Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Комітет у справах ветеранів війни та воєнних конфліктів в іноземних державах при Кабінеті Міністрів України


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 811/2000 ( 811/2000 ) від 22.06.2000 )
       Про затвердження Положення про Комітет
     у справах ветеранів війни та воєнних конфліктів
    в іноземних державах при Кабінеті Міністрів України
   1. Затвердити Положення про Комітет у справах ветеранів війни
та воєнних конфліктів в іноземних державах при Кабінеті Міністрів
України (додається).
   2. Установити, що Комітет у справах ветеранів війни та
воєнних конфліктів в іноземних державах при Кабінеті Міністрів
України є правонаступником ліквідованих Комітету ветеранів війни в
Афганістані та воєнних конфліктів в інших зарубіжних країнах при
Президентові  України  і  Комітету  у справах ветеранів при
Президентові України.
   3. Визнати такими, що втратили чинність:
   Указ Президента України від 5 лютого 1992 року  N  74
( 74/92 ) "Про утворення Комітету ветеранів війни в Афганістані та
воєнних конфліктів в інших зарубіжних країнах";
   Розпорядження Президента України від 12 березня 1992 року
N 41  ( 41/92-рп ) "Про затвердження Положення про Комітет
ветеранів війни в Афганістані та воєнних конфліктів в інших
зарубіжних країнах";
   Розпорядження Президента України від 15 квітня 1993 року N 47
( 47/93-рп ) "Про умови оплати праці  працівників  Комітету
ветеранів війни в Афганістані та воєнних конфліктів в інших
зарубіжних країнах";
   Розпорядження Президента України від 15 липня 1993 року N 77
( 77/93-рп ) "Питання Комітету ветеранів війни в Афганістані та
воєнних конфліктів в інших зарубіжних країнах";
   Розпорядження Президента України від 12 листопада 1993 року
N 125 ( 125/93-рп ) "Про внесення доповнення до Положення про
Комітет ветеранів війни в Афганістані та воєнних конфліктів в
інших зарубіжних країнах";
   Указ Президента України від 23 травня 1994 року N 246
( 246/94 ) "Про утворення Комітету у справах ветеранів".
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 27 листопада 1997 року
     N 1309/97
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                     Указом Президента України
               від 27 листопада 1997 року N 1309/97
              ПОЛОЖЕННЯ
  про Комітет у справах ветеранів війни та воєнних конфліктів
     в іноземних державах при Кабінеті Міністрів України
 
   1. Комітет у справах ветеранів війни та воєнних конфліктів в
іноземних державах при Кабінеті Міністрів України (далі - Комітет)
є центральним органом виконавчої влади, підвідомчим Кабінету
Міністрів України.
   Комітет реалізує  державну  соціальну  політику  стосовно
ветеранів війни та інших осіб, на яких поширюється дія Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" ( 3551-12 ) (далі - ветерани війни), і членів їхніх
сімей, бере участь в увічненні пам'яті загиблих, патріотичному
вихованні молоді.
   2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
   У межах своїх повноважень Комітет організовує виконання актів
законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією,
узагальнює  практику  застосування  законодавства,  розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства та у встановленому
порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.
   Комітет у встановленому порядку в межах своєї компетенції
готує  пропозиції  і  вирішує  питання,  що  випливають  із
загальновизнаних норм міжнародного права та укладених Україною
міжнародних договорів.
   3. Основними завданнями Комітету є:
   участь у  формуванні  та реалізації державної соціальної
політики стосовно ветеранів війни і членів їхніх сімей, увічненні
пам'яті  загиблих, патріотичному вихованні молоді, ліквідації
наслідків війни і воєнних конфліктів;
   створення разом  з  центральними  та  місцевими органами
виконавчої  влади,  органами   місцевого   самоврядування,
представницькими   органами   умов   для   задоволення
соціально-економічних і духовних потреб ветеранів війни і членів
їхніх сімей.
   4. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:
   1) бере участь:
   у розробленні проектів Державної програми економічного і
соціального розвитку України, Державного бюджету України;
   у формуванні та реалізації інвестиційної політики виходячи з
пріоритетних соціальних напрямів;
   у розробленні пропозицій і програм, підготовці та проведенні
заходів щодо соціальної та медичної реабілітації ветеранів війни і
членів їхніх сімей, увічнення пам'яті загиблих, патріотичного
виховання молоді, ліквідації наслідків війни і воєнних конфліктів;
   у розв'язанні питань, пов'язаних із влаштуванням колишніх
військовополонених, які повернулися на Батьківщину, а  також
імігрантів із країн, у яких велися бойові дії;
   2) створює   міжвідомчу   робочу  групу  з  проблем
військовополонених та тих, хто пропав безвісти, співпрацює у цих
питаннях  з  іншими  державними, міждержавними і неурядовими
організаціями в Україні та інших державах;
   3) сприяє виданню спогадів і художніх творів, створенню
меморіалів,  кіно-,  відео-,  аудіопродукції,  організації  і
діяльності музеїв та експозицій, розвитку інших видів творчої
діяльності, що проводиться з метою об'єктивного висвітлення причин
і наслідків воєн і воєнних конфліктів та збереження пам'яті про їх
учасників;
   4) проводить роботу, пов'язану з поширенням знань серед
ветеранів війни і членів їхніх сімей з питань соціального захисту,
соціальної і медичної реабілітації, міжнародного гуманітарного
права;
   5) здійснює контроль за реалізацією державної соціальної
політики стосовно ветеранів війни, виплатою компенсації ветеранам
війни і членам їхніх сімей, відшкодуванням матеріальних втрат,
пов'язаних з виконанням службових обов'язків, шкоди, заподіяної
здоров'ю; розглядає звернення ветеранів війни і членів їхніх
сімей, бере участь у розв'язанні спірних питань, що належать до
компетенції Комітету;
   6) розробляє пропозиції і реалізує заходи щодо збільшення
робочих місць для ветеранів, членів їхніх  сімей  з  метою
використання їх інтелектуального потенціалу і практичного досвіду,
поліпшення матеріального забезпечення;
   7) проводить роботу, пов'язану з координацією та об'єднанням
зусиль  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого
самоврядування, громадських організацій у реалізації державної
соціальної політики стосовно ветеранів війни;
   8) сприяє  в наданні  послуг з лікування, протезування,
оздоровлення, матеріального та інших видів забезпечення ветеранів
війни і членів їхніх сімей;
   9) здійснює функції щодо управління підпорядкованими Комітету
підприємствами, установами, організаціями і закріпленим за ними
майном, яке перебуває у державній власності;
   10) розподіляє  і  контролює  використання  коштів,  які
виділяються у державному бюджеті в розпорядження Комітету;
   11) сприяє діяльності створених  за  участю  громадських
організацій ветеранів війни підприємств, що забезпечують вирішення
соціальних питань ветеранів війни і членів їхніх сімей;
   12) виступає  у  випадках,  передбачених  законодавством,
засновником  цільових  фондів  соціального  та інвестиційного
призначення;
   13) підтримує зв'язки з громадськими організаціями,  які
беруть участь у розв'язанні проблем ветеранів війни і членів їхніх
сімей;
   14) встановлює зв'язки і співпрацює із зарубіжними установами
та міжнародними організаціями у питаннях соціальної, медичної
реабілітації, лікування і протезування ветеранів війни і членів
їхніх сімей, увічнення пам'яті загиблих, ліквідації наслідків
війни та воєнних конфліктів;
   15) сприяє набуттю членства громадських організацій ветеранів
війни України у міжнародних організаціях ветеранів війни, бере
участь у формуванні делегацій, у міжнародних заходах та державному
фінансуванні  витрат,  пов'язаних  із  членством  громадських
організацій ветеранів війни України в міжнародних організаціях;
   16) бере участь у підготовці міжнародних договорів України, в
межах своїх повноважень укладає міжнародні договори, вивчає,
узагальнює та впроваджує позитивний міжнародний досвід роботи з
питань, що належать до його компетенції.
   5. Комітет має право:
   1) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних
договорів України;
   2) брати участь:
   у визначенні  потреб  в  інвестиціях,  фінансуванні  та
матеріально-технічному забезпеченні, спрямованих на  реалізацію
соціальної політики стосовно ветеранів війни і членів їхніх сімей,
за рахунок бюджетних і позабюджетних джерел фінансування;
   у створенні фондів за рахунок залучення на добровільній
основі внесків підприємств і організацій, фізичних осіб та інших
джерел;
   у розгляді в інших центральних та місцевих органах виконавчої
влади питань, що стосуються Комітету та організацій ветеранів
війни;
   3) утворювати комісії (робочі групи), залучати спеціалістів
центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ, організацій (за погодженням з їх керівниками)  для
розгляду питань, що належать до його компетенції;
   4) утворювати тимчасові і постійні ради, наукові і творчі
колективи для вивчення проблем та розроблення пропозицій щодо
державної соціальної політики стосовно ветеранів війни і членів
їхніх сімей;
   5) одержувати у встановленому порядку від центральних та
місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого
самоврядування, представницьких органів необхідну  інформацію,
документи і матеріали;
   6) скликати  у  встановленому  порядку наради, проводити
конференції, семінари та інші заходи з питань, що належать до його
компетенції.
   6. Комітет у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої
влади, органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування, а також з відповідними органами інших держав,
ураховує пропозиції та ініціативи ветеранів війни, їх громадських
організацій.
   7. Комітет у межах своїх повноважень, на основі та на
виконання  актів  законодавства  видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
   Нормативно-правові акти  Комітету  підлягають  державній
реєстрації у встановленому порядку.
   У випадках,  передбачених законодавством України, рішення
Комітету є обов'язковими для виконання центральними і місцевими
органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування, представницькими  органами,
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм
власності та громадянами.
   Комітет у разі потреби видає разом з іншими центральними і
місцевими  органами  виконавчої  влади,  органами  місцевого
самоврядування та представницькими органами спільні акти.
   8. Комітет очолює голова, якого призначає на посаду та
звільняє з посади Президент України.
   Голова має  заступників, які призначаються відповідно до
чинного законодавства за поданням голови Комітету.  Розподіл
обов'язків між заступниками провадить голова Комітету.
   Голова Комітету здійснює керівництво дорученою йому сферою
діяльності і несе персональну відповідальність перед Президентом
України та Кабінетом Міністрів України за стан справ у цій сфері,
визначає ступінь відповідальності заступників голови, керівників
підрозділів Комітету.
   9. Для погодженого вирішення  питань,  що  належать  до
компетенції Комітету, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності у Комітеті утворюється колегія у складі голови Комітету
(голова колегії), заступників голови Комітету за посадою, а також
інших керівних працівників Комітету.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів виконавчої влади, а також підприємств,  установ  та
організацій, що належать до сфери управління Комітету.
   Членів колегії затверджує Кабінет Міністрів  України  за
поданням голови Комітету.
   Рішення колегії проводяться в життя наказами Комітету.
   10. Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо напрямів
діяльності Комітету, обговорення найважливіших проблем та інших
питань при Комітеті утворюється Координаційна рада громадських
організацій ветеранів війни - дорадчий орган Комітету. Склад
Координаційної ради та положення про неї  затверджує  голова
Комітету.
   11. Для здійснення покладених на Комітет завдань у Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, в обласних, Київській та
Севастопольській  міських державних адміністраціях утворюються
підрозділи на чолі з  представниками  Комітету.  Призначення
представників  Комітету  провадиться  відповідно  до  чинного
законодавства головою Комітету  за  погодженням  з  головами
відповідних місцевих державних адміністрацій.
   12. Граничну чисельність та структуру центрального апарату
Комітету затверджує Кабінет Міністрів України.
   Штатний розпис центрального апарату Комітету затверджується
відповідно до законодавства.
   Положення про  структурні  підрозділи Комітету затверджує
голова Комітету.
   13. Комітет є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
Герба України і своїм найменуванням.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                 Є.КУШНАРЬОВ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка