Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження переліку проектів законів та інших нормативно-правових актів, що підлягають розробленню з метою реалізації Указу Президента України від 29 квітня 1998 р. N 389 "Про Основні напрями розвитку агропромислового комплексу України"


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 20 серпня 1998 р. N 696-р
                Київ
      Про затвердження переліку проектів законів
        та інших нормативно-правових актів,
      що підлягають розробленню з метою реалізації
    Указу Президента України від 29 квітня 1998 р. N 389
     "Про Основні напрями розвитку агропромислового
            комплексу України"
 
   1. Затвердити  перелік  проектів  законів  та  інших
нормативно-правових актів, що підлягають розробленню з метою
реалізації  Указу  Президента  України від 29 квітня 1998 р.
N 389 ( 389/98 ) "Про Основні напрями розвитку агропромислового
комплексу України" (додається).
   Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
забезпечити розроблення зазначених проектів законів та інших
нормативно-правових актів в установлені терміни.
   2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
Першого віце-прем'єр-міністра України Голубченка А.К.
 
   Прем'єр-міністр України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.22
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 20 серпня 1998 р. N 696-р
               ПЕРЕЛІК
    проектів законів та інших нормативно-правових актів,
      що підлягають розробленню з метою реалізації
     Указу Президента України від 29 квітня 1998 р.
     N 389 ( 389/98 ) "Про Основні напрями розвитку
        агропромислового комплексу України"
 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Назва проекту нормативно-|    Зміст        |Відповідальні| Термін
  правового акта    |              |за підготовку|виконання
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
    Основні заходи щодо зупинення спаду виробництва та
      державного сприяння економічному зростанню
              Рослинництво
 
1. Закон  України  "Про регулює     відносини, Мінагропром  прийнято
  захист рослин"     пов'язані  із  захистом Мінфін    у першому
              рослин,     регламентує ДАК "Хліб   читанні
              використання    засобів України"   11 липня
              захисту   рослин    з Мін'юст    1997 р.
              урахуванням     охорони
              здоров'я людей і довкілля
 
2. Закон  України  "Про у зв'язку  з  прийняттям Мінагропром  вересень
  внесення  змін   і Закону   України   "Про Держстандарт 1998 р.
  доповнень      до насіння"      проектом Мінекономіки
  Кримінального кодексу передбачається  підвищення МВС
  України,    Кодексу відповідальності керівників Мінфін
  України      "Про і спеціалістів усіх ланок Мін'юст
  адміністративні     за дотримання стандартів і
  правопорушення"     технологічних вимог
 
3. Закон  України  "Про регулює відносини    між Мінагропром  жовтень
  зерно"         виробниками і споживачами Мінфін    1999 р.
              зерна,  визначає  напрями Мінекономіки
              підтримки зерновиробників з МЗЕЗторг
              урахуванням  економічного ДАК   "Хліб
              стимулювання та створення України"
              умов   для   збільшення Держкомстат
              експорту зерна        Укоопспілка
                            Українська
                            академія
                            аграрних наук
                            Мін'юст
 
4. Закон  України  "Про дасть змогу   забезпечити Мінагропром  прийнято
  внесення  змін  до охорону авторських прав на Мінекономіки у першому
  Закону  України "Про культивування       і Держпатент  читанні
  охорону прав на сорти використання  трансгенних Українська  23 грудня
  рослин"         сортів рослин        академія   1997 р.
                            аграрних наук
                            Мін'юст
 
5. Закон  України  "Про упорядкування надання прав Мінагропром  подано
  внесення   змін  і на  вирощування сортів і МОЗ      Верховній
  доповнень до  Закону гібридів маку і конопель, МВС      Раді
  України "Про обіг в внесених до Реєстру сортів Мінекономіки України
  Україні  наркотичних рослин України        Мінфін    12 травня
  засобів, психотропних                СБУ      1998 р.
  речовин, їх аналогів і                Держкоммедбі-
  прекурсорів"                     опром
                            Мін'юст
 
6. Постанова   Кабінету упорядкування    системи Мінагропром  вересень
  Міністрів України "Про ведення   селекції   та Мінфін    1998 р.
  окремі     питання насінництва  в  ринкових Мінекономіки
  розвитку   селекції, умовах,      утворення ДАК   "Хліб
  насінництва     та інтегрованих формувань за України"
  розсадництва    на участю  науково-дослідних Українська
  сучасному етапі"    установ,  насіннєобробних академія
              заводів  і  насінницьких аграрних наук
              господарств  різних  форм Мін'юст
              власності для забезпечення
              товаровиробників
              високоякісним насінням по
              замкнутому циклу, а також
              створення    державного
              страхового   насіннєвого
              фонду
 
7. Указ    Президента поліпшення      якості Держводгосп  прийнято
  України  "Про заходи водозабезпечення населення Мінекономіки Указ
  щодо     державної і   галузей  економіки, Мінфін    Президен-
  підтримки        державне  замовлення  на Мінекобезпеки та
  водогосподарсько-мелі- виробництво водоохоронного Мінагропром  України
  оративного       устаткування,  дощувальної Мин'юст    23 червня
  комплексу"       та меліоративної техніки,        1998 р.
              залучення інвестицій            N 670
 
8. Закон  України  "Про сприяння     підвищенню Держводгосп  листопад
  меліорацію земель"   ефективності  використання Мінекономіки 1998 р.
              зрошуваних  і  осушених Мінфін
              земель,    експлуатації Мінекобезпеки
              меліоративних  систем  і Мінагропром
              гідротехнічних споруд    Держкомзем
                            Держкомліс-
                            госп
                            Держкомгеоло-
                            гії
                            Українська
                            академія
                            аграрних наук
                            Мін'юст
              Тваринництво
 
9. Закон  України  "Про уточнення і   визначення Мінагропром  прийнято
  внесення   змін  і загальних     правових, Українська  у першому
  доповнень до  Закону економічних       та академія   читанні
  України "Про племінне організаційних    основ аграрних наук 23 грудня
  тваринництво"      племінної   справи   в Мін'юст    1997 р.
              тваринництві, регламентація
              відносин, визначення прав і
              обов'язків  власників  та
              споживачів    племінних
              ресурсів
 
10. Закон України  "Про реструктуризація       Мінагропром  грудень
  відновлення  галузі заборгованості        Мінекономіки 1998 р.
  птахівництва    в птахогосподарств     по Мінфін
  Україні"        кредитах      банків, Мін'юст
              постачальникам
              енергоресурсів, комбікормів
              тощо; виділення коштів на
              селекцію у птахівництві та
              позичку
              інкубаторно-птахівничим
              підприємствам,  постачання
              техніки за лізингом
 
11. Закон України  "Про визначення    загальних Мінагропром   -"-
  бджільництво"     правових,  економічних та Українська
              організаційних    основ академія
              розвитку   бджільництва; аграрних наук
              регламентація     умов Мінфін
              функціонування   галузі, Мінекономіки
              визначення    становища МОЗ
              суб'єктів   і  структур Мінпромполі-
              бджільництва,    системи тики
              селекційно-племінної роботи, Укоопспілка
              умов      виробництва, Мін'юст
              заготівель  та  переробки
              продукції бджільництва
 
12. Постанова  Кабінету у розвиток Закону України Мінагропром  у
  Міністрів   України "Про племінне тваринництво" Мінфін    місячний
  "Про     програму та  з  метою  підвищення Мінекономіки термін
  підтримки селекції у генетичного   потенціалу Держкомриб-  після
  тваринництві на 1999 тваринництва, формування   госп Україн- прийняття
  -  2000  роки  та конкурентоспроможних     ська академія Закону
  порядок використання галузей           аграрних наук України
  коштів   на   її                Мін'юст    "Про
  фінансування"                           внесення
                                   змін  і
                                   доповнень
                                   до Закону
                                   України
                                   "Про
                                   племінне
                                   тваринни-
                                   цтво"
 
13. Постанова  Кабінету стабілізація     роботи Мінагропром  листопад
  Міністрів   України тваринницьких комплексів і Мінфін    1998 р.
  "Про   стабілізацію птахогосподарств,      Мінекономіки
  роботи тваринницьких використання    наявних ДАК   "Хліб
  комплексів     і потужностей,  відновлення України"
  птахогосподарств"   чисельності    поголів'я Українська
              свиней і птиці        академія
                            аграрних наук
                            Мін'юст
 
14. Постанова  Кабінету подальший     розвиток   -"-    грудень
  Міністрів   України спеціалізованого  м'ясного        1998 р.
  "Про розвиток галузі скотарства,   нарощування
  спеціалізованого    виробництва  високоякісної
  м'ясного скотарства"  яловичини   та   повне
              забезпечення нею населення
              України
 
15. Постанова  Кабінету встановлення   державної Мінагропром  вересень
  Міністрів   України квоти на закупівлю вовни та Мінфін    1998 р.
  "Про  розвиток  та іншої продукції вівчарства, Мінекономіки
  державну  підтримку необхідної для споживачів Мінпромполі-
  галузі вівчарства"   бюджетної сфери, створення тики
              фонду  підтримки  галузі, Укоопспілка
              захист     вітчизняного Українська
              товаровиробника,  технічне академія
              переоснащення, інтегрування аграрних наук
              галузі та організація ринку Мін'юст
 
16. Постанова  Кабінету створення умов     для Мінагропром   -"-
  Міністрів   України відновлення     роботи ДАК   "Хліб
  "Про     розвиток підприємств  комбікормової України"
  комбікормової     промисловості  з  метою Мінфін
  промисловості   та максимального  задоволення Мінекономіки
  забезпечення      потреб  тваринництва  і Держкомрибго-
  тваринництва    і птахівництва       у сп
  птахівництва      збалансованих комбікормах, "Укрмедбіопр-
  лізинопротеїновими   що   дасть   можливість ом"
  домішками"       підвищити  продуктивність Українська
              худоби і птиці та у 2 - 3 академія
              рази  зменшити  затрати аграрних наук
              кормів на одиницю продукції Мін'юст
 
17. Постанова  Кабінету на виконання Закону України Мінагропром  серпень
  Міністрів   України "Про  внесення  змін  до Мінекономіки 1998 р.
  "Про внесення змін до Закону   України   "Про Мінфін
  постанови  Кабінету ветеринарну   медицину"; Держкомриб-
  Міністрів України від зміни   і   доповнення госп
  15 серпня  1992 р. сприятимуть    розвитку Мін'юст
  N 478 "Про  перелік вітчизняних   підприємств
  протиепізоотичних,   біологічної промисловості,
  лікувальних,      підприємницької
  лабораторно-діагност- ветеринарної  практики та
  ичних,         сервісного  обслуговування
  радіологічних   та тваринництва
  інших
  ветеринарно-санітар-
  них заходів,    що
  проводяться органами
  державної
  ветеринарної медицини
  за      рахунок
  відповідних бюджетних
  та інших коштів"
             Харчова і переробна промисловість
 
18. Закон України  "Про передбачається  проведення Мінагропром  прийнято
  особливості      приватизації підприємств і Фонд     Указ
  приватизації  майна цехів   з   виробництва держмайна   Президента
  лікеро-горілчаних   лікеро-горілчаних  виробів Мінекономіки України
  підприємств"      виключно за гроші шляхом Мінфін    10 липня
              продажу  їх  акцій  на Укоопспілка  1998 р.
              фондових біржах на засадах Мін'юст    N 763 та
              комерційного конкурсу, що        подано
              дасть змогу одержати  до        відповід-
              Державного бюджету України        ний
              не менш як 300 млн. гривень        законо-
                                   проект
                                   Верховній
                                   Раді
                                   України
 
19. Закон України  "Про створення     галузевих Мінагропром  прийнято
  збір  до Державного інноваційних  фондів,  що Міннауки   у другому
  інноваційного фонду"  сприятиме вирішенню завдань Укоопспілка  читанні
              структурної   перебудови Мін'юст    11 лютого
              економіки     України,        1998 р. і
              спрямованої на  подолання        повернуто
              технічної    відсталості        Президен-
              галузей, створення  нових        том
              конкурентоспроможних            України
              виробництв                 Верховній
                                   Раді
                                   України
                                   із
                                   зауважен-
                                   нями
 
20. Закон України  "Про забезпечення   суттєвого Мінагропром  жовтень
  захист   вин  від зменшення     випадків Мінекономіки 1998 р.
  фальсифікації"     фальсифікації  виноробної Мінфін
              продукції.  В  результаті Держспоживза-
              посилення  контролю  за хист
              виробництвом винопродукції Держстандарт
              зростуть  надходження  до Укоопспілка
              Державного бюджету України Мін'юст
              на 50 - 60 млн. гривень
              щорічно
           Техніко-технологічна сфера
 
21. Закон  України "Про запровадження   механізму Мінпромполі-  -"-
  стимулювання розвитку стимулювання  виробництва тики
  вітчизняного      вітчизняної         Мінекономіки
  сільськогосподарського сільськогосподарської    Мінагропром
  машинобудування"    техніки,     визначення Міннауки
              пріоритетних напрямів його Мінфін
              розвитку,     створення Держкомриб-
              спільних виробництв     госп
                            Мін'юст
 
22. Закон України  "Про попередження    порушень Мінагропром  подано
  внесення  змін  і чинного  законодавства  з Укоопспілка  Верховній
  доповнень до Кодексу питань  дорожнього  руху, Мін'юст    Раді
  України      про екології і техніки безпеки,        України
  адміністративні    вимог   стандартів   з        16 липня
  правопорушення"    технічної   експлуатації        1997 р.
              машин  і  механізмів  та
              реалізації
              сільськогосподарським
              товаровиробникам
              пально-мастильних
              матеріалів
            Фінансово-кредитна підтримка
            агропромислового комплексу
 
23. Закон України  "Про передбачається списання  з Державна   прийнято
  списання      та платників  податків  суми податкова   Указ
  реструктуризацію    податкової  заборгованості адміністрація Президента
  податкової       зі сплати пені, штрафних та Мінфін    України
  заборгованості     фінансових  санкцій  до Мінагропром  18 червня
  платників податків - Державного бюджету України, Мінекономіки 1998 року
  сільськогосподарських Пенсійного фонду і Фонду МНС      N 651 та
  підприємств    та соціального страхування на Держкомзем  направле-
  цукрових   заводів суму 144 млн. гривень та Пенсійний   но
  (комбінатів)  станом реструктуризація на 5 років фонд     відповід-
  на 1 січня 1998 року" податкової  заборгованості Укоопспілка  ний
              перед бюджетом у сумі 3,4 Мін'юст    законо-
              млрд. гривень, сплата якої        проект
              починається з 1 січня 2000        Верховній
              року рівними частками           Раді
                                   України
 
24. Постанова  Кабінету передбачається  створення Мінагропром  вересень
  Міністрів   України фонду кредитної підтримки Мінфін    1998 р.
  "Про     порядок за рахунок різних джерел в Національне
  формування     та основному   неемісійного агентство  з
  використання  фонду характеру. Кредити з фонду питань
  кредитної  підтримки використовуватимуться  для розвитку  та
  підприємств      покриття сезонних витрат з європейської
  агропромислового    утриманням  50  відсотків інтеграції
  комплексу"       облікової      ставки Мінекономіки
              Національного банку України Держкомриб-
                            госп
                            Українська
                            академія
                            аграрних наук
                            Банк
                            "Україна"
                            Мін'юст разом
                            з
                            Національним
                            банком
                            України
 
25. Постанова  Кабінету визначення    механізмів Держкомзем  після при-
  Міністрів   України іпотечного   кредитування Мінфін    йняття
  "Про     іпотечне сільськогосподарських    Мінекономіки законів
  кредитування      товаровиробників    під Мінагропром  щодо
  сільськогосподарських заставу  землі та майна, Державна   внесення
  товаровиробників"   напрацювання   необхідної податкова   змін  і
              законодавчої і нормативної адміністрація доповнень
              документації         Українська  до
                            академія   Земельно-
                            аграрних наук го Кодек-
                            Мін'юст разом су України
                            з       та Закону
                            Національним України
                            банком    "Про
                                   заставу"
             Забезпечення паритету цін
 
26. Указ    Президента поетапне     комплексне Мінекономіки прийнято
  України "Про основні запровадження   державної Мінагропром  Указ
  напрями   підтримки підтримки    вітчизняних Мінфін    Президента
  реалізаційних цін та сільськогосподарських    МЗЕЗторг   України
  доходів        товаровиробників за продані Мінпромполі- 11 червня
  сільськогосподарських ними       переробним тики      1998 р.
  товаровиробників"   підприємствам  молоко  та Антимонополь-
              м'ясо  в  живій  вазі, ний
              продукцію льону і конопель, комітет
              а також птахогосподарств і Державна
              спеціалізованих       податкова
              підприємств,    розвитку адміністрація
              виноградарства, садівництва Держмитслужба
              і  хмелярства;  введення Держкомриб-
              гарантованої   закупівлі госп
              сільськогосподарської    Держкомстат
              продукції  під  державні Укоопспілка
              програми  за  заставними Українська
              цінами, регулювання цін на академія
              ринку цієї продукції     аграрних наук
                            Мін'юст
 
27. Постанова  Кабінету координація    Комісією Мінекономіки прийнято
  Міністрів   України діяльності  центральних і Мінагропром  постанову
  "Про    створення місцевих органів виконавчої Мінпромполі- Кабінету
  Міжвідомчої комісії з влади,   пов'язаної   з тики     Міністрів
  питань  регулювання організацією     ринку Антимонополь- України
  ринку продовольства, продовольства, регулюванням ний      6 липня
  цін   і   доходів цін    і    доходів комітет    1998 р.
  сільськогосподарських сільгосподарських      Держкомриб-  N 1026
  товаровиробників"   товаровиробників,      госп Україн-
              забезпеченням  паритетних ська академія
              умов їх функціонування з аграрних наук
              іншими галузями економіки  Укоопспілка
                            Мін'юст
 
28. Закон України  "Про продовження дії   Закону Державна   серпень
  внесення  змін  і України "Про податок  на податкова   1998 р.
  доповнень до Закону додану вартість" на 1999 і адміністрація
  України" "Про податок наступні роки в  частині Мінагропром
  на додану вартість"  спрямування сум податку на Мінфін
              додану   вартість,   що Мінекономіки
              сплачуються  до  бюджету Мін'юст
              переробними підприємствами
              за реалізоване молоко та
              молочну продукцію, м'ясо та
              м'ясопродукти  на виплату
              дотацій
              сільськогосподарським
              товаровиробникам
 
29. Постанова  Кабінету уточнення діючого  порядку Мінагропром  у
  Міністрів   України виплат дотацій за молоко і Мінфін    місячний
  "Про внесення змін і м'ясо в живій вазі      Мінекономіки термін
  доповнень     до                Державна   після
  постанови  Кабінету                податкова   прийняття
  Міністрів України від                адміністрація закону
  16 лютого 1998 р. N                Держкомриб-  щодо змін
  145 "Про затвердження                госп     і
  Порядку  нарахування                Укоопспілка  доповнень
  та  виплат  дотацій                Українська  до Закону
  сільськогосподарським                академія   України
  товаровиробникам  за                аграрних наук "Про
  продані     ними                Мін'юст    податок
  переробним                            на додану
  підприємствам молоко                       вартість"
  та  м'ясо  в живій
  вазі"
           Подолання платіжної кризи
 
30. Закон  України "Про уточнення видатків    з Мінфін    подано
  внесення  змін  до Державного бюджету України Мінагропром  Верховній
  Закону України "Про з  урахуванням  виконання Мін'юст    Раді
  Державний   бюджет його  дохідної  частини,        України
  України на 1998 рік" включаючи  агропромисловий        14 липня
  (стосовно   розділу комплекс                  1998 р.
  "Агропромисловий
  комплекс")
 
31. Постанова  Кабінету утворення    Міжвідомчої Мінекономіки прийнято
  Міністрів   України комісії з питань проведення Мінагропром  постанову
  "Про   особливості санації     підприємств Мінфін    Кабінету
  проведення  санації агропромислового комплексу Агентство  з Міністрів
  підприємств      і відповідних регіональних питань    України
  агропромислового    комісій,    затвердження запобігання  16 червня
  комплексу"       положення  про  зазначену банкрутству  1998 р.
              комісію,    встановлення підприємств і N 922
              термінів     проведення організацій
              санації,     визначення Держкомзем
              переліку основних  питань Державна
              бізнес-плану  та  проекту податкова
              санації           адміністрація
                            Фонд
                            державного
                            майна
                            Українська
                            академія
                            аграрних наук
                            Мін'юст
          Удосконалення системи оподаткування
 
32. Закон  України "Про спрощення механізму сплати Мінфін    прийнято
  фіксований       сільськогосподарськими    Державна   Указ
  сільськогосподарський товаровиробниками податків податкова   Президен-
  податок"        і  зборів  (обов'язкових адміністрація та
              платежів) шляхом переходу Мінагропром  України
              до єдиного  (фіксованого) Мінекономіки 18 червня
              податку,      зниження Держкомзем  1998 р. N
              податкового  тиску   на ДАК   "Хліб 652  та
              сільськогосподарських    України"   подано
              товаровиробників і на цій Укоопспілка  відповід-
              основі     забезпечення Українська  ний
              стимулювання раціонального академія   законоп-
              використання     землі, аграрних наук роект
              нарощування     обсягів Мін'юст    Верховній
              виробництва   продукції,        Раді
              зменшення податків             України
 
33. Закон України  "Про зменшення податкового тиску Мінагропром  липень
  заходи щодо підтримки на  сільськогосподарських Мінекономіки 1998 р.
  сільськогосподарських товаровиробників    тих Мінфін
  товаровиробників    районів,  які   зазнали Державна
  гірських  зон  та радіоактивного забруднення податкова
  поліських районів"   внаслідок   аварії   на адміністрація
              Чорнобильській   атомній Мін'юст
              електростанції
 
34. Закони України "Про запровадження відрахування Мінагропром  розгляну-
  внесення  доповнення виручки від реалізації вина Державна   то
  до  Закону  України і пива в оптово-відпускних податкова   Верховною
  "Про     систему цінах у розмірі відповідно адміністрація Радою
  оподаткування"   та 8 та 2 відсотки, що дасть Мінфін    України
  "Про збір на розвиток можливість щороку закладати Мінекономіки 15 січня
  виноградарства,    близько 2000 гектарів нових Мін'юст    1998 р. у
  садівництва    та садів і виноградників та        першому
  хмелярства"      500 гектарів хмільників          читанні
           Розвиток інфраструктури та
           захист вітчизняного ринку
 
35. Закон  України "Про передбачаються   правові, Мінагропром  вересень
  регулювання      економічні та організаційні Мінекономіки 1998 р.
  виробництва     і засади державної політики Мінфін
  реалізації цукру"   щодо вирощування цукрових МЗЕЗторг
              буряків  і  виробництва Укоопспілка
              цукру,  його  експорту, Українська
              імпорту,   оптової   та академія
              роздрібної  торгівлі,  а аграрних наук
              також  регулювання  ринку Мін'юст разом
              цукру   із   залученням з
              інвестицій  для  розвитку Національною
              цукробурякового комплексу  асоціацією
                            бірж    і
                            Українською
                            аграрною
                            біржею
 
36. Закон України  "Про зміни і     доповнення Мінекономіки вересень
  внесення  змін  і дозволять   активізувати МЗЕЗторг   1998 р.
  доповнень до Закону біржову     діяльність, Мінфін
  України "Про товарну удосконалити         Мінагропром
  біржу"         товарно-грошові відносини, Українська
              демонополізувати  торгівлю академія
              та забезпечити захист усіх аграрних наук
              учасників   ринку   від Укоопспілка
              вимушених    демпінгових Мін'юст разом
              операцій, збільшити обсяги з
              товаропотоків        Національною
                            асоціацією
                            бірж    і
                            Українською
                            аграрною
                            біржею
 
37. Закон  України "Про сприяння    забезпеченню Укоопспілка  через 3
  внесення  змін  і сільського    населення Мінекономіки місяці
  доповнень до Закону товарами широкого вжитку, а МЗЕЗторг   після
  України "Про споживчу також  поліпшенню  умов Мінфін    прийняття
  кооперацію"      виробництва  і реалізації Мін'юст    Цивільно-
              приватними  господарствами        го
              виробленої продукції            кодексу
                                   України
                                   та  змін
                                   до Закону
                                   "Про
                                   власність"
 
38. Закон  України "Про регулювання відносин   у МЗЕЗторг   через 3
  внутрішню торгівлю"  сфері     торгівельної Укоопспілка  місяці
              діяльності   в   умовах Мінекономіки після
              ринкових    перетворень, Мінфін    прийняття
              запровадження   ринкового Мін'юст    Цивільно-
              регулювання  торгівельних        го
              операцій     суб'єктами        кодексу
              підприємницької діяльності        України
              всіх форм власності
 
39. Закон України  "Про створення дієвого механізму Мінагропром  вересень
  внесення  змін  і контролю та запровадження Мінфін    1998 р.
  доповнень до Кодексу штрафних   санкцій   за Мінекономіки
  України      про порушення законодавства про МЗЕЗторг
  адміністративні    регулювання виробництва і Держмитслужба
  правопорушення"    реалізації цукру       Мінпромполі-
                            тики
                            Укоопспілка
                            Мін'юст
 
40. Постанова  Кабінету удосконалення        Мінагропром  прийнято
  Міністрів   України інфраструктури  аграрного Мінекономіки постанову
  "Про  заходи  щодо ринку,      створення Мінфін    Кабінету
  формування       сприятливих  умов   для МЗЕЗторг   Міністрів
  інфраструктури ринку функціонування  механізмів Держкомриб-  України
  сільськогосподарської реалізації          госп     16 червня
  продукції на 1998 - сільськогосподарської    Укоопспілка  1998 р.
  2000 роки"       продукції і продовольства  Українська  N 921
                            академія
                            аграрних наук
                            ДАК   "Хліб
                            України"
                            Мін'юст
            Розвиток земельних відносин
 
41. Закон України  "Про врегулювання     питань Держкомзем  прийнято
  оренду землі"     використання  землі  на Мінагропром  у другому
              договірній  основі шляхом Мінекономіки читанні
              оренди,    передбаченої Мінфін    7 жовтня
              статтями  8,  24  і  27 Державна   1997 р. і
              Земельного кодексу України; податкова   повернуто
              обумовлює права і обов'язки адміністрація Президен-
              орендодавців і орендарів, Українська  том
              порядок     підписання академія   України
              договорів оренди та види аграрних наук Верховній
              орендної плати        Мін'юст    Раді
                                   України
                                   із заува-
                                   женнями
                                   28 січня
                                   1998 р.
 
42. Закон  України "Про приведення    Земельного Держкомзем  подано
  внесення  змін  і кодексу   України   у Мінагропром  Верховній
  доповнень     до відповідність       з Мінлісгосп  Раді
  Земельного  кодексу Конституцією    України. Мінекономіки України 2
  України"        Доповнення  його  новими Мінфін    червня
              нормами щодо набуття права Мінекобезпеки 1998 р.
              власності   на   землю Держводгосп
              громадянами,   юридичними Держкомриб-
              особами,  територіальними госп
              громадами та державою, а Укоопспілка
              також уточнення компетенції Українська
              Кабінету Міністрів України академія
              щодо регулювання земельних аграрних наук
              відносин,  гарантій  прав Мін'юст
              власників  землі  у разі
              викупу   земель   для
              суспільних потреб, порядку
              безплатної передачі земель
              у  власність  недержавних
              сільськогосподарських
              підприємств,  використання
              земель резервного  фонду,
              визначення   особливостей
              придбання  у  власність
              земельних  ділянок  під
              об'єктами,        що
              приватизуються
 
43. Закон  України "Про доповнення діючого  Закону Мін'юст    подано
  внесення  змін  і положеннями      щодо Держкомзем  Верховній
  доповнень до Закону врегулювання    застави        Раді
  України "Про заставу" (іпотеки) земельних ділянок        України
              та права на оренду землі,        20 травня
              використання громадянами і        1998 р.
              юридичними особами України
              належних  їм  на  праві
              власності земельних ділянок
              як  важливого   способу
              забезпечення     своїх
              зобов'язань   у   разі
              провадження підприємницької
              діяльності
 
44. Зміни до  Постанови форми державних актів  на Мін'юст    після
  Верховної    Ради право приватної власності Держкомзем  законода-
  України N 2201 від 12 на землю стосовно юридичних        вчого
  березня  1992  року осіб та груп фізичних осіб         врегулю-
  "Про форми державних                       вання
  актів   на  право                       приватної
  власності на землю і                       власності
  право   постійного                       юридичних
  користування землею"                       осіб
          Здійснення соціальних перетворень на селі
 
45. Постанова  Кабінету визначення заходів   щодо Держбуд    подано
  Міністрів   України підтримки  індивідуального Мінагропром  Кабінету
  "Про   затвердження житлового  будівництва на Мінекономіки Міністрів
  Положення про порядок селі             Мінфін    України
  формування     і                Державна   7 липня
  використання  коштів                податкова   1998 р.
  регіональних  фондів                адміністрація
  підтримки                      Мін'юст
  індивідуального
  житлового будівництва
  на селі"
 
46. Постанова  Кабінету визначення заходів   щодо Мінекономіки подано
  Міністрів   України підтримки  індивідуального Мінагропром  Кабінету
  "Про   затвердження житлового будівництва  на Мінфін    Міністрів
  правил    надання селі. Запровадження Правил Держбуд    України
  довготермінових    дозволить    врегулювати Укоопспілка  17 червня
  кредитів        відносини   регіональних Мін'юст разом 1998 р.
  індивідуальним     фондів із забудовниками   з
  забудовникам житла на                Національним
  селі"                        банком
 
47. Закон  України "Про визначення заходів   щодо Держбуд    вересень
  внесення доповнень до підтримки  індивідуального Мінагропром  1998 р.
  Закону України "Про житлового будівництва  на Мінфін
  податок  на  додану селі.    Передбачається Мінекономіки
  вартість"       звільнення від обкладення Державна
              податком    робіт   з податкова
              будівництва  житла,  що адміністрація
              здійснюється  за  рахунок Мін'юст
              коштів  фондів  підтримки
              індивідуального  житлового
              будівництва на селі
 
48. Постанова  Кабінету збереження мережі закладів Мінкультури   -"-
  Міністрів   України культури клубного типу в Мінфін
  "Про    мінімальні сільській місцевості та її Мінекономіки
  соціальні  нормативи структурна   зміна   з Мінагропром
  забезпечення      урахуванням   чисельності Мін'юст
  населення  закладами населення,  густоти, типу
  клубного типу"     розселення,  доступності,
              наявності  коштів  на їх
              утримання та  мінімальної
              потреби у цих закладах
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка