Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо електронних державних закупівель

             РАХУНКОВА ПАЛАТА
     МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПIВЕЛЬ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
           20.12.2007 N 01/46рш
 
 
   Відповідно до  статі  3-3 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (далі -
Закон) на виконання Указу Президента України від 12.07.2007 р.
N 642/2007 ( 642/2007 ) "Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 12 липня 2007 року "Про заходи щодо підвищення
ефективності системи закупівель товарів, робіт і послуг  за
державні кошти", з метою створення конкурентного середовища у
сфері державних закупівель, забезпечення принципу свободи вибору
замовниками інформаційних систем в мережі Iнтернет, недопущення
завищення цін на товари, роботи, послуги та  перевитрачання
державних коштів, реалізуючи один з ключових принципів побудови і
призначення системи державних  закупівель  щодо  максимальної
економії та ефективності витрачання державних коштів, Міжвідомча
комісія з питань державних закупівель В С Т А Н О В И Л А:
 
   Відповідно до вимог статей 2-2, 4-1, 8, 17, 18-1, 26, 29,
29-1 Закону ( 1490-14 ) з метою запобігання проявам корупції та
формування ефективного конкурентного середовища у сфері закупівель
на замовника торгів покладений обов'язок забезпечення прозорості
здійснення державних закупівель шляхом оприлюднення необхідної
інформації, передбаченої Законом щодо закупівлі товарів, робіт і
послуг за державні кошти за допомогою інформаційних систем у
мережі Iнтернет, а саме розмістити у таких системах: річні плани
державних закупівель та зміни до нього; оголошення про заплановану
закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації; протокол
розкриття тендерних (цінових)  пропозицій;  акцепт  тендерної
пропозиції та повідомлення про результати торгів; запит щодо
цінових пропозицій (котирувань); звіт про результати здійснення
процедури закупівлі, включаючи всі додатки до нього; оголошення
про результати проведеної процедури закупівлі; інформацію, що
стосується розгляду скарги, у разі її надходження (інформацію про
отримання скарги, рішення щодо розгляду скарги).
   Для можливості  забезпечення  розміщення  (оприлюднення)
інформації щодо державних закупівель, інформаційна система в
мережі Iнтернет має відповідати комплексу обов'язкових вимог,
встановлених статтями 4-1, 4-2 Закону ( 1490-14 ).
   Згідно частини  другої  статті  4-1 Закону ( 1490-14 )
інформаційна система в мережі Iнтернет є сукупністю програмних
засобів з власною адресою в мережі Iнтернет, яка забезпечує доступ
до інформаційних ресурсів і відповідає таким обов'язковим вимогам:
забезпечує збирання, накопичення, передачу та обробку інформації
щодо   державних   закупівель   замовників   з   усіх
адміністративно-територіальних  одиниць  України;  відповідає
встановленим законодавством вимогам  щодо  захисту  державної
інформації; надає можливість здійснення електронних державних
закупівель та відповідає іншим вимогам, встановленим цим Законом.
   Відповідно до вимог статті 4-2 Закону ( 1490-14 )
інформаційна система у мережі Iнтернет повинна:
   - мати власний регламент - документ, що визначає порядок
функціонування системи та вимоги щодо роботи в цій системі;
   - забезпечувати  підтримку  багатомовності, у тому числі
українською та англійською мовами;
   - мати побудовану комплексну систему захисту інформації;
   - використовувати засоби технічного захисту інформації, які
мають   експертні   висновки   Департаменту   спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки
України;
   - мати атестат відповідності Комплексній системі захисту
інформації Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та
захисту інформації Служби безпеки України;
   - виконувати функції, встановлені частиною другою статті 4 -1
Закону ( 1490-14 );
   - надавати  можливість  здійснення  електронних державних
закупівель в режимі on-line відповідно до вимог, визначених цим
Законом  (  1490-14 ), з використанням промислово придатних
технологічних рішень, які побудовані на процесах  (способах)
перетворення даних при електронному оприлюдненні, розміщенні та
періодичному оновленні  документів,  перетворенні  даних  при
відображенні  електронного  документообігу;  автоматизованого
здійснення державних закупівель, що підтверджується відповідними
охоронними документами.
   Наведені правові норми свідчать про  те,  що  з  метою
оприлюднення інформації у сфері державних закупівель будь-яка
особа може створити інформаційну систему в мережі Iнтернет, яка
повинна відповідати  всім  вимогам,  встановленим  Законом
( 1490-14 ), зокрема, мати  атестат відповідності Комплексній
системі захисту інформації, охоронний документ, що підтверджує
можливість здійснення електронних державних закупівель в режимі
on-line з використанням промислово придатних технологічних рішень,
автоматизоване здійснення державних закупівель.
   З урахуванням  вимог  Паризької  конвенції  про  охорону
промислової власності ( 995_123 ) від 20 березня 1883 року та
Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"
( 3687-12 ) промислово придатне технологічне рішення в розумінні
статті 4-2 Закону ( 1490-14 ) - це винахід, побудований на
процесах  (способах),  перетворення  даних  при  електронному
оприлюдненні, розміщення та періодичному оновленні документів,
перетворення даних при відображенні електронного документообігу;
автоматизованого   здійснення   державних  закупівель,  що
підтверджується відповідними охоронними документами.
   Пріоритет, авторство  і  право  власності  на  винаходи
засвідчується патентами (статті 6, 7 Закону України "Про охорону
прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ).
   Таким чином, єдиним документом, що  підтверджує  надання
інформаційною системою у мережі Iнтернет можливості здійснення
електронних державних закупівель в режимі on-line за допомогою
промислово придатних технологічних рішень є патент на винахід,
виданий та зареєстрований відповідно до Закону України "Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ).
   На сьогоднішній день існує декілька інформаційних систем в
мережі Iнтернет, які створені для оприлюднення інформації у сфері
державних закупівель, зокрема, інформаційна система в мережі
Iнтернет "Портал "Державні закупівлі України" (www.zakupivli.com),
власником якої є ТОВ "Європейське консалтингове агентство", а
також  створена  Тендерною  палатою  України  безкоштовна
"Iнтернет-система "Закупівлі    за    державні    кошти"
(www.torgi.net.ua). Крім того, з січня 2008 року буде запроваджена
в дію інформаційна система в мережі Iнтернет "Державні тендери"
(www. el-trade.net.ua).
   Наявність декількох інформаційних систем в мережі Iнтернет,
що призначені для оприлюднення інформації у сфері державних
закупівель, в повній мірі забезпечує дотримання конкурентного
законодавства  інформаційними системами в мережі Iнтернет та
свідчить про розвиток конкуренції у цій сфері.
   Аналіз поточної ситуації у сфері закупівель свідчить про
наявність численних звернень суб'єктів сфери державних закупівель
на предмет з'ясування механізму віднесення витрат, понесених у
процесі  здійснення  процедури  закупівлі,  зокрема,  витрат,
пов'язаних з наданням послуг інформаційними системами в мережі
Iнтернет.
   Згідно з частиною четвертою статті 21 Закону ( 1490-14 ) у
тендерній документації можуть визначатися взаємовідносини  та
розрахунки між замовником, експертами, консультантами, учасниками,
інформаційними системами в  мережі  Iнтернет  відповідно  до
цивільного законодавства.
   Відповідно до частини десятої статті 26 Закону ( 1490-14 )
для оцінки тендерних пропозицій можуть залучатися відповідні
експертні організації чи окремі експерти на договірних засадах між
замовником  та  ними  відповідно  до  положень  цивільного
законодавства, рекомендації яких можуть бути використані під час
визначення переможця процедури закупівлі.
   Взаємовідносини та порядок розрахунків між сторонами договору
та учасниками визначаються в тендерній документації.
   Отже на підставі статей 20, 21, 26 Закону ( 1490-14 ) між
замовниками та учасниками торгів, експертами, консультантами,
учасниками, інформаційними системами в мережі Iнтернет виникають
правовідносини, передбачені Цивільним кодексом України ( 435-15 ).
   Відповідно до статті 29 Закону ( 1490-14 ) всі витрати,
пов'язані з  укладанням  договору,  можуть  покладатися  на
учасника-переможця процедури закупівлі, на умовах, визначених у
тендерній документації, та відповідно до положень Цивільного
кодексу України ( 435-15 ). Будь-які витрати, понесені учасником -
переможцем процедури закупівлі у зв'язку з участю в тендері та
укладенням договору, в тому числі пов'язані з його нотаріальним
посвідченням на вимогу замовника, не вважаються збитками і не
підлягають відшкодуванню учаснику.
   Крім того, статтею 34 Закону ( 1490-14 ) передбачено, що
договір про закупівлю укладається тільки в письмовій формі та
відповідно до положень Цивільного кодексу України ( 435-15 ). Всі
витрати, пов'язані з укладанням договору (у тому числі витрати,
пов'язані з його нотаріальним посвідченням), можуть покладатися на
учасника-переможця процедури  закупівлі  виключно  на  умовах,
визначених у тендерній документації, та відповідно до положень
Цивільного кодексу України.
   З огляду на викладене, з метою забезпечення принципу свободи
вибору замовниками інформаційних систем в  мережі  Iнтернет,
недопущення  завищення  цін  на  товари, роботи, послуги та
перевитрачання державних коштів, Міжвідомча комісія з питань
державних закупівель, В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Установити,  що розміщення інформації щодо проведення
державних закупівель здійснюється з дотриманням принципу свободи
вибору  замовником інформаційних систем в мережі Iнтернет в
інформаційних  системах  у  мережі  Iнтернет,  які  повністю
відповідають вимогам, встановленим Законом ( 1490-14 ), зокрема,
які мають атестат відповідності Комплексній системі  захисту
інформації, з дотриманням законодавства України про інтелектуальну
власність.
 
   2. Установити, що учасник при розрахунку ціни тендерної
пропозиції не має права включати в ціну тендерної пропозиції
будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури
закупівлі та укладення договору про закупівлю, зокрема, витрати на
оплату тендерної документації, оплату послуг інформаційних систем
у мережі Iнтернет, витрати пов'язані з оформленням тендерного
забезпечення та забезпечення виконання договору, витрати пов'язані
з укладанням договору, у тому числі витрати, пов'язані з його
нотаріальним посвідченням. Зазначені витрати сплачуються учасником
за рахунок очікуваного розміру прибутку.
 
   3. Опублікувати це рішення Міжвідомчої комісії з питань
державних закупівель в Iнформаційному бюлетені Тендерної палати
України.
 
   4. Рішення направити Президенту України, Кабінету Міністрів
України, профільному комітету Верховної Ради України, до предмета
відання  якого  належать питання регулювання ринку державних
закупівель.
 
 Голова Комісії                     О.Ткаченко
 
 Секретар Комісії                   В.Ясінський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка