Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про удосконалення законотворчої діяльності у системі МНС

    МIНIСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ
      ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВIД НАСЛIДКIВ
          ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
 
              Н А К А З
 
            03.12.2007 N 823
 
 
      Про удосконалення законотворчої діяльності
             у системі МНС
 
 
   Відповідно до глави 1 розділу 8 Регламенту Кабінету Міністрів
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
18 липня 2007 р. N 950 ( 950-2007-п ), розділу III постанови
Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р.  N  1143
( 1143-2007-п ) "Про затвердження Типового регламенту центрального
органу виконавчої влади", розділу III наказу МНС від 18.10.2007
N 705 ( v0705666-07 ) "Про затвердження Регламенту Міністерства з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи" та з метою удосконалення
законотворчої діяльності у системі Міністерства Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок організації законотворчої діяльності з
підготовки і подання до Кабінету Міністрів України проектів
законодавчих та інших нормативно-правових актів, їх супроводження
при розгляді у Кабінеті Міністрів України та у Верховній Раді
України (далі - Порядок), що додається.
 
   2. Керівникам  урядових  органів  державного  управління,
департаментів та самостійних структурних підрозділів центрального
апарату Міністерства забезпечити неухильне виконання вимог Порядку
при підготовці і супроводженні проектів законодавчих та інших
нормативно-правових актів.
 
   3. Першому заступнику, заступникам Міністра відповідно до
розподілу повноважень взяти на особистий контроль здійснення
заходів щодо законопроектування та  законотворення,  супровід
законодавчих  та  інших нормативно-правових актів у Кабінеті
Міністрів України та у Верховній Раді України.
 
   4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ  МНС  від
12.10.2006 N 661 ( v0661666-06 ) "Про організацію взаємодії МНС
України з Верховною Радою України".
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Теличка В.I.
 
 Міністр                         Н.Шуфрич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МНС
                   03.12.2007 N 823
 
 
               ПОРЯДОК
        організації законотворчої діяльності
        з підготовки і подання до Кабінету
       Міністрів України проектів законодавчих
        та інших нормативно-правових актів,
       їх супроводження при розгляді у Кабінеті
       Міністрів України та у Верховній Раді
      України у Міністерстві з питань надзвичайних
         ситуацій та у справах захисту
    населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 
 
           I. Загальні положення
 
   1. Порядок організації діяльності з підготовки і подання до
Кабінету Міністрів України проектів  законодавчих  та  інших
нормативно-правових  актів,  їх супроводження при розгляді у
Кабінеті Міністрів України та у Верховній Раді України (далі -
Порядок) розроблено відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
18 липня 2007 р. N 950 ( 950-2007-п ), постанови Кабінету
Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 1143 ( 1143-2007-п )
"Про  затвердження  Типового  регламенту  центрального органу
виконавчої влади", розділу III наказу МНС від 18.10.2007 N 705
( v0705666-07 ) "Про затвердження Регламенту Міністерства з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи" і має на меті регламентувати роботу
урядових органів державного управління, департаментів та інших
структурних  підрозділів  Міністерства  з питань надзвичайних
ситуацій та  у  справах  захисту  населення  від  наслідків
Чорнобильської катастрофи щодо підготовки і подання до Кабінету
Міністрів  України  проектів   законодавчих   та   інших
нормативно-правових  актів,  їх супроводження при розгляді у
Кабінеті Міністрів України та у Верховній Раді України.
   Організація діяльності    з    підготовки   проектів
нормативно-правових актів у системі МНС здійснюється за такими
етапами:
   планування роботи з підготовки нормативно-правових актів;
   підготовка законопроектів та інших нормативно-правових актів;
   подання законодавчих актів та інших нормативно-правових актів
до Кабінету Міністрів України;
   супровід законодавчих та інших нормативно-правових актів у
Кабінеті Міністрів України та у Верховній Раді України;
   контроль за організацією роботи із  підготовки  проектів
нормативно-правових  актів  сфери  компетенції МНС, перевірки
виконання завдань, визначених законами  України,  актами  та
дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, актами
МНС.
 
   2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
   нормативно-правовий акт  -  офіційний письмовий документ,
прийнятий уповноваженим на це суб'єктом нормотворення у визначеній
законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою,
спрямований на регулювання суспільних відносин, що містить норми
права,  має  неперсоніфікований  характер  і розрахований на
неодноразове застосування;
   головний розробник  проекту акта - структурний підрозділ
Міністерства, який здійснює його підготовку;
   закон України   -   нормативно-правовий   акт  вищого
представницького органу державної виконавчої влади або самого
народу,  який  регулює найбільш важливі суспільні відносини,
відображає волю й інтереси більшості населення, втілює основні
права людини та інші загальнолюдські цінності і має найвищу
юридичну силу щодо інших нормативно-правових актів;
   заінтересований орган виконавчої влади - орган виконавчої
влади, що відповідно до компетенції бере участь у розробленні
проекту акта або його погодженні;
   наказ - вид розпорядчого документа, який видається від імені
суб'єкта нормотворення;
   постанова - вид розпорядчого документа,  що  приймається
колегіальним суб'єктом нормотворення;
   нормопроектувальна техніка - система вироблених практикою
нормотворення вимог та способів створення найбільш доцільних за
формою і  досконалих  за  структурою,  змістом  і  викладом
нормативно-правових актів;
   розпорядчий документ  -  акт,  що  видається  суб'єктом
нормотворення  у процесі здійснення ним виконавчо-розпорядчої
діяльності з метою виконання покладених на нього завдань та
здійснення функцій відповідно до наданої компетенції на основі і
на виконання Конституції та законів України, спрямований на
регулювання суспільних відносин у сферах державного управління,
віднесених до його відання;
   розпорядження - вид розпорядчого документа, що приймається
колегіальним суб'єктом нормотворення.
 
        II. Планування роботи з підготовки
          нормативно-правових актів
 
   1. Планування роботи з підготовки нормативно-правових актів
сфери компетенції Міністерства проводиться на основі та  на
виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів
Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих
відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету
Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України,
інших актів законодавства, а також з ініціативи МНС, відповідно до
перспективних та поточних планів Міністерства.
 
   2. Підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів
України проектів нормативно-правових актів здійснюється у порядку,
встановленому Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950
( 950-2007-п ), іншими актами законодавства.
 
   3. Розроблення  проекту  нормативно-правового акта в МНС
покладається на структурний  підрозділ  відповідно  до  його
компетенції.
 
   4. Для розроблення проекту нормативно-правового акта може
утворюватися за наказом Міністра робоча група. До складу робочої
групи включаються представники основних структурних підрозділів,
до компетенції яких віднесено предмет правового регулювання акта,
а також представник юридичної служби. У разі необхідності до
складу робочої групи можуть бути залучені науковці, народні
депутати, представники громадських організацій.
 
   5. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта
структурний підрозділ, до сфери якого віднесено предмет правового
регулювання:
   проводить аналіз стану справ у відповідній сфері правового
регулювання  та причин, що обумовлює необхідність підготовки
проекту;
   визначає предмет правового регулювання, механізм вирішення
питання, що потребує врегулювання;
   перевіряє його  відповідність  актам  законодавства вищої
юридичної сили, чинним міжнародним договорам України та забезпечує
опрацювання проекту з урахуванням стандартів Європейського Союзу,
якщо проект за предметом правового регулювання належить до сфери,
правовідносини в якій регулюються законодавством ЄС;
   забезпечує погодження проекту з  іншими  заінтересованими
органами виконавчої влади та, у разі потреби, вносить необхідні
поправки;
   вживає заходів   до  усунення  розбіжностей,  зокрема
організовується та проводиться за участю заінтересованих органів
виконавчої влади, які мають зауваження до проекту, детальне
обговорення шляхів вирішення спірних питань.
 
   6. Проект нормативно-правового акта перед поданням на розгляд
Міністрові  обов'язково узгоджується з усіма заінтересованими
структурними підрозділами, юридичною службою та  заступниками
Міністра (відповідно до розподілу обов'язків).
 
   7. Нормативно-правові акти МНС, що стосуються прав, свобод та
законних інтересів громадян або мають міжвідомчий  характер,
підлягають в установленому порядку реєстрації в Мін'юсті.
   Безпосередньо організацію роботи урядових органів державного
управління, департаментів, структурних підрозділів центрального
апарату Міністерства щодо планування роботи за напрямом діяльності
покладено  на Департамент організаційно-контрольної роботи та
Управління правового забезпечення.
   Департамент організаційно-контрольної роботи відповідно до
покладених на нього завдань:
   здійснює стратегічне  планування  роботи  Міністерства за
визначеною Кабінетом Міністрів України методикою;
   забезпечує планування та моніторинг заходів щодо поетапної
реалізації стратегічних завдань, визначених у Програмі діяльності
Кабінету Міністрів України та інших програмних документах;
   здійснює моніторинг виконання запланованих заходів;
   узагальнює інформацію   від   структурних   підрозділів
Міністерства та готує щомісячні звіти до Кабінету Міністрів
України  про  хід поетапної реалізації стратегічних завдань,
визначених у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, інших
програмних документах;
   розробляє нормативно-правові  акти  сфери   компетенції
Департаменту  та бере участь у їх розробці разом з іншими
структурними підрозділами Міністерства;
   готує проекти наказів МНС про регламент роботи Міністерства,
про розподіл функціональних обов'язків  та  повноважень  між
заступниками Міністра;
   розробляє, виходячи із стратегічних завдань, які визначені
Програмою  діяльності  Кабінету  Міністрів України та іншими
керівними  документами, на підставі пропозицій, що надаються
структурними підрозділами, перспективний план роботи Міністерства
на рік та здійснює поточне (календарне) планування.
   Управління правового забезпечення, відповідно до покладених
на нього завдань:
   веде постійний  облік  законопроектів,  розроблення  яких
передбачено завданнями, визначеними законами України, указами
Президента України і постановами Верховної Ради України, актами
Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем'єр-міністра України
після затвердження плану законопроектних робіт та готує інформацію
для Мін'юсту у визначений ним строк;
   протягом року  здійснює  коригування  плану  нормотворчої
діяльності із урахуванням нових завдань, визначених законами
України, указами Президента України і постановами Верховної Ради
України, актами та дорученнями Кабінету Міністрів України;
   узагальнює разом із структурними підрозділами Міністерства
практику застосування законодавства з питань, що належать до сфери
управління Міністерства, готує пропозиції щодо його вдосконалення;
   забезпечує дотримання вимог законодавства під час підготовки
законодавчих та нормативно-правових актів;
   проводить разом  з  іншими  структурними  підрозділами
Міністерства перегляд відомчих нормативно-правових актів з метою
приведення їх у відповідність із чинним законодавством, готує
пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх
такими, що втратили чинність;
   організовує облік і зберігання текстів законодавчих та інших
нормативних актів, веде інформаційно-довідкову роботу з питань
законодавства, оперативне доведення до керівництва Міністерства
інформації про зміни в законодавстві, рекомендації Міністерства
юстиції України, роз'яснення Пленуму Верховного Суду України,
Вищого господарського суду України та підготовлює керівництву
Міністерства довідкові матеріали з питань законодавства, надає
працівникам Міністерства консультації з правових питань;
   вносить керівництву  Міністерства пропозиції щодо подання
відповідними структурними підрозділами Міністерства нормативного
акта до Міністерства юстиції України для державної реєстрації,
якщо цей акт зачіпає права, свободи і законні інтереси громадян
або має міжвідомчий характер;
   сприяє у виконанні структурними підрозділами Міністерства
актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України, керівних документів Міністерства, а також
наказів і доручень Міністра, першого заступника та заступників
Міністра;
   готує пропозиції  щодо  розгляду  питань  про  стан
законопроектної роботи у Міністерстві на засіданнях Колегії та
здійснює контроль за їх виконанням;
   організовує роботу з підготовки та  погодження  проектів
законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента
України і Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових
актів у сфері компетенції Міністерства;
   за наявності віз керівників  заінтересованих  структурних
підрозділів Міністерства перевіряє на відповідність законодавству
проекти законодавчих актів та інших нормативно-правових актів, що
подаються  у  встановленому порядку на підпис Міністрові та
заступникам Міністра;
   готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази
з питань, що відносяться до компетенції Міністерства;
   аналізує вітчизняне  і  зарубіжне  законодавство  сфери
діяльності Міністерства, та бере участь у роботі щодо гармонізації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
   разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює
практику застосування законодавства у сфері компетенції МНС, бере
участь у підготовці пропозицій щодо його вдосконалення;
   здійснює формування  та  коригування  плану  нормотворчої
діяльності Міністерства із  урахуванням  завдань,  визначених
законами  України,  указами Президента України і постановами
Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та
дорученнями Прем'єр-міністра України.
 
   8. План нормотворчої діяльності МНС формується відповідно до
Програми діяльності Кабінету Міністрів України із урахуванням
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу ( 1629-15 ), інших державних
програм,  концепцій,  стратегій, основних напрямів реалізації
державної політики, інших програмних документів концептуального
характеру та пропозицій урядових органів управління, департаментів
та інших структурних підрозділів Міністерства строком на рік.
 
   9. План нормотворчої діяльності Міністерства затверджується
наказом Міністра.
   Пропозиції до плану законопроектних робіт МНС на наступний
рік урядовими органами державного управління, департаментами та
іншими структурними підрозділами  Міністерства  подаються  до
Управління правового забезпечення не пізніше ніж до 25 листопада
поточного року.
 
   10. У пропозиціях урядових органів державного управління,
департаментів та інших структурних підрозділів Міністерства до
плану законопроектних робіт на відповідний рік зазначаються:
   назва законопроекту;
   проблема, яка потребує законодавчого врегулювання;
   підстава для розроблення законопроекту;
   строк внесення законопроекту до Кабінету Міністрів України;
   структурний підрозділ, відповідальний за розроблення акта.
 
   11. Сформований план законопроектних робіт на наступний рік
подається для затвердження Міністрові не пізніше ніж до 25 грудня
поточного року.
 
       III. Підготовка законопроектів та інших
          нормативно-правових актів
 
   1. Департамент або самостійний структурний підрозділ, до
компетенції  якого  належить  предмет  правового  регулювання
відповідного проекту законодавчого, іншого нормативно-правового
акта, і зазначений першим у дорученні щодо розроблення цього
проекту, є Головним розробником та відповідає за його підготовку і
внесення до Кабінету Міністрів України.
   Якщо для підготовки проекту законодавчого акта утворюється
робоча  група,  то  на  неї  покладаються функції головного
координатора розробки цього акта.
   Головний розробник:
   організовує, спрямовує і координує роботу інших структур
Міністерства шляхом проведення консультацій, узгоджувальних нарад,
робочих зустрічей тощо, залучаючи, у разі потреби, у встановленому
порядку науковців, представників недержавних організацій, готує
проект законодавчого акта та необхідні супроводжувальні документи
до нього;
   перевіряє проект  законодавчого  акта  на  відповідність
міжнародним  зобов'язанням  України  та  основним  положенням
законодавства Європейського Союзу  у  порядку,  передбаченому
законодавством;
   надсилає копії проекту законодавчого акта заінтересованим
органам для узгодження, а у разі отримання зауважень до проекту
опрацьовує їх та вносить необхідні зміни;
   вживає вичерпних заходів для усунення можливих розбіжностей
щодо проекту законодавчого акта;
   узгоджує доопрацьований варіант проекту законодавчого акта із
заінтересованими органами виконавчої влади;
   надсилає узгоджений проект законодавчого акта до Міністерства
юстиції України для проведення правової експертизи;
   вносить проект законодавчого акта на розгляд до Кабінету
Міністрів України в установленому порядку;
   супроводжує проекти законодавчих актів під час їх розгляду на
засіданнях урядових комітетів Кабінету Міністрів України.
 
   2. У разі коли Міністерство визначено як заінтересований
орган, у процесі підготовки проекту законодавчого акта здійснює
такі заходи:
   опрацьовує положення проекту законодавчого акта з питань, що
належать до компетенції Міністерства;
   у разі  відсутності  зауважень погоджує його і повертає
відповідному центральному органу виконавчої влади у встановленому
порядку;
   у разі наявності зауважень та пропозицій повідомляє про них
відповідний центральний орган виконавчої  влади  у  порядку,
визначеному главою  3  Регламенту  Кабінету Міністрів України
( 950-2007-п ).
 
   3. Управління правового забезпечення.
   Управління правового забезпечення відповідно до покладених на
нього завдань:
   надає методичну  та  консультативну  допомогу структурним
підрозділам Міністерства щодо дотримання  вимог  законодавчої
техніки при складанні конкретного законопроекту з урахуванням
вимог юридичної термінології;
   здійснює перевірку  відповідності  законодавству  проектів
нормативно-правових актів (юридична експертиза), що подаються у
встановленому  порядку  на  підпис Міністрові та заступникам
Міністра;
   бере участь  у  підготовці проектів актів законодавства,
міжнародних договорів, господарських  договорів  (контрактів),
розгляді проектів нормативно-правових актів, які надійшли для
погодження, з питань, що належать до компетенції Міністерства,
підготовці проектів письмових висновків чи зауважень до них;
   проводить юридичну експертизу проектів законодавчих актів.
 
   4. Відділ взаємодії з ВРУ та координації роботи з КМУ:
   організовує опрацювання та проведення юридичної експертизи
законодавчих актів, розроблених народними депутатами України,
сфери компетенції Міністерства;
   готує відповідні довідки до Кабінету Міністрів України про
позицію Міністерства щодо підтримки (непідтримки) відповідного
законодавчого акта;
   опрацьовує необхідні  матеріали  для участі представників
Міністерства у засіданнях комітетів Верховної Ради України і
розгляді законопроектів на пленарних засіданнях ВРУ;
   разом із відповідними структурними підрозділами Міністерства
організовує  доопрацювання  законопроектів  у  співпраці  з
представниками депутатських фракцій, комітетів Верховної Ради
України та окремими народними депутатами (за їх згодою).
 
   5. Управління  міжнародного співробітництва відповідно до
покладених на Управління завдань:
   забезпечує участь  у  створенні  нормативно-правової  та
договірної баз для розвитку співробітництва з іншими державами,
міжнародними організаціями, зарубіжними урядовими установами з
питань, пов'язаних  із  запобіганням,  ліквідацією  наслідків
техногенних і природних аварій та катастроф;
   готує пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва,
координації  діяльності  відповідних  структурних  підрозділів
Міністерства із залучення іноземних інвестицій, технічної та
гуманітарної  допомоги для ліквідації аварій техногенного та
природного характеру;
   організовує та  координує  підготовку  планів, програм і
проектів, пов'язаних із здійсненням міжнародного співробітництва у
сфері діяльності МНС, контролює їх виконання;
   бере участь, а у разі  необхідності  забезпечує  участь
відповідних  структурних  підрозділів  Міністерства,  інших
заінтересованих установ та організацій у  розробці  проектів
міжнародних договорів України, угод і протоколів, що зачіпають
сферу компетенції МНС;
   організовує та  координує  роботу структурних підрозділів
Міністерства щодо здійснення ними міжнародного співробітництва, та
розробки міжнародних договорів та інших документів у галузі
запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків.
 
   6. Департамент економіки і фінансів
   Департамент економіки і фінансів відповідно до покладених
завдань:
   проводить необхідні  фінансово-економічні розрахунки, якщо
реалізація акта потребує фінансування з державного чи місцевого
бюджетів або може призвести до втрати доходів за методикою, що
розробляється та затверджується Мінфіном;
   здійснює повноваження головного розробника у разі підготовки
законопроектів  та  інших  нормативно-правових  актів  сфери
компетенції.
 
       IV. Подання законодавчих актів та інших
          нормативно-правових актів
         до Кабінету Міністрів України
 
   1. Проект законодавчого акта, іншого нормативно-правового
акта, який розроблено Міністерством, вноситься  до  Кабінету
Міністрів України у порядку, визначеному главою 5 Регламенту
Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 ( 950-2007-п ).
 
   2. Перед направленням розробленого проекту законодавчого акта
та іншого нормативно-правового акта до Кабінету Міністрів України
головний розробник готує довідку (з копіями всіх документів), у
якій відображаються всі етапи опрацювання, узгодження та візування
проекту нормативно-правового акта міністерствами та відомствами, а
також зазначаються факти недотримання термінів  розгляду  та
погодження, порушень вимог Регламенту Кабінету Міністрів України
( 950-2007-п ) з метою подальшого інформування Урядового комітету
про  проходження  і узгодження законопроекту заінтересованими
органами.
   Довідки та матеріали за проектом нормативно-правового акта,
що направляється до Кабінету Міністрів України, також надаються до
Управління правового забезпечення та Відділу взаємодії з ВРУ та
координації роботи з КМУ для здійснення поточного контролю.
 
        V. Супровід законодавчих та інших
          нормативно-правових актів
          у Кабінеті Міністрів України
          та у Верховній Раді України
 
   Супровід законодавчих та інших нормативно-правових  актів
сфери компетенції Міністерства здійснюється у Кабінеті Міністрів
України та у Верховній Раді України.
   Супровід законопроектів та інших нормативно-правових актів у
Кабінеті Міністрів  України,  головним  розробником  яких  є
Міністерство, здійснюється безпосередньо структурним підрозділом,
до компетенції якого віднесено предмет правового регулювання
проекту акта.
   Супровід законопроектів сфери компетенції МНС, направлених до
Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України, супроводжує на
всіх стадіях розгляду посадова особа, визначена Міністром із числа
заступників.
   Посадова особа із числа заступників  Міністра  під  час
супроводження законопроекту у Верховній Раді України:
   за дорученням Міністра  доповідає  про  законопроект  на
засіданні комітету Верховної Ради України, аргументує позицію
Міністерства, дає пояснення щодо окремих його норм, відповідає на
запитання, подає у разі необхідності членам комітету додаткові
аналітичні та інформаційно-довідкові матеріали;
   за результатами розгляду законопроекту в першому читанні бере
участь у його підготовці комітетом Верховної Ради України до
другого читання або до повторного першого читання, у тому числі в
разі доопрацювання законопроекту з урахуванням результатів його
публічного обговорення;
   у разі подання пропозицій і поправок до законопроекту, який
готується до другого читання, аргументує позицію Міністерства під
час розгляду законопроекту комітетом та на пленарному засіданні в
другому читанні, наполягає у разі необхідності на обговоренні
відхилених комітетом пропозицій чи поправок;
   висловлює позицію Міністерства щодо пропозицій і поправок до
законопроекту, поданих іншими суб'єктами законодавчої ініціативи,
аргументує позицію Кабінету Міністрів України під час розгляду
Верховною Радою України  пропозицій  Президента  України  до
поверненого ним для повторного розгляду закону;
   інформує Міністра про хід та результати розгляду у Верховній
Раді України законопроектів.
   Координація роботи  щодо  належного  супроводження  та
представлення законодавчих актів сфери компетенції Міністерства,
внесених Президентом України,  Кабінетом  Міністрів  України,
народними депутатами України на пленарних засіданнях Верховної
Ради України, а також під час їх  розгляду  у  комітетах,
депутатських фракціях та групах покладається на Відділ взаємодії з
Верховною Радою України та координації роботи  з  Кабінетом
Міністрів України.
   Відділ взаємодії з Верховною Радою України та координації
роботи з Кабінетом Міністрів України відповідно до покладених на
нього завдань:
   забезпечує своєчасне  повідомлення структурних підрозділів
Міністерства про включення до порядку денного чергового засідання
комітетів Верховної Ради України проектів законодавчих актів,
розроблених ними, або проектів законодавчих актів з питань сфери
відповідальності МНС України, у розробці і погодженні яких вони
брали участь;
   проводить аналіз  результатів  розгляду законопроектів на
засіданнях комітетів Верховної Ради України та подає відповідну
інформацію керівництву Міністерства;
   проводить серед народних депутатів України роз'яснювальну
роботу, спрямовану на підтримку проектів законодавчих актів з
питань надзвичайних ситуацій;
   у разі потреби бере участь у роботі міжвідомчих робочих груп,
утворених у Верховній Раді України для доопрацювання проектів
законодавчих актів;
   спільно із   відповідними   структурними   підрозділами
Міністерства  формує  пропозиції щодо визначення позиції МНС
стосовно законопроектів, поданих народними депутатами України, та
подає їх Кабінетові Міністрів України, на яких будуть розглядатися
відповідні законопроекти;
   за дорученням  Міністра  повідомляє  відповідні  комітети
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів  України  щодо
посадових осіб Міністерства, які представлятимуть його позицію під
час розгляду таких законопроектів.
 
       VI. Організація контролю за організацією
         роботи із підготовки проектів
         нормативно-правових актів сфери
     компетенції МНС, перевірки виконання завдань,
        визначених законами України, актами
        та дорученнями Президента України,
       Кабінету Міністрів України, актами МНС
 
   Контроль за організацією роботи із  підготовки  проектів
нормативно-правових  актів  сфери  компетенції МНС, перевірки
виконання завдань, визначених законами  України,  актами  та
дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, актами
МНС у системі Міністерства здійснюється Міністром як особисто, так
і  через  заступників  Міністра, керівників урядових органів
державного  управління,  департаментів,  інших  структурних
підрозділів Міністерства.
   Контроль Міністра за організацією роботи  із  підготовки
проектів нормативно-правових актів сфери компетенції Міністерства,
виконанням власних рішень і доручень до законів України, постанов
та листів Верховної Ради України, запитів і звернень народних
депутатів України, звернень і рішень комітетів Верховної Ради
України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів
України, актів МНС, листів інших центральних органів виконавчої
влади  здійснюється  через  контрольний  відділ  Департаменту
організаційно-контрольної роботи.
   Заступники Міністра  здійснюють  контроль  у межах своєї
компетенції за виконанням завдань, реалізація яких передбачена
законами України, постановами Верховної Ради України, запитами і
зверненнями народних депутатів України, зверненнями і рішеннями
комітетів Верховної Ради України, актами та дорученнями Президента
України, Кабінету Міністрів України, актами МНС та дорученнями
Міністра, листами інших центральних органів виконавчої влади,
зверненнями центральних і місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування через відповідних працівників
відділу  попереднього  розгляду  документів  та  аналітичного
забезпечення керівництва Департаменту організаційно-контрольної
роботи (помічників заступників Міністра) та перевіряють стан їх
виконання.
   Керівники урядових   органів   державного   управління,
департаментів  та  інших  самостійних структурних підрозділів
центрального апарату Міністерства, ГУ(У) МНС в регіонах здійснюють
контроль, у межах своєї компетенції, за виконанням власних рішень
та доручень керівництва Міністерства, реалізація яких передбачена
законами України, постановами Верховної Ради України, запитами і
зверненнями народних депутатів, зверненнями і рішеннями комітетів
Верховної Ради України, актами та дорученнями Президента України,
Кабінету Міністрів України, актами МНС, особисто  та  через
працівників,  на  яких,  крім основних посадових обов'язків,
покладено здійснення діловодства та контролю.
   Керівники структурних підрозділів у складі урядових органів
державного управління,  департаментів  та  інших  самостійних
структурних  підрозділів  центрального  апарату  Міністерства
здійснюють контроль за виконанням власних рішень та доручень
керівництва Міністерства особисто та через працівників, на яких,
крім  основних  посадових  обов'язків,  покладено  здійснення
діловодства та контролю.
   Порядок організації роботи щодо  контролю  та  перевірки
виконання  завдань,  визначених  законами України, актами та
дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, актів
МНС, визначається Міністром та затверджується його наказом.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка