Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про умови та правила ліцензування посередницької діяльності банків з приватизаційними паперами

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
         МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 1113/142 від 30.08.95       Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   13 вересня 1995 р.
 vd950830 vn1113/142         за N 331/867
 
 
    ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
                     державного майна 
     N 206/44 ( z0249-97 ) від 24.02.97 )
 
       Про затвердження Iнструкції про умови
       та правила ліцензування посередницької
       діяльності банків з приватизаційними
               паперами
 
   ( Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду майна
    N 373/58 ( z0182-96 ) від 02.04.96 )
 
 
 
   На виконання доручення Кабінету  Міністрів  України  від
29.05.95 N 7153/53 про затвердження Iнструкції про умови та
правила ліцензування  посередницької  діяльності  банків  з
приватизаційними паперами, Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Iнструкцію про умови та правила ліцензування
посередницької діяльності банків з  приватизаційними  паперами
(додається).
 
 В.о. Голови Фонду
 державного  майна
 України                     Є.Григоренко
 
 Заступник Міністра
 фінансів України                 В.Матвійчук
 
                        Затверджено
                   наказом Фонду   державного
                   майна України       та
                   Міністерством    фінансів
                   України   від   30.08.95
                   N 1113/142
 
 
              Iнструкція
     про умови та правила ліцензування посередницької
     діяльності банків з приватизаційними паперами
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Ця Iнструкція розроблена відповідно до Законів України
"Про приватизацію майна державних підприємств" ( 2163-12 ), "Про
приватизаційні папери" ( 2173-12 ), "Про цінні папери і фондову
біржу" ( 1201-12 ), "Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 )
і визначає процедуру ліцензування посередницької діяльності банків
при обслуговуванні власників приватизаційних паперів.
   1.2. Посередницька діяльність з приватизаційними паперами -
це діяльність,  яка проводиться шляхом обміну приватизаційних
паперів на паї, акції  підприємств,  що  приватизуються,  та
здійснюються банками - посередниками  від  свого  імені,  за
дорученням,  за рахунок і на ім'я власників приватизаційних
паперів.
   1.3. Посередницька діяльність з приватизаційними паперами
здійснюється банками тільки за наявності ліцензії Фонду державного
майна України (далі - Фонд). Фонд видає ліцензії на посередницьку
діяльність у порядку, встановленому розділом 2 цієї Iнструкції
(додаток N 1).
   1.4. Ліцензії  видаються  банкам, які  внесені у  книгу
реєстрації банків і діють на ринку банківських послуг не менше 3-х
років та мають відповідний дозвіл Міністерства фінансів України на
здійснення діяльності щодо випуску та обігу цінних паперів. 
( Пункт 1.4 розділу I в редакції Наказу Фонду  майна N 373/58
( z0182-96 ) від 02.04.96 )
   1.5. Банки  мають  право  на  здійснення  посередницької
діяльності з приватизаційними паперами на всій території України з
моменту видачі відповідної ліцензії протягом трьох років.
   1.6. Ведення акумулюючих рахунків з приватизаційними паперами
сомого  банку  та  інших  фінансових  посередників  повинно
здійснюватися  на  різних  рахунках  (субрахунках)  різними
підрозділами банку. Не допускається обмін інформацією між цими
підрозділами.
 
     II. Умови ліцензування посередницької діяльності
          з приватизаційними паперами
 
   2.1. Банки  для  здійснення  посередницької діяльності з
приватизаційними паперами повинні відповідати таким умовам:
   2.1.1. Посадові  особи,  які  уповноважені  здійснювати
посередницьку діяльність з приватизаційними паперами від імені
банку, повинні мати вищу економічну або юридичну освіту, що
підтверджується нотаріально  посвідченими  копіями  відповідних
документів. При наявності вищої освіти  в  іншій  галузі  -
кваліфікацію брокера-аналітика фондового ринку чи спеціаліста з
управління активами інвестиційного фонду,  що  підтверджується
нотаріально посвідченими копіями відповідних документів. ( Пункт
2.1.1 розділу  II в редакції  Наказу Фонду майна N 373/58
( z0182-96 ) від 02.04.96 )
 
   2.1.2. Для одержання ліцензії на здійснення посередницької
діяльності з  приватизаційними  паперами банк подає до Фонду
державного майна такі документи:
   а) заяву про видачу ліцензії на здійснення посередницької
діяльності з приватизаційними паперами (додаток 3); ( Підпункт
"а" пункту 2.1.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду майна N 373/58 ( z0182-96 ) від 02.04.96 )
   б) нотаріально засвідчені копії засновницьких документів;
   в) довідку  про  склад посадових  осіб (не менше трьох
чоловік), уповноважених   банком  здійснювати  посередницьку
діяльність з приватизаційними паперами. Довідка повинна містити
такі відомості: прізвище, ім'я та по батькові кожної особи,
уповноваженої банком  здійснювати  посередницьку  діяльність з
приватизаційними паперами,  та  наявність  вищої  освіти  або
необхідної кваліфікації, зазначеної в п.2.1.1. ( Підпункт "в"
пункту 2.1.2 розділу II в редакції Наказу Фонду майна N 373/58
( z0182-96 ) від 02.04.96 )
   г) нотаріально посвідчені копії кваліфікаційних свідоцтв або
документів, що підтверджують наявність вищої освіти посадових
осіб;
   д) документ Національного банку, що  засвідчує  внесення
комерційного банку до книги реєстрації банків;
   е) нотаріально посвідчену копію дозволу Міністерства фінансів
України на здійснення діяльності щодо випуску та обігу цінних
паперів;
   є) довідку Національного банку України про розмір сплаченого
статутного фонду.
   з) копію  угоди   з  аудиторською  фірмою  про надання
аудиторських послуг; ( Пункт  2.1.2  розділу  II  доповнено
підпунктом "з" згідно з Наказом Наказом Фонду майна N 373/58
( z0182-96 ) від 02.04.96 )
   і) висновок  Національного  банку України щодо доцільності
надання ліцензії на здійснення  посередницької  діяльності  з
приватизаційними паперами за умов прибуткової діяльності банку та
його філій, дотриманння банком економічних нормативів, відсутності
зауважень, щодо роботи банку. ( Пункт 2.1.2 розділу II доповнено
підпунктом "і" згідно з Наказом Наказом Фонду майна N 373/58
( z0182-96 ) від 02.04.96 )
 
 
    III. Правила здійснення посередницької діяльності
          з приватизаційними паперами
 
   3.1. Банки,  що  здійснюють  посередницьку  діяльність з
приватизаційними паперами, повинні дотримуватись таких правил:
   3.1.1. Банки  мають  право на здійснення  посередницької
діяльності з приватизаційними паперами у  розмірі  сплаченого
статутного фонду.
   3.1.2. Посередницька діяльність з приватизаційними паперами
здійснюється банком  виключно  в  інтересах клієнта згідно з
укладеним з ним договором.
   3.1.3. Банки несуть відповідальність за достовірність поданих
документів. Фонд має право у разі необхідності звернутися до
органів внутрішніх справ за довідкою про притягнення (протягом
останніх трьох років) до кримінальної відповідальності посадових
осіб, уповноважених від імені банку здійснювати посередницьку
діяльність з приватизаційними паперами.
   3.1.4. Банк зобов'язаний в 10-денний строк повідомляти Фонд
про всі зміни, які сталися в установчих документах і вносяться до
державного реєстру, та в інших документах, що зазначені в п.2.1.2
даної Iнструкції.
   При ненаданні цих документів в зазначений термін Фонд приймає
рішення щодо призупинення дії ліцензії. ( Пункт 3.1.4 розділу III
в редакції Наказу Фонду майна N 373/58 ( z0182-96 ) від 02.04.96 )
 
   3.2. Фонд у 30-денний строк з моменту одержання необхідних
документів приймає рішення про видачу чи відмову  у  видачі
ліцензії, про що повідомляє заявника. Рішення про видачу ліцензії
підлягає публікації в "Державному інформаційному бюлетені про
приватизацію".
   3.3. Якщо  ліцензію не видано в установлений строк або
необгрунтовано відмовлено в її видачі, ці дії  можуть  бути
оскаржені заявником в арбітражному суді.
   3.4. У разі внесення  змін щодо розміру статутного фонду,
банк подає до Фонду такі документи:
   - заяву про видачу ліцензії на збільшення обсягів роботи з
приватизаційними паперами;
   - протокол зборів засновників (щодо збільшення статутного
фонду);
   - нотаріально  посвідчену  копію  змін  до  статуту,
зареєстрованих Національним банком України;
   - довідку Національного банку України про розмір сплаченого
статутного фонду;
   - висновок  Національного  банку України щодо можливості
надання комерційному банку ліцензії на здійснення посередницької
діяльності з  приватизаційними паперами, який повинен містити
інформацію про наявність прибуткової діяльності банку та його
філій, дотримання  банком  економічних нормативів, відсутність
зауважень до діяльності банку. ( Розділ III доповнено пунктом 3.4
згідно з Наказом Фонду майна N 373/58 ( z0182-96 ) від 02.04.96 )
 
      IV. Контроль за посередницькою діяльністю
        банків з приватизаційними паперами
 
   4.1. Контроль за дотриманням банками умов і правил здійснення
посередницької діяльності  з  приватизаційними паперами, вимог
чинного законодавства з цих питань здійснюється Фондом.
   4.2. Банки  щокварталу  подають  до  Фонду  звіт  про
використання приватизаційних паперів, що надійшли до комерційного
банку (додаток N 2), та звіт про рух приватизаційних паперів
(додаток N 4).
   Банки зобов'язані щорічно, після проведення  аудиторської
перевірки, в 10-денний термін з моменту отримання аудиторського
висновку подати його копію до Фонду державного майна України.
( Пункт 4.2 розділу IV в редакції Наказу Фонду майна N 373/58
( z0182-96 ) від 02.04.96 )
   4.3. У разі виявлення порушень умов і правил здійснення
посередницької діяльності з приватизаційними паперами Фонд може:
   - дати розпорядження про їх усунення чи зупинити дію ліцензії
на визначений строк або до усунення цих порушень;
   - повідомити Національний банк України про виявлені порушення
для прийняття  відповідних  рішень  та доцільності проведення
комплексної перевірки  діяльності комерційного банку фахівцями
Фонду державного майна України та Національного банку України.
   4.4. Національний банк України у письмовій формі сповіщає
Фонд державного майна України про необхідність призупинення або
анулювання ліцензії на здійснення банком посередницької діяльності
з приватизаційними паперами у разі порушення банком встановлених
економічних нормативів або отримання збитків внаслідок діяльності
банку та його філій. ( Розділ IV доповнено пунктом 4.4 згідно з
Наказом Фонду майна N 373/58 ( z0182-96 ) від 02.04.96 )
   4.5. При  повторному  або  грубому  порушенні  правил
посередницької діяльності з приватизаційними паперами може бути
анульована за рішенням Фонду.
   4.6. В місячний термін  після  отримання  ліцензії  на
здійснення посередницької діяльності з приватизаційними паперами,
банк зобов'язаний подати до Фонду:
   - перелік усіх відділень, філій та представництв банку, що
здійснюватимуть посередницьку  діяльність  з  приватизаційними
паперами із зазначенням даних про склад посадових осіб відповідно
до п.2.1.2;
   - перелік  усіх  фізичних  та  юридичних  осіб,  які
здійснюватимуть залучення приватизаційних паперів на  підставі
укладеної угоди з банком;
   - зразок договору про надання посередницьких послуг.
   Філії, відділення та представництва, що будуть здійснювати
посередницьку діяльність з приватизаційними паперами, зобов'язані
в 10-денний  термін довести до відома регіональних відділень
Фонду. ( Розділ IV доповнено пунктом 4.6 згідно з Наказом Фонду
майна N 373/58 ( z0182-96 ) від 02.04.96 )
   4.7 При необхідності Фонд  має право запросити будь-які
документи, що стосуються посередницької  діяльності  банку  з
приватизаційними паперами і не є комерційною таємницею. ( Розділ
IV доповнено пунктом 4.7 згідно з Наказом Фонду майна N 373/58
( z0182-96 ) від 02.04.96 )
 
                        Додаток N 1
                   до Iнструкції про умови та
                   правила     ліцензування
                   посередницької  діяльності
                   банків з  приватизаційними
                   паперами
 
         Фонд державного майна України
 
               Ліцензія
       на здійснення посередницької діяльності
       з приватизаційними паперами N __________
 
 _________________________________________________________________
             (найменування та
 _________________________________________________________________
           юридична адреса банка)
 _________________________________________________________________
  (особливі умови та правила здійснення даного виду діяльності)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   Дата видачі ліцензії ________________________________________
   Ліцензія видана строком на _______________________________ р.
і дійсна до "___"________________199__р.
 
 Заступник Голови Фонду             _______________
                            М.П.
                Київ
 
 
                        Додаток N 2
                   до Iнструкції про умови та
                   правила     ліцензування
                   посередницької  діяльності
                   банків з  приватизаційними
                   паперами
 
               Довідка
      про використання приватизаційних паперів
      _________________________________________
          (повне найменування банку)
      за _______________________________199__р.
 
 -----------------------------------------------------------------
 ¦ N ¦Дата¦Код ¦Най-¦Кіль-¦Загальна¦Сплачено приватизацій-¦Обсяг ¦
 ¦п/п¦прид¦об'є¦мену¦кість¦вартість¦ними паперами     ¦опера-¦
 ¦  ¦бан-¦кта ¦ван-¦(для ¦млн.крб ¦----------------------¦цій, ¦
 ¦  ¦ня ¦при-¦ня ¦акцій¦    ¦Всьго¦У тому числі, шт¦встано¦
 ¦  ¦  ¦вати¦май-¦вка- ¦    ¦шт/ ¦/млн.крб.    ¦влений¦
 ¦  ¦  ¦за- ¦на ¦зують¦    ¦млн. ¦----------------¦НБУ  ¦
 ¦  ¦  ¦ції ¦  ¦ся се¦    ¦крб ¦майновими¦житло-¦млн. ¦
 ¦  ¦  ¦  ¦  ¦рії ¦    ¦   ¦сертифі- ¦вими ¦крб  ¦
 ¦  ¦  ¦  ¦  ¦та но¦    ¦   ¦катами  ¦чеками¦   ¦
 ¦  ¦  ¦  ¦  ¦мери)¦    ¦   ¦     ¦   ¦   ¦
 ¦---+----+----+----+-----+--------+-----+---------+------+------¦
 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦  6  ¦ 7 ¦   8  ¦  9 ¦ 10 ¦
 ¦---+----+----+----+-----+--------+-----+---------+------+------¦
 -----------------------------------------------------------------
 
 Голова Правління _______________________________________________
 Головний бухгалтер _____________________________________________
                      Додаток N 3
              до Iнструкції про умови та правила
              ліцензування посередницької діяльності
              банків з приватизаційними паперами 
              ( В редакції  Наказу  Фонду  майна
               N 373/58 ( z0182-96 ) від 02.04.96 )
               
 Реєстраційний N ________    До Фонду державного майна України
 "___" __________ 199_ р.
 
               Заява
            на видачу ліцензії
 
 Заявник _________________________________________________________
 Юридична особа __________________________________________________
 Держава _________________________________________________________
 Керівник ________________________________________________________
 Iдентифікаційний код заявника по ЗКПО ___________________________
 Адреса __________________________________________________________
 Телефон _____________ Телефакс ______________ Телекс ____________
 
   Прошу видати ліцензію на здійснення посередницької діяльності
з приватизаційними паперами.
 
 ____________                 ___________________
  (дата)                      (підпис)
 
                      Додаток N 4
              до Iнструкції про умови та правила
              ліцензування посередницької діяльності
              банків приватизаційними паперами
              ( В редакції  Наказу  Фонду  майна
               N 373/58 ( z0182-96 ) від 02.04.96 )
 
        ___________________________________________________
        (номер ліцензії на право здійснення посередницької
        діяльності з приватизаційними паперами та статутний
        фонд, на який видана ліцензія)
        ___________________________________________________
        (повна назва банку, адреса та N телефону на момент
        надання довідки)
 
                Звіт
         про рух приватизаційних паперів
         за _________ квартал 199__ року
 
------------------------------------------------------------------
¦Вид при¦Код¦Вартість при¦Надходження¦Вкладення при¦Вартість неви¦
¦ватиза-¦ряд¦ватизаційних¦за звітний ¦ватизаційних ¦користаних  ¦
¦ційних ¦ка ¦паперів на ¦період   ¦паперів в об'¦паперів на кі¦
¦паперів¦  ¦початок звіт¦(крб.)   ¦єкти що прива¦нець звітного¦
¦    ¦  ¦ного періоду¦      ¦тизуються  ¦періоду   ¦
¦    ¦  ¦(крб.)   ¦      ¦(крб.)    ¦(крб.)    ¦
¦-------+---+------------+-----------+-------------+-------------¦
¦Майнові¦  ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦сертифі¦  ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦кати  ¦  ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦-------+---+------------+-----------+-------------+-------------¦
¦Житлові¦  ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦чеки  ¦  ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
------------------------------------------------------------------
 
    Голова правління        (прізвище)
 М.П.
    Головний бухгалтер       (прізвище)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка