Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про зміни до переліку платежів та розміру пені


 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 19-0217/10-8553 від 24.10.97
   м.Київ
 
 vd971024 vn19-0217/10-8553
                Державним податковим адміністраціям
                в Автономній Республіці Крим,
                областях, мм.Києві і Севастополі
 
        Про зміни до переліку платежів
             та розміру пені
 
   Законами України "Про внесення змін до Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 283/97-ВР ), "Про внесення
змін до Закону України "Про податок з власників транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів" ( 75/97-ВР ) та
"Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) введено новий
порядок нарахування пені за несвоєчасне внесення до бюджету
податку на прибуток, податку з власників транспортних засобів та
інших самохідних машин і механізмів та податку на додану вартість.
   У зв'язку з цим, Державна податкова адміністрація України
вносить зміни та доповнення в додаток до листа ДПА України від
14.03.97 р. за N 19-211/10-1862 ( v1862225-97 ) та направляє
уточнений перелік розміру пені за несвоєчасне внесення платежів та
підстави для її нарахування для врахування в роботі.
   Доведіть зазначене до підвідомчих держподатадміністрацій та
організуйте виконання.
 
 Заступник Голови                    В.Г.Лопата
                        Додаток
             Перелік розміру
       пені за несвоєчасне внесення платежів до
       бюджету та підстави для її нарахування
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
  |Найменування податків та| Розмір | Законодавчий акт,
NN |неподаткових платежів  | пені | що визначає розмір
п/п|            |    | пені яка нараховується
  |            |    |
  |            |    |
———|————————————————————————|————————|————————————————————————————
 1 |      2      |  3  |     4
———|————————————————————————|————————|————————————————————————————
 1.|Податок на прибуток   |з    |Закон України "Про внесення
  |            |01.07.97|змін до Закону України "Про
  |            | 120%  |оподаткування прибутку під-
  |            |Ставки |приємств" від 22.05.97
  |            |НБУ   |N 283/97-ВР
 2.|Податок на додану    |з    |Закон України "Про внесення
  |вартість        |01.10.97|змін до Закону України "Про
  |            | 120%  |податок на додану вартість"
  |            |Ставки |від 26.09.97 N 550/97-ВР
  |            |НБУ   |
 3.|Акцизний збір      | 120%  |Закон України "Про внесення
  |            |ставки |змін до до статті 4 Декрету
  |            | НБУ  |Кабінету Міністрів України
  |            |    |"Про стягнення не внесених у
  |            |    |строк податків і неподатко-
  |            |    |вих платежів" від 26.12.96
  |            |    |N 653/96-ВР
 4.|Прибутковий податок з  |Подвійна|Закон України від 12.09.96
  |заробітної плати грома- |ставка |N 366/96-ВР "Про внесення
  |дян           |НБУ   |змін до статті 21 Декрету
  |            |    |Кабінету Міністрів України
  |            |    |"Про прибутковий податок з
  |            |    |громадян"
 5.|Доходи від зовнішньо-  | 0,3% |Закон України "Про внесення
  |економічної діяльності |недооде-|змін та доповнень до Закону
  |            |ржаної |України "Про порядок здій-
  |            |виручки |снення розрахунків в інозем-
  |            |    |ній валюті" від 07.05.96
  |            |    |N 184/96-ВР
  |            | 0,3% |Закон України "Про операції
  |            |митної |з давальницькою сировиною у
  |            |вартості|зовнішньоекономічних відно-
  |            |давальн.|синах" від 15.09.95
  |            |сировини|N 327/95-ВР
  |            |0,3% від|Указ Президента України
  |            |недооде-|"Про регулювання бартерних
  |            |ржаної |(товарообмінних) операцій у
  |            |вартості|галузі зовнішньоекономічної
  |            |товарів |діяльності" від 27.01.95
  |            |імпорту-|N 84/95
  |            |ємих за |
  |            |бартерн.|
  |            |догово- |
  |            |ром   |
 6.|Плата за спеціальне ви- | 120%  |Закон України "Про внесення
  |користання лісових ресу-|ставки |змін до статті 4 Декрету Ка-
  |рсів          | НБУ  |бінету Міністрів України
  |            |    |"Про стягнення не внесених у
  |            |    |строк податків і неподатко-
  |            |    |вих платежів" від 26.12.96
  |            |    |N 653/96-ВР
 7.|Державне мито      | 0,2% |Декрет КМ України "Про дер-
  |            |    |жавне мито" від 21.01.93
  |            |    |N 7-93
 8.|Збори та інші неподатко-| 120% |Закон України "Про внесення
  |ві доходи        |ставки |змін до статті 4 Декрету Ка-
  |            | НБУ  |бінету Міністрів України
  |            |    |"Про стягнення не внесених у
  |            |    |строк податків і неподатко-
  |            |    |вих платежів" від 26.12.96
  |            |    |N 653/96-ВР
 9.|Плата за спеціальне ви- | 120%  |Закон України "Про внесення
  |користання водних ресур-|ставки |змін до статті 4 Декрету Ка-
  |сів           | НБУ  |бінету Міністрів України
  |            |    |"Про стягнення не внесених у
  |            |    |строк податків і неподатко-
  |            |    |вих платежів" від 26.12.96
  |            |    |N 653/96-ВР
10.|Плата за спеціальне   | 120%  |Закон України "Про внесення
  |використання надр    |ставки |змін до статті 4 Декрету Ка-
  |при видобуванні    | НБУ  |бінету Міністрів України
  |корисних копалин    |    |"Про стягнення не внесених у
  |            |    |строк податків і неподатко-
  |            |    |вих платежів" від 26.12.96
  |            |    |N 653/96-ВР
11.|Рентна плата за нафту  | 120%  |Закон України "Про внесення
  |і природний газ, що   |ставки |змін до статті 4 Декрету Ка-
  |видобувається в Україні | НБУ  |бінету Міністрів України
  |            |    |"Про стягнення не внесених у
  |            |    |строк податків і неподатко-
  |            |    |вих платежів" від 26.12.96
  |            |    |N 653/96-ВР
  |            |    |(згідно з листом ДПА України
  |            |    |від 21.03.97
  |            |    |N 19-311/10-2106 до затверд-
  |            |    |ження в Мінюсті України по-
  |            |    |рядку зарахування платежу до
  |            |    |бюджету пеня не нараховуєть-
  |            |    |ся)
12.|Податок з власників   |з    |Закон України "Про внесення
  |транспортних засобів  |25.03.97|змін до Закону України "Про
  |та інших самохідних  | 120%  |податок з транспортних засо-
  |машин і механізмів   |ставки |бів та інших самохідних ма-
  |            | НБУ  |шин і механізмів" від
  |            |    |18.02.97 N 75/97-ВР
13.|Надходження сум від   | 120%  |Закон України "Про внесення
  |перевищення Фонду    |ставки |змін до статті 4 Декрету Ка-
  |споживання       | НБУ  |бінету Міністрів України
  |            |    |"Про стягнення не внесених у
  |            |    |строк податків і неподатко-
  |            |    |вих платежів" від 26.12.96
  |            |    |N 653/96-ВР
14.|Відрахування від плати | 120%  |Закон України "Про внесення
  |за транзит газу через  |ставки |змін до статті 4 Декрету Ка-
  |територію України    | НБУ  |бінету Міністрів України
  |            |    |"Про стягнення не внесених у
  |            |    |строк податків і неподатко-
  |            |    |вих платежів" від 26.12.96
  |            |    |N 653/96-ВР
15.|Суми різниці в ціні на | 120%  |Закон України "Про внесення
  |газ природний власного |ставки |змін до статті 4 Декрету Ка-
  |видобутку        | НБУ  |бінету Міністрів України
  |            |    |"Про стягнення не внесених у
  |            |    |строк податків і неподатко-
  |            |    |вих платежів" від 26.12.96
  |            |    |N 653/96-ВР
16.|Надходження коштів від | 120%  |Закон України "Про внесення
  |приватизації державного |ставки |змін до статті 4 Декрету Ка-
  |майна          | НБУ  |бінету Міністрів України
  |            |    |"Про стягнення не внесених у
  |            |    |строк податків і неподатко-
  |            |    |вих платежів" від 26.12.96
  |            |    |N 653/96-ВР
17.|Відрахування за геолого-| 120%  |Закон України "Про внесення
  |розвідувальні роботи,  |ставки |змін до статті 4 Декрету Ка-
  |виконані за рахунок дер-| НБУ  |бінету Міністрів України
  |жавного бюджету     |    |"Про стягнення не внесених у
  |            |    |строк податків і неподатко-
  |            |    |вих платежів" від 26.12.96
  |            |    |N 653/96-ВР
18.|Плата за землю     | 0,2% |Закон України "Про плату за
  |            |    |землю" від 03.07.92
  |            |    |N 2535-12
  |            |з    |Закон України "Про внесення
  |            |01.01.97|змін і доповнень до Закону
  |            | 0,3% |України "Про плату за землю"
  |            |    |від 19.09.96 N 378/96-ВР
19.|Місцеві податки і збори | 120%  |Закон України "Про внесення
  |            |ставки |змін до статті 4 Декрету Ка-
  |            | НБУ  |бінету Міністрів України
  |            |    |"Про стягнення не внесених у
  |            |    |строк податків і неподатко-
  |            |    |вих платежів" від 26.12.96
  |            |    |N 653/96-ВР
20.|Фонд ліквідації наслід- | 120%  |Закон України "Про внесення
  |ків Чорнобильської ката-|ставки |змін до статті 4 Декрету Ка-
  |строфи         | НБУ  |бінету Міністрів України
  |            |    |"Про стягнення не внесених у
  |            |    |строк податків і неподатко-
  |            |    |вих платежів" від 26.12.96
  |            |    |N 653/96-ВР
21.|Державний інноваційний | 120%  |Закон України "Про внесення
  |фонд          |ставки |змін до статті 4 Декрету Ка-
  |            | НБУ  |бінету Міністрів України
  |            |    |"Про стягнення не внесених у
  |            |    |строк податків і неподатко-
  |            |    |вих платежів" від 26.12.96
  |            |    |N 653/96-ВР
22.|Пеня за перевищення   |120%  |Постанова Верховної Ради Ук-
  |нормативного терміну  |ставки |раїни "Про внесення зміни до
  |проходження платежів з |НБУ   |Постанови Верховної Ради Ук-
  |обслуговуючого банку  |    |раїни "Про норматив обігу
  |відправника       |    |платіжних документів в Укра-
  |            |    |їні від 23.01.97 N 25/97-ВР
23.|Пеня за прострочену   | 0,2% |Закон України "Про Державний
  |заборгованість з наданих|    |бюджет України на 1997 рік"
  |позичок, у тому числі і |    |від 27.06.97 N 404/97-ВР
  |у вигляді товарного кре-|    |
  |диту (на умовах поточно-|    |
  |го року, оренди, лізин- |    |
  |гу), під державне замов-|    |
  |лення сільськогосподар- |    |
  |ської продукції,та інших|    |
  |позичок а також у разі |    |
  |нецільового їх викорис- |    |
  |тання          |    |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка