Законы Украины

Новости Партнеров
 

Положення про сертифікацію аудиторів


 
          АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
            П О Л О Ж Е Н Н Я
 
 N 60/5 від 27.11.97
   м.Київ
 
 vd971127 vn60/5
 
        Положення про сертифікацію аудиторів
 
                       Затверджено
                   рішенням Аудиторської палати
                   України 27.11.97 р. N 60/5
          Розділ 1. Загальні положення
   1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Закону України
"Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ), Статуту Аудиторської
палати України та Положення про регіональне відділення АПУ.
   1.2. Положення встановлює умови і  порядок  сертифікації
аудиторів.
   1.3. Право на отримання сертифіката мають громадяни України,
які  здобули  вищу  освіту  (не  нижче  освітянського рівня
спеціаліста та магістра), певні знання з аудиту та досвід роботи
не менше трьох років підряд за фахом аудитора, бухгалтера,
ревізора, юриста, фінансиста або економіста, та склали іспит.
   1.4. Особи, які не склали кваліфікаційного іспиту, мають
право повторно складати його не раніше ніж через рік після
прийняття рішення Аудиторською палатою України.
   1.5. Термін чинності сертифіката не може перевищувати п'яти
років.
   1.6. Умови продовження чинності сертифіката викладені  в
розділі 3 цього Положення.
   1.7. Розмір оплати за сертифікацію та продовження терміну дії
сертифіката визначається Аудиторською палатою України.
     Розділ 2. Умови та порядок видачі сертифікатів
   2.1. Порядок подання та проходження документів на отримання
сертифікатів.
   2.1.1. Для отримання сертифіката претендент подає до АПУ, в
одному примірнику, або до РВ АПУ в двох примірниках, документи,
перелік яких передбачено п.2.2 цього Положення.
   2.1.2. Подані документи реєструються Секретаріатом АПУ або РВ
АПУ у спеціальному журналі з видачею подавачу розписки.
   2.2. Перелік документів, що подаються для сертифікації:
   - клопотання за встановленою формою;
   - копія диплому, засвідчена у встановленому порядку;
   - виписка з трудової книжки, засвідчена у встановленому
порядку;
   - документ про оплату.
   Відповідальність за достовірність поданих документів несе
особа, яка їх подала.
   2.3. Умови та правила проведення іспитів.
   2.3.1. Іспити  визначення  рівня  знань з питань аудиту
складаються кожним претендентом в порядку, затвердженому рішенням
АПУ.
   2.3.2. Для проведення іспитів Аудиторською палатою України
створюються кваліфікаційні комісії у складі п'яти членів АПУ
кожна.
   2.3.3. Організаційне забезпечення роботи комісій покладено на
Секретаріат АПУ та Секретаріат кожного РВ АПУ. Секретаріат АПУ та
Секретаріати РВ АПУ погоджують з членами комісій дату проведення
іспитів і повідомляють претендентів про дату і місце проведення
іспитів за десять днів.
   2.3.4. Засідання  комісії  по  проведенню  іспитів  веде
головуючий, функції якого виконують по черзі всі члени комісії в
алфавітному порядку їх прізвищ.
   2.3.5. За наслідками складання іспитів комісією приймається
рішення простою більшістю голосів. При рівності голосів перевага
віддається  рішенню, за яке проголосував головуючий. Рішення
приймається у формі "Іспит складено" або "Іспит не складено".
   2.3.6. Наслідки іспиту заносяться до Протоколу (окремо на
кожну особу). Протокол підписують члени екзаменаційної комісії. РВ
АПУ складають протоколи у двох примірниках, один з яких не пізніше
п'яти днів після складання іспиту передається до АПУ.
   2.3.7. Рішення екзаменаційної комісії повідомляється особам,
які складали іспит, в день складання іспиту.
   2.3.8. Дані сертифікації заносяться в книгу реєстрації та
комп'ютерну базу даних.
   2.3.9. Видача сертифікації здійснюється Секретаріатом АПУ
після затвердження Аудиторською  палатою  України  протоколів
проведення іспитів.
   2.4. Сертифікат.
   2.4.1. Сертифікат - офіційний документ, який засвідчує право
громадянина  України  на  здійснення  аудиту  підприємств та
господарських товариств (серія "А"), банків  (серія  "Б") на
території України.
   2.4.2. Бланк сертифіката є бланком суворої звітності, з
зазначенням номера та серії.
   2.4.3. Сертифікат містить такі реквізити:
   - серія та номер сертифіката;
   - прізвище, ім'я та по батькові аудитора;
   - дата,  N  рішення  Аудиторської  палати  України  про
затвердження протоколів проведених іспитів;
   - термін чинності сертифіката.
   Сертифікат підписується Головою Сертифікаційної комісії та
завідувачем Секретаріату АПУ.
   2.4.4. Сертифікат реєструється в книзі обліку сертифікатів
АПУ.
   Отримання сертифіката засвідчується підписом в книзі обліку.
     Розділ 3. Порядок продовження дії сертифіката
   3.1. Аудитори, строк дії сертифікатів яких закінчується, не
раніше 3-х і не пізніше 1-го місяця повинні подати до Секретаріату
АПУ чи РВ АПУ такі документи:
   1) клопотання встановлення зразка;
   2) витяг з трудової книжки, завірений  у  встановленому
порядку;
   3) сертифікат, термін дії якого закінчується;
   4) реферат  про  аудиторську  діяльність  і  підвищення
кваліфікації за період володіння сертифікатом;
   5) документ про внесення плати за продовження.
   3.2. Секретаріат АПУ розглядає подані документи на предмет їх
відповідності вимогам цього Положення і передає кваліфікаційним
комісіям АПУ, які розглядають їх і приймають рішення.
   3.3. Аудитори, які працюють за фахом (аудитором) не менше
трьох років, не мають зауважень по роботі та по реферату за
рішенням комісії вносяться до Протоколу осіб, дія сертифіката яким
продовжується на п'ять років.
   3.4. Аудитори, які працюють за фахом (аудитором) від двох до
трьох років або по сумісництву не менше трьох років, не мали
зауважень по роботі та по реферату, проходять співбесіду в
постійних комісіях по прийманню іспитів. При позитивних наслідках
співбесіди аудитори вносяться до Протоколу осіб, дія сертифіката
яким продовжується на п'ять років.
   3.5. Аудитори, які делеговані до складу АПУ чи РВ АПУ від
державних відомств, при подачі клопотання, копії трудової книжки,
сертифіката, строк дії якого закінчується, та довідки про його
належність до членів АПУ чи РВ АПУ вносяться до Протоколу осіб,
дія сертифіката яким продовжується на п'ять років.
   3.6. Аудитори, які, отримавши сертифікат,  не  працювали
аудитором чи працювали менше 2-х років або не подали документи на
продовження терміну дії сертифіката у встановлений строк, для
отримання сертифіката на наступний період, складають іспити згідно
з вимогами розділу 2 цього Положення.
   3.7. За підсумками розгляду документів на продовження дії
сертифікатів комісії АПУ складають протоколи по кожній групі
аудиторів і подають їх на затвердження АПУ.
   3.8. Видача сертифікатів,  строк  дії  яких  продовжено,
здійснюється Секретаріатом АПУ на бланках, в додатках NN 1, 2, 3
до цього Положення, після затвердження протоколів Аудиторською
палатою України. У сертифікатах зберігається початковий номер,
дата видачі і номер протоколу АПУ. А також вносяться рішення АПУ
(N протоколу, дата) та термін, до якого продовжено строк дії
сертифіката.
   3.9. Якщо в продовженні дії сертифіката відмовлено, то це
фіксується в протоколі АПУ. Це рішення Секретаріат АПУ письмово
повідомляє особі, яка подавала клопотання.
   3.10. Сертифікати, строк дії яких закінчився, знищуються по
акту, в якому зазначається серія сертифіката, його номер, ПІБ
особи, на ім'я якої він був виписаний та період, протягом якого
він діяв. Акт підписує Голова Комісії та завідувач Секретаріату
АПУ і затверджує Голова Спостережної ради. Акт є документом
постійного зберігання.
   Розділ 4. Порядок застосування стягнень за неналежне
   виконання професійних обов'язків, припинення чинності
              сертифіката
   4.1. На підставі повноважень, передбачених статтями 26 та 27
Закону України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 )  та
пп.2.2.7 Статуту АПУ, за неналежне виконання своїх професійних
обов'язків до аудитора Аудиторською палатою України можуть бути
застосовані  стягнення у вигляді попередження, зупинення дії
сертифіката на строк до одного року або анулювання сертифіката.
   4.2. Розгляд питань про застосування стягнень здійснюється,
як правило, в присутності аудитора на підставі рішення суду та у
випадках порушення нормативів аудиту чи етичного кодексу аудитора.
   4.3. Попередження  оформлюється рішенням АПУ з письмовим
повідомленням аудитора. Повторне порушення є  підставою  для
зупинення дії сертифіката або його анулювання.
   4.4. Зупинення чинності сертифіката на строк до одного року
означає заборону на проведення аудиту та надання аудиторських
послуг на визначений рішенням АПУ термін. Рішення АПУ набирає
чинності з моменту публікації в пресі.
   Зупинення чинності сертифіката здійснюється у разі:
   - порушення чинного законодавства України, нормативів аудиту;
   - невиконання аудитором у визначений термін попереджень АПУ.
   4.5. Анулювання сертифіката здійснюється шляхом відкликання
сертифіката та заборони на проведення аудиторської діяльності на
території України протягом п'яти років.
   Анулювання сертифіката здійснюється на підставі рішення АПУ у
випадках:
   - систематичного чи грубого порушення чинного законодавства
України, нормативів аудиту;
   - невиконання вимог АПУ по усуненню тих порушень, на підставі
яких було зроблено попередження або зупинено дію сертифіката
строком до одного року;
   - рішення суду, яким заборонено діяльність аудитора;
   - встановлення фактів подання недостовірної інформації в
документах, що подавались для видачі сертифіката;
   - з ініціативи аудитора (особистого повернення сертифіката,
позбавлення громадянства);
   - інші підстави, які передбачені  чинним  законодавством
України та нормативними актами Аудиторської палати України.
   4.6. Витяг  з  рішення  АПУ  про попередження аудитора,
припинення чинності сертифіката чи його анулювання має бути
направлено  поштою  або  вручено  персонально аудитору та в
регіональне відділення АПУ з  обов'язковим  оприлюдненням  у
спеціалізованих  виданнях у 10-денний строк з дня винесення
рішення.
   Рішення АПУ  про  накладення  стягнення  або  анулювання
сертифіката може бути оскаржено в суді.
   4.7. Анульований сертифікат аудитор зобов'язаний у 10-денний
термін з моменту отримання витягу з рішення АПУ та з моменту
публікації в пресі повернути до Секретаріату АПУ.
               Схема
        реферату, який подається аудитором
        до Аудиторської палати  України
        з клопотанням  про  продовження
           строку дії сертифіката
   У рефераті необхідно обов'язково висвітити (за період дії
сертифіката):
   1. Загальні питання (дані про аудитора).
   2. Інформація про надання аудиторських і консультативних
послуг за _____ роки.
   3. Про випадки виявлених порушень в галузі бухгалтерського
обліку, господарського законодавства:
   а) з юридичних питань;
   б) питань трудового законодавства;
   в) бухгалтерського обліку та оподаткування.
   4. Підвищення  власної  кваліфікації за ___ роки. Форми
підвищення кваліфікації.
   5. Пропозиції щодо вдосконалення нормативів аудиту під час
аудиторських перевірок.
   (Додатки: NN).
   Загальний обсяг  реферату  не  повинен перевищувати 8-ми
друкованих аркушів.
 
 "Все о бухгалтерском учете" N 55(237) 20 июня 1998
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка