ЦОП у ході навчально-тренувального процесу на час збору
забезпечує для спортсменів та тренерів, згідно із затвердженим
складом, розміщення, харчування, надання медично-відновлювальних
засобів у відповідності до затверджених у встановленому порядку
норм витрат на проведення навчально-тренувальних зборів у межах
коштів, затверджених на проведення збору.
   ЦОП може забезпечувати контингент спортсменів  спортивною
формою, інвентарем та організовувати на договірних умовах з
комплексними науковими групами науково-методичне  забезпечення
тренувального процесу.
   2.4. До роботи в ЦОП на умовах контрактного договору (зі
збереженням і виплатою заробітної плати за основним місцем роботи)
за рекомендаціями спортивних федерацій з видів спорту та на
підставі рішень управлінь з питань фізичної культури та спорту
відповідних  держадміністрацій,  центральних  рад  спортивних
товариств залучаються кваліфіковані тренери (особисті тренери).
   2.5. Ефективність роботи ЦОП визначається за результатами
виступів спортсменів в офіційних міжнародних змаганнях за умови
перебування цих спортсменів на зборах ЦОП не менше ніж 90 днів на
рік.  При  цьому  за  результати,  досягнуті  спортсменами,
зарахованими на збір у ЦОП, може встановлюватись паралельний залік
територіям, Центральним радам фізкультурно-спортивних товариств,
спортивним комітетам, які є засновниками ЦОП.
   2.6. ЦОП здійснює виховну роботу зі спортсменами, тренерами у
відповідності до вимог Олімпійської хартії та інформує їх з питань
історії та розвитку олімпійського руху.
      3. Планове забезпечення діяльності центру
           олімпійської підготовки
   3.1. Основними плановими  документами,  що  регламентують
діяльність ЦОП, є:
   - кошторис   прибутків    і    видатків    центру
(навчально-тренувального збору);
   - перспективний план підготовки спортсменів на олімпійський
цикл;
   - обліковий склад тренерів і спортсменів планових зборів;
   - річний календарний план спортивних заходів;
   - індивідуальні плани підготовки спортсменів;
   - план  проведення  медичних  обстежень  спортсменів  і
відновлювальних заходів;
   - план-графік роботи ЦОП.
   3.2. Розробка показників планів  спортивної  роботи  ЦОП
здійснюється  центрами  спільно  з  Координаційними  радами,
спортивними  федераціями  з  видів  спорту  та  органами
(організаціями), які є замовниками проведення зборів.
   Плани навчально-тренувальної  роботи  ЦОП  затверджуються
управліннями  відповідних  держадміністрацій за погодженням з
органами (Центральними радами товариств, спортивними комітетами,
іншими організаціями) - замовниками проведення зборів.
      4. Фінансове забезпечення діяльності центру
           олімпійської підготовки
   4.1. Діяльність ЦОП здійснюється за рахунок коштів:
   - що  передбачаються  засновниками на заходи з фізичної
культури та спорту з відповідних бюджетів;
   - дольової участі організацій - замовників проведення зборів;
   - внесків і доходів, які не заборонені законодавством.
   4.2. Кошти  на  проведення  навчально-тренувальних зборів
обраховуються на підставі договорів-контрактів, що укладаються ЦОП
з  органами  (організаціями)  - замовниками проведення збору
(заходу)  виходячи з облікової чисельності учасників  збору,
тривалості збору та затверджених норм витрат.
   4.3. Кошторис прибутків і видатків  ЦОП  складається  і
затверджується  у  строки  і в порядку, встановлених чинним
законодавством.
   4.4. В  окремих випадках на підставі рішень відповідних
держадміністрацій,  Центральних  рад  фізкультурно-спортивних
товариств в ЦОП може вводитись штатна чисельність працівників, що
обслуговує організацію  і  проведення  навчально-тренувального
процесу за рахунок позабюджетних коштів.
   4.5. ЦОП має право укладати договори, що  пов'язані  з
проведенням  навчально-тренувальних  зборів, змагань, прийомом
спортивних делегацій (згідно із затвердженим календарем).
   4.6. Ведення бухгалтерського обліку, подання звітності про
використання коштів здійснюється в загальновстановленому порядку.
           5. Заключні положення
   5.1. ЦОП надсилає щорічно до 1 січня в Держкомспорт України
та організації-засновники звіт про виконання плану роботи та
результати виступу спортсменів у змаганнях з літніх видів спорту і
до 1 травня - із зимових видів спорту.
   5.2. Ліквідація центрів здійснюється у встановленому чинним
законодавством порядку органами (організаціями)-засновниками.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка