Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Тимчасових правил реєстрації благодійних фондів у новій редакції

          МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 25/5 від 06.10.94         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   24 березня 1995 р.
                   за N 87/623
 
    ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мін'юсту
     N 15/5 ( z0249-01 ) від 12.03.2001 )
 
     Про затвердження Тимчасових правил реєстрації
        благодійних фондів у новій редакції
 
 
 
   На виконання Постанови Президії Верховної Ради України від
26 жовтня 1992 року "Про благодійні фонди" ( 2731-12 ), доручення
Кабінету Міністрів України від 8 грудня 1992 року N 18073/8 та
Постанови колегії Міністерства юстиції України від 30 вересня
1994 року Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Тимчасові правила реєстрації благодійних фондів
у новій редакції, що додаються.
   2. Головному управлінню юстиції в Криму, управлінням юстиції
в областях, містах Києві та Севастополі в практичній роботі
керуватися цими Тимчасовими правилами до прийняття відповідного
закону.
   3. Вважати таким, що втратив чинність наказ Міністра юстиції
від 3 листопада 1993 року N 15/5 ( z0166-93 ) "Про затвердження
Тимчасових правил реєстрації благодійних фондів у новій редакції".
 
                       В.В.Онопенко
 
                        Затверджено
                   наказом Міністерства юстиції
                   України  від  06.10.94 р.
                   N 25/5
 
            Тимчасові правила
         реєстрації благодійних фондів
 
   1. Ці Правила розроблені відповідно до Постанов Президії
Верховної Ради України від 26 жовтня 1992 року "Про благодійні
фонди" ( 2731-12 ) та від 11 листопада 1993 року "Про внесення
змін і доповнень до Постанови Президії Верховної Ради України "Про
благодійні фонди" ( 3572-12 ) та практики їх застосування і
регулюють порядок розгляду заяв про реєстрацію  міжнародних,
всеукраїнських  та місцевих державно-громадських, громадських,
приватних та інших благодійних фондів (надалі - благодійні фонди),
які здійснюють благодійну діяльність.
   2. Благодійною визнається безкорислива діяльність фізичних і
юридичних осіб,  яка  спрямована  на  надання матеріальної і
фінансової допомоги, а також різних послуг особам, які потребують
соціальної допомоги і захисту.
   3. Благодійна діяльність може здійснюватись у таких напрямках
і сферах діяльності:
   3.1. надання допомоги ветеранам та інвалідам війни та праці;
   3.2. поліпшення  матеріального  становища  і  соціальна
реабілітація малозабезпечених осіб, які потребують піклування, а
також надання допомоги особам, котрі в силу своїх фізичних і
розумових здібностей обмежені в реалізації своїх прав і законних
інтересів;
   3.3. надання допомоги потерпілим  від  стихійного  лиха,
конфліктів, жертвам репресій;
   3.4. підтримка  розвитку  охорони  здоров'я,  соціального
захисту, освіти, науки, культури;
   3.5. захист і охорона навколишнього природного середовища і
тваринного світу;
   3.6. захист і охорона історичних і культурних цінностей.
   4. Благодійна діяльність здійснюється на основі законності,
гласності, добровільності і самоврядування.
   5. Суб'єктами благодійної діяльності можуть бути будь-які
фізичні і юридичні особи (незалежно від форм власності).
   Суб'єкти благодійної діяльності самостійно визначають форми,
об'єкти, обсяги та регіони для своєї благодійної діяльності.
   6. Благодійні  фонди  в Україні утворюються і діють із
всеукраїнським, місцевим і міжнародним статусом.
   До всеукраїнських  благодійних  фондів  належать  фонди,
діяльність яких поширюється на територію всієї України.
   До місцевих благодійних фондів належать фонди, діяльність
яких поширюється     на     територію     відповідної
адміністративно-територіальної одиниці або регіону.
   7. Місцеві благодійні фонди належать:
   до обласних - якщо вони, відповідно до статутних завдань,
поширюють свою діяльність на більшість районів області;
   до районних - якщо вони, відповідно до статутних завдань,
поширюють свою     діяльність     на      більшість
адміністративно-територіальних одиниць району;
   до міжобласних (міжрайонних)  -  благодійні  фонди,  які
відповідно до статутних завдань, поширюють свою діяльність на дві
або більше області (райони).
   8. До  міжнародних  благодійних  фондів  належать фонди,
діяльність яких поширюється на територію України і хоча б однієї
іншої держави.
   Примітка. Поширення діяльності благодійного фонду на ту чи
іншу територію  означає  наявність відділень, філій та інших
структурних підрозділів благодійного фонду на цих територіях.
   9. Визнання благодійного фонду всеукраїнським чи місцевим
здійснюється з урахуванням не тільки поширення діяльності за
територіальною ознакою,  а й по важливості, характеру, сфері
діяльності та інших обставин в їх сукупності.
   10. Державна  реєстрація  всеукраїнських  і  міжнародних
благодійних фондів  здійснюється  Мінюстом  України,  місцевих
благодійних фондів  та  місцевих  осередків  всеукраїнських і
міжнародних благодійних фондів - Головним управлінням юстиції в
Криму, управліннями юстиції в областях, районних, районних в
містах Києві та Севастополі, виконавчими комітетами сільських,
селищних, міських Рад народних депутатів за місцезнаходженням їх
центральних статутних органів.
   Міжобласні (міжрайонні)  благодійні  фонди  реєструються
легалізуючим органом, на території якого знаходяться центральні
статутні органи благодійного фонду.
   Примітка. Під місцевими осередками розуміються відділення,
філії, представництва  та  інші  структурні  підрозділи,  які
створюються за рішенням  керівних  органів  всеукраїнських  і
міжнародних благодійних  фондів  у  порядку, встановленому їх
статутами.
   11. Благодійні фонди можуть використовувати власну символіку,
яка затверджується відповідно до їх статутів.
   12. Справляння зборів за державну реєстрацію благодійних
фондів та їх символіки здійснюється у порядку та  розмірах,
передбачених для реєстрації об'єднань громадян та їх символіки.
   У разі відмови в реєстрації благодійного фонду або його
символіки реєстраційний збір поверненню не підлягає.
   13. Для реєстрації благодійного фонду до реєструючого органу
подається заява (додаток N 1), підписана членами керівного органу
благодійного фонду (не менше трьох чоловік), або їх уповноваженими
представниками, підписи яких засвідчуються у встановленому законом
порядку.
   Заява про  реєстрацію  благодійного  фонду  подається до
реєструючого органу в місячний строк з дня прийняття статуту
(положення) з'їздом  (конференцією)  або  загальними  зборами
громадян.
   14. До заяви додаються:
   14.1. статут  (положення)  благодійного  фонду  у  двох
примірниках;
   14.2. протокол установчого з'їзду (конференції) або загальних
зборів, які прийняли статут (положення);
   14.3. відомості про засновників благодійного фонду:  для
громадян зазначаються:  прізвище,  ім'я,  по  батькові,  рік
народження, місце постійного проживання, місце роботи, посада; для
юридичних осіб - назва цієї юридичної особи, юридична адреса,
копія статуту та копія документу про реєстрацію, засвідчені у
встановленому порядку,  рішення керівного органу або протокол
загальних зборів трудового колективу, яким підтверджується право
на заснування благодійного фонду;
   14.4. відомості про склад керівництва вищих статутних органів
благодійного фонду (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження,
місце постійного проживання, місце роботи, посада);
   14.5. документ про сплату реєстраційного збору;
   14.6. документи, які дають підстави для визнання благодійного
фонду всеукраїнським,  місцевим  або міжнародним (довіреності,
зобов'язання, протоколи, документи про легалізацію тощо).
   У разі заснування державно-громадського благодійного фонду,
до заяви додається письмова на це згода власника майна або органу,
який уповноважений ним розпоряджатись.
   15. Для реєстрації приватного благодійного фонду подаються:
заява,  документи, зазначені у  підпунктах 14.1, 14.3, 14.5
пункту 14 та довідка з банківської установи, ЖЕКу та ін. про
наявність у засновника Фонду власних коштів.
   Примітка. Власні кошти - рухоме і нерухоме майно, а також
грошові заощадження у сумі не менше 100 мінімальних розмірів
заробітної плати.
   16. Для  реєстрації  міжнародного  благодійного  фонду,
створеного на  території  України  і  прийнятого  на  правах
колективного члена у склад міжнародної неурядової організації,
діючій на території іноземної держави, (крім перерахованих у
пунктах 14 і 15 Правил) подаються такі документи:
   16.1. рішення правомочного керівного органу  українського
благодійного фонду з проханням про прийняття його у міжнародну
неурядову організацію в якості колективного члена;
   16.2. рішення  правомочного  керівного органу міжнародної
громадської (неурядової) організації про прийняття  в  якості
колективного члена благодійного фонду, створеного і діючого на
території України;
   16.3. копія  статуту міжнародної громадської (неурядової)
організації;
   16.4. копія свідоцтва (сертифікат) про реєстрацію міжнародної
громадської (неурядової) організації за кордоном.
   17. Для  реєстрації  міжнародного  благодійного  фонду,
створеного на території України на підставі об'єднання кількох
благодійних фондів  України,  в т.ч. іноземних держав  (крім
перерахованих у пунктах 14, 15 цих Правил), подаються такі
документи:
   17.1. копії статутів усіх організацій, що об'єднались;
   17.2. копія свідоцтва про реєстрацію кожної організації;
   17.3. рішення правомочних керівних органів кожної організації
про об'єднання.
   18. Реєстрація створених на території України відділень,
філій, представництв і інших структурних підрозділів громадських
(неурядових) організацій  іноземних  держав,  основною  метою
діяльності яких  є  благодійність,  здійснюється Міністерством
юстиції України відповідно до чинного законодавства України та цих
Правил при наявності таких документів:
   18.1. копії статуту  іноземної  громадської  (неурядової)
організації;
   18.2. копії свідоцтва (сертифікат) про реєстрацію іноземної
громадської (неурядової) організації;
   18.3. рішення  правомочного  керівного  органу  іноземної
громадської (неурядової) організації про створення на території
України свого  відділення  (філії  або  іншого  структурного
підрозділу);
   18.4. протоколу засновницьких зборів громадян України про
створення відділень або іншого структурного підрозділу іноземної
громадської (неурядової) організації, прийняття його статуту і
вибори керівних органів;
   18.5. статуту (положень) відділення,  філії  або  іншого
структурного підрозділу  іноземної  громадської  (неурядової)
організації, створеного на території України.
   19. Для  реєстрації місцевих осередків всеукраїнських та
міжнародних благодійних фондів до заяви додаються:
   19.1. статут  (положення)  місцевого  осередку  у  двох
примірниках;
   19.2. протокол  установчих  загальних  зборів,  на яких
затверджено статут (положення) та обрані керівні органи осередку,
або рішення  керівного органу всеукраїнського чи міжнародного
благодійного фонду про створення осередку;
   19.3. відомості про засновників місцевого осередку;
   19.4. відомості про склад керівного органу місцевого осередку
та його юридичну адресу;
   19.5. копії   статуту  та  свідоцтва  всеукраїнського
(міжнародного) благодійного фонду, засвідченого нотаріально чи
Мінюстом України;
   19.6. підтвердження  керівного  органу   всеукраїнського
благодійного фонду  про створення цього осередку (відділення,
представництва) і затвердження його статуту (положення);
   19.7. документ про сплату реєстраційного збору.
   20. У  разі  заснування  всеукраїнським  (міжнародним)
благодійним фондом свого представництва, відомості, перелічені в
пп. 14.2, 14.3 пункту 14 при його реєстрації до легалізуючого
органу не подаються.
   21. Благодійний фонд діє на основі статуту (положення).
   Статут (положення) благодійного фонду повинен містити:
   21.1. назву благодійного фонду (відміну від існуючих), його
статус та юридичну адресу;
   21.2. мету та завдання благодійного фонду;
   21.3. порядок утворення і діяльності статутних органів фонду
та їх повноваження;
   21.4. джерела надходження і порядок використання коштів та
іншого майна фонду, порядок звітності та контролю;
   21.5. порядок  внесення  змін  і  доповнень  до статуту
(положення) фонду;
   21.6. порядок  припинення  діяльності  фонду і вирішення
майнових питань, пов'язаних з його ліквідацією.
   У статуті (положенні) можуть бути передбачені інші положення,
що стосуються особливостей створення, членства  і  діяльності
благодійного фонду.
   Статут (положення) благодійного фонду не повинен суперечити
законодавству України.
   22. Статути та інші документи для реєстрації благодійних
фондів  готуються  згідно  з  Законом України "Про мови в
Українській РСР" ( 8312-11 ).
   Документи іноземних громадських  (неурядових)  організацій
подаються на мові країни знаходження (реєстрації) цієї організації
разом з їх перекладом на  українську  мову,  засвідченим  в
установленому порядку.
   23. Заява про реєстрацію благодійного фонду розглядається в
двомісячний строк з дня надходження всіх необхідних документів.
   24. Орган, який здійснює реєстрацію благодійного фонду, у
необхідних випадках проводить перевірку відомостей, що містяться у
поданих документах.
   25. За результатами розгляду заяви приймається рішення про
реєстрацію, про відмову в реєстрації благодійного фонду, або про
залишення заяви без розгляду.
   26. У разі, коли статутні документи благодійного фонду або
інші документи,  подані  для  реєстрації  фонду,  суперечать
Конституції України  ( 888-09  )  та  законодавству України,
реєструючий орган приймає рішення про відмову в  реєстрації
благодійного фонду.
   Рішення про відмову в реєстрації благодійного  фонду  в
10-денний строк надсилається заявникам.
   Заява про реєстрацію благодійного фонду або його місцевого
осередку залишається  без  розгляду,  якщо  вона  подана без
документів, зазначених у пунктах 14-20 цих Правил,  про  що
реєструючий орган повідомляє заявникам у письмовій формі у строки,
встановлені для реєстрації фонду.
   У разі усунення причин, на підставі яких винесено рішення про
залишення заяви без розгляду, остання розглядається в порядку і в
строки, встановлені цими Правилами.
   27. У разі  реєстрації  благодійного  фонду  засновникам
видається свідоцтво про реєстрацію (додатки N 2, N 3).
   Зареєстрований благодійний  фонд  вноситься  до  Реєстру
благодійних фондів, що ведеться реєструючим органом, з присвоєнням
відповідного номера.
   У реєстрі зазначається: дата надходження документів, назва
фонду і його юридична адреса, дата затвердження статуту, основна
мета  діяльності  благодійного  фонду,  відомості  про склад
керівництва вищих статутних органів фонду, дата  реєстрації,
відомості про зміни, що сталися в статутних документах, сума
внесеного реєстраційного збору.
   Дані Реєстру щодо міжнародних, всеукраїнських благодійних
фондів, які  зареєстровані  Міністерство  юстиції  України,
публікуються в газеті "Урядовий кур'єр". Порядок публікування
відомостей про зареєстровані благодійні фонди Головним управлінням
юстиції в Криму встановлюється самостійно.
   Відомості про  зареєстровані  місцеві  благодійні  фонди
публікуються у визначених місцевими органами державної виконавчої
влади засобах масової інформації.
   28. Відомості  про реєстрацію міжнародних, всеукраїнських
благодійних фондів Міністерство  юстиції  України  передає  у
10-денний строк до головного обчислювального центру Міністерства
статистики України. Відомості про реєстрацію місцевих благодійних
фондів реєструючий орган передає відповідно органам державної
статистики у Республіці Крим, областях, районах та містах.
   29. Реєстрація благодійних фондів під однією і тією ж назвою
не допускається.
   У випадку,  коли  з  заявою  про реєстрацію звертаються
благодійні фонди, що мають одну і ту ж назву, перевага віддається
благодійному фонду, який першим подав заяву про реєстрацію під
цією назвою.
   30. Акт реєстрації може бути анульовано у разі встановлення
реєструючим органом  після  здійснення  реєстрації,  факту
фальсифікації засновницьких документів або подання до реєструючого
органу інших недостовірних відомостей.
   31. Про  зміни  в статутних документах благодійний фонд
повідомляє у 5-денний строк реєструючий орган.
   32. У  разі  припинення  діяльності  благодійного  фонду
реєструючий орган приймає рішення про скасування запису про його
реєстрацію з  Реєстру  благодійних фондів, про що повідомляє
відповідні органи  державної  статистики  та  засоби  масової
інформації.
 
                         Додаток N 1
                      до Тимчасових правил
                      реєстрації благодійних
                      фондів
 
               Заява
 
Засновники: ______________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце
__________________________________________________________________
  постійного проживання громадянина або найменування та адреса
__________________________________________________________________
             юридичної особи)
подають установчі документи на реєстрацію ________________________
                      (назва благодійного
__________________________________________________________________
   фонду і територія, в межах якої діє благодійний фонд)
Статут (положення) прийнято ______________________________________
               (рік, місяць, число, назва органу,
__________________________________________________________________
         який прийняв статут (положення)
Основна мета діяльності благодійного фонду _______________________
__________________________________________________________________
Назва та юридична адреса постійно діючого центрального статутного
органу благодійного фонду ________________________________________
__________________________________________________________________
 Засновники:                 Підписи
           Дата
 
 Примітка: Підписи  засновників  повинні  бути  завірені  в
      установленному законом порядку.
                         Додаток N 2
                      до Тимчасових правил
                      реєстрації благодійних
                      фондів
 
              Свідоцтво
        про реєстрацію благодійного фонду
        "_____" _____________ 199___ року
              N _______
 
Назва благодійного фонду _________________________________________
Вид фонду ________________________________________________________
Центральний статутний орган благодійного фонду ___________________
                         (повна назва,
__________________________________________________________________
               адреса)
Територія, на яку поширюється діяльність фонду ___________________
__________________________________________________________________
 Начальник управління юстиції
               ____________________________________
 М.П.                   (прізвище)
 
Основна мета діяльності __________________________________________
__________________________________________________________________
 
                          Додаток N 3
                      до Тимчасових правил
                      реєстрації благодійних
                      фондів
 
              Свідоцтво
        про реєстрацію благодійного фонду
        "_____" _____________ 199___ року
              N _______
 
Назва благодійного фонду _________________________________________
Вид фонду ________________________________________________________
Центральний статутний орган благодійного фонду ___________________
                         (повна назва,
__________________________________________________________________
               адреса)
Територія, на яку поширюється діяльність фонду ___________________
__________________________________________________________________
 Міністр юстиції України _________________________________________
                      (прізвище)
 М.П.
Основна мета діяльності __________________________________________
__________________________________________________________________
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка