Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Зразкового договору на обслуговування комерційним банком посередника, що надає послуги щодо розміщення приватизаційних майнових сертифікатів

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
          НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 959/80 від 25.07.95        Затверджено в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   4 серпня 1995 р.
                   за N 284/820
 
 
       Про затвердження Зразкового договору на
        обслуговування комерційним банком
        посередника, що надає послуги щодо
        розміщення приватизаційних майнових
              сертифікатів
 
 
   Відповідно до  Постанови  Верховної  Ради  України  "Про
вдосконалення  механізму  приватизації в Україні і посилення
контролю за її проведенням" ( 149/94-ВР ), вдосконалення механізму
ліцензування посередницької діяльності з приватизаційними паперами
і забезпечення  надійного  захисту  інтересів  громадян  при
використанні приватизаційних паперів, Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Зразковий договір на обслуговування комерційним
банком посередника,  що  надає  послуги  щодо  розміщення
приватизаційних майнових сертифікатів (додається).
   2. Встановити, що при укладанні такого договору сторони
повинні дотримуватися його змісту. Доповнення можуть бути внесені
зокрема за умови, якщо вони посилюють відповідальність сторін.
 
 Голова Фонду державного
 майна України                     Ю.Єхануров
 
 Голова Правління
 Національного банку України              В.Ющенко
 
                      Затверджено
                  наказом Фонду державного майна
                  України та Національного банку
                  України  від  25.07.1995 р.
                  N 959/80
 
            Зразковий договір
    про обслуговування комерційним банком посередника,
    що надає послуги щодо розміщення приватизаційних
           майнових сертифікатів
 
   Посередник " _____________________________________" (надалі -
Посередник) в особі ______________________________________________
               (посада)
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
який(а) діє на підставі статуту Посередника, з одного боку, і
комерційний банк " _____________________________________________ "
(надалі - Банк) в особі __________________________________________
               (посада)
_________________________________________________________________,
         (прізвище, ім'я та по батькові)
який(а) діє на підставі статуту Банку, з другого боку, уклали цей
Договір про зазначене нижче.*
---------------------------
*) Під дію договору не підпадають:
   - довірчі товариства;
   - інвестиційні  фонди,  що  мають  дозвіл  на роботу з
приватизаційними паперами;
   - інвестиційні компанії, що мають закриті взаємні фонди;
   - банки.
 
            1. Предмет договору
   1.1. Посередник доручає, а Банк зобов'язується здійснювати
такі банківські операції (*) _____________________________________
__________________________________________________________________
   1.2. У разі необхідності на окремі види банківських операцій
сторони можуть укласти додатковий договір.
 
            2. Права Посередника
   2.1. Отримувати від Банку інформацію про виконання своїх
письмових розпоряджень щодо здійснення банківських операцій.
   2.2. Iнші права: ____________________________________________
__________________________________________________________________
 
           3. Обов'язки Посередника
   3.1. Надавати Банку письмові розпорядження щодо предмета
Договору відповідно  до  вимог,  які встановлені нормативними
документами Національного банку та Фонду державного майна України.
   3.2. Передати Банку копію дозволу (ліцензії) Фонду державного
майна України на право здійснення посередницької діяльності з
приватизаційними паперами.
------------------------------
   * Предметом договору можуть бути операції щодо зберігання
приватизаційних паперів у готівковій формі, ведення рахунків з
акумуляції приватизаційних  коштів,  здійснення  розрахунків з
приватизаційними паперами у безкотівковій формі.
   3.3. Відшкодовувати витрати Банку, пов'язані з виконанням
його функцій згідно з протоколом узгодження ціни за  надані
послуги. Протокол узгодження ціни за послуги, що надаються, є
невід'ємною частиною  договору.  Перерахування  коштів  Банку
здійснюється до  "_____"  числа кожного місяця шляхом оплати
платіжних документів, що подаються Банком.
   3.4. Iнші обов'язки: ________________________________________
__________________________________________________________________
 
             4. Права Банку
   4.1. Припиняти за поданням державних органів приватизації
ведення рахунків Посередника у разі порушень вимог, встановлених
нормативними документами Фонду державного майна України.
   4.2. Не виконувати доручені  операції,  якщо  документи,
одержані від Посередника, не відповідають вимогам, визначеним
нормативними документами Національного банку України.
   4.3. Вносити пропозиції Посереднику з питань його діяльності
та брати участь у їх розгляді.
   4.4. Вимагати відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням
Договору.
   4.5. Iнші права Банку: ______________________________________
__________________________________________________________________
 
            5. Обов'язки Банку
   5.1. Відкрити  для  здійснення банківських операцій такі
рахунки:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
             (назви рахунків)
   Відкриття рахунків для акумулювання приватизаційних коштів і
здійснення операцій за цими рахунками Банк розпочинає лише після
отримання від Посередника копії ліцензії Фонду державного майна
України на  право  здійснення  посередницької  діяльності  з
приватизаційними паперами. З моменту передачі копія ліцензії стає
невід'ємною частиною Договору.
   5.2. Здійснювати банківські операції на підставі письмових
розпоряджень Посередника.
   5.3. Не проводити ніяких операцій з приватизаційними коштами
Посередника, які  суперечать  чинному  законодавству  або  не
регламентовані цим Договором та розпорядженнями Посередника.
   5.4. Зберігати конфіденційну інформацію, а також таку, що
становить комерційну  таємницю  Посередника.  Відповідальність
службових осіб у разі розголошення цих даних визначається згідно
з чинним законодавством України.
   5.5. Надавати  Посереднику  "_____" числа кожного місяця
платіжні документи  для  відшкодування  витрат  за  здійснені
банківські операції.
   5.6. Iнші обов'язки Банку: __________________________________
__________________________________________________________________
 
          6. Відповідальність сторін
   6.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки
належним чином, сприяти іншій стороні у їх виконанні.
   6.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, зазначені в цьому
Договорі, має усунути ці порушення.
   6.3. Збитки, заподіяні Посереднику або  Банку,  у  разі
невиконання або неналежного виконання ними обов'язків, згідно з
умовами укладеного між ними договору відшкодовуються у порядку,
визначеному чинним законодавством України.
   6.4. Банк не несе відповідальності перед Посередником за
умови, якщо збитки є наслідком дій, проведених згідно з письмовими
розпорядженнями Посередника.
 
             7. Iнші умови
   7.1. Спори, які виникають у ході виконання сторонами цього
договору, не врегульовані ним, підлягають розгляду в арбітражному
суді.
   7.2. Зміни в умови Договору  вносяться  після  взаємної
домовленості, яка оформлена у письмовій формі, шляхом внесення
доповнень у цей Договір.
   7.3. В усьому іншому, що не передбачено Договором, сторони
керуються чинним законодавством.
 
           8. Термін дії договору
   8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє
до "___" ___________199 р.
   8.2. Договір може бути розірвано за домовленістю сторін в
порядку, передбаченому чинним законодавством.
   8.3. У разі розірвання цього Договору в установленому порядку
Банк в тижневий строк передає Посереднику  або  перераховує
Банку-правонаступнику залишки приватизаційних коштів, що належать
Посереднику, на рахунки, попередньо ним повідомлені.
   8.4. У разі припинення дії Договору Банк має право на
компенсацію всіх своїх витрат відповідно до Договору, раніше ніж
він поверне приватизаційні кошти Посередника.
   8.5. Термін дії Договору може бути продовжено на підставі
письмової згоди сторін.
 
         Повні юридичні адреси сторін:
   Посередник                   Банк
____________________             ____________________
____________________             ____________________
   (підпис)                   (підпис)
   М.П.                     М.П.
 
   Додаток до договору:
   - копія ліцензії Фонду державного майна України на право
здійснення посередницької діяльності з приватизаційними паперами
(копія ліцензії подається у Банк після її отримання);
   - протокол узгодження ціни за послуги, що надаються.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка