Законы Украины

Новости Партнеров
 

Рішення про проекти Загального положення про міждержавні (міжурядові) органи Співдружності Незалежних Держав і Зразкової угоди міждержавного (міжурядового) органу Співдружності Незалежних Держав з державою місцезнаходження про умови його перебування

               Рішення
        про проекти Загального положення про
     міждержавні (міжурядові) органи Співдружності
    Незалежних Держав і Зразкової угоди міждержавного
     (міжурядового) органу Співдружності Незалежних
       Держав з державою місцезнаходження про
           умови його перебування
 
 
   Дата підписання Україною:     09.09.1994
   Дата набуття чинності для України: 09.09.1994
 
   Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав
 
   вирішила:
 
   1. Схвалити проекти Загального положення про міждержавні
(міжурядові) органи Співдружності Незалежних Держав і Зразкової
угоди міждержавного (міжурядового) органу Співдружності Незалежних
Держав з державою місцезнаходження про умови його перебування
(додаються) і внести їх на розгляд засідання Ради глав держав
Співдружності.
 
   2. Погодитися з пропозицією Координаційно-консультативного
Комітету Співдружності про те, що зазначені документи набирають
чинності з моменту ухвалення рішення про установу Міждержавного
економічного Комітету Економічного союзу та уточнення структури
органів Співдружності Незалежних Держав.
 
   Вчинено в місті Москві 9 вересня 1994 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, що направить кожній державі, яка
підписала це Рішення, його засвідчену копію.
 
 За Уряд                  За Уряд
 Азербайджанської Республіки        Республіки Молдова
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Білорусь            Російської Федерації
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Вірменія            Республіки Таджикистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Грузія             Туркменистану
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Казахстан            Республіки Узбекистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Киргизької Республіки           України
 
   (підпис)                  (підпис)
 
                   Проект
 
               РIШЕННЯ
       ПРО ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО МIЖДЕРЖАВНI
      (МIЖУРЯДОВI) ОРГАНИ СПIВДРУЖНОСТI НЕЗАЛЕЖНИХ
    ДЕРЖАВ I ЗРАЗКОВУ УГОДУ МIЖДЕРЖАВНОГО (МIЖУРЯДОВОГО)
    ОРГАНУ СПIВДРУЖНОСТI НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ З ДЕРЖАВОЮ
      МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПРО УМОВИ ЙОГО ПЕРЕБУВАННЯ
 
 
   Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав
 
   вирішила:
 
   затвердити Загальне положення про міждержавні (міжурядові)
органи  Співдружності  Незалежних  Держав  і  Зразкову угоду
міждержавного (міжурядового) органу  Співдружності  Незалежних
Держав з державою місцезнаходження про умови його перебування
(додаються).
 
   Зазначені документи набирають чинності з моменту ухвалення
рішення  про  установу  Міждержавного  економічного  Комітету
Економічного союзу й уточнення структури органів Співдружності
Незалежних Держав.
 
   Вчинено в місті Москві 1994 року в одному дійсному примірнику
російською мовою. Дійсний примірник зберігається в Архіві Уряду
Республіки Білорусь, що направить кожній державі, що підписала це
Рішення, його засвідчену копію.
 
 За Уряд                  За Уряд
 Азербайджанської Республіки        Республіки Молдова
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Білорусь            Російської Федерації
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Вірменія            Республіки Таджикистан
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Грузія             Туркменистану
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Казахстан            Республіки Узбекистан
 
 За Уряд                  За Уряд
 Киргизької Республіки           України
 
                   Проект
 
                   Затверджено
                   Рішенням Ради глав урядів
                   Співдружності Незалежних
                   Держав
                   від 1994 року
 
            ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
        ПРО МIЖДЕРЖАВНI (МIЖУРЯДОВI) ОРГАНИ
         СПIВДРУЖНОСТI НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ
 
            Основні положення
 
   1. Дане Загальне положення  поширюється  на  міждержавні
(міжурядові)  органи Співдружності Незалежних Держав (далі -
міждержавні (міжурядові) органи), утворені відповідно до Статуту
Співдружності Незалежних  Держав  (  997_033 ), міждержавними
(міжурядовими) угодами (рішеннями) у рамках Співдружності (далі -
міждержавні (міжурядові) угоди) і ті, що мають штатний персонал
(апарат) на постійній основі.
 
   2. Міждержавні (міжурядові)  органи  керуються  у  своїй
діяльності Статутом Співдружності Незалежних Держав ( 997_033 ),
рішеннями Ради глав держав і Ради глав урядів Співдружності,
міждержавними (міжурядовими) угодами, цим Загальним положенням, а
також статутами і положеннями про ці органи.
 
   3. Міждержавні (міжурядові) органи здійснюють свою діяльність
у  тісній взаємодії з Виконавчим Секретаріатом Співдружності
Незалежних  Держав  і  Міждержавним  економічним  Комітетом
Економічного союзу Співдружності.
 
   4. Мета, задачі і функції, а також порядок прийняття рішень і
регламент  діяльності  міждержавних  (міжурядових)  органів
установлюються відповідними міждержавними (міжурядовими) угодами,
статутами і положеннями про ці органи, а також іншими нормативними
актами Співдружності Незалежних Держав.
 
   5. Міждержавні (міжурядові) органи можуть наділятися правами
юридичної особи, мати відособлене майно, здобувати права  і
приймати на себе зобов'язання по договорах, бути позивачем і
відповідачем у судах, наділяти створювані ними органи правами
юридичної особи, якщо це установлено відповідними статутами і
положеннями про ці органи.
 
   6. Взаємини міждержавних (міжурядових) органів з державою
перебування визначаються за згодою сторін на основі Зразкової
угоди міждержавного (міжурядового) органу Співдружності Незалежних
Держав з державою місцезнаходження про умови його перебування.
 
   Апарат (службовці) міждержавних (міжурядових) органів
 
   7. Реєстр (перелік) посад апарату міждержавних (міжурядових)
органів засновується в порядку, установленому статутами  або
положеннями про ці органи.
 
   8. Порядок прийому на посади, проходження служби, атестація і
звільнення службовців апарату міждержавних (міжурядових) органів
установлюється відповідними угодами, статутами і положеннями про
ці органи, як правило, стосовно до порядку й умов, обумовлених
законодавством про службу в державному апараті.
 
   9. Службовці апарату міждержавних (міжурядових) органів є
міжнародними посадовими особами і не можуть представляти інтереси
своїх країн. Вони призначаються з громадян держав - учасниць
відповідних угод по установлених квотах або на контрактній основі.
 
   10. Службовці,  призначені  на  штатні  посади  апарату
міждержавних  (міжурядових)  органів  по установлених квотах,
числяться в кадрах державної служби країни, що посилає, і після
закінчення служби в цих органах відряджаються наказами їхніх
керівників у розпорядження відповідних державних органів держави
Співдружності, що посилає.
 
   Службовці, призначені на штатні посади апарату міждержавних
(міжурядових) органів у порядку найму по контракту, користуються
правовими і соціальними гарантіями, визначеними законодавством про
державну службу держави, громадянами якого вони є, якщо інше не
встановлено рішеннями, прийнятими в рамках Співдружності.
 
   11. Оплата  праці  службовців  міждержавних (міжурядових)
органів  провадиться  в  порядку  і  розмірах,  установлених
відповідними штатними розкладами і кошторисами витрат цих органів,
затвердженими Радою глав урядів держав Співдружності, або в іншому
порядку, установленому міждержавними (міжурядовими) угодами.
 
   12. Службовці апарату міждержавних (міжурядових) органів за
умовами  матеріально-побутового,  медичного  і  соціального
забезпечення прирівнюються до державних службовців відповідних
урядових органів держави перебування в порядку, обумовленому
двосторонньою угодою міждержавного (міжурядового) органу і держави
перебування.
 
   13. Пенсійне   забезпечення   службовців   міждержавних
(міжурядових)  органів  здійснюється в порядку і на умовах,
визначених законодавством для державних службовців, громадянами
якої  вони  є.  При цьому час роботи в зазначених органах
зараховується в стаж роботи як державного службовця.
 
   14. Службовці апарату міждержавних (міжурядових) органів:
 
   не підлягають юрисдикції держави перебування у відношенні
дій, вчинених ними під час виконання службових обов'язків;
 
   наділяються правом безвізового в'їзду (виїзду) на територію
держав Співдружності і безперешкодного доступу по посвідченнях
установленого зразка з питань службової діяльності у відповідні
органи, установи, а також підприємства цих держав.
 
     Майно і кошти міждержавних (міжурядових) органів
 
   15. Фінансування витрат  по  функціонуванню  міждержавних
(міжурядових) органів і їх апаратів здійснюється відповідно зі
статтею 38 Статуту Співдружності Незалежних Держав ( 997_033 ) з
коштів держав - учасниць відповідних угод на основі пайової участі
чи інших джерел, якщо це передбачено відповідними  угодами,
положеннями і статутами про ці органи.
 
   16. Для вирішення покладених на них завдань міждержавні
(міжурядові) органи, наділені правами юридичної особи, можуть
утворювати і мати у своєму розпорядженні відповідні фонди і
резерви, розпоряджатися валютою й іншими фінансовими активами як
усередині, так і поза державою перебування.
 
   17. Міждержавні (міжурядові) органи забезпечуються службовими
приміщеннями і необхідним майном у порядку  і  на  умовах,
обумовлених угодою з державою перебування.
 
   18. Держави - учасники (уряду) Співдружності, що утворили
міждержавні (міжурядові) органи, роблять їм необхідне сприяння при
виконанні ними своїх функцій, обумовлених статутами, положеннями й
іншими актами про ці органи, прийнятими в рамках Співдружності.
 
            Заключне положення
 
   19. Це Загальне положення поширюється на штатний персонал
міждержавного  (міжурядового)  органу,  що входить до складу
державного апарату держави перебування, у частині імунітету цих
службовців від юрисдикції при здійсненні ними офіційних службових
дій у процесі діяльності міждержавного (міжурядового) органу.
 
                   Проект
 
                   Затверджено
                   Рішенням Ради глав урядів
                   Співдружності Незалежних
                   Держав
                   від 1994 року
 
             ЗРАЗКОВА УГОДА
        МIЖДЕРЖАВНОГО (МIЖУРЯДОВОГО) ОРГАНУ
      СПIВДРУЖНОСТI НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ З ДЕРЖАВОЮ
      МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПРО УМОВИ ЙОГО ПЕРЕБУВАННЯ
 
 
   Міждержавний орган __________________________________________
                (найменування органу)
 
і Уряд ______________ на виконання Угоди про установу ____________
    (назва країни)            (найменування органу)
 
з метою забезпечення сприятливих умов для його діяльності в країні
перебування і врегулювання взаємних відносин уклали дану Угоду про
нижченаведене:
 
   1. ________________ на своїй території надає ________________
     (назва країни)           (найменування органу)
 
і його посадовим особам гарантії, привілеї й імунітети, необхідні
для забезпечення його діяльності відповідно до статутних завдань.
 
   2. Посадові особи __________________ поважають законодавство,
          (найменування органу)
 
а також традиції і звичаї народів країни перебування.
 
   3. ____________________________, його майно й активи, а також
      (найменування органу)
 
службова кореспонденція,  документи  й  архіви  користуються
імунітетом  від  адміністративного  і  службового  втручання
уповноважених органів країни перебування, не підлягають обшуку,
реквізиції, конфіскації і вилученню.
 
   4. ____________________________ і його майно звільняється від
      (найменування органу)
 
прямих і непрямих податків і зборів будь-якого характеру, крім
експлуатаційних та інших подібних платежів за утримання персоналу,
приміщень, транспорту і т. п.
 
   5. _________________________ звільняється від митних зборів і
     (найменування органу)
 
обмежень при ввозі і вивозі призначених для використання в його
діяльності  предметів,  що не представляють собою історичну,
культурну цінність або пов'язаних з державної таємницею країни
перебування.
 
   6. ________________________ користується не менш сприятливими
     (найменування органу)
 
умовами у відношенні першочерговості, тарифів і ставок поштового,
телеграфного, телексного, факсимільного, телефонного зв'язку, чим
ті, котрими користуються урядові організації країни перебування.
 
   7. ___________________ забезпечує ___________________________
     (назва країни)         (найменування органу)
 
службовими приміщеннями, сприяє в їхньому устаткуванні й охороні,
а також в одержанні медичної допомоги, житлових приміщень і інших
соціальних  і  комунальних  послуг  у порядку і на умовах,
установлених для урядових організацій країни перебування.
 
   8. Посадові особи _______________________ при виконанні своїх
            (найменування органу)
 
офіційних функцій  виражають  інтереси  тільки  цього  органу
незалежного від країни їхнього громадянства  і  користуються
імунітетом від особистого арешту, затримки, адміністративної і
судової юрисдикції країни перебування.
 
   9. _____________________________________ при здійсненні своєї
       (найменування органу)
 
діяльності вправі проводити наради та інші заходи щодо місця свого
перебування без додаткового узгодження з країною перебування.
 
   10. _____________________ визнає право доступу посадових осіб
     (назва країни)
 
_____________________ по їхньому службовому посвідченню в державні
(найменування органу)
 
органи, установи і підприємства ____________________ відповідно до
                  (назва країни)
установленого порядку.
 
_____________________________ бере на себе зобов'язання установити
  (найменування органу)
 
аналогічний режим доступу в його службові приміщення представників
державних органів  країни  перебування  по  їхніх  службових
посвідченнях.
 
   11. Місцезнаходженням _____________________ є _______________
              (найменування органу) (вказати адресу)
 
   Службові приміщення ______________________________, план яких
               (найменування органу)
 
додається до даної Угоди, є його місцем розташування, що може бути
змінено за взаємною згодою сторін.
 
   12. Майно __________________________________ у виді будинків,
           (найменування органу)
 
споруд, устаткування, іншого рухомого і нерухомого майна, що
перебуває на його балансі, є його власністю. У випадку зміни місця
розташування ______________________ або припинення його діяльності
       (найменування органу)
 
на території ________________, а також в інших необхідних випадках
       (назва країни)
 
_______________________ вправі зробити відчуження будинків, споруд
 (найменування органу)
 
і іншого майна, що є його власністю.
 
   Майно, закріплене за ______________________________ на основі
              (найменування органу)
 
оренди, на праві оперативного управління або в іншому порядку, не
підлягає вилученню країною перебування на  весь  період  її
діяльності на її території.
 
   13. Компетентні органи ______________________________ надають
                   (назва країни)
 
сприяння особам, що прибувають у ____________________ і виїжджає з
                  (назва країни)
 
країни по справах _______________________________________________.
              (найменування органу)
 
   14. Суперечки, що можуть виникнути у зв'язку з виконанням
даної Угоди, будуть дозволятися шляхом переговорів між сторонами,
а при недосягненні згоди - шляхом передачі суперечки на вирішення
Економічного Суду СНД.
 
   15. У випадку припинення діяльності ______________________ на
                     (найменування органу)
 
території ______________________ дана Угода втрачає чинність після
       (назва країни)
 
врегулювання всіх майнових і немайнових правовідносин у країні
перебування.
 
   16. Дана Угода набирає чинності з дати її підписання.
 
 Від імені                     Від імені
 _____________________               ______________
 (найменування органу)               (назва країни)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка