Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Методичних вказівок по порядку переходу на нові картки особових рахунків платників по веденню обліку податку на додану вартість та по організації контролю за своєчасним відшкодуванням податку на додану вартість


 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 428 від 24.11.97
   м.Київ
 
 vd971124 vn428
 
    Про затвердження Методичних вказівок по порядку
    переходу на нові  картки  особових  рахунків
    платників по веденню обліку податку на додану
    вартість та по організації контролю за своєчасним
      відшкодуванням податку на додану вартість
 
   З метою  уникнення  втрат  бюджету  через  несвоєчасне
відшкодування податку на додану вартість та для забезпечення
послідовного  переходу  від системи оперативно-бухгалтерського
обліку  податку  на  добавлену  вартість  до   системи
оперативно-бухгалтерського  обліку податку на додану вартість
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Методичні вказівки по порядку переходу на нові
картки особових рахунків платників по веденню обліку податку на
додану вартість та по організації  контролю  за  своєчасним
відшкодуванням податку на додану вартість (додаються).
   2. Начальнику управління оперативної звітності і статистики
Парпализі А.Г. довести зазначені Методичні вказівки засобами
електронної пошти до відома та використання в роботі державних
податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі.
   3. Начальнику Головного управління АІС "Податки" юридичних
осіб Шевченку С.С.  внести  відповідні  зміни  в  програмне
забезпечення АРМ "Держдоходи" та розробити програмне забезпечення
автоматизованої системи контролю за своєчасним відшкодуванням
податку на додану вартість.
   4. Начальнику управління справами Коваленку В.В. забезпечити
тиражування  та  надсилання Методичних вказівок до державних
податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної податкової адміністрації України Лопату В.Г.
 
 Голова                         М.Я.Азаров
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
     Управління оперативної звітності і статистики
 
 
            Методичні вказівки
   по порядку переходу на нові картки особових рахунків
   платників по веденню обліку податку на додану вартість
   та по організації контролю за своєчасним відшкодуванням
          податку на додану вартість
           1. Загальні положення
   1.1. Методичні вказівки розроблено відповідно до вимог Закону
України  "Про  податок  на додану вартість" (із змінами та
доповненнями), Порядку відшкодування податку на додану вартість,
затвердженого спільним наказом Державної податкової адміністрації
та Головного управління державного казначейства України від 2
липня  1997 року N 209/72 ( z0263-97 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 18 липня 1997 року за N 263/2067,
Змін та доповнень до Порядку відшкодування податку на додану
вартість, затвердженого спільним наказом Державної податкової
адміністрації та Головного управління Державного казначейства
України від 31 жовтня 1997 року N 392/107 ( z0540-97  ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 листопада 1997
року за N 540/2344, Правил податкового обліку податку на додану
вартість, затверджених наказом Державної податкової адміністрації
України від 22 липня 1997 року N 241 ( z0404-97 ), зареєстрованими
у Міністерстві юстиції України 15 вересня 1997 року за N 404/2208,
Інструкції про порядок ведення державними податковими інспекціями
оперативно-бухгалтерського  обліку  податків  і  неподаткових
платежів, затвердженої наказом Головної державної  податкової
інспекції України від 12 травня 1994 року N 37 ( z0114-94 ) та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 1994 року
за N 114/323 (в подальшому: Закон, Порядок, Правила, Інструкція).
   1.2. Методичними вказівками встановлено порядок переходу на
нові картки особових рахунків платників по веденню обліку податку
на додану вартість та організації  контролю  за  своєчасним
відшкодуванням податку на додану вартість (в подальшому - ПДВ).
    2. Порядок переходу на нові картки особових рахунків
   платників по веденню обліку податку на додану вартість
   2.1. Облік надходження ПДВ, починаючи із першого звітного
періоду, що настає після набрання чинності Законом України "Про
податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) із  змінами  та
доповненнями, здійснюється у картках особових рахунків платників
по фф.N 5 (для обліку надходження ПДВ від юридичних осіб) та N 5а
(для обліку надходження ПДВ від фізичних осіб), форма яких та
порядок ведення установлені Правилами.
   2.2. Дані із карток особових рахунків платників, де вівся
облік податку на добавлену вартість до набрання чинності Законом,
після їх закриття станом на 20 листопада 1997 року переносяться у
нові картки особових рахунків.
   2.3. Закриття карток особових рахунків платників (фф.N 3 та
N 6), де вівся облік податку на добавлену вартість, проводиться у
такому порядку: в особових рахунках після запису усіх операцій за
19 листопада 1997 року, включаючи запис про нарахування пені на
суми, що вважаються не сплаченими на 30  вересня  включно,
проводиться два підсумкових записи:
   підводяться підсумки за 9 місяців нарахованих, зменшених,
сплачених і повернутих сум податку на добавлену вартість і пені за
всіма графами. Суми недоїмки, переплати та несплаченої пені
переносяться у новий особовий рахунок поточного року з датою
запису 1 жовтня 1997 року у відповідні графи зворотного боку
карток ф.N 5 та ф.N 5а.;
   нараховані та сплачені суми податку на добавлену вартість,
починаючи з 1 жовтня 1997 року та по дату закриття особового
рахунку включно, переносяться у новий особовий рахунок з датами їх
нарахування та сплати згідно з записами у картках особових
рахунків, що закриваються. У картках особових рахунків,  що
закриваються, підсумки по операціях за жовтень плюсуються до
підсумків за 9  місяців,  та  проводиться  загальний  запис
нарахованих, зменшених, сплачених і повернутих сум податку на
добавлену вартість за 10 місяців та запис пені, нарахованої на
суми, не сплачені на 1 жовтня 1997 року.
   2.4. Перенесення показників із картки особового рахунка, що
закривається (фф.N 3 та N 6), до нової картки особового рахунка
(фф.N 5 та N 5а) виконується за такою схемою:
          Схема перенесення показників
     з карток особових рахунків по формах N 3 та N 6
    до карток особових рахунків по иормах N 5 та N 5а
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Назва показників, | Номери граф | Назви показників | Номери граф
 що підлягають пе- | зворотного | зворотного боку | зворотного
 ренесенню із зво- | боку карток | карток по формах | боку карток
 ротного боку кар- | по формах  | NN 5 та 5а    | по формах
 ток по формах   | N 3 та N 6 |         | NN 5 та 5а
 N 3 та N 6    |       |         |
———————————————————|—————————————|——————————————————|—————————————
Нараховано до   |       |Нараховано або  |
сплати       |   4    |зменшено платежів |   4
Зменшено платежів |   5    |Нараховано або  |
          |       |зменшено платежів |   4
Сплачено до бюджету|   6    |Сплачено до бюд- |
          |       |жету       |   7
Взаєморозрахунки  |       |Взаєморозрахунки |
(без наявної спла- |       |(без наявної   |
ти)        |   7    |переплати)    |   6
Повернено переплат |   8    |Повернено переплат|   8
Сальдо розрахунків:|       |Сальдо розрахун- |
Недоїмка      |   9    |ків:       |
          |       |Недоїмка     |   9
Сальдо розрахунків:|       |Сальдо розрахун- |
Переплата     |  10    |ків:       |
          |       |Переплата     |   10
Перераховано або  |       |Розрахунки нара- |
зменшено (-) пені: |       |хування і сплати |
Сума пені     |  11    |пені:       |
          |       |Сума пені     |   11
Перераховано або  |       |Розрахунки нара- |
зменшено (-) пені: |       |хування і сплати |
За який період   |  12    |пені:       |
          |       |Період      |   12
Сплачено або пове- |       |Сплачено або по- |
рнено (-) пені   |  13    |вернено пені   |   13
Решта несплаченої |       |Залишок неспла-  |
пені        |  14    |ченої пені    |   14
Всього внесено з  |       |Всього внесено з |
початку року за ви-|       |початку року   |   15
нятком повернень  |  15    |         |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   2.5. У нових картках особових рахунків пеня, починаючи з 1
жовтня 1997 року, нараховується на рівні 120 процентів облікової
ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати,
нарахованої на суму недоїмки.
   2.6. При відкритті нових карток особових рахунків до граф 21,
22, 23, 24, 25, 26 лицевого боку картки особового рахунка ф.N 5 та
8, 9, 10, 11, 12, 13 лицевого боку картки особового рахунка ф. 5а
переносяться відомості про платежі, донараховані  за  актами
документальних перевірок. Сума ПДВ, нарахованого до настання
першого звітного періоду після набрання чинності Законом, з
лицевого боку карток особового рахунка платника ф.N 3 та ф.N 6
переноситься до лицевого боку картки ф.N 5 у графу 28, рядок
"вересень" та картки ф.N 5а у графу 15, рядок "вересень".
   2.7. Решта граф лицевого та зворотного боку карток фф.N 5 та
N 5а заповнюються у порядку, встановленому Правилами.
     3. Порядок організації контролю за своєчасним
      відшкодуванням податку на додану вартість
   3.1. Пунктом 5 Порядку відшкодування податку на  додану
вартість  для  державних податкових адміністрацій встановлено
загальний термін підготовки та надання висновку - 5 днів з дня
реєстрації податкової декларації у податковому органі.
   3.2. Для забезпечення  дотримання  встановлених  термінів
вводиться  порядок  організації  контролю  за  своєчасним
відшкодуванням податку на додану вартість, яким передбачається:
   3.2.1. Декларації від платників ПДВ надходять до канцелярії,
де реєструються за порядком реєстрації вхідної кореспонденції,
дата  та номер реєстрації проставляються на першій сторінці
Декларації;
   3.2.2. Працівники канцелярії у день надходження Декларацій
передають їх по реєстру (додаток 1) до відділу обліку  та
звітності; у реєстрі обов'язково проставляється дата передачі у
відділ обліку та звітності. Реєстр готується у двох екземплярах, з
яких один залишається в канцелярії, а другий передається до
відділу обліку і звітності;
   3.2.3. Начальник відділу обліку та звітності засвідчує своїм
підписом на реєстрі отримання усіх зазначених у реєстрі Декларацій
та дату отримання;
   3.2.4. В першу чергу рознесенню до карток особових рахунків
підлягають Декларації, по яких платнику належить одержати з
бюджету суми ПДВ, що підлягають відшкодуванню; на відшкодування
ПДВ терміново готуються висновки по формі, затвердженій у Змінах
та доповненнях до Порядку відшкодування податку на додану вартість
(додаток 2);
   3.2.5. Всі висновки по Деклараціях, що надійшли 20 числа
місяця, наступного за звітним періодом, не пізніше першої половини
дня 24 числа передаються на  підпис  керівництву  державної
податкової адміністрації, та не пізніше другої половини дня 24
числа - до органів державного казначейства.
   3.2.6. Передача висновків органам державного казначейства
здійснюється по реєстру (додаток 1).  Реєстр  висновків  на
відшкодування податку на додану вартість, переданих до органів
казначейства, складається у 2  примірниках.  Один  примірник
залишається в органах казначейства, а другий, з відміткою останніх
про одержання висновків, зберігається у відділі  обліку  та
звітності державної податкової адміністрації.
   3.2.7. У такому ж порядку здійснюється передача декларацій
після їх рознесення до карток особових рахунків платників.
   3.3. Для  контролю  за  своєчасним  відшкодуванням  ПДВ
використовуються дані обліку висновків, який ведеться у Журналі
обліку поданих висновків про суми відшкодування по податках на
додану вартість. Форма Журналу встановлена у Порядку відшкодування
податку на додану вартість (додаток 3).
   3.4. Графи Журналу заповнюються у такому порядку:
   3.4.1. графа 2 "Сума, що підлягає відшкодуванню" та графа 4
"Назва, індивідуальний податковий номер та ідентифікаційний код
платника" заповнюються по даних висновку;
   3.4.2. графа 3 висновку - заноситься висновку, присвоєний
йому при реєстрації вихідної кореспонденції;
   3.4.3. графа  "Дата  надходження  платіжної декларації у
державну податкову адміністрацію" - заноситься дата реєстрації
Декларації при її поданні у канцелярію державної податкової
адміністрації за місцем реєстрації платника;
   3.4.4. графа "Дата надходження платіжної декларації у відділ
обліку" - проставляється дата реєстру, по якому  Декларація
передається з канцелярії до відділу обліку, якщо дата співпадає з
днем передачі реєстру (форма реєстру додається - додаток 2). Якщо
дата реєстру не співпадає з датою його передачі - начальником
відділу обліку проставляється  фактична  дата  передачі,  що
підтверджується  підписом працівника канцелярії, який передав
реєстр до відділу обліку. Реєстр готується канцелярією у двох
примірниках, один передається до відділу обліку, а другий з
підписом начальника відділу обліку та звітності, що підтверджує
одержання  всіх Декларацій, перерахованих у реєстрі та дати
передачі реєстру, зберігається у канцелярії. Термін зберігання
реєстру - 2 роки;
   3.4.5. графа 7 "Дата передачі  на  підпис  керівництву"
проставляється  секретарем  керівника  (заступника  керівника)
державної податкової адміністрації, на підпис якому передаються
підготовані висновки;
   3.4.6. графа 8 "Дата передачі до органів казначейства або
реєстрації у органах казначейства" - проставляється дата реєстру,
по  якому  висновки  передаються  від  державних  податкових
адміністрації до органів казначейства, форма реєстру наведена у
додатку 2. Зазначена дата має бути не пізніше 24 числа місяця,
наступного за звітним періодом, винятки допустимі лише у випадках
подання платником Декларації із запізненням проти встановлених
термінів, коли термін подання висновків у органи казначейства
продовжується на термін затримання подання звітності;
   3.4.7. графа  9  "Дата  виписки платіжного доручення на
відшкодування  коштів  платнику  (дата  виписки  чека)"  -
проставляється з виписки банку дата передачі органами казначейства
до установи банку платіжного доручення на перерахування коштів на
рахунок платника. При погашенні заборгованості перед платником
меморіальними ордерами у графі 9 робиться відмітка Ч/С (часткова
сплата);
   3.4.8. графа 10 "Дата списання коштів з бюджетного рахунка" -
заповнюється датою виписки банку, що підтверджує списання коштів.
                       Додаток 1
                 до Методичних вказівок по порядку
                 переходу на нові картки особових
                 рахунків платників по веденню
                 обліку податку на додану вартість
                 та організації контролю за
                 своєчасним відшкодуванням податку
                 на додану вартість
         ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
         ________________________________
           (область, місто, район)
 
від ___________
N _____________
               Реєстр
    декларацій або висновків на відшкодування податку
            на додану вартість,
    що передаються __________________________________
            (назва організації чи відділу куди
              передаються висновки)
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
  N  | N реєстрації у  | Найменування | Сума, що підлягає
 п/п | ДПА декларації  | платника та  | відшкодуванню,
    | або висновку на | ідентифіка-  | грн.
    | відшкодування  | ційний код  |
———————|———————————————————|————————————————|—————————————————————
  1  |    2     |    3    |     4
——————————————————————————————————————————————————————————————————
  1. ________________________________________
  2. ________________________________________
  3. ________________________________________
  4. ________________________________________
  5. ________________________________________
 
Всього передано висновків ______________ на суму ___________
 
Голова (заступник голови) державної
податкової адміністрації   ________  _________________________
               (підпис)  М.П. (Прізвище, ініціали)
 
Одержання висновків підтверджую __________________________________
               (дата, підпис та прізвище працівника
               канцелярії органу державного
               казначейства)
                      Додаток 2
                 до Методичних вказівок по порядку
                 переходу на нові картки особових
                 рахунків платників по веденню
                 обліку податку на додану вартість
                 та організації контролю за
                 своєчасним відшкодуванням податку
                 на додану вартість
 
 
ДПА _____________________
     (назва)
               Висновок
        про суми відшкодування податку на
             додану вартість
   N ________
від "___"_________ 199_ р.
   Повідомляємо, що ____________________________________________
           (індивідуальний податковий номер, ідентифі-
__________________________________________________________________
       каційний код та назва платника податку)
станом на ________________________________________________________
               (число, місяць, рік)
по декларації (розрахунку), зареєстрованій у державній податковій
адміністрації від "___"______ 199_ р. N __________
за ______________________________ підлягає відшкодуванню з бюджету
       (період)
__________________________________________________________________
  (загальна сума відшкодування у гривнях прописом та цифрами)
до "___"__________ 199_ року _____________________________________
      (з урахуванням терміну подання декларації)
   Проценти, які підлягають перерахуванню на  розрахунковий
рахунок платника _________________________________________________
         (загальна сума у гривнях, прописом та цифрами)
Розрахунковий рахунок платника N ________________________________,
МФО ______________________________________________________________
            (назва відділення банку)
 
 Голова ___________________   ________  ______________________
    (міської, районної)   (підпис)  (прізвище та ініціали)
 державної податкової
 адміністрації
 
 Начальник відділу обліку
 і звітності  ________        ______________________
        (підпис)        (прізвище та ініціали)
    М.П.
                       Додаток 3
                 до Методичних вказівок по порядку
                 переходу на нові картки особових
                 рахунків платників по веденню
                 обліку податку на додану вартість
                 та організації контролю за
                 своєчасним відшкодуванням податку
                 на додану вартість
               Журнал
     обліку наданих висновків про суми відшкодування
         по податку на додану вартість
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
N/N|Сума, | N |Назва,|Дата |Дата |Дата |Дата |Дата  |Дата
  |що  |вис-|інди- |надхо-|надхо-|пере-|пере- |випис- |списання
  |підля-|нов-|віду- |дження|дження|дачі |дачі |ки пла-|коштів з
  |гає  |ку |альний|платі-|платі-|на  |до  |тіжного|бюджет-
  |від- |  |подат-|жної |жної |під- |орга- |доруче-|ного ра-
  |шкоду-|  |ковий |декла-|декла-|пис |нів  |ння на |хунка
  |ванню |  |номер |рації |рації |кері-|каз- |від-  |
  |(грн.)|  |та  |у дер-|у від-|вни- |наче- |шкоду- |
  |   |  |іден- |жавну |діл  |цтву |йства |вання |
  |   |  |тифі- |подат-|обліку|   |або  |коштів |
  |   |  |кацій-|кову |   |   |реєс- |платни-|
  |   |  |ний  |адмі- |   |   |трації|ку,  |
  |   |  |код  |ніст- |   |   |в ор- |(дата |
  |   |  |плат- |рацію |   |   |ганах |виписки|
  |   |  |ника |   |   |   |казна-|чека) |
  |   |  |   |   |   |   |чейст-|    |
  |   |  |   |   |   |   |ва  |    |
———|——————|————|——————|——————|——————|—————|——————|———————|———————
 1 | 2  | 3 | 4  | 5  |  6 | 7 | 8  |  9  | 10
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка