Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб"єктом малого підприємництва - юридичною особою та Порядку його видачі


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 476 від 13.10.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   27 жовтня 1998 р.
 vd981013 vn476            за N 688/3128
 
    Про затвердження Свідоцтва про право сплати єдиного
    податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною
         особою та Порядку його видачі
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
                 податкової адміністрації
     N 555 ( z0709-99 ) від 12.10.99 )
   На виконання статті 4 Указу Президента України від 3 липня
1998 року N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб'єктів малого підприємництва" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  форму Свідоцтва про право сплати єдиного
податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою та
Порядок його видачі, що додаються.
   2. Начальнику  Головного  управління  прямих  податків
Фурману А.П.  забезпечити  подання  цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
   3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у 10-денний
термін після державної реєстрації цього  наказу  забезпечити
тиражування його та надсилання державним податковим адміністраціям
в Автономній Республіці Крим,  областях,  містах  Києві  та
Севастополі.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Оперенка Г.М.
 
 Голова                         М.Я.Азаров
                        Затверджено
                    Наказ Державної податкової
                    адміністрації   України
                    13.10.98 N 476
               Порядок
    видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку
    суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою
   1. Відповідно до Указу Президента України від 28 червня 1999
року N 746/99 "Про внесення змін до Указу Президента України від
3 липня 1998 року N 727 "Про спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" юридична
особа  -  суб'єкт  підприємницької  діяльності  будь-якої
організаційно-правової форми та форми власності, в якої за рік
середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і
обсяг виручки якої від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень, має право перейти на
спрощену систему оподаткування, обліку й звітності.
   2. Новостворені  суб'єкти  малого  підприємництва,  які
зареєстровані в установленому порядку та подали до державного
податкового  органу за місцем їх реєстрації заяву на право
застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності,
мають право перейти на спрощену систему оподаткування, обліку й
звітності з того кварталу, в якому проведено  їх  державну
реєстрацію.
   3. Для переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб'єкт малого підприємництва - юридична особа подає
письмову заяву, згідно з додатком до цього Порядку, до органу
державної податкової служби за місцем державної реєстрації не
пізніше ніж за 15  днів  до  початку  наступного  звітного
(податкового) періоду (кварталу) за умови сплати всіх установлених
податків та обов'язкових платежів, термін сплати яких настав на
дату подання заяви.
   Суб'єкт малого підприємництва - юридична особа в  заяві
обов'язково зазначає, яку ставку єдиного податку ним обрано.
   Рішення про перехід на спрощену систему оподаткування, обліку
та звітності, незалежно від вибраної ставки єдиного податку - 6 чи
10 відсотків, може бути прийняте платником податку не більше
одного разу за календарний рік.
   4. Орган державної податкової служби зобов'язаний протягом
десяти робочих днів видати безоплатно Свідоцтво про право сплати
єдиного податку або надати письмову мотивовану відмову.
   5. Свідоцтво,  видане  суб'єкту  малого підприємництва -
юридичній особі, не може бути передане іншим юридичним особам.
   6. Суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством за достовірність
інформації, яка вказана в заяві для отримання Свідоцтва та за
недотримання вимог цього Порядку.
   7. Свідоцтво  видається  суб'єкту  малого  підприємництва
терміном на один рік і є документом суворої звітності. Орган
державної податкової служби, що видає Свідоцтво, реєструє його в
журналі обліку видачі свідоцтв, де вказується повна назва й
місцезнаходження юридичної особи, номер та серія Свідоцтва, дата
його видачі та термін дії.
   8. Відмову від застосування спрощеної системи оподаткування,
обліку та звітності й повернення до раніше встановленої системи
оподаткування суб'єкт малого підприємництва може здійснювати з
початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу) в
разі подання відповідної заяви до органів державної податкової
служби не пізніше ніж за 15 днів до закінчення попереднього
звітного (податкового) періоду (кварталу).
   9. Після закінчення терміну дії Свідоцтва на право сплати
єдиного  податку, відмови від застосування спрощеної системи
оподаткування, передбаченої п. 8 цього Порядку, порушення вимог п.
1 цього Порядку, а також у разі ліквідації суб'єкта малого
підприємництва - юридичної особи у встановленому законодавством
порядку  Свідоцтво  підлягає  поверненню до органу державної
податкової служби, який його видав.
 
 
                        Додаток
                    до Порядку видачі Свідоцтва
                    про право сплати єдиного
                    податку суб'єктом малого
                    підприємництва - юридичною
                    особою
 
       До державної податкової адміністрації (інспекції)
     ________________________________________________________
        (назва органу державної податкової служби)
     від ____________________________________________________
     (назва суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи)
     ________________________________________________________
       (місцезнаходження суб'єкта малого підприємництва,
                номер телефону)
                  -------------------------------
                  -------------------------------
                 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
 
               Заява
   про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку
   Відповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998 року
N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності
суб'єктів малого підприємництва" (в редакції Указу Президента
України від 28 червня 1999 року N 746/99) просимо перевести наше
підприємство (установу, організацію) _____________________________
 
__________________________________________________________________
   (назва суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи)
 
на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з _________
року за ставкою єдиного податку __________ відсотків.
   Відомості про розрахункові (поточні) рахунки в установах
банків ___________________________________________________________
 
_________________________________________________________________.
        (назва та місцезнаходження банку)
   Середньооблікова чисельність працюючих на дату подання заяви
становить _______ чол.
   Обсяг виручки від реалізації продукції (товарів,  робіт,
послуг), майна, основних фондів за рік становить _________________
__________________________________________________________________
             (сума словами)
_______________________ тис.грн., в т.ч. (на дату подання заяви __
_____________ тис.грн., за решту місяців (місяць) розрахунково,
виходячи із середньої місячної фактичної виручки за період, що
передує переходу,________ тис.грн.).
   Прошу прийняти Свідоцтво про реєстрацію платника податку на
додану вартість N _______, видане _______________________________,
         (дата, назва органу державної податкової служби)
(оригінал) разом із  засвідченими  копіями  (кількість,  дати
засвідчення,  назва  органу державної податкової служби), що
додаються, та скасувати реєстрацію в якості платника ПДВ.*
   ____________
   * Цей  абзац  заповнюється  тільки  суб'єктом  малого
підприємництва - юридичною особою в разі обрання ставки єдиного
податку 10% за наявності такого Свідоцтва.
 
 
Керівник суб'єкта    ______________________________
малого підприємництва   (підпис, прізвище, ініціали)
 
( Порядок в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 555 ( z0709-99 ) від 12.10.99 )
            Корінець свідоцтва
                      Серія N 000000
                    (нумерація друкарським
                       способом)
                  ------------------------------
                  ------------------------------
                    (ідентифікаційний код за
                        ЄДРПОУ)
 
             Видано суб'єкту
 
малого підприємництва ____________________________________________
             (назва суб'єкта малого підприємництва)
 
__________________________________________________________________
           (його адреса, телефон)
 
Свідоцтво одержано "___" _______________ ____ року
 
______________ (підпис) _____________________ (прізвище, ініціали)
 
 
-------------------------- Лінія відрізу -------------------------
             (Герб України)
 
                       Затверджено
                   наказом Державної податкової
                   адміністрації України
                   12.10.99 N 553
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 жовтня 1999 р.
                   за N 708/4001
 
 
Державна податкова адміністрація
(інспекція)
________________________________
          Свідоцтво N _____________
    про право сплати єдиного податку суб'єктом малого
        підприємництва - юридичною особою
    серія N 000000 _____________________________________
            (нумерація друкарським способом)
 
"___" _______________ ____ року
 
                  ------------------------------
                  ------------------------------
                    (ідентифікаційний код за
                        ЄДРПОУ)
 
   Свідоцтво про право сплати єдиного податку суб'єктом малого
підприємництва - юридичною особою за ставкою єдиного податку
__________  відсотків  та  застосування  спрощеної  системи
оподаткування, обліку та звітності у _______ році, видане ________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
    (назва суб'єкта малого підприємництва, його адреса,
             телефон, факс)
 
 
Голова (начальник)   ________________ _________________________
державної податкової    (підпис)     (прізвище, ініціали)
адміністрації
(інспекції)
 
 М.П.
 
(  Форма  Свідоцтва  в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 555 ( z0709-99 ) від 12.10.99 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка