Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Міністерства України у справах національностей та міграції

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 26 червня 1993 р. N 487
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1236 ( 1236-2000-п ) від 04.08.2000 )
 
       Питання Міністерства України у справах
          національностей та міграції
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Положення про Міністерство України у справах
національностей та міграції, що додається.
 
   2. Установити граничну чисельність працівників центрального
апарату Міністерства у справах національностей та міграції у
кількості 60 одиниць.
 
   3. Дозволити Міністерству у справах національностей  та
міграції мати трьох заступників Міністра, в тому числі одного
першого, і колегію в кількості дев'яти чоловік.
 
   4. Міністерству фінансів визначити асигнування на утримання
центрального апарату Міністерства у справах національностей та
міграції у 1993 році.
 
   5. Розмістити Міністерство у справах національностей та
міграції в адміністративному будинку по вул.Урицького, 45 у м.
Києві, надавши йому службове приміщення робочою площею 600 кв.
метрів.
   Міністерству сільського господарства і продовольства  та
об'єднанню "Укрндіагропроект" у місячний термін звільнити вказане
приміщення від комерційних структур і укласти з Міністерством у
справах національностей та міграції договір про оренду.
   Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня
1993 р. N 5-93 "Про впорядкування використання адміністративних
будинків і нежитлових приміщень, що перебувають у державній
власності" договори найму (оренди) з користувачами цих приміщень
вважаються розірваними з дня набуття чинності цієї постанови.
 
   6. Міністерству економіки, Міністерству зв'язків, Державному
комітету з  матеріальних  ресурсів  передбачити  виділення
Міністерству у справах національностей та міграції капітальних
вкладень на будівництво  житла  для  працівників  апарату
Міністерства, засобів зв'язку та матеріальних  ресурсів  за
погодженою номенклатурою.
 
   7. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 8
квітня 1992 р. N 182 ( 182-92-п ) "Про державні комітети та інші
підвідомчі Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої
влади" (ЗП України, 1992 р., N 4, ст. 107) виключити слова
"Комітет у справах національностей".
 
   8. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   постанову Кабінету Міністрів України від 9 липня 1991 р. N 79
( 79а-91-п ) "Про утворення Комітету у справах національностей при
Кабінеті Міністрів УРСР";
 
   постанову Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1991 р.
N 118 ( 118-91-п ) "Питання Комітету у справах національностей при
Кабінеті Міністрів УРСР";
 
   постанову Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1992 р.
N 71 ( 71-92-п ) "Про затвердження Положення про Комітет у справах
національностей при Кабінеті Міністрів України" (ЗП України, 1992
р., N 2, ст. 52).
 
 
   Прем'єр-міністр України            Л.КУЧМА
 
      Міністр 
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Iнд.28
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 26 червня 1993 р. N 487
 
             ПОЛОЖЕННЯ
       про Міністерство України у справах
         національностей та міграції
 
   1. Міністерство України у справах національностей та міграції
є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим
Кабінету Міністрів України.
   Міністерство бере участь у розробці та забезпечує реалізацію
державної політики у сфері національних відносин та міграції.
 
   2. Міністерство у справах національностей та міграції у своїй
діяльності керується Конституцією ( 888-09 ) і законами України,
постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями
Президента України, декретами, постановами і  розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своїх
повноважень Міністерство організує виконання актів законодавства
України і здійснює систематичний контроль за їх виконанням.
   Міністерство узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції про
його вдосконалення та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів
України.
 
   3.  Основними  завданнями  Міністерства  у  справах
національностей та міграції є:
   підготовка спільно з іншими органами державної виконавчої
влади пропозицій про формування державної політики у  сфері
національних відносин та міграції населення і організацію роботи
щодо її реалізації;
   забезпечення відповідно до чинного  законодавства  прав
національних меншин на вільний розвиток в Україні;
   координація діяльності органів державної виконавчої влади,
місцевого і регіонального самоврядування з питань створення умов
для задоволення духовних та освітніх  потреб,  відродження,
збереження і розвитку в Україні національних культур, мов і
традицій;
   забезпечення відповідно до чинного законодавства захисту прав
і соціальних гарантій незаконно депортованих з України  та
мігрантів;
   сприяння задоволенню національно-культурних та  освітніх
потреб українців, які проживають за межами України, зміцненню їх
зв'язків з Україною;
   участь у міжнародному співробітництві у сфері національних
відносин та міграції, підготовці та реалізації міждержавних угод
(договорів) з цих питань.
 
   4. Міністерство у справах національностей та  міграції
відповідно до покладених на нього завдань:
   1) вивчає й аналізує соціально-економічні, демографічні та
інші тенденції розвитку національностей України і українців за її
межами, а також міграційні процеси;
   2) розробляє в установленому порядку проекти законів та інших
нормативних актів, що стосуються національних  відносин  та
міграції;
   3) здійснює контроль за дотриманням законодавства України з
національних та міграційних питань і за виконанням державних
програм з цих питань;
   4) готує і подає Кабінету Міністрів України інформацію щодо
реалізації державної політики у сфері національних відносин та
міграції, а також пропозиції про державне регулювання відповідних
процесів;
   5) розробляє поточні та довготермінові прогнози з питань
національних відносин та міграції;
   6) сприяє діяльності національних громадських об'єднань та
узагальнює досвід їх роботи;
   7) розробляє разом з іншими органами державної виконавчої
влади, місцевого і регіонального самоврядування, національними
громадськими об'єднаннями, науковими  установами  комплексні
програми соціально-економічного, культурного,  освітнього  та
духовного розвитку національних меншин в Україні;
   8) організує спільно з іншими центральними органами державної
виконавчої влади розробку міграційної політики і державних програм
у сфері міграції та забезпечує їх реалізацію;
   9) розробляє разом з відповідними центральними і місцевими
органами державної виконавчої влади України і Республіки Крим,
місцевого і регіонального самоврядування програми та здійснює
заходи  щодо   організованого   добровільного   повернення
кримськотатарського  народу,  українців  та  осіб  інших
національностей, які були незаконно депортовані з України;
   10) розподіляє кошти і матеріальні ресурси, що виділяються
для вирішення національних та міграційних проблем, і здійснює
контроль за їх використанням;
   11) здійснює управління майном, що є у загальнодержавній
власності закладів, установ, підприємств та організацій, які
входять до сфери управління Міністерства;
   12) надає організаційно-методичну  допомогу  відповідним
підрозділам місцевих органів державної виконавчої  влади  з
національних питань та міграції;
   13) підтримує розвиток національних і культурних традицій,
сприяє задоволенню потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах
масової інформації національних меншин в Україні та українців, які
проживають за її межами;
   14) забезпечує разом з іншими органами державної виконавчої
влади захист прав і соціальних гарантій мігрантів відповідно до
законодавства України;
   15) координує роботу центральних і місцевих органів державної
виконавчої влади та  органів  місцевого  і  регіонального
самоврядування, пов'язану з розробкою та здійсненням заходів щодо
тимчасового розміщення, працевлаштування,  надання  грошової
допомоги та соціально-побутових і медичних послуг  біженцям,
вимушеним переселенцям, репатріантам, а також організує облік і
реєстрацію цих осіб, вирішує інші питання, що виникають у зв'язку
з прибуттям цих осіб на територію України;
   16) готує пропозиції Кабінету Міністрів  України  про
квотування імміграції, умов і порядку адаптації іммігрантів;
   17) бере участь у розробці проектів документів з питань
трудової міграції громадян України за кордон та іноземних громадян
в Україну;
   18) здійснює спільно з іншими органами державної виконавчої
влади заходи щодо забезпечення встановлених чинним законодавством
умов проживання на території України іноземних громадян і осіб без
громадянства, які проїздять транзитом у треті країни  з метою
одержання там притулку або пошуку роботи;
   19) розробляє спільно з іншими органами державної виконавчої
влади заходи щодо запобігання випадкам неконтрольованої міграції,
контролює вирішення питання депортації (вислання) осіб,  які
незаконно прибули в Україну;
   20) представляє разом з іншими органами державної виконавчої
влади інтереси України під час вирішення  національних  та
міграційних питань у міждержавних відносинах;
   21) установлює зв'язки з державними органами, громадськими,
культурними, національними центрами й організаціями зарубіжних
країн з питань, що входять до компетенції Міністерства;
   22) сприяє розширенню контактів  громадян  України  з
громадянами своєї національності, які проживають за її межами;
   23) спільно з МЗС захищає інтереси громадян України, а також
осіб української національності, які проживають в інших державах;
   24) бере участь в установленому порядку в підготовці проектів
міждержавних угод (договорів) з питань національних відносин та
міграції;
   25) проводить роботу спільно з іншими органами з професійної
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з
національних та міграційних питань;
   26) розглядає пропозиції, заяви,  скарги  громадян  і
організацій, вживає щодо них необхідних заходів у  терміни,
встановлені чинним законодавством, здійснює прийом громадян з
питань, які належать до компетенції Міністерства;
   27) здійснює міжвідомчу координацію та проводить наукові
дослідження з питань національних відносин та міграції;
   28) замовляє наукові дослідження з питань  національних
відносин та міграції;
   29) здійснює інформаційну та видавничу діяльність, скликає в
установленому порядку конгреси, форуми, конференції, семінари та
наради, організує виставки тощо з питань державної політики у
сфері національних відносин та міграції;
   30) організує проведення благодійних акцій та  програм,
спрямованих на розвиток національних культур, мов і традицій,
соціальну підтримку біженців та вимушених переселенців;
   31)  надає  практичну  допомогу   в    створенні
культурно-просвітницьких центрів, фондів розвитку  національних
культур, національних навчальних закладів та інших організацій і
установ, необхідних для задоволення потреб духовного розвитку
національностей України й українців, які проживають за її межами;
   32) приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію
закладів, установ, підприємств, організацій та фондів, заснованих
на загальнодержавній власності,  затверджує  їхні  статути
(положення), контролює їх дотримання та приймає рішення у разі
порушення цих статутів (положень);
   33) вирішує і реалізує в межах своєї компетенції інші
питання, що належать до сфери національних відносин та міграції.
 
   5. Міністерство у справах національностей та міграції має
право:
   1) вносити в установленому порядку пропозиції про скасування
прийнятих органами державної виконавчої влади, місцевого  і
регіонального  самоврядування,  національними   громадськими
об'єднаннями постанов та рішень з питань національних відносин та
міграції, що суперечать чинному законодавству;
   2) одержувати безкоштовно передбачені державною статистичною
звітністю статистичні та інші дані від міністерств та інших
центральних органів державної виконавчої влади  України  і
Республіки Крим, місцевих державних  адміністрацій,  органів
місцевого і регіонального самоврядування з питань, що належать до
компетенції Міністерства;
   3) створювати у разі необхідності за  погодженням  із
заінтересованими міністерствами і відомствами в межах  своєї
компетенції міжвідомчі комісії та експертні групи;
   4) взаємодіяти з компетентними органами інших країн та
укладати з ними на двосторонній та багатосторонній основі угоди
(договори) з питань, що належать до компетенції Міністерства.
 
   6. Міністерство у справах національностей та  міграції
здійснює свої повноваження через відповідні органи Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя, які входять до складу
державних адміністрацій за принципом подвійного підпорядкування.
 
   7. Працівники апарату Міністерства у справах національностей
та міграції мають право при виконанні своїх службових обов'язків
відвідувати в установленому порядку підприємства, установи і
організації, знайомитись із звітами, статистичними та іншими
матеріалами з питань, що належать до компетенції Міністерства.
 
   8. Міністерство у справах національностей та міграції під час
виконання покладених на нього функцій взаємодіє з відповідними
комісіями Верховної Ради України, центральними органами державної
виконавчої влади України і Республіки Крим, місцевими державними
адміністраціями,  органами  місцевого  і    регіонального
самоврядування.
 
   9. Міністерство у справах національностей та міграції у межах
своєї компетенції видає на основі й на виконання  чинного
законодавства накази, організує та контролює їх виконання.
   Рішення з національних питань  та  міграції,  видані
Міністерством у межах його повноважень, є обов'язковими для
центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, а також
підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності.
   Міністерство у разі необхідності видає разом з  іншими
центральними органами державної виконавчої влади спільні акти.
 
   10. Міністерство у справах національностей та міграції очолює
Міністр, який призначається відповідно до Конституції України.
   Міністр має заступників, яких за його поданням призначає
Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між заступниками
Міністра провадиться Міністром.
   Міністр у справах національностей  та  міграції  несе
персональну відповідальність за  виконання  покладених  на
Міністерство завдань і здійснення ним своїх функцій, визначає
ступінь відповідальності  заступників  Міністра,  керівників
підрозділів Міністерства.
 
   11. Для погодженого вирішення питань, що належать  до
компетенції Міністерства у справах національностей та міграції,
обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Міністерстві
утворюється колегія в складі  Міністра  (голова  колегії),
заступників Міністра за посадою, а також  інших  керівних
працівників Міністерства. До складу колегії можуть  входити
керівники інших центральних органів державної виконавчої влади та
науковці.
   Члени колегії Міністерства затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Міністерства.
 
   12. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій про
основні напрями діяльності Міністерства у справах національностей
та міграції, обговорення найважливіших програм та вирішення інших
питань при Міністерстві створюється науково-консультативна рада.
 
   Склад науково-консультативної ради і положення про  неї
затверджуються Міністром.
 
   13. При Міністерстві у справах національностей та міграції
створюється як дорадчий орган рада представників громадських
об'єднань національних меншин України.
   Склад ради і положення про неї затверджуються Міністром.
   При Міністерстві можуть створюватись й інші дорадчі та
консультативні органи. Склад цих органів і положення про них
затверджуються Міністром.
 
   14. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Міністерства у справах національностей та
міграції затверджуються Кабінетом Міністрів України.
   Структура центрального апарату Міністерства затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.
   Штатний розпис центрального апарату Міністерства і положення
про його структурні підрозділи затверджуються Міністром.
 
   15. Міністерство у справах національностей та міграції є
юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах
банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм
найменуванням.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка