Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо виконання Антимонопольним комітетом України покладених на нього функцій

             РАХУНКОВА ПАЛАТА
     МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПIВЕЛЬ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
           20.12.2007 N 01/45рш
 
 
       Щодо виконання Антимонопольним комітетом
        України покладених на нього функцій
 
 
   За результатами розгляду численних  звернень  на  адресу
Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель щодо виконання
Антимонопольним комітетом України покладених на нього функцій,
згідно статті 3-1 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (далі - Закон), Міжвідомча
комісія  з  питань  державних  закупівель (далі - Комісія),
В С Т А Н О В И Л А:
 
   Відповідно до  норм  чинного  законодавства  спеціально
уповноваженим  центральним органом виконавчої влади з питань
координації закупівель товарів, робіт і послуг є Антимонопольний
комітет України, який забезпечує реалізацію основної мети Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ) (далі - Закон) щодо створення конкурентного середовища
у сфері закупівель.
   Основні функції спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади у сфері державних закупівель визначені статтею
3-1 Закону ( 1490-14 ).
 
   1. Відповідно до Положення про Департамент з питань державних
закупівель, затвердженого наказом Голови Антимонопольного комітету
України від 25.05.2007 р., основними завданнями департаменту є
виконання   організаційної,    технічної,    аналітичної,
інформаційно-довідкової  та  іншої  роботи  щодо забезпечення
діяльності Антимонопольного комітету України та Комісії.
   Організаційно - методичне забезпечення діяльності Міжвідомчої
Комісії з питань державних закупівель, згідно частини 8 статті 3-3
Закону  (  1490-14 ), здійснюється Антимонопольним комітетом
України,  зокрема,  департаментом   державних   закупівель
Антимонопольного комітету  України  в  особі  його  директора
Федоренка О.О.
   Відповідно до Указу Президента України "Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 12.07.2007 р. "Про
заходи щодо підвищення ефективності системи закупівлі товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 642/2007 ) правоохоронними
органами було здійснено перевірку роботи Комісії щодо додержання
законодавства у сфері державних закупівель.
   Зокрема, відповідно до листа Генеральної прокуратури України
від 01.10.2007 р. N 07/2/1/159вих., в ході здійснення перевірки
Комісії було встановлено численні порушення законодавства у сфері
державних закупівель, які є "різноманітними, мають системний
характер  та зумовлені як об'єктивними, так і суб'єктивними
причинами".
   Як свідчить  даний лист, під час проведення Генеральною
прокуратурою  України  перевірки  були  встановлені  наступні
порушення:
   - затягування  Комісією  розгляду  скарг  з  порушенням
встановлених Законом ( 1490-14 ) строків, іноді їх розгляд триває
3-4 місяці, що призводить до невиправданого затягування процедур
закупівель;
   - не визначено порядку проходження документів, не ведеться
номенклатура справ та облік роботи, відсутній Регламент роботи
Комісії тощо.
   Під час аналізу ситуації у системі державних закупівель на
аналогічні недоліки в роботі Комісії та  її  неефективності
посилається в своєму листі до Президента України від 18.10.2007 р.
N 582 Служба безпеки України та зазначає, що Комісія внаслідок
численних порушень Закону ( 1490-14 ) та інших нормативних актів
не забезпечила виконання покладених на неї завдань у сфері
державних закупівель.
   Аналізуючи роботу вищезазначеного департаменту, від якого
власне і залежить безперебійне функціонування Комісії та виконання
нею належним чином свої функцій, завдань та обов'язків згідно
вимог Закону ( 1490-14 ), хочеться звернути увагу на його
працівників, які досить  часто  нехтують  своїми  службовими
обов'язками та порушують норми чинного законодавства.
   Зокрема, йдеться про наявність фактів протиправних  дій,
систематичного зловживання службовим становищем, як працівників
Департаменту державних закупівель так і його керівника, який також
виконував обов'язки секретаря Комісії і наявність підпису якого
була обов'язковою на всіх рішеннях та висновках Комісії, що є
порушенням та не відповідає нормам діючого законодавства.
   Неодноразово спостерігалися  неетичні  вчинки  з  боку
працівників даного Департаменту, які є професійно некомпетентними
та дозволяють собі некоректну та неприпустиму поведінку, як по
відношенню до замовників, учасників, так і до членів Комісії.
   Крім того, неодноразово звернення замовників, учасників та
Тендерної палати України до Комісії залишаються без реагування, в
тому числі і звернення народних депутатів України. Мало місце коли
відповідь на звернення замовників та учасників процедур закупівель
щодо до тих чи інших питань надсилалася із значною затримкою, або
взагалі  не надсилалася і замовники змушені були звертатися
повторно, що призводило лише до зайвого витрачання часу. В
результаті чого замовники досить часто порушують норми Закону
( 1490-14 ) приймаючи незаконні рішення щодо проблем, які зазвичай
потребують негайного реагування найчастіше серед яких: нагальна
потреба в постачанні продуктів харчування в дошкільні заклади,
закупівля одягу для дітей-сиріт, життєво необхідних медичних
препаратів та устаткування, тощо.
   Також зустрічаються непоодинокі випадки відправлення рішень,
висновків неналежному адресату, що в свою чергу призводить до
порушення прав, свобод та інтересів суб'єктів у сфері державних
закупівель,  несвоєчасно  повідомляються  члени  Комісії  про
проведення засідань, система та порядок розгляду Комісією питань,
які виносяться на порядок денний, є недосконалою та хаотичною
тощо.
   Разом з тим, незважаючи на те, що Комісія здійснює свою
діяльність уже майже рік, на сьогоднішній день відсутній офіційний
Iнтернет-сайт, вимога щодо наявності якого передбачена статтею 3-3
Закону ( 1490-14 ), який би забезпечував прозорість та відкритість
роботи останньої та сприяв удосконаленню системи забезпечення
громадськості  інформацією  з  питань  здійснення  державних
закупівель.
   Численні порушення свідчать про те, що робота Департаменту
державних закупівель Антимонопольного комітету  України,  під
керівництвом Фероденка О.О. є неефективною, а бездіяльність його
працівників свідчить про свідоме невиконання своїх обов'язків та
зухвале нехтування вимог Закону ( 1490-14 ).
 
   2. Законом  покладено на Антимонопольний комітет функцію
стосовно розробки нормативно-правових актів щодо функціонування
системи державних закупівель, виключно у випадках, передбачених
Законом ( 1490-14 ).
   Проте, незважаючи на вимоги законодавства та гострої потреби
в чітко  встановлених  форм  документів,  інших  підзаконних
нормативних  актів,  які  використовуються  замовниками  -
розпорядниками державних коштів та учасниками під час здійснення
державних закупівель, Антимонопольним комітетом дані документи
було приведено у відповідності до чинного законодавства із значним
затягуванням часу. Наслідком такого затягування стала наявність
прогалин в законодавстві України щодо державних закупівель та
відсутність необхідної для здійснення розпорядникам державних
закупівель, інформації.
   За цей період суб'єкти господарювання у сфері державних
закупівель не мали можливості здійснювати процедури закупівлі у
відповідності із внесеними змінами до Закону ( 1490-14 ), що
набули чинності 11.03.2007 р.
   Так, ряд Розпоряджень Антимонопольного комітету, зокрема: про
затвердження форм оголошень,  протоколів,  реєстрів,  звітів,
обов'язковість  дотримання замовниками яких прямо вимагається
Законом, були приведені у відповідність із Законом України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань
закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 424-16 )
від 01.12.2006 р. із запізненням щонайменше на місяць, незважаючи
на те, що цим Законом чітко встановлюється термін (60 днів з
моменту  опублікування  Закону  ( 1490-14 ) щодо приведення
центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових
актів у відповідність. Зокрема, Розпорядження Антимонопольного
комітету  України  "Про  затвердження  Змін  до  деяких
нормативно-правових актів Антимонопольного комітету України" було
затверджено лише 12.04.2007 р. за N 138-р ( z0463-07 ).
   Таким чином, відсутність передбачених Законом підзаконних
нормативних актів, затвердження яких покладено на Антимонопольний
комітет, призводило до неправильного застосування замовниками та
учасниками норм Закону ( 1490-14 ), та, як наслідок, до численних
порушень під час здійснення процедур закупівель останніми, хаосу у
сфері державних закупівель.
   Слід також  відмітити,  що на сьогодні відсутня система
здійснення аналізу порушень законодавства про державні закупівлі,
а проблеми які виникають при застосуванні правових норм призводить
до  поверхових  та  безсистемних,  незаконних  роз'яснень
Антимонопольного комітету  України  щодо  виконання  Закону
( 1490-14 ) розпорядниками та одержувачами державних коштів. При
цьому, Законом не надано Антимонопольному комітету повноважень
щодо надання роз'яснень стосовно питань у  сфері  державних
закупівель, тобто останній реалізує основну мету Закону щодо
створення конкурентного середовища у сфері закупівель виключно
шляхом виконання основних функцій, які чітко передбачені частиною
2 статті 3-1 Закону.
 
   3. Однією із функцій Антимонопольного комітету є проведення
перевірок щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог
законодавства у сфері закупівель відповідно до Закону ( 1490-14 ).
   Наразі існує Розпорядження Антимонопольного комітету "Про
затвердження Положення про порядок проведення перевірок щодо
дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у
сфері державних  закупівель"  від  20.06.2006  р.  N  214-р
( z0834-06 ). (далі - Положення), відповідно до якого перевірки
здійснюються відповідно до  затверджених  річних  планів  їх
проведення або позапланово. В той же час, Антимонопольний комітет
не здійснював планування  комплексних  контрольних  перевірок
додержання замовником законодавства щодо державних закупівель на
2006 рік, а планування 75 перевірок розпорядників державних коштів
на 2007 рік затверджено лише по його територіальним відділенням аж
в червні 2007 року.
   Таким чином, Антимонопольний комітет у 2006 році взагалі
проігнорував вимоги Закону ( 1490-14 ) стосовно  проведення
перевірок, а в 2007 році затверджено план перевірок лише по його
територіальним відділенням. Така організація роботи у  цьому
напрямку  діяльності  не  забезпечує  ефективного  виконання
контрольної функції Антимонопольного комітету України.
   Слід зазначити,  що  за  2006-2007  роки Антимонопольним
комітетом України проведено лише 7 перевірок за дотриманням
розпорядниками  державних коштів вимог законодавства у сфері
державних закупівель.
   Негативним є той факт, що навіть у разі виявлення порушень,
матеріали за результатами проведеної перевірки до правоохоронних
органів  не  направлялися.  Протоколи  про  адміністративні
правопорушення за порушення законодавства з питань державних
закупівель не складалися, хоча виявлених порушень було достатньо
для направлення до правоохоронних органів  з  метою  вжиття
відповідних заходів.
   Протягом 2006-2007 років Антимонопольним комітетом України
було  надіслано до правоохоронних органів матеріали лише за
результатами перевірки двох процедур закупівель. На сьогоднішній
день Антимонопольний комітет України не володіє інформацією про
хід розгляду своїх матеріалів, що свідчить про  відсутність
контролю  за фактичним усуненням порушень, виявлених в ході
перевірок та не запровадженню механізму взаємодії Антимонопольного
комітету України з правоохоронними органами, який би забезпечував
умови для ефективного та своєчасного реагування на виявлені в ході
перевірок правопорушення та фактичного їх усунення.
   Крім того, слід звернути увагу на те, що відповідно до листа
Генеральної прокуратури України від 01.10.07 р. N 07/2/1-159, лише
органами прокуратури під час здійснення перевірок додержання
законодавства у сфері державних закупівель, було порушено 124
кримінальних справ, з яких 19 направлено до суду, внесено 365
приписів та 474 подання, опротестовано 126 незаконних актів, до
дисциплінарної відповідальності притягнуто 220 посадових осіб,
заявлено 23 позови, складено 10 протоколів про вчинення винними
особами корупційних діянь.
   Таким чином, вищевикладене свідчить про неналежне виконання
Антимонопольним комітетом функцій, зокрема таких, як проведення
перевірок та подання матеріалів до правоохоронних органів у
випадках, передбачених Законом ( 1490-14 ).
 
   4. Важливу роль, серед функцій Антимонопольного комітету,
відіграє функція здійснення контролю за дотриманням законодавства
про захист економічної конкуренції у сфері закупівель.
   Дана функція  відображається  також  в статі 4-1 Закону
( 1490-14 ), відповідно до якої Антимонопольний комітет здійснює
контроль за дотриманням конкурентного законодавства інформаційними
системами в мережі Iнтернет та сприяє розвитку конкуренції у цій
сфері.
   Проте незважаючи на те, що законом чітко встановлена заборона
у втручання у вибір замовниками інформаційних систем (частина 7
статті 4-1 Закону ( 1490-14 ), Антимонопольний комітет створює
свою  власну  Iнтернет-систему,  що дозволяє створити штучну
монополію щодо розміщення необхідної інформації про державні
закупівлі.
   Такі дії уповноваженого центрального органу виконавчої влади
порушують основні  принципи  антиконкурентного  законодавства,
суперечать правовій природі існування та діяльності, цілям та
завданням Антимонопольного комітету України.
   Крім того, слід зазначити, що інформаційна система в мережі
Iнтернет є результатом інтелектуальної діяльності, право володіти,
користуватися  і розпоряджатися якою гарантоване Конституцією
України ( 254к/96-ВР ) і реалізується відповідно до  вимог
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), інших нормативно-правових
актів. Створення Антимонопольним  комітетом  України  власної
Iнтернет - системи для розміщення інформації щодо державних
закупівель порушуватиме право інтелектуальної власності інших
суб'єктів - власників інформаційних систем в мережі Iнтернет.
   Аналізуючи роботу Антимонопольного  комітету  України  та
зважаючи на наявність численних порушень в його діяльності,
вважаємо, що остатній не спроможний нормально виконувати свої
функції.
   В И Р I Ш И Л А:
 
   Визнати неефективною роботу Департаменту з питань державних
закупівель Антимонопольного комітету України.
   Рекомендувати Голові  Антимонопольного  комітету  України
розглянути питання щодо перебування на державній службі директора
Департаменту  державних  закупівель  Антимонопольного комітету
України Федоренка О.О. та інших працівників даного Департаменту.
   Факти виявлених порушень направити Генеральній прокуратурі
України, Службі безпеки України та Президенту України.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка