Законы Украины

Новости Партнеров
 

Державні санітарні правила для підприємств промислового виробництва міцелію та їстівних грибів. 4. Гігієна харчування. 4.4. Підприємства харчової та переробної промисловості. ДСП 4.4.4.070-2000

Страница 1


Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
      ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНIТАРНИЙ ЛIКАР УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Головного
                   державного санітарного
                   лікаря України
                   20.12.2000 N 70
 
 
          Державні санітарні правила
       для підприємств промислового виробництва
          міцелію та їстівних грибів
 
            ДСП 4.4.4.070-2000
 
 
           4. Гігієна харчування
 
       4.4. Підприємства харчової та переробної
             промисловості
 
 
                   Видання офіційне
 
 
           1. Галузь застосування
 
   Дані Державні санітарні правила для підприємств промислового
виробництва міцелію та їстівних грибів розповсюджуються на діючі
підприємства і ті, що вводяться в експлуатацію незалежно від форм
власності та відомчого підпорядкування.
 
   Ці санітарні правила встановлюють санітарно-гігієнічні вимоги
утримання підприємств цієї галузі,  організацію  технологічних
процесів, обов'язки посадових осіб.
 
   Державні санітарні правила обов'язкові для додержання всіма
суб'єктами підприємницької діяльності (підприємствами, закладами,
організаціями, приватними підприємцями).
 
              Передмова
 
   "Державні санітарні  норми, правила, гігієнічні нормативи
(санітарні норми) - обов'язкові до виконання нормативні документи,
що визначають критерії безпеки та (або) нешкідливості для людини
факторів навколишнього середовища і вимоги щодо  забезпечення
оптимальних чи допустимих умов життєдіяльності людини (підстава
Закон України "Про забезпечення санітарного та  епідемічного
благополуччя населення") ( 4004-12 ).
 
               Зміст
 
   1. Галузь застосування
   2. Нормативні посилання
   3. Загальні положення
   4. Санітарні вимоги до території
   5. Санітарні вимоги до водозабезпечення та каналізації
   6. Санітарні вимоги до освітлення, опалення, вентиляції та
кондиціонування повітря
   7. Вимоги до планування та улаштування підприємств
   8. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробничих та допоміжних
приміщень, устаткуванню і інвентарю
   9. Вимоги до виробничих процесів, гігієни праці та особистої
гігієни
   10. Вимоги до технологічних процесів
   11. Організація  відомчого  лабораторного  контролю  на
підприємстві
   12. Критичні контрольні точки технологічних процесів
   13. Заходи щодо боротьби з гризунами і комахами
   14. Обов'язки та відповідальність адміністрації підприємства
   15. Додаток А
 
           2. Нормативні посилання
 
   В даних санітарних правилах наведені посилання на наступну
законодавчу та нормативну документацію:
   2.1. Закон  України  "Про  забезпечення  санітарного  та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ).
 
   2.2. Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів
та продовольчої сировини" ( 771/97-ВР ).
 
   2.3. ДБН  А.2.2-3-97  "Состав  и  порядок  разработки,
согласования  и  утверждения  проектной  документации  для
строительства".
 
   2.4. ДБН А.3.1-3-94 "Прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів. Основні положення" ( v0048243-94 ).
 
   2.5. ДСТУ 3273-95 "Безопасность промышленных предприятий.
Общие положения".
 
   2.6. ГОСТ 1272.003-91 ССБТ "Оборудование производственное.
Общие требования безопасности".
 
   2.7. ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ "Процессы производственные. Общие
требования безопасности".
 
   2.9. ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ "Вибрационная безопасность. Общие
требования безопасности".
 
   2.10. ГОСТ 12.4.021-73 ССБТ "Системы вентиляционные. Общие
требования".
 
   2.11. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ "Общие санитарно-гигиенические
требования к воздуху рабочей зоны".
 
   2.12. ГОСТ 17.2.3.02-78 "Охрана природы. Атмосфера. Правила
установления допустимых выбросов вредных веществ  промышленных
предприятий".
 
   2.13. ГОСТ  17.4.3.03-85  "Охрана  природы. Почва. Общие
требования к методам определения загрязняющих веществ".
 
   2.14. ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и
контроль за качеством".
 
   2.15. ГОСТ   2761-84   "Источники   централизованного
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические
требования и правила выбора".
 
   2.16. СНіП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация
зданий".
 
   2.17. СНіП  2.04.03-85  "Канализация.  Наружные  сети  и
сооружения".
 
   2.18. СНіП  2.04.02-84  "Водоснабжение.  Наружные сети и
сооружения".
 
   2.19. СНіП  2.04.05-91   "Отопление,   вентиляция   и
кондиционирование".
 
   2.20. СНіП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания".
 
   2.21. СНіП 11-4-79 "Естественное и искусственное освещение".
 
   2.22. СНіП 11-89-80 "Нормы проектирования. Генеральные планы
промышленных предприятий".
 
   2.23.СНіП 1.02.01-85  "Инструкция  о  составе,  порядке
разработки,  согласования  и  утверждения  проектно-сметной
документации на   строительство   зданий   и   сооружений"
( v0253400-85 ).
 
   2.24. СНіП  1.06.05-85  "Положение  об авторском надзоре
проектных организаций за строительством предприятий, зданий и
сооружений".
 
   2.25. СН 245-71 "Санитарные нормы проектирования промышленных
предприятий".
 
   2.26. ДСН 3.3.6.037-99 "Державні санітарні норми виробничого
шуму, ультра та інфразвуку" ( va037282-99 ).
 
   2.27. ДСН 3.3.6.042-99 "Державні санітарні норми мікроклімату
виробничих приміщень" ( va042282-99 ).
 
   2.28. "Державні санітарні правила планування та забудови
населених пунктів" N 379/1404-96 ( z0379-96 ) від 24.07.96 р.
 
   2.29. ДСанПіН 2.2.7.029-99 "Гігієнічні вимоги щодо поводження
з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для
здоров'я населення" ( v0029588-99 ).
 
   2.30. СанПіН  4630-88  "Охрана  поверхностных  вод  от
загрязнений" ( v4630400-88 ).
 
   2.31. СанПіН 4690-88 "Охрана почвы от загрязнений бытовыми и
промышленными отходами".
 
   2.32. СанПіН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания
территорий населенных мест" ( v4690400-88 ).
 
   2.33. Инструкция по проведению обязательных предварительных
медицинских осмотров при поступлении на работу и периодических
осмотров трудящихся  и  медицинских   осмотров   водителей
индивидуальных транспортных средств, утв. МЗ СССР 29.09.89 N 555
( v0555400-89 ).
 
   2.34. ГОСТ 24297-87 "Входной контроль продукции. Основные
положення".
 
   2.35. РСТ 384-83Е "Солома зернових, крупяных, зернобобовых
культур и трав. Технические условия".
 
   2.36. РСТ УССР 1939-83 "Грибы. Вешенка обыкновенная свежая.
Технические условия".
 
   2.37. Инструкция    об    участии    представителей
санитарно-эпидемиологической службы в работе комиссий по приемке в
эксплуатацию законченных   строительством,   реконструкцией,
расширением объектов производственного назначеная, утв. 30.03.96
N 1097.
 
   2.38. "Медико-биологические требования и санитарные нормы
качества продовольственного сырья и пищевых продуктов" МБТіСН
N 5061-89 ( v5061400-89 ) від 01.08.89 г.
 
   2.39. "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs-137 та Sr-90 у
продуктах харчування та питній воді" ДР-97 ( v0255282-97 ), затв.
МОЗ України від 05.11.97 р.
 
           3. Загальні положення
 
   3.1. При  проектуванні,  будівництві  та  реконструкції,
технічному переустаткуванні, капітальному ремонті  підприємств
промислового  виробництва  міцелію та їстівних грибів, треба
керуватись СНіП 1.02.01-85 ( v0253400-85 ), ДБН А.2.2-3-97, іншими
будівельними нормами і правилами, відповідних змін до них, а також
цими "Державними  санітарними  правилами  для  підприємств
промислового виробництва міцелію та їстівних грибів".
 
   3.2. Міністерства,   відомства,  проектні  організації,
підприємства усіх форм власності зобов'язані надавати органам або
установам санітарно-епідеміологічної служби проектно-кошторисну
документацію на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт
підприємств промислового виробництва міцелію та їстівних грибів.
 
   3.3. За  проектами  будівництва  повинен  здійснюватись
авторський нагляд згідно із СНіП 01.06.05-85.
 
   3.4. Введення в експлуатацію новозбудованих, реконструйованих
та капітально  відремонтованих  підприємств  та цехів повинно
проводитись за погодженням з установами санітарно-епідеміологічної
служби відповідно  до вимог Постанови Кабінету Міністрів від
05.08.92 р. N 449 ( 449-92-п ) "Положення про прийняття в
експлуатацію виробничих об'єктів", а також згідно ДБН А.3.1-3-94
( v0048243-94  )  при  обов'язковій  участі  представників
держсанепіднагляду.
 
   3.5. При промисловому виробництві їстівних грибів повинні
здійснюватись природоохоронні  заходи  відповідно  до  вимог
ГОСТ 17.2.3.02-78, ГОСТ 17.4.3.03-85, ГОСТ 12.4.021-75.
 
   3.6. При  відведенні  земельної  ділянки,  проектуванні,
будівництві,  реконструкції,  технічному   переустаткуванні,
капітальному ремонті діючих підприємств повинні враховуватись
гранично допустимі навантаження на навколишнє природне середовище
і передбачатись надійні та ефективні заходи попередження та
усунення забруднення навколишнього природного середовища згідно із
СанПіН  4630-88  (  v4630400-88  ),  СанПіН 4690-88, СанПіН
42-128-4690-88 ( v4690400-88 ).
 
   3.7. У  штатному  розкладі  підприємства  повинна  бути
передбачена посада міколога-технолога, що має спеціальну фахову
підготовку, підтверджену відповідним документом.
 
   3.8. Підприємство повинно  бути  забезпечено  нормативною
документацією на міцелій, їстівні гриби (готову продукцію) та
допоміжні матеріали. За відсутністю  нормативної  документації
виробництво продукції забороняється.
 
   3.9. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та контроль
за дотриманням  вимог  цих  "Державних  санітарних  правил"
здійснюється установами    та    закладами    державної
санітарно-епідеміологічної служби України згідно з "Положенням про
державний  санітарно-епідеміологічний  нагляд  в  Україні",
затвердженому Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
22.06.99 р. N 1109 ( 1109-99-п ).
 
   3.10. Вимоги  цих  "Державних  санітарних  правил"  є
обов'язковими до виконання на всій території України.
 
         4. Санітарні вимоги до території
 
   4.1. Вибір земельної дільниці для будівництва підприємства,
здійснюється по узгодженню з санітарно-епідеміологічною службою та
іншими організаціями у встановленому порядку.
   Розміри санітарно-захисних зон повинні відповідати вимогам
"Державних санітарних правил планування та забудови населених
пунктів" N 379/1404-96 ( z0379-96 ) від 24.07.96 р.
 
   4.2. Територія  підприємств  повинна  відповідати вимогам
СанПіН 42-128-4690-88 ( v4690400-88 )  і  бути  упорядкована
відповідно до норм проектування генеральних планів промислових
підприємств і вимог СН 545-71 "Санитарные нормы проектирования
промышленных предприятий".
   Територія підприємств повинна бути огороджена, мати  два
в'їзда. Щільність забудівлі дільниці не повинна перевищувати 35%.
   Під'їздні шляхи,  тротуари,  господарські   майданчики,
навантажувальні рампи повинні мати тверде покриття.
 
   4.3. Територію  підприємств відповідно до функціонального
використання поділяють на виробничу і господарську зони.
   У виробничій зоні розміщуються головний виробничий корпус,
складські приміщення для сировини і готової продукції, побутові
приміщення.
   У господарській зоні розміщують ремонтно-механічні майстерні,
склад тари,  субстрату  і  палива,  котельну, майданчики для
автотранспорту, сміттєзбірники тощо. Господарська зона повинна
бути розташована з підвітряної сторони по відношенню до виробничої
зони на відстані не менше за 25 метрів.
   Розміщення будов,  споруд  і  приладдя  на  території
підприємства, а також проїжджих шляхів повинно сприяти виключенню
зустрічних транспортних потоків сировини та готової продукції із
паливом, відходами, сміттям та допоміжними матеріалами.
 
   4.4. На території підприємства не повинно бути дільниць із
застойними ґрунтовими водами. Для стоку атмосферних, талих вод і
стоків від змива майданчиків повинні бути передбачені ухили,
спрямовані від будов, споруд тощо до водозбірників.
   Водозбірники та водостоки повинні регулярно  очищуватись,
своєчасно ремонтуватись.
 
   4.5. Територію  підприємства  слід утримувати у чистоті,
прибирання проводити щоденно. В теплу  пору  року,  у  міру
необхідності, здійснювати  полив  території. В зимовий період
проїжджу частину території та пішохідні доріжки систематично слід
очищувати від снігу, льоду та посипати піском.
 
   4.6. Тара,  будівельні  матеріали  повинні зберігатись у
складах. Допустимо складування тари і тимчасовий її схов під
навісами на заасфальтованих майданчиках.
 
   4.7. Рампи по прийманню та відвантаженню сировини і готової
продукції повинні бути захищені навісами.
 
   4.8. Для  збирання  сміття  повинні  бути  встановлені
сміттєзбірники  (металеві  бачки  чи  металеві контейнери із
покришками, які повинні щільно закриватись і мати водонепроникне
дно) на асфальтованому або бетованому майданчику, площа якого
повинна перевищувати основи сміттєзбірників на 1 метр в усі боки.
   Майданчик, на якому розміщено сміттєзбірник, необхідно з
трьох боків огородити бетованою або цегляною стіною заввишки
1,5 метра.
   Сміттєзбірники повинні бути віддалені від  виробничих  і
складських приміщень на відстань не меншу як 30 метрів.
 
   4.9. Відходи  і  сміття із сміттєзбірників слід щоденно
віддаляти із наступним миттям та дезінфекцією сміттєзбірника та
майданчика, на якому вони розташовані.
   При централізованому збиранні  сміття,  сміттєзбірники  і
контейнери  повинні  доставлятись на підприємство чистими та
продезінфікованими. Санітарну обробку їх проводять спеціалізовані
підприємства комунального господарства.
   При дезінфекції сміттєзбірників на підприємстві,  дворові
вбиральні щоденно дезінфікують їх 10% розчином хлорного вапна або
20% розчином свіжопогашеного вапна, чи іншими  засобами  для
дезінфекції, що дозволені МОЗ України.
 
   4.10. Туалети для експедиторів, вантажників і водіїв повинні
розташовуватись блоковано і мати вихід на територію.  Окремо
побудовані туалети  повинні знаходитись на відстані не менше
25 метрів від виробничих і складських приміщень, бути підключені
до системи водопостачання і каналізації.
 
            5. Санітарні вимоги
        до водозабезпечення та каналізації
 
   5.1. Підприємства  промислового  виробництва  міцелію  та
їстівних грибів повинні бути забезпечені достатньою кількістю
питної води,  яка  розраховується  відповідно  до  проектної
документації з урахуванням потужності та обсягу виробництва і
чинних норм втрачання води.
 
   5.2. Вибір джерела водопостачання, місця водозабору, а також
заходи щодо благоустрою зони санітарної охорони джерела повинні
здійснюватись у відповідності до ГОСТ 2761-84 і бути обов'язково
узгоджені з територіальними закладами санітарно-епідеміологічної
служби.
 
   5.3. Підприємства промислового грибоводства повинні  бути
підключені до  міської  водопровідної  мережі  згідно  із
СНіП 2.04.02-84, або за його відсутністю мати власні артезіанські
свердловини із обов'язковим обладнанням внутрішнього водопроводу
відповідно до вимог чинних СНіП 2.04.01-85.
   Внутрішній водопровід,   який  живиться  від  міської
водопровідної мережі не повинен мати безпосереднього з'єднання із
водопроводом, що живиться з місцевого джерела водопостачання.
 
    5.4. Вода,  що  використовується  для  технологічних,
господарсько-побутових і питних  потреб,  повинна  відповідати
вимогам ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и
контроль за качеством" та ДСанПіН "Вода питна. Гігієнічні вимоги
до якості води централізованого господарчо-питного водопостачання"
N 136/1940 ( z0136-97 ) від 15.04.97 р. згідно етапів його
впровадження.
 
   5.5. Водопровідний ввід повинен знаходитись в ізольованому
приміщенні, яке повинно зачинятись і утримуватись у належному
санітарному стані, мати манометри, кран для відбору проб води,
трапи для стоку, зворотні клапани, які допускають рух води тільки
в одному напрямку.
   Підприємства повинні мати схеми внутрішньої водопровідної
мережі і каналізації і пред'являти їх за вимогою контролюючих
організацій.
 
   5.6. Артезіанські свердловини і запасні резервуари повинні
мати зони  санітарної  охорони  не  менше 25 метрів. За їх
санітарно-технічним станом та за якістю  води  повинен  бути
встановлен систематичний контроль.
 
   5.7. Встановлення резервуарів для запасу питної води, їх тип,
доцільність приладдя і місця розміщення слід визначати на підставі
техніко-економічних розрахунків і погоджувати з територіальними
закладами санітарно-епідеміологічної служби.
 
   5.8. Система  водопостачання  підприємств  повинна  мати
резервуари чистої води для забезпечення її гарантованої подачі у
"години пік", у випадку перебоїв із подачею води внаслідок аварій,
для забезпечення періоду контакту при хлоруванні, а також для
зовнішнього гасіння пожежі.
   Обмін води в резервуарах необхідно забезпечувати в термін, що
не перевищує 48 годин. У кожному резервуарі слід  зберігати
половину об'єму води для забезпечення виконання ремонтних робіт.
Для огляду та очищення резервуарів передбачають люки, скати,
драбинки.
   Очистку та дезінфекцію резервуарів у  плановому  порядку
проводять в залежності від показників якості води, але не рідше
1 разу на квартал.
   На кожному резервуарі повинен бути трафарет:
 
   Водобак N ______________ Об'єм куб.м _______________ Очищений
   ___________ 20 ___ р. Продезінфікований ___________ 20 ___ р.
 
   5.9. Після кожного ремонту водопровід повинен  підлягати
обов'язковій промивці та дезінфекції з наступним лабораторним
дослідженням води перед її подачею на підприємство. Контрольні
проби води відбираються безпосередньо після заключної дезінфекції
на:
   - вводі із резервуару;
   - у приміщенні виробництва міцелію (при його наявності);
   - камерах плодоношення.
   Облік і реєстрація причин аварій і ремонтів водопроводу і
каналізації, а  також  причини  відсутності  пари ведуться у
спеціальному журналі, де відмічається дата і причини ремонту;
спосіб і час заключної дезінфекції; прізвище, ім'я та по батькові
працівника, який її проводив; наявність бактеріологічного контролю
(ким, коли, дата проведення); час початку експлуатації після
ремонту.
 
   5.10. За якістю води, що подається у резервуари і виробничі
цеха, повинен бути встановлен систематичний санітарно-хімічний і

Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.33572
EUR29.33536
RUB0.40836
PLN6.81204
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка