Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок погодження з Держкомтелерадіо кадрових питань

   ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.12.2007 N 446
 
 
           Про порядок погодження
        з Держкомтелерадіо кадрових питань
 
 
   З метою вироблення єдиного підходу до вирішення кадрових
питань щодо посад, призначення та звільнення з яких здійснюється
за погодженням з Держкомтелерадіо, та на підставі Положення про
Державний  комітет  телебачення  та  радіомовлення  України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007
року N 897 ( 897-2007-п ), з урахуванням постанови Кабінету
Міністрів України від 25.07.2007 р. N 954 ( 954-2007-п ) "Про
затвердження Типового положення про управління у справах преси та
інформації обласної, Севастопольської міської, управління преси та
інформації Київської   міської   державної   адміністрації",
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок кадрових погоджень щодо кандидатур на
посади начальників, заступників начальників і начальників відділів
управлінь у справах преси та інформації обласної, Севастопольської
міської, управління преси та  інформації  Київської  міської
державної адміністрації, а також щодо заступників керівників і
головних бухгалтерів підприємств, установ та організацій, що
входять до сфери управління Держкомтелерадіо (додається).
 
   2. Керівникам  підприємств,  установ та організацій, які
належать до сфери управління Держкомтелерадіо, та керівникам його
структурних підрозділів забезпечити неухильне дотримання Порядку,
затвердженого цим наказом.
 
   3. Директору  адміністративно-господарського  департаменту
(Шапкіну С.Б.) довести цей наказ до:
   - обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій;
   - управлінь у справах преси та інформації обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій (окремо);
   - підвідомчих підприємств, установ, організацій (за списком).
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова Комітету                     Е.Прутнік
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Голови
                   Держкомтелерадіо
                   28.12.2007 N 446
 
 
               ПОРЯДОК
      кадрових погоджень щодо кандидатур на посади
    начальників, заступників начальників і начальників
     відділів управлінь у справах преси та інформації
     обласної, Севастопольської міської, управління
     преси та інформації Київської міської державної
       адміністрації, а також щодо заступників
        керівників і головних бухгалтерів
        підприємств, установ та організацій,
         що входять до сфери управління
             Держкомтелерадіо
 
 
   1. Порядок кадрових погоджень щодо кандидатур на посади
начальників,  заступників  начальників і начальників відділів
управлінь у справах преси та інформації обласної, Севастопольської
міської,  управління  преси  та інформації Київської міської
державної адміністрації (далі - Управління), а  також  щодо
заступників керівників і головних бухгалтерів підприємств, установ
та організацій (далі - Підприємства), що входять до  сфери
управління Держкомтелерадіо (далі - Порядок) розроблено відповідно
до Положення про Державний комітет телебачення та радіомовлення
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
11 липня 2007 року N 897 ( 897-2007-п ), Типового положення про
управління  у  справах  преси  та  інформації  обласної,
Севастопольської міської, управління преси та інформації Київської
міської державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 25 липня 2007 року N 954 ( 954-2007-п ), та
з урахуванням контрактів керівників і статутів Підприємств.
 
   2. Порядок  визначає  наступні  процедури погоджень, які
здійснює Держкомтелерадіо:
   - погодження призначення кандидатур на посади начальників,
заступників начальників і начальників відділів Управлінь, а також
призначення та звільнення заступників керівників Підприємств і їх
головних бухгалтерів (далі - претенденти);
   - погодження технічних завдань для здійснення керівниками
Підприємств закордонних відряджень та надання їм відпусток.
 
   3. Письмове подання для погодження претендентів на посади
начальників Управлінь подаються до Держкомтелерадіо керівником
відповідної  обласної  державної  адміністрації;  на  посади
заступників  начальників  і начальників відділів Управлінь -
начальниками відповідних Управлінь, а на посади  заступників
керівників та головних бухгалтерів Підприємств - керівниками
відповідних Підприємств.
   Якщо статутом   Підприємства   передбачено   погодження
Держкомтелерадіо призначення та звільнення претендентів на інші
посади, то таке погодження здійснюється згідно з цим Порядком.
 
   4. До подання щодо призначення на посаду додаються такі
документи:
   заява претендента на зайняття посади, завізована відповідним
керівником;
   дві фотокартки розміром 4 х 6 сантиметрів;
   автобіографія претендента;
   копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання,
підвищення кваліфікації, засвідчені нотаріусом  або  кадровою
службою організації - ініціатора подання;
   копія першої та другої сторінок паспорта, засвідчена кадровою
службою - ініціатора подання;
   копія військового квитка (для військовозобов'язаних);
   копія трудової  книжки,  засвідчена  кадровою  службою -
ініціатора подання;
   особовий листок по обліку кадрів;
   біографічна довідка за зразком згідно з додатком 1.
   Якщо матеріали оформлені з порушенням встановлених вимог,
відділ кадрової роботи та державної служби повертає їх у триденний
строк після надходження на доопрацювання.
 
   5. Протягом 3-х днів від дня надходження зазначених у п. 4
цього Порядку документів (у разі виникнення потреби у проведенні
додаткового вивчення - у двотижневий строк) відділ кадрової роботи
та державної служби передає подання для попереднього розгляду
структурним підрозділам, а саме:
   на посади начальника, заступника начальника та начальника
відділу  Управління  -  департаментом інформаційної політики,
департаментом видавничої справи та преси;
   на посади  заступників керівників Підприємств - відділом
координації діяльності державних підприємств і організацій та
управління  державними  корпоративними  правами, департаментом
телебачення і радіомовлення або департаментом видавничої справи та
преси в залежності від їх компетенції та функціонального напряму
діяльності Підприємства;
   на посади  головних  бухгалтерів  - фінансово-економічним
департаментом та відділом контрольно-ревізійної роботи.
   Після попереднього  розгляду, що не може тривати більше
5 робочих днів, подання та письмові висновки про підтримку або
відмову у підтримці кандидатури претендента відповідні підрозділи
передають відділу кадрової роботи та державної служби для внесення
відповідному  заступнику  Голови  Держкомтелерадіо  згідно  з
розподілом функціональних повноважень та Голові Держкомтелерадіо.
 
   6. Заступник  Голови  та/або  Голова  Держкомтелерадіо
розглядають подані матеріали та, в разі необхідності, проводять
співбесіди з претендентами.
   Співбесіда з претендентом на відповідну посаду проводиться з
метою  з'ясування  досвіду,  рівня  фахової  підготовки,
організаторських  здібностей,  відповідності  посаді,  на яку
рекомендується особа тощо.
   Висновки про результати розгляду документів та проведення
співбесіди заносяться до картки погодження, що оформляється за
зразком згідно з додатком 2.
 
   7. Після прийняття рішення про погодження (непогодження)
кандидатури претендента матеріали з висновками передаються до
відділу  кадрової  роботи  та  державної служби, який готує
повідомлення  про  прийняте  рішення  за  підписом  Голови
Держкомтелерадіо або заступника Голови Держкомтелерадіо відповідно
до розподілу функціональних повноважень за зразком згідно з
додатком 3.
 
   8. Матеріали,  що  подавалися для погодження кандидатури
претендента, зберігаються у відділі кадрової роботи та державної
служби.
 
   9. Заяву про погодження часу і порядку використання щорічної
відпустки  керівник  Підприємства  подає  на  ім'я  Голови
Держкомтелерадіо за зразком згідно з додатком 4.
   Заяву розглядають відділ координації діяльності державних
підприємств і організацій та управління державними корпоративними
правами, департамент телебачення і радіомовлення або департамент
видавничої справи та преси в залежності від їх компетенції та
функціонального напряму діяльності Підприємства, після чого заява
разом  з  пропозиціями  зазначених підрозділів вноситься для
прийняття рішення заступнику Голови Держкомтелерадіо відповідно до
розподілу функціональних повноважень.
   Про прийняте рішення у триденний термін після його прийняття
відділ кадрової роботи та державної служби інформує керівника
Підприємства шляхом надсилання копії погодженої (непогодженої)
заяви.
 
   10. Письмове подання про погодження технічного завдання для
здійснення керівником  Підприємства  закордонного  відрядження
вноситься ним до Держкомтелерадіо у місячний термін до початку
оформлення відповідних документів.
   Лист щодо погодження (непогодження) за підписом заступника
Голови Держкомтелерадіо відповідно до розподілу функціональних
повноважень надсилається керівнику Підприємства у триденний термін
після прийняття відповідного рішення.
   Керівник Підприємства  видає  наказ  про своє закордонне
відрядження за наявності письмового погодження Держкомтелерадіо
його  технічного  завдання,  а  реквізити  листа-погодження
зазначаються у наказі про відрядження як підстава.
 
 Начальник юридичного управління           О.Шатковський
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку кадрових
                   погоджень щодо кандидатур
                   на посади начальників,
                   заступників начальників
                   і начальників відділів
                   управлінь у справах преси
                   та інформації обласної,
                   Севастопольської міської,
                   управління преси
                   та інформації Київської
                   міської державної
                   адміністрації,
                   а також щодо заступників
                   керівників і головних
                   бухгалтерів підприємств,
                   установ та організацій,
                   що входять до сфери
                   управління Держкомтелерадіо
 
 
            БIОГРАФIЧНА ДОВIДКА
       ________________________________________
        (посада, прізвище та ініціали особи,
          на яку вноситься подання)
 
 
 Подається на       _____________________________________
 
 Громадянство       _____________________________________
 
 Число, місяць і рік   _____________________________________
 народження
 
 Місце народження     _____________________________________
 
 Освіта          _____________________________________
 
 Науковий ступінь, вчене _____________________________________
 звання
 
 Нагороди, почесні звання _____________________________________
 
 Загальний стаж роботи  _____________________________________
 
 Трудова діяльність    _____________________________________
 (терміни, місце роботи,
 посади)
 
 __________________________ М.П. __________ ____________________
   (Посада керівника       (Підпис) (Iніціали, прізвище)
   ОДА/Підприємства)
 
 ___ _______________ ____
     (дата)
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку кадрових
                   погоджень щодо кандидатур
                   на посади начальників,
                   заступників начальників
                   і начальників відділів
                   управлінь у справах преси
                   та інформації обласної,
                   Севастопольської міської,
                   управління преси
                   та інформації Київської
                   міської державної
                   адміністрації,
                   а також щодо заступників
                   керівників і головних
                   бухгалтерів підприємств,
                   установ та організацій,
                   що входять до сфери
                   управління Держкомтелерадіо
 
 
   ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДIОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
 
               КАРТКА
            погодження на посаду
 
 
   (зберігається у відділі кадрової роботи та державної служби)
 
 Подання _________________________________________________________
     (посада, прізвище та ініціали особи, що вносить подання,
 
__________________________________________________________________
       із зазначенням номера і дати реєстрації)
 
 Прізвище, ім'я, по батькові претендента _________________________
 
 На яку посаду рекомендується ____________________________________
 
 Місце роботи та посада, яку займає на даний час (з якого року)
__________________________________________________________________
 
 Кандидат додатково рекомендується _______________________________
 
 Висновки  про результати розгляду документів та за результатами
співбесіди (в разі проведення)
__________________________________________________________________
 
 ___ _____________   ______________ Голова (заступник Голови)
    200_ р.      (підпис)     Держкомтелерадіо
 
 Результати розгляду подання щодо погодження кандидатури для
призначення на посаду (заповнюється у відділі кадрової роботи та
державної служби)
__________________________________________________________________
 
                     _________________________
                     (підпис посадової особи)
 
 
                   Додаток 3
                   до Порядку кадрових
                   погоджень щодо кандидатур
                   на посади начальників,
                   заступників начальників
                   і начальників відділів
                   управлінь у справах преси
                   та інформації обласної,
                   Севастопольської міської,
                   управління преси
                   та інформації Київської
                   міської державної
                   адміністрації,
                   а також щодо заступників
                   керівників і головних
                   бухгалтерів підприємств,
                   установ та організацій,
                   що входять до сфери
                   управління Держкомтелерадіо
 
 
   Повідомляємо, що  в  Державному  комітеті телебачення та
радіомовлення України    розглянуто    Ваше    подання
від ___ ______________ 200_ р. N ___ і погоджено (не погоджено)
призначення (звільнення) ______________________________________ на
              (прізвище, ім'я та по батькові)
 
посаду (з посади) _________________________.
           (назва посади)
 
 ________________________ ____________  ________________________
     (посада)      (підпис)    (ім'я та прізвище)
 
 
                   Додаток 4
                   до Порядку кадрових
                   погоджень щодо кандидатур
                   на посади начальників,
                   заступників начальників
                   і начальників відділів
                   управлінь у справах преси
                   та інформації обласної,
                   Севастопольської міської,
                   управління преси
                   та інформації Київської
                   міської державної
                   адміністрації,
                   а також щодо заступників
                   керівників і головних
                   бухгалтерів підприємств,
                   установ та організацій,
                   що входять до сфери
                   управління Держкомтелерадіо
 
                   Голові Державного комітету
                   телебачення та радіомовлення
 
 
               ЗАЯВА
 
   Прошу надати мені щорічну відпустку з ___ по ___ строком
на ___ календарних днів. На період відпустки обов'язки директора
виконуватиме   _______________________________________________.
            (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 
 _____________________  _______________ ________________________
    (посада)       (підпис)     (ім'я та прізвище)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка