Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Програми розвитку вітчизняного страхового ринку на 1998-2000 роки


 
            П О С Т А Н О В А
         від 14 вересня 1998 р. N 1428
                Київ
     Про затвердження Програми розвитку вітчизняного
        страхового ринку на 1998-2000 роки
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Програму розвитку вітчизняного страхового ринку
на 1998 - 2000 роки (додається).
   Комітетові у справах нагляду  за  страховою  діяльністю
встановити контроль за реалізацією цієї Програми  і  щороку
інформувати Кабінет Міністрів України станом на 15 січня та 15
липня про хід її виконання.
   2. Фінансування Програми розвитку вітчизняного страхового
ринку на 1998 - 2000 роки провадиться в межах коштів, передбачених
міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади,
визначених відповідальними виконавцями.
 
   Прем'єр-міністр України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.67
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 14 вересня 1998 р. N 1428
               ПРОГРАМА
       розвитку вітчизняного страхового ринку
            на 1998 - 2000 роки
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
       Заходи          |Термін  | Відповідальні
                    |виконання| виконавці
——————————————————————————————————————————————————————————————————
         Удосконалення нормативної бази
 
1. Підготувати пропозиції     щодо 1998 рік Укрстрахнагляд
  врегулювання у Цивільному кодексі      Мін'юст
  України  (прийнятому  у  першому      Мінекономіки
  читанні Верховною Радою України)
  відносин у галузі страхування з
  урахуванням практики функціонування
  страхових ринків
 
2. Підготувати проект Закону України 1998 рік Укрстрахнагляд
  "Про внесення змін і доповнень до      Мінекономіки
  Закону України "Про страхування", у      Мінфін
  якому зокрема:                 Мін'юст
   визначити види страхування;
   уточнити страхові терміни;
   конкретизувати      функції
   посередників на страховому ринку;
   уточнити  порядок  припинення
   договорів      страхування;
   передбачити умови для розширення
   інвестиційних     можливостей
  страховиків;
   уточнити порядок    визначення
  платоспроможності страховиків;
   підвищити кваліфікаційні  вимоги
  до  керівництва  та  фахівців
  страховиків;
   уточнити процедуру  санації  та
  ліквідації страховиків
 
3. Розробити нормативно - інструктивні 1998 рік Укрстрахнагляд
  документи   щодо:              Мінекономіки
   ведення спеціального   обліку,      Мінфін
  аналізу і звітності страховиків;
   спеціалізованого     балансу
  страховиків;
   здійснення реєстрації, обліку та
  сертифікації страхових посередників
 
4. Провести комплексний     аналіз 1999 рік Мінфін
  законодавчих  актів  з  питань      інші заінтересо-
  обов'язкового      державного      вані центральні
  страхування   і   підготувати      органи
  пропозиції щодо його упорядкування       виконавчої влади
                         Укрстрахнагляд
                         Мінекономіки
                         Мін'юст
 
5. Переглянути існуючі      види 1999 рік Укрстрахнагляд
  обов'язкового страхування з огляду      Мінфін
  на   необхідність  забезпечення      Мінекономіки
  обов'язковості  страхування  для      Мін'юст
  страховиків і страхувальників
    Підвищення платоспроможності страхових організацій
 
6. Підготувати пропозиції     про      Укрстрахнагляд
  збільшення розміру статутного фонду      Мінекономіки
  страхових організацій України:    починаю- Мін'юст
   до 500 тис. екю          чи   з
                    1 липня
                    2000 р.
   до 1 млн. екю           починаю-
                    чи   з
                    1 січня
                    2003 р.
7. Переглянути діючу      систему 1998 -  Укрстрахнагляд
  розміщення  страхових  резервів, 1999 роки Мінфін
  надавши  право  здійснення  їх      Мінекономіки
  вкладення  у  високорентабельні      Мін'юст
  інвестиційні проекти з урахуванням
  їх пріоритетності за  напрямами,
  визначеними  Кабінетом  Міністрів
  України
 
8. Підготувати пропозиції     щодо 1998 -  Укрстрахнагляд
  удосконалення        системи 2000 роки заінтересовані
  самоорганізації  і  самоконтролю      міністерства
  страховиків  шляхом створення їх      та інші
  об'єднань  за  основними  видами      центральні
  страхування:                  органи
   цивільної    відповідальності      виконавчої влади
   власників транспортних засобів;      Мін'юст
   морських  ризиків;
   авіаційних ризиків;
   ядерних   ризиків;
   експортно-імпортних   ризиків;
   медичного страхування
 
9. Забезпечити удосконалення  системи 1998 -  Укрстрахнагляд
  взаємного    страхування   та 2000 роки заінтересовані
  співстрахування шляхом:            міністерства
   створення товариств   взаємного      та інші
  страхування за галузевим принципом      центральні
  та в корпоративних об'єднаннях;        органи
   визначення засад  у  здійсненні      виконавчої влади
  операцій із співстрахування;
   створення єдиного фонду страхових
  гарантій
     Розширення ринку страхових послуг та підвищення
          їх конкурентоспроможності
 
10. Підготувати пропозиції    щодо 1998 -  Укрстрахнагляд
  поетапного  входження України до 2000 роки Мінфін
  міжнародного  страхового  ринку,      Фонд державного
  зокрема щодо:                 майна
   вступу до      міжнародних      Мін'юст
  організацій,   діяльність  яких
  пов'язана із страхуванням;
   розроблення системи  поступової
  адаптації      національного
  законодавства     до   вимог
  європейських директив  з питань
  страхування
 
11. Організувати проведення роботи з 1 січня  Укрстрахнагляд
  упорядкування діяльності аварійних 1999 р.  Мінфін
  комісарів на страховому ринку         Мінекономіки
                         Мін'юст
 
12. Підготувати пропозиції щодо:    1999 рік МОЗ
   1) визначення засад діяльності      Пенсійний фонд
  комерційних страхових організацій      Мінпраці
  у системі соціального страхування,      Держнаглядохо-
  зокрема у сфері:               ронпраці
    медичного страхування;          Фонд соціального
    пенсійного страхування;          страхування
    страхування на     випадок      Укрстрахнагляд
    безробіття;                Мінфін
    страхування від    нещасних      Мінекономіки
  випадків на   виробництві   та      Мін'юст
  професійного  захворювання, які
  спричинили втрату працездатності;
   2) створення системи медичного
  страхування "Асістанс - Україна"
 
13. Здійснити заходи  щодо створення постійно Укрстрахнагляд
  системи  перестрахувального ринку      Мінекономіки
  України                    Мін'юст
   Удосконалення порядку оподаткування страхової діяльності
 
14. Підготувати пропозиції, пов'язані 1999 рік Укрстрахнагляд
  з переходом   до  оподаткування      Мінфін
  прибутку страхових організацій        Державна
                         податкова
                         адміністрація
                         Мінекономіки
                         Мін'юст
 
15. Переглянути перелік  витрат,  що 1999 рік Укрстрахнагляд
  відносяться       страховими      Державна
  організаціями на валові витрати        податкова
                         адміністрація
                         Мінекономіки
                         Мін'юст
   Вимоги до створення та діяльності страхових організацій
 
16. Здійснювати обов'язковий   аудит 1999 рік Укрстрахнагляд
  юридичних  осіб,  зокрема  їх
  фінансового стану та спрямування
  коштів у разі:
    створення нових   страхових
    організацій;
    зміни засновників;
    збільшення статутного фонду
 
17. Розробити додаткові  обов'язкові для нових Укрстрахнагляд
  кваліфікаційні   вимоги    до організа- Міносвіти
  керівників, заступників керівників цій з
  страхових організацій  з  вищою 1 вересня
  економічною або юридичною освітою; 2000 р.
  до   начальників    відділів для діючих
  (департаментів)  з  вищою  або організа-
  спеціальною освітою за фахом    цій з
                    1 січня
                    2000 р.
 
18. Опрацювати питання      щодо      Укрстрахнагляд
  встановлення обов'язкових вимог,
  яким мають відповідати приміщення,
  де   розміщуються    страхові
  організації, з метою запобігання
  зловживанням та захисту інтересів
  клієнтів:
  на умовах оренди;          1 січня
                    2000 р.
  власних приміщень          1 січня
                    2003 р.
 
19. Здійснити уніфікацію   страхових 1999 рік Мінтранс
  продуктів за:                 Укрстрахнагляд
    морськими ризиками;            Мінекономіки
    авіаційними ризиками;           Морське
    страхуванням вантажів;          страхове  бюро
    іншими видами страхування         Авіаційне
                         страхове  бюро
                         Мін'юст
 
20. Підготувати пропозиції    щодо 1999 рік Укрстрахнагляд
  запровадження     ліцензування      Мінекономіки
  страхової діяльності брокерів, у      Мін'юст
  тому числі іноземних
       Розвиток інфраструктури страхового ринку
 
21. Підвищувати рівень    страхової      Укрстрахнагляд,
  культури населення України шляхом:      об'єднання
    регулярного проведення  прес- 1998 -  страховиків
  конференцій Укрстрахнагляду;    2000 роки засоби масової
    щомісячного    інформування      інформації
  населення про  особливості різних      заінтересовані
  видів страхування  у друкованих      страховики
  засобах масової  інформації  (з
  тиражем    понад    50 тис.
  примірників);
    створення органу або підрозділу 1999 рік
  для роз'яснення питань, пов'язаних
  із  страхуванням,  та підготовки
  відповідної   інформації   для
  публікування
 
22. Підготувати пропозиції    щодо 1999 рік Укрстрахнагляд
  підвищення статусу Ліги страхових      Ліга страхових
  організацій України              організацій
 
23. Створити аналітичні  центри  з 1998 рік Укрстрахнагляд
  розроблення прогнозів і стратегії
  страхової  справи, актуарного та
  правового забезпечення страхування
 
24. Створити асоціації актуаріїв  та 2000 рік Укрстрахнагляд
  розробити        відповідні
  нормативно-правові  акти,   які
  регулюють їх діяльність
 
25. Створити:              2000 рік Укрстрахнагляд
   а) інформаційно-аналітичну         об'єднання
  систему  обліку    діяльності      страховиків
  страхових організацій, а саме:
   квартальної та річної звітності;
   договорів страхування життя;
   майнового страхування;
   перестрахування;
   б) маркетингову   систему  в
  Інтернеті
 
26. Створити систему    аварійного 2000 рік Укрстрахнагляд
  комісарства                  Мінфін
                         Мінекономіки
                         Мін'юст
                         інші
                         заінтересовані
                         центральні
                         органи
                         виконавчої влади
 
27. Створити єдину систему підготовки до 2000  Укрстрахнагляд
  та перепідготовки кадрів      року   заінтересовані
                         навчальні
                         заклади
 
28. Узяти участь у підготовці проектів
  Законів України:
  Про загальнообов'язкове  державне 1998 -  Мінпраці
  соціальне страхування на випадок 1999 роки Мінекономіки
  безробіття                  Мінфін
                         Пенсійний фонд
                         Укрстрахнагляд
                         Мін'юст
  Про загальнообов'язкове  державне 1998 -  Мінпраці
  пенсійне страхування        1999 роки Мінфін
                         Мінекономіки
                         Укрстрахнагляд
                         Пенсійний фонд
                         Мін'юст
  Про загальнообов'язкове  державне 1998 -  МОЗ
  соціальне медичне страхування    1999 роки Мінпраці
                         Мінекономіки
                         Мінфін
                         Укрстрахнагляд
                         Фонд соціального
                         страхування
                         Мін'юст
  Про недержавні пенсійні фонди    1998 -  Пенсійний фонд
                    1999 роки Мінекономіки
                         Мінфін
                         Мінпраці
                         Фонд державного
                         майна
                         Укрстрахнагляд
                         Мін'юст
  Про оподаткування     прибутку 1998 рік Державна
  підприємств                  податкова
                         адміністрація
                         Мінфін
                         Укрстрахнагляд
                         Мін'юст
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка