Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 21 липня 1992 р. N 415
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 853 ( 853-95-п ) від 20.10.95 )
 
          Про затвердження Положення
         про Головне архівне управління
         при Кабінеті Міністрів України
 
 
   З метою вдосконалення управління архівною справою Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Положення про Головне архівне управління при
Кабінеті Міністрів України, що додається, та мережу центральних
державних архівів України, згідно з додатком.
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   постанову Ради Міністрів УРСР від 6 червня 1980 р. N 383
( 383-80-п ) "Про затвердження Положення про Головне архівне
управління при Раді Міністрів УРСР і мережі центральних державних
архівів Української РСР" (ЗП УРСР, 1980 р., N 6, ст. 56);
 
   постанову Ради Міністрів УРСР від 15 травня 1990 р. N 111
(  111-90-п ) "Про внесення змін до Положення про Головне
управління при Раді Міністрів УРСР" ( ЗП УРСР, 1990 р., N 5,
ст. 28).
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України           В. СИМОНЕНКО
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України            В. ПЄХОТА
 
   Iнд.28
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 21 липня 1992 р. N 415
 
 
             ПОЛОЖЕННЯ
        про Головне архівне управління
        при Кабінеті Міністрів України
 
 
   1. Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України
(Головархів України) є центральним органом державної виконавчої
влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України.
 
   Головархів України реалізує державну політику в  галузі
архівної справи та відає документами Національного архівного
фонду.
 
   2. Головархів  України  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією ( 888-09 ) і законами України, постановами Верховної
Ради України, указами і розпорядженнями Президента  України,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також
цим Положенням. У межах своєї компетенції Головархів України
організує виконання актів законодавства України  і  здійснює
систематичний контроль за їх виконанням.
 
   Головархів України  узагальнює  практику  застосування
законодавства з питань, що входять до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо його вдосконалення та вносить їх на розгляд
Кабінету Міністрів України.
 
   3. Головними завданнями Головархіву є:
 
   координація діяльності установ державної архівної служби;
 
   державний контроль за обліком, схоронністю і поповненням
Національного архівного фонду, дотриманням порядку використання
архівної інформації;
 
   державне управління охороною і використанням документальних
пам'яток історії та культури;
 
   вдосконалення  системи  документаційного   забезпечення
державного управління і діловодства;
 
   забезпечення представництва України  у  міжнародних  і
міждержавних архівних організаціях;
 
   координація  наукових  досліджень  з  архівознавства,
документознавства й археографії, впровадження досягнень науки і
техніки, поширення передового досвіду в галузі архівної справи.
 
   4. Головархів України відповідно до покладених на нього
завдань:
 
   а) організує зберігання та забезпечує схоронність документів
Національного архівного фонду, що перебувають у власності держави;
 
   б) контролює дотримання встановленого порядку комплектування
державних архівів, музеїв і бібліотек документами; забезпечує
поповнення Національного  архівного  фонду  документальними
пам'ятками історії і культури, що перебувають у  власності
громадських об'єднань та громадян;
 
   в) проводить роботу по виявленню за межами України документів
щодо її історії, поверненню до державних архівосховищ документів,
що належать народу України, або їх копіюванню;
 
   г) веде облік документів Національного архівного фонду, а
також документальних пам'яток історії і культури, що перебувають у
власності громадських об'єднань та громадян, здійснює контроль за
схоронністю і використанням зазначених пам'яток;
 
   д) забезпечує впровадження в практику роботи архівних установ
найраціональніших систем і  методів  зберігання,  охорони,
реставрації, консервації, пошуку та використання документів;
 
   є) здійснює організаційно-методичне керівництво  роботою
відомчих архівів; вносить пропозиції про вдосконалення діловодства
у міністерствах, інших органах державної виконавчої  влади,
установах, організаціях і на підприємствах;
 
   ж) подає на договірних  засадах  допомогу  установам,
організаціям і підприємствам  у  забезпеченні  схоронності,
впорядкуванні, використанні документів та створенні їх копій,
організації документів у діловодстві та надає замовникам, у тому
числі громадянам, платні послуги із зазначених видів робіт;
 
   з) встановлює та регулює відповідно до законодавства ціни й
тарифи на вироблювану продукцію та послуги, що надаються архівними
установами;
 
   і) здійснює видавничу діяльність,  публікує  документи
Національного архівного фонду, видає журнал "Архіви України",
науково-інформаційну та науково-популярну літературу, посібники з
питань, віднесених до відання Головархіву України;
 
   к) інформує про документи Національного архівного фонду для
використання їх державними органами, закладами науки і культури,
громадськими об'єднаннями, громадянами; забезпечує правовий захист
зазначених документів в Україні та за її межами; регламентує
використання архівних документів з комерційною метою;
 
   л) координує науково-дослідну і методичну роботу в галузі
архівознавства,  документознавства,  археографії;   здійснює
науково-технічну інформацію з цих питань;
 
   м) розробляє і затверджує обов'язкові до виконання всіма
міністерствами,  іншими  державними  органами,  установами,
організаціями й підприємствами (незалежно від їх  відомчого
підпорядкування) нормативні документи з питань архівної справи та
організації документів у діловодстві;
 
   н) здійснює заходи щодо розвитку співробітництва України з
іншими державами в галузі архівної справи; представляє національну
архівну службу в міжнародних і міждержавних архівних організаціях;
 
   о) розробляє комплексні програми та плани розвитку архівної
справи, забезпечує їх виконання;
 
   п) проводить роботу по вдосконаленню мережі  державних
архівів; призначає на посади директорів державних архівів;
 
   р) організує підготовку та  перепідготовку,  підвищення
кваліфікації працівників установ державної архівної служби і
відомчих архівів; забезпечує їх соціальний захист;
 
   с) забезпечує впровадження в практику роботи архівних установ
прогресивних форм організації праці та управління, нових умов
господарювання і стимулювання виробничої діяльності працівників;
 
   т)  відповідно  до  чинного  законодавства  здійснює
зовнішньо-економічну діяльність, в тому числі експортно-імпортні
операції, представницьку і посередницьку діяльність в обміні
інформацією про документи Національного архівного фонду, а також з
питань архівної справи.
 
   5. Головархів України має право:
 
   а) одержувати від міністерств, інших органів  державної
виконавчої влади, а також установ, організацій і підприємств,
громадських об'єднань необхідні матеріали  про  схоронність
документів Національного архівного фонду, роботу відомчих архівів
та організацію документів у діловодстві;
 
   б)  вимагати  від  керівників  установ,  організацій  і
підприємств, керівних органів об'єднань усунення виявлених у
результаті перевірки  недоліків  у  забезпеченні  схоронності
документів  Національного  архівного  фонду  та  організації
документів у діловодстві;
 
   в) припиняти чинність правил, методичних рекомендацій та
навчальних програм з питань архівної справи й  організації
документів у діловодстві, не погоджених з Головархівом України;
 
   г) встановлювати порядок вивозу документів Національного
архівного фонду та їх копій за межі України,  контролювати
дотримання цього порядку.
 
   Працівники Головархіву України  при  здійсненні  своїх
повноважень мають право відвідувати у встановленому порядку архіви
та діловодні служби міністерств, інших  органів  державної
виконавчої влади та місцевого і регіонального самоврядування,
установ, організацій і підприємств, а також громадських об'єднань.
 
   6. Головархів України при виконанні покладених на нього
функцій взаємодіє з іншими центральними органами  державної
виконавчої влади України, органами Республіки Крим, місцевими
державними адміністраціями, органами місцевого і регіонального
самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.
 
   7. Головархів України у межах своєї компетенції видає на
основі і на виконання чинного законодавства накази, організує та
контролює їх виконання.
 
   Головне управління в необхідних випадках видає разом з іншими
центральними органами державної виконавчої влади,  місцевими
державними адміністраціями та громадськими об'єднаннями спільні
акти.
 
   Рішення Головархіву України з питань архівної справи, видані
у межах своєї компетенції, є обов'язковими для центральних і
місцевих органів державної виконавчої влади, а також державних
підприємств, установ і організацій.
 
   8. До сфери функціонального управління Головархіву України
входять центральні державні архіви та архівні установи, державні
архіви областей, міста Києва, що виконують функції місцевих
органів державної виконавчої влади в галузі архівної справи.
 
   9. Головархів України очолює начальник, який призначається
Кабінетом Міністрів України.
 
   Начальник Головархіву має заступника, якого за його поданням
призначає Кабінет Міністрів України.
 
   Начальник  Головархіву  України  несе    персональну
відповідальність за виконання покладених на Головархів завдань і
обов'язків, установлює ступінь  відповідальності  заступника
начальника, начальників структурних підрозділів.
 
   10. Для погодженого вирішення питань державного управління
архівною справою у Головархіві України утворюється колегія в
складі начальника Головного  управління  (голова  колегії),
заступника начальника управління за посадою, а також  інших
керівних працівників Головархіву.
 
   Члени колегії Головархіву затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
 
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Головархіву.
 
   11. Для розгляду питань щодо визначення складу Національного
архівного фонду, публікації  його  документів  та  інших
науково-методичних питань Головархів України може  створювати
постійно діючі і тимчасові ради і комісії з включенням до їх
складу представників  міністерств,  відомств,  підприємств,
організацій та установ.
 
   12. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Головархіву України затверджуються Кабінетом
Міністрів України.
 
   Структура  центрального  апарату  Головархіву  України
затверджується Віце-прем'єр-міністром України.
 
   Штатний розпис центрального апарату і положення про його
структурні підрозділи затверджуються начальником Головархіву.
 
   13. Головархів України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із  зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням.
 
 
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 21 липня 1992 р. N 415
 
 
              МЕРЕЖА
      центральних державних архівів України
 
   Центральний державний архів вищих органів влади та управління
України
 
   Центральний державний архів громадських об'єднань України
 
   Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва
України
 
   Центральний державний історичний архів України, м. Київ
 
   Центральний державний історичний архів України, м. Львів
 
   Центральний державний кінофотофоноархів України
 
   Центральний державний науково-технічний архів України
 
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України            В. ПЄХОТА
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка