Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про утворення Міжвідомчого комітету з організації та проведення міжобласних оптово-промислових ярмарків і затвердження Положення про порядок проведення міжобласних оптово-промислових ярмарків

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 30 серпня 1995 р. N 693
                Київ
 
        Про утворення Міжвідомчого комітету
       з організації та проведення міжобласних
      оптово-промислових ярмарків і затвердження
         Положення про порядок проведення
       міжобласних оптово-промислових ярмарків
 
 
   Відповідно до Указу Президента України від 11 липня 1995 р.
N 603 ( 603/95 ) "Про державне регулювання відносин у сфері
торгівлі" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Утворити Міжвідомчий комітет з організації та проведення
міжобласних оптово-промислових ярмарків у  складі  згідно  з
додатком.
 
   2. Затвердити Положення про порядок проведення міжобласних
оптово-промислових ярмарків, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України           Є.МАРЧУК
 
       Перший заступник
   Міністра Кабінету Міністрів України     М.СЕЛIВОН
 
   Iнд.23
 
                    Додаток
             до постанови Кабінету Міністрів України
               від 30 серпня 1995 р. N 693
 
               СКЛАД
    Міжвідомчого комітету з організації та проведення
       міжобласних оптово-промислових ярмарків
 
     ШЕВЧЕНКО      - заступник Міністра зовнішніх
   Микола Олексійович    економічних  зв'язків   і
                торгівлі, голова Комітету
     ЛИННИК       - заступник   Міністра
   Володимир Олександрович  промисловості, заступник
                голови Комітету
     КОВТУНЕНКО     - перший заступник голови
   Віктор Назарович     правління Укоопспілки,
                заступник голови Комітету
                (за згодою)
     БIЛИЙ        - перший заступник голови
   Петро Федорович     Держсадвинпрому
     БУРА        - заступник  начальника
   Володимир Петрович    Головного управління
                МЗЕЗторгу
     БУРЯК        - перший заступник
   Леонід  Васильович    голови Держспоживзахисту
     ДУНЕЦЬ       - перший заступник
   Леонтій Антонович    Міністра сільського
                господарства і продовольства
     КИСЕЛЬОВА      - заступник голови Держстандарту
   Тетяна Миколаївна
     КОВБАСЮК      - заступник  Міністра  рибного
   Олег Олександрович   господарства
     ЛЕБЕДЄВ       - генеральний директор
    Сергій Iгорович    Українського   державного
                оптового об'єднання
                "Укроптгосптовари"
     МАТВIЙЧУК      - заступник Міністра фінансів
   Володимир Макарович
     НЕБОРСЬКА      - начальник
   Тетяна Миколаївна    комерційно-виробничого
                об'єднання Укоопспілки (за згодою)
     ПАЗУХА       - начальник відділу Мінекономіки
   Микола Дмитрович
     ПАРФЄНТЬЄВ     - генеральний директор
   Леонід Васильович     Українського
                державного оптового
                об'єднання "Укропткульттовари"
     СИЧОВ        - президент   Української
   Сергій Павлович     комерційно-виробничої
                асоціації "Меблі" (за згодою)
     ХРИСТЕНКО      - заступник голови
   Валерій Iванович     Держхарчопрому
     ЦИМБАЛ       - заступник генерального
   Тетяна Григорівна    директора Національного
                виставочного центру при
                Кабінеті Міністрів України
     ШЕВЧУК       - генеральний директор
   Анатолій Миколайович   Українського добровільного
                оптового     торгово-
                виробничого об'єднання
                "Укроптбакалія" (за згодою)
     ЯНОВСЬКИЙ      - віце-президент
   Віктор Петрович     Торгово-промислової палати
                (за згодою)
 
    Перший заступник
  Міністра Кабінету Міністрів України     М. СЕЛIВОН
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНЕ
             постановою Кабінету Міністрів України
                від 30 серпня 1995 р. N 693
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про порядок проведення міжобласних
          оптово-промислових ярмарків
 
   1. Це Положення визначає принципи та порядок проведення
оптово-промислових ярмарків (далі - ярмарків) з купівлі-продажу
продовольчих і непродовольчих товарів.
 
   2. Оптовий ярмарок організовується на тимчасовій основі в
місці, доступному для всіх товаровиробників, підприємств, що
займаються оптовою торгівлею, (продавців), і покупців, на якому
між ними укладаються договори купівлі-продажу (поставки) товарів,
встановлюються господарські зв'язки.
 
   Загальна мета  ярмарку  -  створення  належних умов для
багатосторонніх  контактів  продавців  і  покупців,  сприяння
розширенню торгівлі, встановленню ділових зв'язків між виробниками
і споживачами.
 
   Ярмарки покликані забезпечити на основі посилення конкуренції
товаровиробників розширення асортименту товарів та поліпшення
їхньої якості, створити умови для вільного виходу на споживчий
ринок   суб'єктів   підприємницької   діяльності,  сприяти
підприємництву, стимулювати виробництво нових товарів і створити
передумови для повнішого освоєння споживчого ринку вітчизняними
виробниками.
 
   3. Ярмарки за економічним значенням і складом учасників
поділяються на:
 
   регіональні, орієнтовані на потреби декількох областей;
 
   міжрегіональні, орієнтовані на міжрегіональні потреби, метою
яких є найширше інформування про можливості підприємств різних
регіонів у виробництві споживчих товарів та їх реалізації, про
розвиток   ефективного   товарообміну   між   суб'єктами
загальнодержавного споживчого ринку.
 
   За товарною спрямованістю ярмарки поділяються на універсальні
(з широкою номенклатурою товарів) та спеціалізовані (із продажу
окремих груп товарів).
 
   4. Iніціаторами проведення ярмарків можуть виступати:
 
   міністерства та відомства;
 
   місцеві органи державної виконавчої влади, виконкоми Рад;
 
   господарські товариства,  об'єднання  підприємств,  інші
організації та підприємства,  діяльність  яких  пов'язана  з
насиченням ринку товарами.
 
   5. Iніціатори  проведення  міжобласних  оптово-промислових
ярмарків подають МЗЕЗторгу до 15 березня кожного року пропозиції
про час, місце проведення ярмарків, їх товарну спрямованість,
склад дирекцій ярмарків та їх учасників.
 
   6. МЗЕЗторг разом з Мінекономіки узагальнює ці пропозиції,
уточнює  склад  дирекцій, учасників, час і місце проведення
ярмарків, розробляє графік їх проведення і подає Міжвідомчому
комітетові   з  організації  та  проведення  міжобласних
оптово-промислових ярмарків на затвердження.
 
   7. Після встановлення часу та місця проведення ярмарку його
організатори повинні визначити джерела надходження коштів, за
рахунок яких буде проводитися ярмарок, вирішити інші питання,
пов'язані з проведенням ярмарку, та інформувати про це учасників,
інших заінтересованих юридичних і фізичних осіб у формі запрошень,
рекламних повідомлень в засобах масової інформації, об'яв тощо.
 
   Запрошення надсилаються учасникам ярмарку його організаторами
не пізніш як за 30 днів до початку роботи ярмарку. У разі зміни
дати проведення ярмарку його організатори повідомляють учасників
не пізніш як за 10 днів до встановленого раніше строку.
 
   У запрошенні зазначаються:
 
   місце та час проведення, вид (регіональний, міжрегіональний),
товарна спрямованість ярмарку;
 
   сума коштів за участь у ярмарку із зазначенням вартості
кожного виду послуг, що надаватимуться;
 
   порядок розподілу експозиційної площі та допуску експонатів
до участі в ярмарку, рекламування товарів;
 
   інші умови.
 
   Суб'єкти підприємницької діяльності, які передбачають взяти
участь у ярмарку, надсилають його організаторам письмову заявку не
пізніш як за 15 днів до початку роботи ярмарку.
 
   8. Учасники ярмарку мають право:
 
   рекламувати свою  продукцію, в тому числі і товари, що
готуються для виробництва;
 
   укладати договори купівлі-продажу (поставок) товарів;
 
   представляти інтереси та укладати договори від імені інших
юридичних осіб;
 
   вимагати від  організаторів ярмарку дотримання умов його
проведення.
 
   9. Учасники ярмарку зобов'язані:
 
   зареєструватися на ярмарку;
 
   представляти (для продавців) зразки товарів відповідно до
вимог діючих стандартів, каталоги, проспекти, інші матеріали, що
характеризують товари;
 
   подавати повну інформацію про товар, що реалізується;
 
   мати відповідні повноваження для укладення договорів.
 
   10. Координацію робіт з організації та проведення ярмарків
здійснює  Міжвідомчий  комітет  з  організації та проведення
міжобласних оптово-промислових ярмарків при МЗЕЗторзі (далі -
Комітет).
 
   Комітет є постійно діючим органом.
 
   Комітет формується з представників міністерств і відомств,
діяльність яких пов'язана з питаннями споживчого ринку.
 
   Персональний склад  Комітету  затверджується  Кабінетом
Міністрів України.
 
   11. Комітет:
 
   за поданням МЗЕЗторгу та Мінекономіки затверджує графіки
проведення ярмарків, їх вид та товарну спрямованість, склад
дирекцій та учасників;
 
   сприяє діяльності товаровиробників - учасників ярмарків щодо
реалізації товарів вітчизняного  виробництва,  розширенню  їх
асортименту та поліпшенню якості з урахуванням попиту населення;
 
   підбиває підсумки ярмарків;
 
   інформує Кабінет  Міністрів  України  про  результати
купівлі-продажу товарів на ярмарках, стан задоволення попиту
населення.
 
   Рішення Комітету оформляються протоколом, який підписується
головою Комітету або його заступником.
 
   Рішення Комітету приймається більшістю голосів, у разі рівної
кількості голосів вирішальним є голос голови Комітету.
 
   Рішення Комітету з питань проведення ярмарків обов'язкові для
дирекцій, інших органів ярмарків та для їх учасників.
 
   Засідання Комітету проводяться в міру потреби, але не рідше
одного разу на рік.
 
   12. Дирекція ярмарку:
 
   проводить реєстрацію та розміщення учасників;
 
   складає кошторис  витрат  на проведення ярмарку, про що
інформує Комітет, та визначає розмір коштів, які  вносяться
учасниками ярмарку, про що їх інформує;
 
   визначає порядок та режим роботи ярмарку, графіки зустрічей
продавців і покупців з урахуванням черговості укладення договорів;
 
   укладає договори на оренду ярмаркових приміщень;
 
   вирішує питання   матеріально-технічного   забезпечення
діяльності ярмарку та його учасників;
 
   організовує роботу,  пов'язану із забезпеченням учасників
необхідними послугами;
 
   вирішує питання охорони та страхування матеріальних цінностей
та майна ярмарку, а також експонатів, представлених учасниками;
 
   організовує роботу з надання правової та консультативної
допомоги учасникам ярмарку.
 
   13. До складу дирекції ярмарку включаються  представники
учасників.
 
   Дирекція ярмарку  використовує  за домовленістю між його
учасниками банківський рахунок, бланки та печатку одного із
учасників.
 
   Дирекцію ярмарку очолює керівник підприємства, організації,
установи,  банківський  рахунок,  бланки  та  печатка  якого
використовуються.
 
   Оплата праці  членів  дирекції  ярмарку,  обслуговуючого
персоналу та інші витрати здійснюються за рахунок коштів на
проведення ярмарку.
 
   14. Дирекція ярмарку не пізніше 15 днів після закінчення
ярмарку узагальнює його результати і надає інформаційно-аналітичну
довідку Комітетові.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка