Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція щодо заповнення форми державної статистичної звітності про стан заборгованості із заробітної плати ( N 1-ПВ (заборгованість) термінова місячна)


 
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
            І Н С Т Р У К Ц І Я
                   Затверджено
                   Наказ Держкомстату
                   України
                   23.10.97 N 33 ( z0545-97 )
 
 N 33 від 23.10.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   14 листопада 1997 р.
 vd971023 vn33            за N 547/2350
 
 
    ( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу
     Держкомстатистики N 407 ( z0803-98 ) від 02.12.98 )
              Інструкція
      щодо заповнення форми державної статистичної
     звітності про стан заборгованості із заробітної
               плати
     ( N 1-ПВ (заборгованість) термінова - місячна)
 
            Загальні положення
   Звіт заповнюється     підприємствами     (установами,
організаціями)*, на яких мала місце заборгованість по заробітній
платі, строк виплати якої був установлений до 10 числа (включно),
незалежно від тривалості заборгованості.
___________________________________
 * Надалі підприємство.
   Колективні сільськогосподарські  підприємства  (колгоспи,
орендні колективи, спільні підприємства та інші господарства,
створені на базі колгоспів) заповнюють відповідні дані звіту на
всіх працівників, включаючи постійних, найманих і залучених.
   Підприємства, на яких установлений строк виплати заробітної
плати працівникам за останній місяць, що передує даті подання
звіту, ще не настав (тобто після 10 числа), при відсутності
заборгованості за попередні місяці, звіт не заповнюють.
              Розділ I.
           Порядок заповнення звіту
   У рядку 101 відображається сума нарахованої заробітної плати
за період з початку року (гр.1), починаючи зі звіту за січень, в
тому числі за останній звітний місяць (гр.2), що передує даті
звіту (10 число). Структура заробітної плати визначена Інструкцією
зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Мінстату
України від  11.12.95 р. N 323 та зареєстрованою Міністерством
юстиції України 21.12.95 р. за N 465/1001 ( z0465-95 ).
   У рядку 102 відображається сума, що належить до виплати:
нарахована  заробітна  плата  (рядок 101), зменшена на суму
обов'язкових утримань (прибуткового податку, відрахувань у розмірі
1%  до  Пенсійного  Фонду та 0,5% на обов'язкове соціальне
страхування).
   У рядку  103 відображається сума нарахованої до виплати
заробітної плати, строк виплати якої встановлено після 10 числа
(гр.1=гр.2, якщо є заборгованість за попередній період).
   У рядку  104  відображається  сума  фактично  виплаченої
заробітної плати із загальної суми, що належала до виплати (із
рядка 102).
   У рядку  105  відображається  загальна сума простроченої
заборгованості із заробітної плати станом на 10 число, а її
розподіл по строках утворення - у рядках 106 і 107.
   У рядку  106  відображається  сума  заборгованості,  яка
залишилася на дату подання звіту, тобто та, що була нарахована до
виплати за всі місяці у 1997 році, включаючи грудень, а також
попередні роки; у рядку 107, відповідно, - нарахована у поточному
році, починаючи із січня.
   У рядку  108 відображається облікова чисельність штатних
працівників облікового складу на дату подання звіту, яким не
виплачена заробітна плата у встановлений строк незалежно від
терміну заборгованості (1 і більше місяців). Дані графи 1 більше
або дорівнюють даним графи 2.
   У рядку 109 відображається сума простроченої заборгованості
із всіх видів допомоги (крім включеної по рядках 111- 114), які
виплачуються за рахунок коштів  соціального  страхування  на
підприємстві (з тимчасової непрацездатності, по вагітності та
пологах при народженні дитини, на поховання тощо).
   У рядку  110  відображається  фактична  виплата  суми
заборгованості за минулий рік. При цьому рядок 106 зменшується в
порівнянні зі звітом за минулий місяць, на величину, зазначену в
рядку 110.
   У рядках 111-112 відображаються суми, нараховані відповідно
до Правил  відшкодування  власником  підприємства,  установи,
організації, або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної
працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним
трудових обов'язків, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від  23.06.93  N  472  ( 472-93-п ) (із змінами і
доповненнями, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України
від 18.07.94  N  492 ( 492-94-п ) та від 03.10.97 N 1100
( 1100-97-п ), у рядках 113-114 - відповідні суми, що виплачені
фактично на дату подання звіту.
              Розділ II
   Облікова чисельність штатних працівників облікового складу,
яким не виплачена заробітна плата у встановлений строк, на дату
складання звіту (розділ I ряд.108 гр.1) розподіляється за терміном
заборгованості  у відповідних рядках розділу II. У графі 2
розподіляються суми невиплаченої заробітної плати працівникам,
зазначеним у графі 1 (розділ I ряд.105 гр.2). При розрахунку
терміну заборгованості один календарний місяць дорівнює 30 дням.
   Термін заборгованості визначається по кожному працівнику як
кількість місяців, за які не виплачено (повністю або частково)
заробітну плату. Наприклад, на 10 лютого 1998 р. працівникові не
виплачена заробітна плата за серпень-вересень 1997 р. і за січень
1998 р. В такому випадку працівника необхідно врахувати в рядку
204 у графі 1 - 1 особа, у графі 2 - не виплачена заробітна плата
за перераховані місяці.
   У рядку 208 графі 2  відображаються  суми  невиплаченої
заробітної плати працівникам, які не перебувають в обліковому
складі підприємства: що працюють за договорами цивільно-правового
характеру, за сумісництвом, звільнені працівники.
 
 ( Форма N 1-ПВ (заборгованість) втратила чинність на підставі
  Наказу Держкомстатистики N 407 ( z0803-98 ) від 02.12.98 )
 
             Державна статистична звітність
##################################################################################
|                К    О   Д   И             |
|################################################################################|
|форми|органі- |терито-|галузі|виду |форми|організа|міністер- |вищесто-|  |  |
|доку-|зації- |рії за |  за |еконо-|влас-|ційно- |ства, ві- |ящої ор-|  |  |
|мента|склада- |СПАТО |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|домства, |ганіза- |  |  |
|за  |ча   |    |   |діяль-| за |форми  |МДО, кон- |ції -  |  |КС |
|ДКУД |іденти- |    |   |ності | КФВ |господа-|церну,асо-|іденти- |  |  |
|   |фікацій-|    |   |за  |   |рювання |ціації за |фікацій-|  |  |
|   |ний код |    |   | КВЕД |   |  за  | СПОДУ  |ний код |  |  |
|   | ЄДРПОУ |    |   |   |   | КОПФГ |     |ЄДРПОУ |  |  |
|#####+########+#######+######+######+#####+########+##########+########+####+###|
| 1 |  2  |  3  | 4  | 5  | 6 |  7  |   8  |  9  | 10 |11 |
##################################################################################
Кому подається:_______________________     Форма N 1-ПВ (заборгованість)
        (назва та адреса
_______________________________________     Затверджена наказом Держкомстату
          одержувача)         України від 23.10.97 р. N 33
Міністерство (відомство), комітет:_____       Термінова - місячна
_______________________________________     Подається 11 числа після звітного
МДО,концерн,асоціація:_________________     періоду, підприємствами, установами,
                        організаціями, незалежно від форм
_______________________________________     власності та господарювання:
Підприємство ,установа,організація:____     1) Держкомстату Автономної Респу-
_______________________________________     бліки Крим, обласному (районному,
Адреса:________________________________     міському) органу державної
_______________________________________     статистики - за його вказівкою.
Форма власності:_______________________     2) органу, до сфери управління якого
Організаційно-правова форма господарю-     належить - за вказівкою.
вання:_________________________________     По телеграфу дані передаються
_______________________________________     у випадку, якщо звіт не може бути
_______________________________________     переданий іншими засобами зв'язку
Вид діяльності:________________________     у встановлений термін.
 
 
            Звіт про стан заборгованості із заробітної плати
               на  ___________  199__ року
                  (місяць)
                      Розділ I
########################################################################################
                        |   | Всього, | у тому  |Контрольна|
                        | Код |з початку| числі,  |  сума  |
       Назва  показників         |рядка|  року  |за звітний|(гр.Б,1-2)|
                        |   |     | місяць  |     |
################################################+#####+##########+##########+##########|
          А              | Б |   1  |   2  |   3  |
################################################+#####+##########+##########+##########|
                        |   |     |     |     |
Сума нарахованої заробітної плати-всього,    |   |     |     |     |
тис.грн *                    | 101 |__________|__________|__________|
в тому числі належить до виплати  (рядки 103+ |   |     |     |     |
+104+107).......................................| 102 |__________|__________|__________|
з них працівникам, яким строк виплати заробітної|   |     |     |     |
плати не настав.................................| 103 |__________|__________|__________|
Фактично виплачено заробітної плати за звітний |   |     |     |     |
період,тис.грн..................................| 104 |__________|__________|__________|
Сума простроченої заборгованості із заробітної |   |     |     |     |
плати - всього,тис.грн. * (рядки 106 + 107).....| 105 |__________|__________|__________|
    у тому числі:              |   |     |     |     |
 сума не погашеної заборгованості за минулий рік|   |     |     |     |
 (на 10 січня п.р.).............................| 106 |__________|_____Х____|__________|
 у звітному році, (рядки 102 - 103 - 104)...... | 107 |__________|__________|__________|
Облікова чисельність штатних працівників, яким |   |     |     |     |
своєчасно не виплачена заробітна плата,осіб.....| 108 |__________|__________|__________|
Сума простроченої заборгованості по виплаті до- |   |     |     |     |
помоги за рахунок коштів соціального страхування|   |     |     |     |
тис.грн. * .....................................| 109 |__________|__________|__________|
Виплачено в рахунок погашення заборгованості за |   |     |     |     |
минулий рік (зменшення рядка 106 в порівнянні  |   |     |     |     |
зі звітом за минулий місяць),тис.грн. *.........| 110 |__________|__________|__________|
Нараховано потерпілим на виробництві при вико- |   |     |     |     |
нанні трудових обов'язків,тис.грн. *............|   |     |     |     |
 на виплату заробітку або відповідної його   |   |     |     |     |
 частини                    | 111 |__________|__________|__________|
 на виплату одноразової допомоги потерпілим  |   |     |     |     |
 і членам сімей загиблих            | 112 |__________|__________|__________|
Фактично виплачено,тис.грн. *          |   |     |     |     |
 на виплату заробітку або відповідної його   |   |     |     |     |
 частини                    | 113 |__________|__________|__________|
 на виплату одноразової допомоги потерпілим  |   |     |     |     |
 і членам сімей загиблих            | 114 |__________|__________|__________|
Контрольна сума (рядки 101-114 по гр.1,2).......| 115 |__________|__________|__________|
___________________________________________   |   |     |     |     |
 * З одним десятковим знаком.
 
                     Розділ II
                Розподіл працівників та коштів
                 за терміном заборгованості
###################################################################################################
    Термін заборгованості,  | Код |Облікова чисельність  |Сума заборгованості |Контрольна
    календарних днів     |рядка|штатних працівників,яким|по виплаті заробітної|  сума
                |   |своєчасно не виплачена |плати, тис.грн.*)  |(гр.Б,1-2)
                |   |заробітна плата,осіб  |(сума рядків 202-208 |
                |   |(сума рядків 202-207  |дорівнює рядку 105  |
                |   | дорівнює рядку 108 гр.1|гр.1 розділу I)   |
                |   | розділу I)       |           |
################################+#####+########################+#####################+#############
         А       | Б  |     1       |     2     |  3
################################+#####+########################+#####################+#############
  Всього (сума рядків 202-207)| 201 |________________________|_____________________|_____________
        до 30 ..........| 202 |________________________|_____________________|_____________
      31 - 60 ..........| 203 |________________________|_____________________|_____________
      61 - 90 ..........| 204 |________________________|_____________________|_____________
      91 - 120 ..........| 205 |________________________|_____________________|_____________
     121 - 150 ..........| 206 |________________________|_____________________|_____________
     151 - 180 ..........| 207 |________________________|_____________________|_____________
      понад 180 ..........| 208 |________________________|_____________________|_____________
Довідково: заборгованість пра- |   |      Х      |           |
цівникам позаоблікового складу..| 209 |########################|#####################|#############
Контрольна сума (рядки 201-209) | 210 |________________________|_____________________|_____________
___________________________________________
 * З одним десятковим знаком.
 
 "____"__________ 199_ р.          Керівник
 
 __________________________________     Головний бухгалтер
 (прізвище та N телефону виконавця)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка