Законы Украины

Новости Партнеров
 

Рішення про Положення про Міждержавну комісію з військово-економічного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав

               Рішення
       про Положення про Міждержавну комісію з
       військово-економічного співробітництва
         держав - учасниць Співдружності
            Незалежних Держав
 
 
   Дата підписання Україною:     09.09.1994
   Дата набуття чинності для України: 09.09.1994
 
   Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав, ґрунтуючись
на  Рішенні про Міждержавну комісію з військово-економічного
співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав
від 15 квітня 1994 року ( 997_b10 ),
 
   вирішила:
 
   1. Затвердити  Положення  про  Міждержавну  комісію  з
військово-економічного  співробітництва  держав  -  учасниць
Співдружності Незалежних Держав (додається).
 
   2. Дійсне Рішення відкрите для приєднання держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав.
 
   3. Держава, що вирішила  припинити  свою  діяльність  у
Міждержавній  комісії з військово-економічного співробітництва
держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, направляє
повідомлення про це в Раду глав урядів Співдружності Незалежних
Держав не менш як за 12 місяців до передбачуваного припинення цієї
діяльності.
 
   Це Рішення набирає чинності з дня його підписання.
 
   Вчинено в місті Москві 9 вересня 1994 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, що направить кожній державі, яка
підписала це Рішення, його засвідчену копію.
 
 За Уряд                  За Уряд
 Азербайджанської Республіки        Республіки Молдова
 
                         (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Білорусь            Російської Федерації
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Вірменія            Республіки Таджикистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Грузія             Туркменистану
 
   (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Казахстан            Республіки Узбекистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Киргизькой Республіки           України
 
   (підпис)                  (підпис)
 
                   Додаток
                   до Рішення Ради глав урядів
                   Співдружності про Положення
                   про Міждержавну комісію з
                   військово-економічного
                   співробітництва держав -
                   учасниць Співдружності
                   Незалежних Держав
                   від 9 вересня 1994 року
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     ПРО МIЖДЕРЖАВНУ КОМIСIЮ З ВIЙСЬКОВО-ЕКОНОМIЧНОГО
        СПIВРОБIТНИЦТВА ДЕРЖАВ - УЧАСНИЦЬ
         СПIВДРУЖНОСТI НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ
 
           I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
 
   1. Міждержавна   комісія   з   військово-економічного
співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав,
утворена відповідно до Рішення Ради глав урядів Співдружності від
15 квітня 1994 року ( 997_b10 ), є правонаступником Постійної
комісії з координації виробництва і постачань звичайних озброєнь і
військової техніки, створеною Республікою Білорусь, Республікою
Казахстан і Російською Федерацією 12 січня 1993 року.
 
   Міждержавна комісія з військово-економічного співробітництва
держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, іменована
надалі - Комісія, є органом Ради глав урядів Співдружності
Незалежних Держав.
 
   2. Комісія має на меті  сприяти  шляхом  об'єднання  і
координації зусиль держав - учасниць Співдружності Незалежних
Держав (далі - держави-учасниці)  подальшому  поглибленню  й
удосконаленню співробітництва і розвитку інтеграції цих держав у
військово-економічній галузі.
 
   3. Комісія здійснює  комплексний  розгляд  і  вироблення
погоджених рекомендацій і рішень із проблем багатостороннього
військово-економічного  і  науково-технічного  співробітництва
держав-учасниць  в галузі виробництва озброєння і військової
техніки.
 
   4. Комісія у своїй діяльності керується міжнародно-правовими
актами   держав-учасниць  з  питань  військово-економічного
співробітництва, а також цим Положенням.
 
            II. ФУНКЦIЇ КОМIСIЇ
 
   5. Комісія розглядає і виробляє рекомендації, спрямовані на
багатостороннє військово-економічне співробітництво по:
 
   а) визначенню  головних  напрямків  розвитку виробництва,
модернізації і ремонту військової  техніки  й  озброєння  в
державах-учасницях;
 
   б) узгодженню  економічної  і  науково-технічної політики
держав-учасниць в галузі оборонної промисловості;
 
   в) координації кооперованого виробництва, взаємних постачань
озброєння,  військової  техніки,  військово-технічного  майна,
комплектуючих виробів, сировини і матеріалів з метою забезпечення
необхідної обороноздатності і безпеки держав-учасниць;
 
   г) координації питань по технічному сприянню в експлуатації
озброєння і військової техніки;
 
   ґ) розробці і реалізації прогнозів розвитку  виробництва
військової  техніки  з урахуванням довгострокових програм її
розвитку, розроблювальних при особистій участі Комісії;
 
   д) спеціалізації і кооперуванню виробництва озброєння  і
військової техніки, що комплектують виробів і запасних частин,
виходячи з необхідності максимального задоволення потреб у них,
найбільш  раціонального використання виробничих потужностей і
сировинних ресурсів, усунення  невиправданого  паралелізму  у
виробництві, досягнення більш високого технічного рівня і якості
виробів, що випускаються;
 
   е) стандартизації й уніфікації  озброєння  і  військової
техніки,  а  також  технологічного  устаткування для їхнього
виробництва;
 
   ж) підготовці пропозицій  і  рекомендацій  зі  спільного
проведення науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт
в галузі розробки і виробництва озброєння і військової техніки;
_______________
   (*) Тут і далі по тексту маються на увазі держави, глави
урядів яких підписали Рішення Ради глав урядів Співдружності
Незалежних Держав про це Положення або пізніше приєдналися до
цього Рішення.
 
   з) реалізації пропозицій по розробці та освоєнню виробництва
нових зразків озброєння і військової техніки,  удосконаленню
технології виробництва військової техніки, а також технологічного
устаткування, застосовуваного в її виробництві;
 
   и) спільному плануванню зацікавленими державами-учасницями
організації виробництва окремих виробів військової техніки;
 
   к) координації заходів, пов'язаних зі збереженням і розвитком
мобілізаційних потужностей (*);
_______________
   (*) Практична реалізація цього питання на початковому етапі
співробітництва  буде проводитися на двосторонній основі між
зацікавленими державами.
 
   л) вивченню економічних і науково-технічних проблем в галузі
оборонної  промисловості,  що  представляють  інтерес  для
держав-учасниць, і розробці пропозицій по їхньому рішенню;
 
   м) вивченню можливості використання досягнень  в  галузі
виробництва військової техніки для цілей виробництва продукції
загального призначення;
 
   н) проведенню взаємних консультацій і розробці рекомендацій з
утилізації або подальшого використання в мирних цілях озброєння,
що вивільняється, військової техніки і конверсії підприємств
промисловості, що роблять озброєння і військову техніку;
 
   о) виробленню  рекомендацій,  пов'язаних із врегулюванням
взаєморозрахунків між міністерствами оборони держав-учасниць за
постачання і ремонт озброєння і військової техніки;
 
   п) виробленню  рекомендацій,  пов'язаних із врегулюванням
спірних питань між міністерствами оборони  і  підприємствами
промисловості при постачаннях комплектуючих елементів, ЗIП і
матеріальних ресурсів.
 
   6. Організує проведення або сприяє  проведенню  взаємних
консультацій  держав-учасниць по  основним  питанням розвитку
оборонної промисловості і військово-економічного співробітництва.
 
   7. Сприяє збереженню і подальшому розвитку на договірній
основі науково-технічної і виробничої кооперації і прямих зв'язків
між підприємствами й організаціями зацікавлених держав-учасниць у
галузі оборонної промисловості.
 
   8. Організує роботу зі створення інформаційних систем і баз
даних по напрямках діяльності Комісії.
 
   9. Сприяє  державам-учасникам  у  координації  їхнього
співробітництва на багатосторонній основі, здійснюваного в рамках
Комісії, із двостороннім співробітництвом цих держав, забезпечуючи
найбільш повний обмін інформацією між державами-учасницями про
найважливіші заходи, розроблювальних і здійснюваних  ними  в
двосторонньому порядку з метою реалізації заходів довгострокових
програм багатостороннього співробітництва.
 
   10. Підготовляє  або  організує  підготовку  проектів
багатосторонніх  угод  по  економічному  і науково-технічному
співробітництву держав-учасниць у галузі оборонної промисловості,
сприяє державам-учасницям у підготовці двосторонніх угод по такому
співробітництву, що укладаються з метою реалізації багатосторонніх
угод.
 
   11. Здійснює  систематичний  аналіз  реалізації прийнятих
Комісією рекомендацій, досягнутих домовленостей та інших спільних
заходів, а також багатосторонніх угод, укладених на основі цих
рекомендацій і домовленостей.
 
   12. Сприяє узгодженню дій зацікавлених держав-учасниць у
відносинах  із  третіми  державами  з питань використання у
виробництві військової техніки передових досягнень науки і техніки
шляхом придбання державами ліцензій і "ноу-хау".
 
            III. ПРАВА КОМIСIЇ
 
   13. Для здійснення покладених на неї функцій Комісія має
право:
 
   а) виробляти рекомендації урядам держав-учасниць з питань
військово-економічного і  науково-технічного співробітництва у
галузі оборонної промисловості;
 
   б) приймати рішення з організаційних і процедурних питань
своєї роботи;
 
   в) вносити на розгляд урядів держав-учасниць пропозиції з
питань, які пов'язані зі здійсненням функцій, покладених на
Комісію;
 
   г) утворювати в необхідних випадках робочі органи Комісії, а
також скликати конференції, наради.
 
   14. Робочі органи Комісії утворюються для підготовки до
розгляду  Комісією  питань,  що вимагають прийняття Комісією
рекомендацій для урядів держав-учасниць, систематичного вивчення,
розробки й остаточного узгодження і рішення питань, визначених
планом роботи Комісії, а також питань, що відносяться до ведення
Комісії.
 
   Робочі органи утворюються у випадках, коли аналогічні задачі
не можуть бути виконані урядами окремих держав-учасниць.
 
   Підготовлені в робочому органі питання, по яких потрібне
прийняття Комісією рекомендацій для урядів держав-учасниць або
рішень Комісії, оформляються у  виді  проектів  рекомендацій
(рішень), прийнятих Комісією.
 
   Діяльність робочих органів Комісії здійснюється в порядку,
обумовленому Комісією.
 
            IV. СКЛАД КОМIСIЇ
 
   15. Комісія  складається  з  представників  (делегацій),
призначуваних (уповноважених) урядами держав-учасниць.
 
   16. У роботі Комісії беруть участь представники Штабу по
координації  військового   співробітництва   держав-учасниць
Співдружності Незалежних Держав, призначувані начальником цього
Штабу.
 
   17. Голова Комісії обирається з числа керівників делегацій
держав-учасниць, представлених у Комісії, у порядку, установленому
Правилами процедури Комісії.
 
   18. Голова Комісії:
 
   а) керує засіданнями Комісії;
 
   б) організує роботу Комісії в період між її засіданнями
відповідно до плану роботи Комісії;
 
   в) представляє Комісію в інших органах урядів держав -
учасниць Співдружності;
 
   г) здійснює взаємодію зі Штабом по координації військового
співробітництва держав - учасниць Співдружності;
 
   д) виконує інші функції відповідно до рішень Комісії.
 
   19. Секретаріат Комісії.
 
   Організаційно-методичне забезпечення діяльності Комісії і її
робочих органів здійснює Секретаріат Комісії, створюваний на
постійній основі.
 
   Фінансове забезпечення роботи Секретаріату провадиться за
принципом  пайової  участі  держав-учасниць.  Положення  про
Секретаріат затверджується Комісією.
 
        V. ОРГАНIЗАЦIЯ ДIЯЛЬНОСТI КОМIСIЇ
 
   20. Засідання Комісії проводяться в міру необхідності, як
правило, не рідше двох разів у рік відповідно до плану роботи
Комісії.
 
   21. Комісія щорічно затверджує план роботи.
 
   У план роботи включаються питання, що підлягають розгляду
Комісією і її робочими органами, із вказівкою порядку і термінів
їхньої підготовки і розгляди, обсягу і термінів представлення
делегаціями держав-учасниць матеріалів.
 
   22. Комісія  з  результатів  своєї  діяльності  приймає
рекомендації і рішення:
 
   а) рекомендації  Комісії спрямовуються урядам держав для
розгляду.
 
   Здійснення урядами   держав-учасниць   прийнятих   ними
рекомендацій  Комісії з питань співробітництва, викладеним у
розділі II цього Положення, а також контроль за висновком і
виконанням  відповідних договорів (контрактів) проводяться за
рішеннями урядів або інших компетентних органів цих  держав
відповідно до їх законодавства;
 
   б) рекомендації і рішення Комісії не поширюються на уряди
держав-учасниць, що заявили про свою неучасть у їхньому прийнятті
або про незацікавленість у даному питанні. Однак кожний з цих
урядів може згодом приєднатися до даних рекомендацій і рішень;
 
   в) порядок прийняття рекомендацій і  рішень  у  Комісії
визначається її Правилами процедури.
 
   23. Розгляд у рамках Комісії питань військово-економічного
співробітництва  може  завершуватися  між   уповноваженими
представниками урядів держав-учасниць домовленістю про здійснення
погоджених ними заходів у порядку,  установленому  Правилами
процедури Комісії.
 
   24. Комісія щорічно розглядає результати своєї діяльності і
затверджує доповідь про зроблену роботу за минулий рік.
 
   25. Витрати по змісту учасників засідань Комісії і її робочих
органів, а також скликаних Комісією конференцій і нарад несе кожна
держава-учасниця,  що  відряджає  своїх  представників на ці
засідання, конференції і наради.
 
   Витрати, пов'язані з наданням приміщень і технічних коштів
для  зазначених  засідань,  конференцій  і  нарад,  несе
держава-учасниця, на території якої вони проводяться.
 
   Уряд  держави-учасниця,  на  території  якої проводяться
засідання Комісії і її робочих органів, конференцій і нарад,
сприяє в прийомі і розміщенні учасників засідань.
 
   26. Комісія встановлює свої Правила процедури.
 
   27. Робочою мовою Комісії є російська мова.
 
   28. Місцем перебування Комісії є столиця держави-учасниці,
представленої в Комісії, керівник делегації якої здійснює функції
Голови Комісії.
 
           VI. ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ
 
   29. Держави-учасниці  приймають  усі міри, що гарантують
таємність і захист технічної документації, зразків та інформації з
них на всіх етапах роботи, проведеної в рамках Комісії.
 
   30. Виправлення, зміни і доповнення в дане Положення можуть
бути внесені Радою глав урядів Співдружності Незалежних Держав по
представленню держав-учасниць або Комісії.
 
   Окремі уточнення  і  зміни,  що  не носять принципового
характеру, можуть вноситися в дане Положення Комісією.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка