Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо подолання кризового стану в гірничо-металургійному комплексі України


 
            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
      Про заходи щодо подолання кризового стану в
       гірничо-металургійному комплексі України
   Враховуючи кризовий стан в гірничо-металургійному комплексі
України і   як   наслідок   загострення  економічної  та
соціально-політичної ситуації в регіонах розташування підприємств
галузі, яке сталося через звуження ринків збуту металургійної
продукції, незбалансованість  цін  на  сировину,  енергоносії,
транспортні та інші послуги з цінами на готову продукцію на
світових ринках, неефективність здійснення заходів з приватизації
та реструктуризації  об'єктів  металургійної  промисловості,
відсутність джерел фінансування та невирішеність питань передачі
соціальної сфери підприємств у комунальну власність, з метою
створення умов для подолання кризового стану у зазначеній галузі
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   1. З  метою  формування державного впливу на управління
підприємствами гірничо-металургійного комплексу,  вдосконалення
процесу  приватизації  таких підприємств, ефективного балансу
виробництва та реалізації продукції вважати за необхідне Кабінету
Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради
України з  питань  промислової  політики  визначити  перелік
стратегічно важливих підприємств цієї галузі.
   2. Кабінету Міністрів України з метою стабілізації вкрай
загостреної ситуації та подолання кризового стану в галузі внести
в місячний термін на розгляд Верховної Ради України проект Закону
України про внесення змін до деяких законів  України  щодо
проведення   економічного  експерименту  на  підприємствах
гірничо-металургійного  комплексу  України,  що  виготовляють
продукцію, яка користується попитом за межами України.
   3. Встановити, що керівники підприємств у разі виникнення
заборгованості по виплаті заробітної плати можуть самостійно
встановлювати  черговість платежів при одночасному підвищенні
персональної відповідальності за виплату заробітної плати, за
своєчасність розрахунків з бюджетом, Пенсійним фондом України та
сплати інших обов'язкових платежів.
   4. Кабінету  Міністрів  України  на  підставі  схваленої
Постановою  Верховної  Ради  України  Концепції  розвитку
гірничо-металургійного комплексу  України  до  2010   року
( 385/95-ВР ) розробити та подати на розгляд Верховної Ради
України   проект   Національної    програми    розвитку
гірничо-металургійного  комплексу  України та пропозиції щодо
вдосконалення структури управління цією галуззю.
   5. Запропонувати Кабінету Міністрів України внести відповідні
зміни до деяких своїх нормативно-правових актів, передбачивши
зокрема:
   нормативи відрахувань  за  геологорозвідувальні  роботи,
виконані за рахунок Державного бюджету України, у таких розмірах:
руди чорних металів - 0,2%, сировина флюсова - 0,3%, сировина
вогнетривка - 0,3%;
   відрахування на   дорожні   роботи   для  підприємств
гірничо-металургійного комплексу у розмірі не більше 0,4% обсягу
виробництва продукції, виконуваних робіт (послуг);
   можливість встановлення диференційованих цільових тарифів та
нормативів сплати за електроенергію, транспортування та відпуск
природного  газу,  транспортні послуги залізниці у розмірах,
необхідних  для  збереження  ринків  збуту  та  забезпечення
конкурентоспроможності продукції металургійних підприємств, що
виготовляють продукцію, яка користується попитом  за  межами
України;
   звільнення від ввізного мита товарів виробничо-технічного
призначення для гірничо-металургійної промисловості;
   прискорення прийняття рішення щодо подальшого будівництва
Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд.
Передбачити з цією метою у 1999-2001 роках виділення необхідних
коштів у проектах Державного бюджету України;
   обов'язкову передачу у максимально короткий термін об'єктів
соціальної сфери підприємств гірничо-металургійного комплексу в
комунальну власність;
   забезпечення перевезення вантажів залізничним транспортом на
основі декадних та термінових заявок;
   застосовування штрафних санкцій до підприємств залізничного
транспорту  за  невиконання  планів перевезень незалежно від
кількості вагонів, що затримуються у вантажовідправника  під
вивантаженням;
   що незалежно  від  платоспроможності  вантажовідправника
(вантажоодержувач) взаємовідносини між ним  і  підприємствами
залізничного транспорту регулюються виключно угодою між ними;
   що починаючи з жовтня 1998 року податкові векселі, виписані
при ввезенні товарів для власного виробництва (крім їх ввезення на
умовах переробки давальницької сировини) платниками податку, що
мали протягом останніх 12 місяців обсяг оподаткування операцій з
продажу товарів (робіт, послуг) більше п'ятнадцяти мільйонів
гривень та проти яких не порушено справу стосовно банкрутства,
погашаються  шляхом включення суми, зазначеної в податковому
векселі, до складу податкових зобов'язань та податкового кредиту
за той звітний (податковий) період, в якому було видано вексель;
   що до  підприємств  гірничо-металургійного  комплексу  не
застосовуються положення пункту 20 Постанови Кабінету Міністрів
України від 1 жовтня 1997 року N 1104 ( 1104-97-п ) "Про
затвердження Порядку випуску, обігу та погашення векселів, які
видаються  на суму податку на додану вартість при ввезенні
(пересиланні) на митну територію України".
   6. Рекомендувати Національному банку України внести зміни до
своїх   нормативних   актів,   якими   передбачити   для
підприємств-виробників таке:
   дозволити здійснення попередньої оплати та авансових платежів
по поставках товарно-матеріальних цінностей за контрактами щодо
імпорту продукції;
   дозволити використання коштів в іноземній валюті, отриманих у
вигляді  кредитів  від іноземних банків та нерезидентів, на
здійснення  попередньої  оплати  та  авансових  платежів  за
контрактами щодо імпорту продукції;
   дозволити розрахунки по зовнішньоекономічних контрактах без
отримання довідки Державної податкової адміністрації України про
відсутність простроченої заборгованості до бюджету;
   сприяти підприємствам  гірничо-металургійного  комплексу у
першочерговій  конвертації  валюти  для  розрахунків  за
товарно-матеріальні цінності.
   7. Кабінету Міністрів України прискорити внесення пропозицій
щодо змін до пункту 1.19 статті  1  Закону  України  "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), передбачивши,
що грошовою формою розрахунків є розрахунки коштами, а також за
допомогою акредитивів (у тому числі перевідних), чеків, а також
шляхом видачі (акцепту, індосаменту) векселів за товари (крім
цінних паперів та деривативів), за виконані роботи та послуги.
   8. Надати право Кабінету Міністрів України приймати рішення
та здійснювати оперативні заходи щодо скорочення кредиторської та
дебіторської  заборгованості підприємств гірничо-металургійного
комплексу, надавати у разі необхідності відповідні відстрочки по
платежах та розрахунках, звільняти окремі підприємства від сплати
пені та штрафів за умови одночасного  підвищення  особистої
відповідальності керівників підприємств за фінансові показники
роботи та своєчасність розрахунків з Державним бюджетом України,
Пенсійним фондом України, сплати інших обов'язкових платежів.
   9. Дія  цієї  Постанови  поширюється  на  підприємства
гірничо-металургійного комплексу, перелік  яких  затверджується
Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства промислової
політики України.
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.ТКАЧЕНКО
 
 м.Київ, 6 жовтня 1998 року
     N 166-XIV
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка