Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Положення про Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

       КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 1332 від 03.12.2007
 
 
      Про внесення змін до Положення про Головне
      управління освіти і науки Київської обласної
           державної адміністрації
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  місцеві  державні
адміністрації" ( 586-14 ), постанов Кабінету Міністрів України від
22.08.2000 N 1326 ( 1326-2000-п ) "Про затвердження Типового
положення про Головне управління освіти і науки Київської міської
державної адміністрації, управління освіти і науки  обласної,
Севастопольської міської державної адміністрації", від 01.08.2007
N 995 ( 995-2007-п ) "Деякі питання реалізації Закону України "Про
державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій":
 
   Внести зміни до Положення про Головне управління освіти і
науки Київської обласної державної адміністрації, затвердженого
розпорядженням голови облдержадміністрації від 22.12.2006 N 1080
( ra1080155-06 ), виклавши його у новій редакції, що додається.
 
 Голова адміністрації                В.І.Ульянченко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   обласної державної
                   адміністрації
                   від 03.12.2007 N 1332
 
               ПОЛОЖЕННЯ
       про Головне управління освіти і науки
      Київської обласної державної адміністрації
 
   1. Головне управління освіти і науки Київської обласної
держадміністрації  (далі - Головне управління) є структурним
підрозділом Київської обласної державної адміністрації, підзвітним
і  підконтрольним голові облдержадміністрації та Міністерству
освіти і науки України (далі - МОН). Головне управління освіти і
науки   Київської  обласної  державної  адміністрації  є
правонаступником управління освіти і науки Київської обласної
державної адміністрації.
 
   2. Головне  управління  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, розпорядженнями
голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.
   У межах своїх повноважень Головне управління організовує
виконання актів  законодавства  у  сфері  освіти,  наукової,
науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій
та інтелектуальної власності, а також з питань мовної політики та
здійснює контроль за їх реалізацією.
 
   3. Основними завданнями Головного управління є:
   участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері
освіти,  наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності,
трансферу технологій та інтелектуальної власності;
   забезпечення розвитку  системи  освіти  області  з метою
формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої
особистості;
   створення в межах своїх повноважень умов для реалізації
рівних прав населення області на освіту, соціального захисту дітей
дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних,
наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки
області;
   створення умов для здобуття громадянами повної загальної
середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її
індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права
відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;
   забезпечення розвитку      освітнього,     творчого
(інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з
урахуванням   національно-культурних,   соціально-економічних,
екологічних, демографічних та інших особливостей області;
   здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з
питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами області
усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу
дошкільної,    позашкільної,    загальної    середньої,
професійно-технічної  освіти,  а  також за дотриманням актів
законодавства  у  сфері  трансферу  технологій,  інноваційної
діяльності та інтелектуальної власності;
   координація діяльності навчальних  закладів  та  наукових
установ, що належать до сфери управління облдержадміністрації,
організація роботи з їх кадрового, матеріально-технічного  і
науково-методичного забезпечення;
   забезпечення моніторингу  у  сфері  освіти,  наукової,
науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій
та  інтелектуальної  власності,  сприяння  захисту  прав
інтелектуальної власності в області;
   формування обласної наукової та науково-технічної політики,
впровадження  інноваційних  заходів,  здійснення  трансферу
технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток області;
   сприяння розробленню  і  використанню  технологій  та їх
складових частин згідно з потребами області;
   сприяння функціонуванню і розвитку системи науково-технічної
та економічної інформації в області, формуванню баз даних і фондів
науково-технічної  інформації  про технології та їх складові
частини, що відповідають потребам області;
   сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову
систему із забезпеченням збереження і захисту прав інтелектуальної
власності та національних інтересів.
 
   4. Головне управління відповідно до покладених на нього
завдань:
   1) здійснює  керівництво і контролює діяльність відділів
освіти райдержадміністрацій;
   2) координує роботу відділів освіти райдержадміністрацій, а
також підприємств, установ та організацій незалежно від  їх
підпорядкування і форм власності з питань навчання і виховання
дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді;
   3) аналізує  стан освіти, наукової, науково-технічної та
інноваційної діяльності,  трансферу  технологій,  забезпечення
захисту  прав інтелектуальної власності в області, розробляє
відповідні регіональні програми із зазначених питань, організовує
і контролює виконання цих програм;
   4) прогнозує потребу області у фахівцях різних спеціальностей
для системи освіти і науки, трансферу технологій, інноваційної
діяльності та інтелектуальної власності, формує обласне замовлення
на  їх  підготовку,  координує  роботу  з  укладення  між
професійно-технічними та   вищими   навчальними   закладами,
підприємствами, установами, організаціями договорів про підготовку
кадрів;
   5) організовує і контролює роботу державних і комунальних
вищих навчальних  закладів  відповідно  до  делегованих  МОН
повноважень,  а  також  закладів  післядипломної  освіти, що
перебувають у його підпорядкуванні; керує в установленому порядку
роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки
педагогічних працівників, а також фахівців з питань трансферу
технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
   6) сприяє розвитку мережі навчальних закладів в області,
утворює в межах своїх повноважень навчальні заклади або вносить в
установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації
та ліквідації;
   7) вносить  МОН  пропозиції  щодо  впорядкування  мережі
навчальних  закладів  для  дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також дошкільних, загальноосвітніх,
позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів;
   8) організовує роботу з ліцензування та атестації навчальних
закладів,  їх  державного інспектування, проведення атестації
педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів
усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів з цих
питань у межах своєї компетенції;
   9) співпрацює з керівниками науково-дослідних установ та
науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів, готує у
межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення їх на посади
та звільнення посад;
   10) бере в установленому порядку участь в укладанні та
припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що
перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, у проведенні конкурсів  на
заміщення вакантних посад керівників вищих навчальних закладів
I-II рівня акредитації, професійно-технічних навчальних закладів,
що підпорядковані МОН і перебувають у державній власності, і подає
МОН відповідні матеріали;
   11) аналізує стан виконання керівниками вищих навчальних
закладів I-II рівня акредитації, професійно-технічних навчальних
закладів,  що підпорядковані МОН, умов контрактів і вносить
пропозиції щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії
або розірвання (припинення дії) укладених контрактів;
   12) вживає заходів для забезпечення навчальними закладами
належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та
професійно-технічної освіти, організовує їх навчально-методичне й
інформаційне  забезпечення,  сприяє підвищенню кваліфікації і
розвитку творчості педагогічних працівників;
   13) забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів
законодавства  щодо  всебічного  розвитку  та  функціонування
української  мови  як державної та мов національних меншин,
створення належних умов для розвитку національної освіти, зокрема
освіти національних меншин; впроваджує в практику освітні та
наукові програми відродження і розвитку національної культури,
національних традицій Українського народу і національних меншин
України;
   14) впроваджує в практику рекомендовані МОН нові освітні
програми та інші педагогічні розробки, визначає місцевий компонент
у змісті освіти;
   15) вносить на розгляд МОН пропозиції щодо запровадження
експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних
закладів, нових освітніх  програм,  педагогічних  новацій  і
технологій   та   надання  навчальним  закладам  статусу
експериментальних;
   16) формує  замовлення на навчально-методичну літературу,
бланки звітності та документів про освіту;
   17) організовує доставку підручників для забезпечення ними
учнів  загальноосвітніх  та  професійно-технічних  навчальних
закладів;
   18) залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки,
національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема
дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному
законодавством;
   19) проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і
розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед учнів
таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси тощо;
   20) разом  з  Головним  управлінням  охорони  здоров'я
облдержадміністрації здійснює загальний контроль за  охороною
здоров'я  дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням
безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного
процесу;
   21) забезпечує організацію в навчальних закладах роботи з
фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої роботи та спортивної
роботи;
   22) вживає  заходів  до  захисту  прав  та  інтересів
неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського  піклування,  що виховуються в сім'ях опікунів
(піклувальників), школах-інтернатах, дитячих будинках незалежно
від форм власності (зокрема сімейного типу), інших закладах;
   23) сприяє Головному управлінню МВС України в Київській
області та соціальним службам у запобіганні дитячій бездоглядності
та правопорушенням серед неповнолітніх;
   24) організовує  діяльність  психологічної  служби  та
педагогічного патронажу в системі освіти;
   25) розробляє  пропозиції  щодо  встановлення  нормативів
бюджетних асигнувань на утримання навчальних і наукових закладів
комунальної  форми  власності та соціальний захист учасників
навчально-виховного та наукового процесу;
   26) контролює використання капітальних вкладень і сприяє
раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів  освіти,
погоджує проекти будівництва навчальних закладів та наукових
установ;
   27) сприяє  активізації  творчості  та  винахідницької
діяльності, забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів
законодавства  з  питань  трансферу  технологій, інноваційної
діяльності та інтелектуальної власності, створює належні умови для
впровадження в практику нових технологій та їх складових частин
виходячи з потреб області, вживає заходів для забезпечення в
області захисту прав інтелектуальної власності, а також інтересів
держави і суспільства;
   28) сприяє  розвитку  діючих  та  створенню  нових форм
науково-технічної,  науково-технологічної  та   інноваційної
діяльності трансферу технологій - науково-технологічних парків,
інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів тощо;
   29) бере участь за дорученням МОН у проведенні експертизи
інноваційних пропозицій для включення  їх  до  національних,
державних та регіональних програм, а також у науково-технічній
експертизі технологій та їх складових частин з метою включення до
державного реєстру технологій;
   30) бере участь у визначенні  доцільності  виконання  і
фінансуванні інноваційних проектів у складі обласних наукових і
науково-технічних  програм,  а  також  регіональних  програм
технологічного переоснащення підприємств і трансферу технологій
відповідно до потреб області;
   31) контролює  роботу  з  усунення недоліків у науковій
(науково-технічній) діяльності науково-дослідних установ області,
які повністю або частково фінансуються за рахунок державного
бюджету у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності, а
також щодо додержання та забезпечення захисту прав інтелектуальної
власності в області, виявлених під час комплексних перевірок,
проведених відповідними органами державної влади;
   32) вживає у межах своєї компетенції заходів до поліпшення
матеріальних та житлових умов студентів, працівників освіти і
науки, організації їх медичного та побутового обслуговування;
   33) розглядає питання та вносить МОН в установленому порядку
пропозиції щодо відзначення працівників освіти сфери наукової,
науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій
та інтелектуальної власності державними нагородами, запроваджує
інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці;
   34) забезпечує розгляд звернень громадян з  питань,  що
належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до
усунення причин, що зумовили їх появу;
   35) готує  та в установленому порядку подає статистичну
звітність про стан і розвиток освіти і науки, стан реалізації
інноваційних  проектів,  виконання  програм  технологічного
переоснащення підприємств, а також щодо трансферу технологій та
забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в області;
   35.1) надає    у    межах    своїх    повноважень
консультаційно-методичну допомогу;
   35.2) подає  пропозиції  щодо  налагодження  міжнародного
технологічного співробітництва, залучення іноземних інвестицій для
технологічного переоснащення підприємств області;
   35.3) забезпечує в установленому порядку поширення інформації
про технологічні потреби області, з метою залучення інвестицій для
їх максимального задоволення;
   35.4) бере участь у межах своїх повноважень в організації на
відповідній території виставково-ярмаркових заходів;
   36) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань.
 
   5. Головне управління має право:
   одержувати в установленому порядку від місцевих  органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від
підприємств, установ та організацій інформацію і  матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань;
   вносити до  МОН  пропозиції  з  питань  удосконалення
законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного
процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних
закладів;
   за дорученням  голови  облдержадміністрації  утворювати
координаційні  комісії,  експертні  та  робочі  групи  для
науково-організаційного супроводу виконання державних цільових
програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів)
спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для
надання  консультацій,  проведення аналізу стану і складання
прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного,
інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу області;
   створювати авторські колективи для підготовки регіональних
посібників і за погодженням з МОН впроваджувати їх у практику;
   організовувати випуск   видань   інформаційного   та
науково-методичного характеру;
   залучати працівників  інших   структурних   підрозділів
облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
   укладати в установленому порядку  угоди  про  співпрацю,
встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами і науковими
установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами
тощо;
   представляти в   установленому   порядку    інтереси
облдержадміністрації в судових органах під час розгляду спірних
питань, що належать до його компетенції;
   готувати у межах своїх повноважень пропозиції щодо визначення
видатків під час формування обласного бюджету;
   організовувати і  проводити  в  установленому  порядку
конференції, семінари, наради тощо з питань, що належать до його
компетенції.
 
   6. Головне управління у процесі виконання покладених на нього
завдань  взаємодіє  з  іншими  структурними  підрозділами
облдержадміністрації,   органами  місцевого  самоврядування,
підприємствами,  установами  та  організаціями,  об'єднаннями
громадян.
 
   7. Головне управління в межах своїх повноважень на основі та
на виконання наказів МОН, розпоряджень голови облдержадміністрації
видає накази, організовує і контролює їх виконання.
   Головне управління проводить у разі потреби спільні заходи з
органами місцевого самоврядування та видає відповідні акти.
   Рішення Головного  управління,  прийняті  в  межах  його
повноважень, є обов'язковими для виконання районними відділами
освіти області.
 
   8. Головне управління очолює начальник, якого призначає на
посаду  та звільняє з посади голова облдержадміністрації за
погодженням з МОН.
   Начальник Головного  управління  має  заступників,  яких
призначає  на  посаду  та  звільняє  з  посади  голова
облдержадміністрації за погодженням з МОН. У разі відсутності
начальника Головного управління його обов'язки виконує перший
заступник начальника Головного управління.
 
   9. Начальник Головного управління повинен мати повну вищу
педагогічну освіту і стаж керівної роботи у навчальних закладах та
місцевих органах управління освіти або наукових установах не менш
як 5 років.
 
   10. Начальник Головного управління:
   здійснює керівництво діяльністю Головного управління, несе
персональну відповідальність перед Головою облдержадміністрації за
виконання покладених на Головне управління завдань;
   спрямовує і координує діяльність підпорядкованих Головному
управлінню відділів освіти райдержадміністрацій з питань, що
належать до його відання;
   особисто відповідає  за  виконання покладених на Головне
управління завдань з реалізації державної політики у сфері освіти,
наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу
технологій та інтелектуальної власності;
   забезпечує у межах своїх повноважень збереження в Головному
управлінні інформації з обмеженим доступом;
   затверджує положення  про структурні підрозділи Головного
управління і посадові обов'язки працівників Головного управління;
   розпоряджається коштами  в  межах затвердженого кошторису
витрат;
   подає на затвердження голови облдержадміністрації кошториси
доходів і видатків та штатний розпис Головного управління в межах
граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
   призначає на посади та звільняє з посад працівників Головного
управління;
   погоджує призначення на посади та  звільнення  з  посад
керівників  відділів  освіти  райдержадміністрацій,  інституту
вдосконалення вчителів  (післядипломної  педагогічної  освіти),
навчальних закладів;
   розподіляє обов'язки між його заступниками, визначає ступінь
відповідальності заступників та керівників структурних підрозділів
Головного управління.
 
   11. Для узгодженого вирішення питань,  що  належать  до
компетенції  Головного  управління,  в  Головному  управлінні
утворюється колегія у складі начальника Головного управління
(голова колегії), заступників начальника (за посадою), а також
інших відповідальних працівників Головного управління, керівників
відділів освіти райдержадміністрацій, наукових установ, інституту
вдосконалення вчителів (післядипломної  педагогічної  освіти),
навчальних закладів.
   До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління облдержадміністрації, а також вчені і
висококваліфіковані спеціалісти.
   Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за
поданням начальника Головного управління.
   Рішення колегії проводяться в життя наказами  начальника
Головного управління.
 
   12. Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування
закладів та установ науки і освіти, при Головному управлінні
можуть утворюватися підрозділи (творчі лабораторії, видавничі
центри, інші підрозділи, які функціонують у тому числі  на
госпрозрахунковій основі).
 
   13. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
визначення реалізації основних напрямів діяльності  Головного
управління, обговорення найважливіших програм і вирішення інших
питань при Головному управлінні можуть утворюватися наукова рада
та комісії у складі вчених і висококваліфікованих спеціалістів.
   Склад ради і комісій та положення про них затверджує голова
облдержадміністрації за поданням начальника Головного управління.
 
   14. Головне  управління  утримується  за  рахунок коштів
Державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати  праці
працівників Головного управління та видатки на їх утримання
визначає голова облдержадміністрації в межах виділених асигнувань
та затвердженої для облдержадміністрації граничної чисельності
працівників.
   Кошторис доходів  і  видатків,  штатний розпис Головного
управління затверджує голова облдержадміністрації після проведення
їх    експертизи   Головним   фінансовим   управлінням
облдержадміністрації.
 
   15. Головне управління є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 
 Заступник голови -
 керівник апарату адміністрації            А.П.Косенко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка