Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування України

        ФОНД СОЦIАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 44 від 28.12.94          Зареєстровано в міністерстві
   м.Київ             юстиції України
                   від 6 лютого 1995 р.
                   N 32/568
 
 
       Про затвердження Iнструкції про порядок
       надходження, обліку та витрачання коштів
       Фонду соціального страхування України
 
      ( Iз змінами, внесеними згідно з Постановами
                    Фонду соцстраху 
       N 20 ( z0295-96 ) від 15.12.95
       N 11 ( z0634-99 ) від 26.08.99 )
 
 
 
   1. Затвердити Iнструкцію про порядок надходження, обліку та
витрачання коштів  Фонду  соціального  страхування  України
(додається).
   Виконавчим дирекціям відділень Фонду,  галузевим  органам
профспілок довести дану Iнструкцію галузевим комітетам профспілок
і страхувальникам безпосереднього обслуговування.
   2. Вважати такою що втратила чинність Iнструкцію про порядок
нарахування, сплати, витрат та обліку коштів Фонду соціального
страхування України, затверджену постановою правління Фонду від
02.10.91 N 33 ( v0033503-91 ).
 Голова правління              О.В.Єфіменко
 
 
                       Затверджена
                    постановою правління Фонду
                    соціального  страхування
                    України
                    від 28 грудня 1994 р. N 44
 
    ( Iнструкція втратила чинність на підставі Постанови
     Фонду соцстраху N 11 ( z0634-99 ) від 26.08.99 )
 
              Iнструкція
     про порядок надходження, обліку та витрачання
     коштів Фонду соціального страхування України
 
           I. Загальні положення
 
   1. Відповідно до Положення про Фонд соціального страхування
України (далі - Фонд), затвердженого постановою Ради Міністрів
Української РСР і Ради Федерації незалежних профспілок України від
11 лютого 1991 року N 25 "Про управління соціальним страхуванням в
Українській РСР",   Фонд   соціального  страхування України
є самостійною фінансовою системою, кошти якого не входять до
складу державного бюджету України.
   Згідно з Законом України від 2 лютого 1994 року N 3904-12
"Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про
систему оподаткування",  Фонд  соціального страхування України
належить до державних цільових фондів, а встановлені до нього
платежі - до загальнодержавних обов'язкових платежів.
   Відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від
6 лютого 1992 р. N 59 ( 59-92-п ) "Про зміцнення фінансового стану
Фонду соціального страхування України" даний порядок надходження,
обліку та витрачання коштів соціального страхування є обов'язковим
для виконання всіма підприємствами, установами, організаціями і
об'єднаннями (далі - підприємства) незалежно від їх відомчої
належності,  форм  власності  й  господарювання,  а  також
громадянами-підприємцями, які використовують найману працю.
   2. Законом України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) із
змінами і доповненнями до  нього,  затвердженими  Постановою
Верховної Ради України від 17 червня 1993 року ( 3290-12 ) "Про
порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і
доповнень  до  Закону  України  "Про пенсійне забезпечення",
встановлено обов'язкову сплату внесків на державне соціальне
страхування для підприємств, установ і організацій, незалежно від
форм власності та господарювання, виду діяльності й галузевої
належності,  об'єднань  громадян,  громадян-підприємців,  які
використовують найману працю.
   3. Тарифи  обов'язкових  внесків  на  державне соціальне
страхування встановлюються Верховною Радою України, а розподіл
відрахувань до Пенсійного Фонду і Фонду соціального страхування
України визначає Кабінет Міністрів України.
 
         II. Реєстрація платників внесків
 
   4. Усі підприємства України, працівники  яких  підлягають
державному соціальному  страхуванню,  громадяни-підприємці, які
використовують найману  працю,  зобов'язані  реєструватися  як
страхувальники в Кримських республіканських, обласних (міських),
дорожніх, територіальних комітетах,  інших  органах  галузевих
профспілок, яким за рішенням органів Фонду затверджуються бюджети,
у відділеннях Фонду соціального страхування України (далі  -
відділення Фонду).
   5. Підприємства, що не входять до профоб'єднань, або в яких
діють дві і більше профспілки реєструються як страхувальники у
відповідному відділенні Фонду.
   Структурні підрозділи  (філії,  представництва, відділення
та ін.), які є у складі підприємств та мають окремий баланс і
поточні  і  розрахункові  рахунки  в   установах  банку,
реєструються  як  страхувальники  у відповідних профспілкових
органах, органах Фонду за місцем їх розташування.
   6. Громадяни, які наймають окремих громадян за трудовими
договорами, релігійні організації реєструються як страхувальники
безпосередньо у відділеннях Фонду або в профспілкових органах.
   7. Новостворені підприємства зобов'язані зареєструватись як
страхувальники по платежах до Фонду у десятиденний термін з дня
одержання свідоцтва про реєстрацію у виконавчому комітеті міської,
районної в місті Ради народних депутатів.
   8. Страхувальник  повинен  подати  за  місцем реєстрації
необхідні для цього відомості (додаток N 1).
   Кожному страхувальнику  після  реєстрації  присвоюється
реєстраційний номер і вручається письмове повідомлення про розмір
і строки сплати страхових внесків (додаток N 2).
   9. Якщо розрахунки по оплаті праці працівників районних
(міських) установ,  які  фінансуються  з  державного бюджету,
поводяться виконкомами районних (міських) Рад народних депутатів
(централізованими бухгалтеріями), то платниками  внесків,  які
підлягають реєстрації, є ці виконкоми.
   10. У разі відмови підприємств, а також громадян-підприємців,
які використовують найману працю, від реєстрації як платників
внесків до Фонду соціального страхування України,  директори
виконавчих дирекцій Фонду та його відділень і їхні заступники
мають право припиняти їх операції за рахунками в банках відповідно
до Постанови  Верховної  Ради України від 17 червня 1993 року
N 3290-12 "Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення
змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення".
   11. Передача страхувальника із однієї галузевої профспілки до
іншої здійснюється  за  погодженням  з  виконавчою  дирекцією
відповідного відділення Фонду, а від одного органу Фонду до
іншого,- за погодженням з Виконавчою дирекцією Фонду. При цьому
профспілковий орган  чи орган Фонду, в обслуговування  якого
передається страхувальник, надсилає йому письмове повідомлення про
реєстраційний номер, розмір і строки сплати страхових внесків.
   При умові ліквідації чи реорганізації підприємства (злиття,
приєднання, поділ,  виділення  та  ін.) та при зміні адреси
підприємства його керівництво зобов'язане в десятиденний  термін
повідомити про це профспілковий орган чи орган Фонду, в якому воно
зареєстроване як страхувальник.
 
   III. Тарифи обов'язкових внесків на державне соціальне
     страхування та до Фонду соціального страхування
      України, інші джерела формування бюджету фонду
 
   12. Відповідно до Постанови Верховної  Ради України від
17 червня 1993 року N 3290-12 "Про порядок введення в дію Закону
України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про
пенсійне забезпечення" встановлено тариф обов'язкових внесків на
державне соціальне страхування для підприємств незалежно від форм
власності  та  господарювання,  виду  діяльності й галузевої
належності,  об'єднань  громадян,  громадян-підприємців,  які
використовують найману працю, - 37 відсотків фонду оплати праці та
інших виплат, у тому числі в натуральній формі (надалі - фонду
оплати праці), які підлягають обкладанню прибутковим податком з
громадян (крім винагород,  які  виплачуються  за  договорами
цивільно-правового  характеру,  а також виплат відповідно до
переліку видів оплати праці та інших виплат,  на  які  не
нараховуються страхові внески, які не враховуються при визначенні
середньомісячного  заробітку  для  обчислення  пенсій,  що
затверджується Кабінетом Міністрів України).
   13. Для громадських організацій пенсіонерів та інвалідів,
підприємств, установ і навчальних закладів, створених за рахунок
коштів цих організацій для розв'язання їхніх статутних завдань, а
також підприємств, де інваліди становлять більш як 50 відсотків
загальної чисельності працюючих, тариф обов'язкових внесків на
державне соціальне страхування встановлено у розмірі 5 відсотків
фонду оплати праці.
   14. Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994
року N 263 ( 263-94-п ) "Про розподіл відрахувань на соціальне
страхування у 1994 році" встановлено, що у 1994 році платники
внесків на державне соціальне страхування, зазначені у пунктах 12,
13 цієї Iнструкції, спрямовують із загальної суми нарахованих
внесків до Пенсійного фонду 88 відсотків і до Фонду соціального
страхування - 12 відсотків.
   15. Для громадян, які займаються підприємницькою діяльністю,
заснованою на особистій власності та виключно їхній праці, і
адвокатів постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 1993
року  N  398 ( 398-93-п ) "Питання  соціального страхування"
встановлено тариф добровільних страхових  внесків  до  Фонду
соціального страхування України у розмірі 1 відсотка суми доходу.
   16. Всі підприємства України, працівники яких підлягають
державному соціальному страхуванню, і особи, котрі використовують
найману працю,  крім встановленої Кабінетом Міністрів України
частини обов'язкових внесків на державне соціальне страхування, до
Фонду соціального страхування України вносять:
   суми, одержані ними в установленому порядку від працівників
за видані путівки на санаторно-курортне лікування, відпочинок та
туризм, придбаних за рахунок коштів Фонду соціального страхування
України;
   суми витрат  на  виплату  допомоги  по   тимчасовій
непрацездатності, спричиненої трудовими каліцтвами і професійними
захворюваннями внаслідок порушень власником  підприємства  або
уповноваженим ним органом діючих правил з охорони праці та техніки
безпеки; у зв'язку з підвищеною захворюваністю з вини власника
підприємства або уповноваженого ним органу, а також травмами,
одержаними з провини інших організацій чи окремих осіб;
   суми пені,  штрафів,  не прийнятих до заліку витрат по
соціальному страхуванню, та інших  фінансових  санкцій  щодо
організацій та службових осіб, передбачених чинним законодавством.
Накладені суми штрафів вносяться до каси страхувальника або на
рахунок органу Фонду готівкою чи стягуються із заробітної плати
винних службових осіб в установленому порядку із зарахуванням на
поточний субрахунок "Розрахунки по соціальному страхуванню".
   17. До складу коштів Фонду входять прибутки від комерційної
та господарської діяльності Фонду, інші надходження.
   18. У разі дефіциту коштів в бюджеті Фонду, правлінням Фонду
вносяться відповідні пропозиції Кабінету Міністрів України.
 
        IV. Нарахування страховых внесків
 
   19. Страхові внески на  державне  соціальне  страхування
нараховуються на фонд оплати праці та інші виплати, у тому числі в
натуральній формі, які підлягають обкладанню прибутковим податком
з громадян, крім виплат, зазначених у пункті 20 цієї Iнструкції.
При цьому не мають значення джерела фінансування  зазначених
виплат, статті і види платіжних документів (розрахунково-платіжні
відомості, особові рахунки тощо), документи, за  якими  було
проведено розрахунки для оплати праці та інших виплат.
   20. Внески не нараховуються на такі види виплат працюючим:
   - компенсація за невикористану відпустку;
   - вихідна допомога при звільненні;
   - компенсаційні виплати (добові за відрядженнями і виплати
замість добових);
   - вартість безкоштовно наданих деяким категоріям працівників
квартир, комунальних послуг, палива, проїзних квитків або сума
коштів для їх відшкодування;
   - вартість виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту, мила, змиваючих та знешкоджуючих засобів,
молока і лікувально-профілактичного харчування;
   - суми відшкодування витрат та інших компенсацій у зв'язку з
переведенням, прийняттям або направленням працівників на роботу в
іншу місцевість;
   - доплати і надбавки до заробітної плати замість добових у
випадках, коли постійна робота проходить в дорозі чи має роз'їзний
характер, або у зв'язку із  службовими  поїздками  в  межах
обслуговуваних дільниць;
   - заробітна плата за дні роботи без винагороди за працю
(суботники, недільники тощо), яка перераховується до відповідного
бюджету або на благодійні цілі;
   - суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом
або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним своїх
трудових обов'язків;
   - стипендії,  що  виплачуються  підприємствами  слухачам
підготовчих відділень,  студентам,  аспірантам, направленим на
навчання з відривом від виробництва;
   - допомога, яка виплачується за рахунок підприємства молодим
спеціалістам  під час відпустки після закінчення вищого або
середнього спеціального навчального закладу;
   - винагороди, що виплачуються громадянам підприємствами за
виконання робіт за угодами цивільно-правового характеру;
   - дивіденди за акціями;
   - неоподаткована сума матеріальної допомоги;
   - виплати, які проводяться з коштів  Фонду  соціального
страхування України і Пенсійного фонду України (крім коштів,
направлених на оплату праці);
   - компенсаційні  виплати,  які  виплачуються  громадянам
відповідно до Закону України від 1 липня 1992 року N 2532-12 "Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи", крім сум підвищеної (диференційної)
оплати праці працівників на територіях радіоактивного забруднення,
оплати додаткової відпустки, виплати різниці між заробітками при
переведенні на нижчеоплачувану роботу, видатків по збереженню
середньої заробітної плати за  час  вимушеного  простою,  що
проводяться відповідно до зазначеного Закону України;
   - допомога сім'ям з дітьми, що виплачується з державного та
місцевих бюджетів відповідно до Закону України "Про державну
допомогу сім'ям з дітьми" N 2811-12;
   - суми добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб,
у тому числі нерезидентів, громадянам, а також фондам, установам,
закладам, громадським і релігійним організаціям, метою діяльності
яких не є одержання прибутку та доходи яких формуються виключно з
добровільних пожертвувань і членських внесків та (або) бюджетних
асигнувань, для здійснення передбаченої їх статутними документами
екологічної, оздоровчої,  аматорської,  спортивної, культурної,
освітньої, наукової та благодійної діяльності. (  Пункт  20
доповнено абзацом згідно з Постановою Фонду соцстраху N 20
( z0295-96 ) від 15.12.95 )
 
      V. Строки і порядок сплати страхових внесків
 
   21. Нараховані страхові внески, за відрахуванням витрат,
здійснених організацією по соціальному страхуванню, страхувальник
сплачує  шляхом  безготівкових  розрахунків  - перерахуванням
відповідних сум із свого рахунку на рахунок N 691 "Кошти Фонду
соціального страхування" в обслуговуючій його установі банку.
Платіжне доручення про перерахування внесків на рахунок N 691
страхувальник подає до установи банку одночасно з одержанням
грошей на заробітну плату за відповідний період чи перерахуванням
їх на особові рахунки в установи банків, застосуванням інших
методів розрахунків.
   Перерахування внесків на інші рахунки не допускається.
   Підприємства, які виплачують заробітну плату два рази на
місяць, страхові внески сплачують у дні одержання заробітної
плати. При цьому при одержанні сум на заробітну плату за другу
половину місяця вони подають до установи банку платіжне доручення
про перерахування внесків по уточненому розрахунку за весь минулий
місяць.
   22. Бюджетні та громадські підприємства сплачують внески та
інші платежі до Фонду один раз на місяць - у строк, установлений
для виплати заробітної плати за другу половину місяця.
   При одержанні заробітної плати і відсутності заборгованості
по внесках на соціальне страхування у платіжному дорученні про
перерахування інших податків робиться позначка: "Заборгованості по
внесках до Фонду соціального страхування України немає". У разі
відсутності платіжних  доручень  на перерахування податків із
заробітної плати така позначка робиться на зворотному боці чеку на
одержання грошей.
   Підприємства, які  здійснюють  виплату  заробітної  плати
працюючим через банківські установи, сплачують внески та інші
платежі до Фонду в дні перерахування заробітної плати до цих
установ.
   23. Релігійні організації, особи, які  наймають  окремих
громадян за договорами, сплачують внески щомісяця не пізніше
5 числа місяця, наступного за місяцем виплати заробітної плати.
   Сплата внесків  зазначеними  особами  проводиться  за
безготівковим порядком або готівкою на рахунок Фонду за місцем
реєстрації страхувальника.
   24. Виконавчі   дирекції  відділень  Фонду,  Кримські
республіканські,  обласні  (міські),  дорожні,  територіальні
комітети, інші органи галузевих профспілок можуть за погодженням
між страхувальниками встановлювати їм централізовані розрахунки по
внесках до Фонду.
   25. Підприємства, платниками внесків на соціальне страхування
яких виступають вищестоящі органи управління, подають банківській
установі довідку за підписами керівника та головного бухгалтера
про те, що на підставі угоди з відповідним страховим органом
внески до Фонду сплачуються в централізованому порядку.
   26. Платіжні доручення про  перерахування  внесків,  які
подаються до  банківської установи, страхувальники зобов'язані
виписувати в належній сумі незалежно від наявності коштів на
поточному рахунку страхувальника.
   Платіжні доручення по внесках на  соціальне  страхування
виконуються установою банку відповідно до чинного законодавства.
   У разі відсутності коштів на рахунку страхувальника платіжні
доручення враховуються  в  установі  банку  на  окремому
позабалансовому рахунку (9929) і виконуються ним при подальшому
надходженні коштів на рахунок страхувальника в черговості згідно з
чинним законодавством.
   Платіжні доручення на сплату внесків та інших платежів до
Фонду виписуються у цілих карбованцях.
   27. При ліквідації підприємства страхувальник зобов'язаний
провести повний розрахунок по платежах до Фонду по день ліквідації
і звернутися  за  місцем реєстрації про зняття з обліку як
страхувальника. Відповідальність  за  своєчасне  і  правильне
надходження платежів  при  цьому несуть ліквідаційні комісії,
утворені в установленому порядку, щодо яких застосовуються міри
стягнень, викладені в пунктах 27, 28 і 36 цієї Iнструкції.
   У випадках, коли строк внесення платежів,  що  належать
з підприємства, яке ліквідується, ще не настав, ліквідаційна
комісія зобов'язана включити цю суму до балансу по передачі
правонаступнику підприємства,  що ліквідується, і оформити це
надходження особливим актом. В акті зазначається правонаступник
підприємства, що ліквідується, суми належних платежів і дата їх
внесення, яка не може бути пізнішою від дати,  встановленої
підприємству для їх сплати до її ліквідації.
   Копії актів,  підписаних  ліквідаційною  комісією   і
правонаступником, подаються за місцем реєстрації підприємства, що
ліквідується, і правонаступника.
   Якщо належна сума платежів з підприємства, що ліквідується,
перевищує суму, зазначену в акті, правонаступник зобов'язаний
внести повністю всю належну суму і одночасно внести відповідні
зміни до одержаного від ліквідаційної комісії балансу.
 
     VI. Порядок стягнення заборгованості по коштах
          Фонду та нарахування пені
 
   28. Невнесені страхувальником у встановлений строк платежі
до Фонду вважаються недоїмкою і стягуються в безспірному порядку,
встановленому для стягнень невнесених  у  строк  податків  і
неподаткових платежів з нарахуванням пені. Пеня нараховується з
сум недоїмки за кожний прострочений день у розмірі, встановленому
чинним законодавством.
   29. У випадках, коли заробітна плата не виплачувалась за
відсутністю коштів на рахунку організації або через відсутність
готівки в банку, пеня за несвоєчасне перерахування внесків до
Фонду соціального страхування України не стягується.
   30. Пеня нараховується, починаючи із наступного дня після
одержання заробітної плати і по день сплати платежу. Наприклад,
якщо платіж необхідно було сплатити 5 липня, а це було зроблено
15 липня, то пеню слід нараховувати за 10 днів (з 6 по 15 липня
включно).
   Пеня нараховується на повні карбованці суми простроченого
платежу.
   Пеня на пеню не нараховується.
   31. Днем сплати платежу вважається:
   при перерахуванні суми платежу з рахунку страхувальника в
кредитній установі - день списання кредитною установою платежу з
рахунку страхувальника незалежно від часу зарахування сум на
відповідний рахунок;
   при сплаті готівкою - день внесення грошей до відповідного
відділення банку;
   при переказі грошей поштою або через кредитну установу - день
внесення грошей на пошту або до кредитної установи.
   У випадку,  коли  строк  сплати  збігається  з вихідним
(святковим, неробочим) днем, пеня нараховується  починаючи  з
наступного робочого дня після вихідного (святкового, неробочого)
дня.
   32. Страхувальники самі зобов'язані нараховувати пеню на всю
суму недоїмки та за весь період прострочки і відображати її в
розрахунковій відомості по внесках до Фонду. Якщо пеня не була
перерахована страхувальником, то її нараховують при перевірці
розрахункових відомостей  працівники  профспілкових органів та
органів Фонду.
   33. За несвоєчасне зарахування платежів з вини кредитних
установ до доходу Фонду кредитна установа сплачує пеню за кожний
день прострочки в розмірі, передбаченому чинним законодавством. Iз
страхувальників за ці дні пеня не стягується.
   34. Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від
21 січня 1993 р. N 8-93 "Про  стягнення  невнесених у строк
податків і неподаткових платежів" право безспірного стягнення
недоїмки по платежах до Фонду надане установам Фонду соціального
страхування України.
   35. Безспірне стягнення сум обов'язкових платежів, штрафів та
інших фінансових санкцій здійснюється згідно з Законом України від
2 лютого 1994 року N 3904-12 "Про внесення змін і доповнень до
Закону Української РСР "Про систему оподаткування" з підприємств,
незалежно від форм власності та наслідків фінансово-господарської
діяльності, за весь час ухилення від сплати.
   36. Недоїмка по платежах, не сплачена в установлений строк
особами, які наймають окремих громадян за договорами, стягується
за рішенням суду.
   37. При стягненні недоїмки по платежах до Фонду строки
давності не застосовуються.
   38. Органи Фонду соціального страхування України у виняткових
випадках можуть на прохання страхувальника надавати відстрочки і
розстрочки для сплати недоїмки.
   В рішенні про відстрочку повинно бути встановлено строк, на
який вона надається.
   У випадку несплати недоїмки у встановлений строк відстрочки
відновлюється нарахування пені на прострочену суму за весь період
від дня утворення недоїмки.
   Стягнення недоїмки  по  внесках  на  державне  соціальне
страхування у разі відсутності коштів може здійснюватись  за
рахунок вартості  майна  підприємства  відповідно  до чинного
законодавства.
 
     VII. Поточні рахунки і порядок витрачання коштів
        Фонду соціального страхування України
 
   39. Для зберігання та обліку  коштів  Фонду  в  банках
відкривається поточний рахунок на балансовому рахунку N 691 "Кошти
Фонду соціального  страхування",  на  якому  відображається
надходження та використання коштів Фонду. Рахунок відкривається у
порядку, встановленому Iнструкцією Національного банку України від
11 жовтня 1994 року N 3 "Про порядок відкриття розрахункових,
поточних та бюджетних рахунків в установах банків".
   Банківські операції по коштах Фонду здійснюються на основі
договору між Фондом соціального страхування України і Національним
банком України.
   Відділення Фонду соціального страхування України як власники
рахунків по коштах Фонду відкривають ці рахунки в установах банків
відповідно договору на відкриття та обслуговування банківського
рахунку.
   40. Перехід  підприємства  чи  громадян-підприємців,  які
використовують найману працю, на обслуговування в інший банк
здійснюється за умови своєчасного повідомлення про це органу, де
вони зареєстровані як страхувальники.
   41. З поточних рахунків Фонду, його відділень, галузевих
органів профспілок, які мають бюджети, проводиться фінансування
відділень Фонду, комітетів профспілок, для чого перераховуються на
їхні поточні рахунки відповідні суми, передбачені бюджетом Фонду
на черговий рік, і здійснюються витрати по соціальному страхуванню
відповідно до затверджених бюджетів чи кошторисів.
   Крім того,  з  поточних  рахунків  відділень  Фонду
перераховується в установлені строки частина коштів, передбачена
бюджетом і нормативними документами, на поточний рахунок Фонду
соціального страхування України. Неперераховані  в установлені
строки суми безспірно стягуються з їхніх поточних рахунків.
   42. Перерахування коштів з поточних рахунків відділень Фонду
на поточний рахунок Фонду проводиться за платіжним дорученням у
цілих грошових одиницях без десяткового знаку.
   43. Кошти, що надходять на поточний рахунок Фонду соціального
страхування України,  використовуються  на  цілі,  передбачені
Положенням про Фонд.
   Суми тимчасово вільних залишків коштів Фонду, його відділень,
що є як депозити на рахунках банку, можуть використовуватися
відповідно до Положення про Фонд.
   Кошти Фонду з рахунків виконавчих дирекцій Фонду,  його
відділень можуть використовуватися на оплату будівництва житла для
своїх працівників, придбання, ремонт, обслуговування та оренду
службового автотранспорту, побудову і ремонт робочих приміщень,
придбання меблів, оргтехніки та інвентаря. Насамперед, на вказані
цілі направляються  кошти,  одержані  від  комерційної  та
господарської діяльності.
   44. В підприємствах за рахунок коштів Фонду проводяться
витрати на:
   виплату допомоги  по  тимчасовій  непрацездатності,  по
вагітності і пологах, при народженні дитини, на поховання;
   проведення санаторно-курортного  лікування  та відпочинку
працівників, їхніх дітей, ветеранів праці та інвалідів.
   Кошти Фонду  можуть  витрачатися  страхувальниками  лише
відповідно  до їхнього цільового призначення у встановленому
порядку.
   45. Витрати  за  рахунок  коштів  Фонду  оплачуються
страхувальником з його каси або через його поточний рахунок в
установі банку.
   46. Виплата допомоги працівникам за рахунок коштів Фонду
бухгалтерією страхувальника  здійснюється  на  підставі чинних
законодавчих та нормативних документів з цих питань.
   47. Виплата  допомоги за поточний місяць здійснюється в
строки, встановлені для виплати заробітної плати.
   48. Страхувальники не мають права припиняти виплату допомоги
у випадках, коли сума нарахованих внесків та інших платежів до
Фонду не покриває фактичних витрат по виплаті допомоги.
   49. У випадках, коли витрати, оплачені страхувальником за
звітний квартал, перевищують нараховану суму внесків та інших
платежів, різниця між сумою витрат і сумою внесків зараховується
в рахунок сплати наступного кварталу.
   У той же час, коли витрати перевищують суму внесків і не
можуть бути покриті внесками до Фонду наступного кварталу, то сума
перевищення з урахуванням очікуваного результату розрахунків за
наступний  квартал  відшкодовується  страхувальнику  галузевим
комітетом (радою) профспілки чи відділенням Фонду в десятиденний
термін після одержання від нього розрахункової відомості за
минулий квартал.
   Відшкодування страхувальнику  суми перевищення витрат над
сумою внесків у випадках, коли належні внески не покривають
витрат, може проводитись і до одержання розрахункової відомості на
підставі довідки-розрахунку, підписаної керівником і  головним
бухгалтером організації.
   Відшкодування проводиться   за   платіжним   дорученням
відповідного профспілкового органу або відділення Фонду шляхом
перерахування зазначених сум на поточний рахунок страхувальника.
   50. Усі  розрахунки  по  внесках між організаціями  і
профспілковими органами  проводяться  лише  по  безготівкових
розрахунках.
   51. Профспілкові комітети організацій або страхувальники в
межах сум,   установлених   органами   Фонду,   фінансують
санаторно-курортне лікування працівників і членів їхніх сімей.
   Оплата цих витрат проводиться за платіжними документами,
підписаними керівником профспілкового комітету чи організації. При
цьому необхідно дотримуватись такого:
   оплата за путівки до санаторіїв, пансіонатів і будинків
відпочинку, придбані  безпосередньо профспілковим комітетом чи
страхувальником, проводиться за рахунками підприємств, у яких
придбано путівки. Забороняється перераховувати кошти на оплату
путівок без рахунку, в формі будь-яких авансових платежів;
   асигнування на пайову участь в утриманні дитячих оздоровчих
таборів, часткове утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл можуть
за  рішенням  профспілкових  комітетів  чи  страхувальників
перераховуватись на їхні поточні рахунки по профбюджету або на
поточні рахунки оздоровчих таборів, дитячо-юнацьких спортивних
шкіл;
   кошти, передбачені на утримання санаторіїв-профілакторіїв,
перераховуються на їхні поточні рахунки.
   Порядок оплати витрат на інші заходи, що здійснюються за
рахунок коштів Фонду, встановлюється правлінням Фонду соціального
страхування України.
   52. Кошти Фонду можуть перераховуватись з поточних рахунків
виконавчих дирекцій Фонду, його відділень, галузевих  органів
профспілок на  поточні  рахунки  профспілкових  органів  по
профспілковому бюджету лише в межах встановлених асигнувань на
такі цілі:
   фінансування (дотація)  дитячих   оздоровчих   таборів,
студентських оздоровчо-спортивних   таборів   і  позашкільне
обслуговування;
   організаційно-адміністративні та  господарські витрати по
соціальному страхуванню;
   підготовку кадрів;
   інші цільові програми з питань соціального страхування.
   53. Профспілковим  органам забороняється запозичати кошти
Фонду на профспілкові потреби.
 
       VIII. Облік та звітність по коштах Фонду
         соціального страхування України
 
   54. Підприємства зобов'язані вести облік розрахунків  по
коштах страхових внесків та інших надходжень Фонду з профспілковим
органом, органом  Фонду,  в  якому  вони  зареєстровані  як
страхувальники.
   При цьому накопичуються відомості про: суми  нарахованих
внесків та інших платежів за їх видами; суми виконаних витрат за
їх видами;  кількісні  показники  -  число  днів  тимчасової
непрацездатності, в тому числі по трудових каліцтвах і професійних
захворюваннях, по загальних захворюваннях, по догляду за хворими,
по вагітності  і  пологах, кількість виплаченої допомоги при
народженні дитини,   на   поховання,   кількість   путівок
на санаторно-курортне лікування та відпочинок працівників і членів
їхніх сімей, придбаних профспілковим комітетом чи страхувальником
за рахунок коштів Фонду.
   55. Підприємства, що здійснюють свою виробничу діяльність з
метою одержання прибутку, відображають розрахунки по відрахуваннях
на соціальне страхування з профспілковими органами та органами
Фонду на субрахунку 1 "Розрахунки по соціальному страхуванню"
рахунку 69 "Розрахунки по страхуванню".
   По кредиту субрахунку 1 відображаються суми:
   нарахованих страхових внесків у кореспонденції з дебетом
рахунків, на яких відображаються нарахування заробітної плати,
премій і винагород;
   пені, штрафів, неприйнятих до заліку витрат по соціальному
страхуванню та інших фінансових санкцій за порушення платіжної
дисципліни в кореспонденції з дебетом рахунків 72 "Розрахунки по
відшкодуванню матеріальної шкоди" - у частині, не прийнятій до
заліку з вини службових осіб, та 81 "Використання прибутку" - в
сумі, неприйнятій до заліку, щодо якої вина осіб не встановлена;
   одержаної від  працівників сплати за путівки, видані за
рахунок   коштів   Фонду,   у  кореспонденції  з дебетом
рахунку 50 "Каса";
   одержані від профспілкового органу чи органу Фонду у випадках
перевищення витрат над сумою відрахувань, в кореспонденції з
дебетом рахунку 51 "Розрахунковий рахунок".
   По дебету  субрахунку 1 рахунку 69 ведеться облік сум,
перерахованих з розрахункового рахунку на  сплату  проведених
відрахувань, а також сум, які відповідно до діючих положень
виплачуються за рахунок коштів Фонду, різних видів допомоги, яка
надається працюючим  (в кореспонденції з кредитом рахунку 70
"Розрахунки по оплаті праці").
   Суми нарахованої допомоги та інші витрати, проведені за
рахунок  відрахувань на соціальне страхування, відносяться з
кредиту субрахунку 1 рахунку 70 в дебет субрахунку 1 рахунку 69.
   56. Установи та організації, що знаходяться на держбюджеті,
відображають розрахунки по відрахуваннях на соціальне страхування
з профспілковими органами та органами Фонду на субрахунку 171
"Розрахунки по соціальному страхуванню".
   По кредиту субрахунку 171 записуються суми:
   нарахованих страхових внесків;
   які надійшли від профспілкового органу чи органу Фонду на
погашення заборгованості;
   одержані від працівників за сплату вартості путівок, виданих
за рахунок  коштів  Фонду  соціального  страхування, та інші
надходження;
   пені, штрафів, неприйнятих  до заліку витрат по соціальному
страхуванню та інших фінансових санкцій за порушення платіжної
дисципліни в кореспонденції з дебетом рахунків 170 "Розрахунки по
недостачах" - у частині, неприйнятій до заліку з вини окремих
осіб, та 410 "Прибуток та збитки" - у сумі, неприйнятій до
заліку, щодо якої вина осіб не встановлена.
   По дебету субрахунку 171 записуються суми:
   виплаченої працівникам допомоги за рахунок коштів Фонду;
   інших виплат за рахунок коштів Фонду;
   внесків та  інших  платежів,  перерахованих  відповідному
профспілковому органу або органу Фонду.
   57. Підприємства щоквартально складають у двох примірниках
розрахункові відомості по коштах Фонду із зазначеними в них сумами
нарахованих і сплачених страхових внесків та інших надходжень, а
також сумами, витраченими на допомогу, оздоровлення працівників і
членів їхніх сімей та інші заходи, фінансування яких проводиться
за рахунок коштів Фонду.
   Розрахункові відомості підписуються керівником і головним
бухгалтером підприємства.
   58. Один  примірник  розрахункової  відомості не пізніше
12 числа наступного за звітним періодом місяця подається за
місцем  реєстрації  страхувальника,  другий -  залишається в
бухгалтерії страхувальника.
   Розрахункову відомість за кожну групу працівників, котрі
одержують заробітну плату в сільській і селищній Раді народних
депутатів, бухгалтерії сільських Рад подають не пізніше 7 числа
наступного за  звітним  періодом  місяця  до  централізованих
бухгалтерій районних відділів: народної освіти, культури, охорони
здоров'я і райвиконкому Ради народних депутатів, які складають
зведені відомості і надсилають їх відповідно галузевим комітетам
профспілок або відділенням Фонду не пізніше 12 числа наступного за
звітним періодом місяця.
   При відсутності  галузевих  централізованих  бухгалтерій
зазначені зведені  відомості  по  кожній  галузі  складають
централізовані бухгалтерії райвиконкомів.  Ці  відомості  вони
надсилають галузевим комітетам профспілок (відділенням Фонду) не
пізніше 12 числа наступного за звітним періодом місяця.
   Профспілковий орган, відділення Фонду можуть у виняткових
випадках встановлювати для окремих організацій більш пізні строки
подання розрахункових  відомостей,  але  не  пізніше  строку,
встановленого для виплати заробітної плати за другу половину
місяця.
   59. Галузеві органи профспілок, які мають бюджети, виконавчі
дирекції Фонду соціального страхування України та його відділень
ведуть облік бюджету Фонду щодо плану рахунків бухгалтерського
обліку коштів соціального страхування.
   Відповідальність і контроль за  веденням  бухгалтерського
обліку і складанням звітів покладається на головних бухгалтерів
галузевих органів профспілок, виконавчих дирекцій Фонду, його
відділень.
   60. Фінансові звіти  про  виконання  бюджету соціального
страхування складаються за встановленою формою. Звіти подаються:
   галузевими комітетами Автономної Республіки Крим, обласними
(міськими), дорожніми,  територіальними  комітетами або іншими
регіональними органами  галузевих   профспілок   відповідним
відділенням Фонду,  а  також своїм галузевим республіканським
комітетам (радам) профспілок щоквартально в установлені  цими
органами строки;
   відділеннями Фонду, галузевими республіканськими комітетами
(радами) профспілок, які мають бюджети, щоквартально в установлені
їм строки виконавчій дирекції Фонду  соціального  страхування
України.
 
      IX. Контроль за сплатою платежів до Фонду і
        витрачанням його коштів, відповідальність
           платників і службових осіб
 
   61. Контроль за своєчасним і повним надходженням страхових
внесків та інших платежів, а також правильністю витрачання коштів
Фонду соціального страхування України здійснюють страхувальники,
профспілкові органи, органи Фонду соціального страхування України,
ревізійні комісії профспілкових організацій.
   62. Контроль на підприємствах здійснюється шляхом перевірки
бухгалтерських документів про нараховану заробітну плату та інші
виплати, на які нараховуються страхові внески, платіжних доручень
на перерахування сум страхових внесків та інших платежів на
відповідний рахунок Фонду, касових документів про сплату часткової
(повної) вартості путівок на лікування та відпочинок, виданих за
рахунок коштів соціального страхування, видаткових документів на
проведені виплати і перерахування, актів про нещасні випадки,
пов'язані з  виробництвом, відповідності фінансових звітів по
коштах соціального страхування балансовим рахункам "Розрахунки по
соціальному страхуванню".
   Перевірці підлягають документи за поточний період року і за
попередній календарний рік.
   За більш ранні періоди перевірка документів проводиться при
виявленні порушень встановленого порядку, зловживань у витрачанні
коштів чи приховуванні сум виплат, на які належало нараховувати
страхові внески.
   63. Власник або  уповноважений  ним  орган  підприємства
зобов'язаний безперешкодно подавати посадовим чи уповноваженим
особам профспілкових органів,  Фонду  соціального  страхування
України та ревізійним комісіям профспілкових організацій, які
проводять перевірку, потрібні документи,  а  також  необхідні
відомості і виділяти для участі в перевірці свого представника.
   64. Після перевірки складається акт у трьох примірниках,
перший з яких залишається в органі, який проводив перевірку,
другий передається  власнику  або  уповноваженому   органу
підприємства, третій  - відповідному органу, де страхувальник
перебуває на обліку.
   У акті зазначається: за який період проведено перевірку, які
виявлено порушення в нарахуванні і сплаті страхових внесків,
обчисленні і  виплаті  допомоги;  зазначається сума додатково
нарахованих внесків, пені (нарахування пені проводиться за умови
відсутності дебетового сальдо) і суми витрат, які не можуть бути
прийнятими до заліку в рахунок страхових внесків чи належать
виплаті застрахованим додатково. Акт підписується особами, які
проводили перевірку,  власником  або  уповноваженим  органом
(керівником, головним бухгалтером) підприємства.
   При наявності заперечень чи зауважень з боку підприємства
його керівник  та  головний  бухгалтер  підписують  акт  із
зауваженнями, що подаються органу, який проводив перевірку, у
письмовій формі.
   Зауваження до акта розглядаються відповідно  до  чинного
закондавства вищестоящим органом Фонду.
   65. Суми додатково нарахованих по  матеріалах  перевірки
платежів у випадку їх несплати в установлений строк стягуються
установами банку з підприємств, профспілкових органів, відділень
Фонду у безспірному порядку, встановленому для стягнення недоїмки
по платежах до Фонду, на підставі розпорядження  та  платіжного
доручення, підготовленого відповідним органом Фонду.
   66. Витрати з коштів соціального страхування, які проведено з
порушенням чинного законодавства і заподіяли Фонду збитки, не
приймаються до заліку в рахунок внесків і відносяться за рахунок
підприємства.
   У разі подання страхувальником розрахункової відомості  із
запізненням проти установленого строку, більш ніж на 10 днів,
профспілкові органи або відділення Фонду мають право не приймати
до заліку в рахунок страхових внесків середньомісячну суму витрат,
включених до цієї розрахункової відомості.
   Не приймаються до заліку в рахунок страхових внесків і
відносяться за рахунок організації витрати, якщо вони включені до
розрахункової відомості не за той квартал, в якому відповідні
документи було передано адміністрації для оплати.
   67. Суми донарахованих обов'язкових платежів і фінансових
санкцій, передбачених цією Iнструкцією, сплачуються до бюджету
Фонду підприємствами, профспілковими органами, відділеннями Фонду
у десятиденний термін з дня складання акта ревізії чи перевірки, а
громадянами-підприємцями, які використовують найману працю, - у
п'ятнадцятиденний термін  з  дня  прийняття  органом  Фонду
відповідного рішення.
   68. Службові особи підприємств, профспілкових  органів та
органів Фонду, винні в порушенні закондавства про реєстрацію
страхувальників, внесення платежів до Фонду, ведення та подання
звітності, витрачання коштів, несуть, в залежності від обставин
справи, дисциплінарну, матеріальну, адміністративну чи кримінальну
відповідальність відповідно до чинного законодавства.
   69. Органи Фонду соціального страхування України надсилають
матеріали, що підтверджують факти порушення, залежно від обставин
справи, до органів прокуратури, суду або до іншого органу, якому
надається право приймати рішення про притягнення до матеріальної,
дисциплінарної, адміністративної і кримінальної відповідальності.
   70. У випадках затримки зарахування грошових надходжень на
рахунок органу Фонду з вини обслуговучюого банку одержувач коштів
відповідно до Постанови Верховної Ради України від 24 грудня 1993
року N 3811-12 "Про відповідальність за несвоєчасне виконання
грошових зобов'язань" отримує від банку пеню в розмірі 0,5
відсотка за кожний день прострочки, якщо більший розмір пені не
передбачено угодою сторін.
 
      X. Порядок розгляду скарг по платежах Фонду
   71. Усі спори між страхувальниками і профспілковими органами
чи органами Фонду з питань нарахування страхових внесків і пені,
стягнення недоїмки і неприйняття до заліку витрат в рахунок
страхових внесків вирішуються відповідними органами Фонду згідно з
цією Iнструкцією або в судовому порядку відповідно до чинного
законодавства.
   72. Дії органів Фонду щодо нарахування та стягнення страхових
внесків, пені, неприйнятих до заліку витрат, інших обов'язкових
платежів, що стосуються окремих страхувальників, профспілкових
органів можуть  бути  оскарженими  ними  в  установленому
законодавством України порядку.
   Подання скарги не припиняє виконання стягнення, якщо інше не
передбачено законодавством.
 
 
                        Додаток N 1
                   до Iнструкції  про порядок
                   надходження,  обліку  та
                   витрачання  коштів  Фонду
                   соціального   страхування
                   України
 
        Відомості, необхідні для реєстрації
 
1. _______________________________________________________________
  (повна назва підприємства, установи, організації, для осіб, які
  наймають окремих громадян за договорами, прізвище, ім'я та
  по батькові)
2. Скорочена назва _______________________________________________
3. Район ___________________ Адреса ______________________________
  ___________________________________ Телефон ___________________
4. Розрахунковий (поточний) рахунок N ____________________________
  ___________________________ банку _____________________________
  _______________________________________________________________
  (для  осіб,  які  наймають  окремих громадян за трудовими
  договорами, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
5. В чиєму підпорядкуванні знаходиться підприємство, установа,
  організація, які  реєструються  (для   кооперативів   -
  рай/міськ/виконком Ради народних депутатів, що зареєстрував
  Статут) _______________________________________________________
6. Встановлені строки виплати заробітної плати:
  за першу половину місяця ____________________ за другу половину
  місяця ____________________
 
 Керівник              Головний бухгалтер
 "___"___________ 199__ р.      "___"___________ 199__ р.
(Для  осіб,  які  наймають  окремих  громадян за трудовими
договорами, - підпис наймача).
 
 
                        Додаток N 2
                   до Iнструкції  про порядок
                   надходження,  обліку  та
                   витрачання  коштів  Фонду
                   соціального   страхування
                   України
 
       Повідомлення страхувальнику про розмір
        і строки сплати страхових внесків
 
1. Кому __________________________________________________________
2. Адреса ________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
     (назва органу, в якому зареєстрований страхувальник)
  повідомляє, що Ваш реєстраційний номер, як страхувальника,
  N ____, який  необхідно  вказувати у всіх  документах, що
  подаються Вами щодо розрахунків по коштах Фонду соціального
  страхування України.
4. Внески до Фонду соціального страхування України перераховуються
  в розмірі __________________________________________ на рахунок
  N _____________________________________________________________
5. Строки перерахування внесків та інших платежів:
  а) за першу половину поточного місяця _____ числа кожного
   місяця;
  б) за кожний місяць, що закінчився, для остаточного розрахунку
   не пізніше _____ числа наступного місяця.
6. Строк  подання  розрахункових  відомостей по коштах Фонду
  соціального страхування України _______________________________
  _______________________________________________________________
 
 Голова (керівник)
 Головний бухгалтер
 "____"___________ 199___ р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка