Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Програму припинення в Україні виробництва та використання озоноруйнуючих речовин

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 17 жовтня 1996 р. N 1274
                Київ
 
        Про Програму припинення в Україні
      виробництва та використання озоноруйнуючих
               речовин
 
 
   З метою забезпечення виконання вимог Монреальського протоколу
(1987 р.) щодо речовин, які руйнують озоновий шар ( 995_215 ),
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Програму  припинення в Україні виробництва та
використання озоноруйнуючих речовин (додається).
 
 
   Прем'єр-міністр України          П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Iнд.33
 
                  ЗАТВЕРДЖЕНО
            постановою Кабінету Міністрів України
              від 17 жовтня 1996 р. N 1274
 
               Програма
     припинення в Україні виробництва та використання
           озоноруйнуючих речовин
 
      1. Необхідність та мета розроблення Програми
 
   Речовини, які  руйнують  озоновий  шар,  в  Україні
використовуються майже в усіх галузях господарського комплексу.
Озоноруйнуючі речовини (далі - ОРР), які регулюються Монреальським
протоколом, в Україні не виробляються, а повністю завозяться
ззовні.
   З 1991 по 1995 роки використання ОРР на підприємствах країни
зменшилося з 7060 тонн до 2100 тонн (таблиця 1).
   Нинішній низький рівень використання аерозолей, зменшення
виробництва  холодильного  обладнання  зумовлений  перебудовою
національної економіки. За орієнтовним прогнозом, використання ОРР
для потреб виробництва та аерозолей у 1998 році досягне рівня 1992
року.
                             Таблиця 1
        Обсяги використання ОРР в Україні
           (1990-1995 роки) (тонн)
 
         1990   1991   1992   1993   1994  1995
 Холодоагенти  4961   4769   2632   1439  1397,8   880
 Піноутворювачі  22    22        1,3  359,6   117
 Аерозолі    1695   1755   360   332   591   453
 Розчинники    475   475   331   87,5  452,4   650
 Вогнегасники   40    40    3    0    0    0
 Всього     7193   7061   3862  1859,5  2810,1  2110
 
   У вересні  1987  р.  урядами  заінтересованих країн був
підписаний Монреальський протокол щодо речовин, які руйнують
озоновий шар (далі - Монреальський протокол). Україна підписала
Монреальський протокол 18 лютого  1988  р.,  Верховна  Рада
ратифікувала його 20 вересня 1988 року. Ним визначено перелік
речовин, які руйнують озоновий шар, та  заходи  поступового
зменшення їх виробництва та використання.
   У червні  1990  р.  в Лондоні на другій нараді Сторін
Монреальського протоколу Україна підписала поправки до нього (далі
- Лондонські поправки), тим самим підтверджуючи свої наміри вжити
необхідних заходів для захисту озонового шару шляхом припинення
виробництва та використання озоноруйнуючих речовин. Ці поправки
досі не ратифіковано.
   Згідно з Лондонськими поправками до Монреальського протоколу
визначено перелік ОРР, поетапне виробництво та використання яких
припиняється до 2000 року.
   У листопаді 1992 р. були прийняті Копенгагенські поправки до
Монреальського  протоколу,  згідно  з якими країни, що його
ратифікували, зобов'язані до 1 січня 1996 р. припинити виробництво
та використання хлорфторвуглеводнів (далі - ХФВ), тетрахлорметану
(далі - ТХМ), метилхлороформу (далі - МХФ) та галонів.
   З огляду на це та з урахуванням економічного становища
України Сьомою Конференцією Сторін Монреальського протоколу в
грудні  1995  р.  рекомендовано надати Україні допомогу для
реалізації програми припинення використання ОРР за умови, що вона
доведе  свою  спроможність  виконати зобов'язання у терміни,
визначені Лондонськими поправками до Монреальського протоколу.
   Міжнародними незалежними  експертами  розроблено  проекти
конверсії  підприємств  України,  що  використовують  ОРР.
Передбачається, що проекти фінансуватимуться за рахунок коштів
Глобального екологічного фонду (далі - ГЕФ). Орієнтовна сума
гранту становить близько 26,5 млн. доларів США. Необхідною умовою
отримання цього гранту є:
   розроблення та  затвердження  Кабінетом Міністрів України
Програми припинення в Україні  виробництва  та  використання
озоноруйнуючих речовин (далі - Програма);
   створення Озонової  служби,  що  здійснюватиме  функції
секретаріату  Міжвідомчої  координаційної  комісії  з  питань
організації виконання вимог Монреальського протоколу (далі - МКК)
та оперативного контролю за виконанням заходів, пов'язаних із
використанням озонобезпечних речовин (далі - ОБР) зазначеними у
додатку підприємствами;
   запровадження ліцензування на імпорт та експорт ОРР  та
обладнання, що їх містить;
   ратифікація Лондонських поправок до Монреальського протоколу.
   Враховуючи світовий  досвід  переходу  до  використання
альтернативних озоноруйнуючим речовин, Програма передбачає:
   перехід від використання ХФВ-12 до ГФВ-134а, ГФВ-404 та
холодоагентів вуглеводневого ряду: ізобутану та пропану;
   припинення використання  розчинників та миючих засобів -
ХФВ-113, МХФ та ТХМ;
   перехід до використання в аерозольній промисловості суміші
вуглеводнів - пропану та бутану;
   заміна для потреб поліуретанової теплоізоляції запінювача
ХФВ-11 на циклопентан;
   використання озонобезпечних  систем  та  вогнегасників  в
установках   автоматичного   пожежогасіння   на   об'єктах
паливно-енергетичного  комплексу,  космічної  галузі, авіації,
морського та річкового флоту.
   Для успішної реалізації Програми та стабільного забезпечення
потреб України у вуглеводневих замінниках ОРР на Гніденцівському
газопереробному  заводі  АТ  "Укрнафта"  організовуватиметься
виробництво вуглеводневих пропелентів та холодоагентів обсягом 2
тис. тонн на рік.
 
   2. Механізм реалізації Програми та очікувані результати
 
   З метою координації дій міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, а також підприємств,  установ  та
організацій, спрямованих на виконання Програми, створено МКК, до
складу якої входять робочі групи з проведення експертизи окремих
проектів  і  розробок,  пов'язаних  з  холодильною технікою,
аерозолями, розчинниками.
   Фінансування робіт (у прогнозних обсягах) здійснюватиметься
за рахунок:
 фонду ГЕФ            - 26,436 млн. доларів;
 держбюджету (в межах
 лімітів, виділених
 відповідним міністерствам
 та іншим центральним
 органам виконавчої
 влади)              - 5,53 млн. гривень;
 власних фондів підприємств    - 16,142 млн. гривень;
 кредиту             - 33,812 млн. гривень.
 
   Відповідальним виконавцем   проектів   Програми,   які
фінансуватимуться ГЕФ, буде Всесвітній банк, з яким Кабінет
Міністрів України укладе відповідну угоду.
   Здійснення організаційної та технічної роботи покладається на
МКК та представництво Всесвітнього банку в Україні.
   Однією з умов скорочення використання ОРР є забезпечення
ліцензування їх імпорту та експорту.
   Спеціальні ліцензії на імпорт видаватимуться насамперед на
ХФВ-11, ХФВ-12 і ХФВ-113. Загальна кількість ліцензій на імпорт
ОРР поступово скорочуватиметься відповідно до вимог Лондонських
поправок до Монреальського протоколу.
   Для забезпечення успішної реалізації передбачених Програмою
заходів щодо організації обслуговування холодильного обладнання
планується запровадити перенавчання спеціалістів за рахунок ГЕФ.
   Успішна реалізація Програми дасть змогу Україні поступово
припинити використання ОРР до 2000 року (таблиця 2).
 
                             Таблиця 2
 
       Орієнтовні терміни повного припинення
          використання ОРР в Україні
------------------------------------------------------------------
  Озоноруйнуючі речовини   ¦      Терміни
------------------------------------------------------------------
       ХФВ-11          IV квартал 1998 року
    ХФВ-12 (крім сервісу)      II квартал 1999 року
    Суміш ХФВ-11/ХФВ-12       IV квартал 1999 року
       ХФВ-113          II квартал 1999 року
       Галони          IV квартал 1999 року
        ТХМ           IV квартал 1998 року
        МХФ           IV квартал 1999 року
 
 
                    Додаток
              до Програми припинення в Україні
               виробництва та використання
                озоноруйнуючих речовин
 
    Перелік проектів на виконання Програми, терміни їх
           реалізації та вартість
------------------------------------------------------------------
  Назва проекту  ¦Назва підприємства,¦Назва та кіль-¦Назва
           ¦підпорядкованість, ¦кість заміне- ¦альтерна-
           ¦  розташування  ¦ної озоноруй- ¦тивної
           ¦          ¦нуючої речови-¦озонобез-
           ¦          ¦ни, тонн/рік ¦печної
           ¦          ¦       ¦речовини
---------------------+-------------------+--------------+---------
     1      ¦    2     ¦   3    ¦  4
------------------------------------------------------------------
Заміна холодильного Акціонерне товарист-  ХФВ-12   ГФВ-134а
агенту  ХФВ-12  на во "Норд"       183,4
ГФВ-134а у холодиль- Мінмашпрому,
никах та морозильни- м. Донецьк
ках
 
Заміна холодильного Акціонерне товарист-  ХФВ-12   ГФВ-134а
агенту  ХФВ-12  на во "ВО Дніпровський  55,6
ГФВ-134а у холодиль- машинобудівний  за-
никах та морозильни- вод"
ках          Мінмашпрому,
           м. Дніпропетровськ
 
Заміна  ХФВ-12  на Акціонерне товарист-  ХФВ-12   ГФВ-134а
ГФВ-134а в компресо- во "ОМВО Оріон"    127,2
рах для  побутових Мінмашпрому,
холодильників     м.Одеса
 
Заміна  ХФВ-12  на Акціонерне товарист-  ХФВ-12   ГФВ-134а
ГФВ-134а в компресо- во "РЕФМА"      170,0    ГФВ-407
рах для  побутових Мінмашпрому,            ГФВ-408
холодильників     Запорізька область,        тощо
           м. Мелітополь
 
Заміна  ХФВ-12  на Акціонерне товарист-  ХФВ-12    - " -
ГФВ-134а в компресо- во "Харківхолодмаш"  169,2
рах для  побутових Мінмашпрому,
холодильників     м. Харків
 
Заміна  ХФВ-12  на Акціонерне товарист-  ХФВ-12    - " -
ГФВ-134а в компресо- во "Одесхолод"     34,5
рах для  побутових Мінмашпрому,
холодильників     м. Одеса
 
Заміна  ХФВ-12  на НДI "Сатурн"      ХФВ-12   ГФВ-134а
ГФВ-134а в компресо- Мінмашпрому,       4,32   ГФВ-407
рах для  побутових м.Киів               ГФВ-600а
холодильників                       та ін.
 
Заміна  ХФВ-12  на Акціонерне товарист-  ХФВ-12   ГФВ-134а
ГФВ-134а в компресо- во "ОМПО Оріон"     5,76
рах для  побутових Мінмашпрому,
холодильників     м. Київ
 
Розробка та впровад- УкрНДIЕМ "Веста"    ХФВ-12   ГФВ-134а
ження функціонування Мінмашпрому,      717,66
служб сервісу побу- м. Київ
тових, торговельних Одеська державна
і промислових холо- академія холоду
дильників та холо- Міносвіти,
дильних машин     м.Одеса
 
Розробка та  випуск СКТБ з  кріогенної  ХФВ-12   зріджений
азотного обладнання техніки Харківського        азот
для  переробки  та фізико-технічного
транспортування про- інституту  низьких
дуктів        температур  Націо-
           нальної академії на-
           ук, м.Харків
 
Модернізація шахтних Державний НДI   із  ХФВ-12   ГФВ-134а
турбохолодильних   безпеки робіт у гір-  151,5
кондиціонерів     ничій промисловості
           Мінвуглепрому, м.Ма-
           кіївка
 
Розробка та органі- СКТБ з  кріогенної  ХФВ-12   стиснуте
зація  виробництва техніки Харківського  151,5    повітря
шахтних охолоджува- фізико-технічного
чів повітря з вико- інституту  низьких
ристанням  як  хо- температур  Націо-
лодоагента стиснуто- нальної академії на-
го повітря      ук,м.Харків
 
Заміна ХФВ-11   на Акціонерне товарист-  ХФВ-11   цикло-
цикло-пентан    в во "Норд" Мінмашпро-  323     пентан
ППУ-ізоляції  холо- му,  м.  Донецьк
дильників  та  мо-
розильників
 
Заміна ХФВ-11   на Акціонерне товарист-  ХФВ-11    - " -
цикло-пентан    в во  "Васильківський  37
ППУ-ізоляції абсорб- завод холодильників"
ційних холодильників Мінмашпрому, м. Ва-
           сильків
 
Заміна ХФВ-11   на Акціонерне товарист-  ХФВ-11    - " -
цикло-пентан в теп- во "Модуль" Мінпро-  42,7
лоізольованих стіно- му, м. Кам'янець-По-
вих панелях      дільський
 
Заміна ОРР в аерозо- Акціонерне товарист-  ХФВ-11/12  пропан-
лях          во "Сімферопольський  749     бутан
           завод побутової хі-
           мії"    Мінпрому,
           м.Сімферополь
 
Заміна ОРР в аерозо- Акціонерне товарист-  ХФВ-11/12  пропан-
лях          во "Донецький хіміч-  360     бутан
           ний завод" Мінпрому,
           м.Донецьк
 
Заміна ОРР в аерозо- Акціонерне товарист-  ХФВ-11/12  пропан-
лях          во "Сумський завод   20     бутан
           електронних мікрос-
           копів" Мінмашпрому,
           м. Суми
 
Заміна ОРР в аерозо- Акціонерне товарист-  ХФВ-12    пропан-
лях          во "Стома" Держком-   1,2    бутан
           медбіопрому,
           м. Харків
 
Заміна ОРР в аерозо- Товариство з обмеже-  ХФВ-12    пропан-
лях          ною   відповідаль-   2,5    бутан
           ністью "Мікрофарм",
           м. Харків
 
Створення  пілотної Акціонерне товарист-   -     стиснуте
установки для впро- во "Iнститут ВНДI-        повітря,
вадження нових тех- ХIМПРОЕКТ" Мінпрому        азот
нологій виробництва м. Київ               тощо
продукції в  аеро-
зольній упаковці
 
Створення виробницт- Газопереробний завод   -      -
ва пропану, бутану АТ "Укрнафта" Держ-
та ізобутану     нафтогазпрому, Чер-
           нігівська  область
           Прилуцький район с.
           Гнідинці
 
Заміна ОРР в аерозо- Державний  науковий   -     пропан-
лях медичного приз- центр   лікарських        бутан
начення        препаратів Держком-
           медбіопрому,
           м. Харків
 
Впровадження озоно- ВО "Маяк"       ХФВ-113   ГФВ-122,
безпечних розчинни- Мінмашпрому,       20,4    водно-
ків та миючих засо- м. Київ               лужні
бів                            розчини
 
Впровадження озоно- ВО "Радіореле"     ХФВ-113   ГФВ-122,
безпечних розчинни- Мінмашпрому,       20,3    водно-
ків та миючих засо- м. Харків              лужні
бів                            розчини
 
Впровадження озоно- ВО "Лорта"       ХФВ-113   ГФВ-122,
безпечних розчинни- Мінмашпрому,       МКФ    водно-
ків та миючих засо- м. Львів         3,1    лужні
бів                            розчини
 
Впровадження озоно- ВО "Радіоприлад"    ХФВ-113   ГФВ-122,
безпечних розчинни- Мінмашпрому,       МКФ    водно-
ків та миючих засо- м. Запоріжжя       3,3    лужні
бів                            розчини
 
Впровадження озоно- ВО "Весна"       ХФВ-113   ГФВ-122,
безпечних розчинни- Мінмашпрому,       МКФ    водно-
ків та миючих засо- м. Запоріжжя       1,9    лужні
бів                            розчини
 
Впровадження озоно- ВО "Електронмаш"    ХФВ-113   ГФВ-122,
безпечних розчинни- Мінмашпрому,       МКФ    водно-
ків та миючих засо- м. Київ          4,4    лужні
бів                            розчини
 
Впровадження озоно- ВО Завод        ХФВ-113   ГФВ-122,
безпечних розчинни- ім.Петровського     МКФ    водно-
ків та миючих засо- Мінмашпрому,       6,4    лужні
бів          м. Київ               розчини
 
Розробка та органі- СКТБ з  кріогенної  галон-2402  зріджені
зація  виробництва техніки Харківського  галон-1301  гази:
систем об'ємного по- фізико-технічного          азот,
жежогасіння      інституту  низьких        аргон
           температур  Націо-
           нальної академії на-
           ук, м.Харків
 
Розробка та впровад- УкрНДI пожежної без-  галон-1301  ГФВ-116
ження озонобезпечних пеки МВС, м.Київ    галон-2402  ГФВ-218
систем пожежогасіння             галон-1211 фторовані
та пожежо-вибухопо-              350   вуглевод-
передження (Укрнаф-                   ні, аеро-
та,   Укргазпром,                   золь-
Мінтранс, Мінкульту-                   генеруючі
ри,   Аерокосмічне                   речовини
агентство, Міноборо-
ни та тощо)
 
                      продовження таблиці
------------------------------------------------------------------
Термін ¦ Вартість проекту ¦    Джерело фінансування
виконан-¦------------------+--------------------------------------
ня про- ¦млн.  ¦млн.   ¦фонд   ¦ бюджет, ¦фонди  ¦кредит,
екту,  ¦гривень ¦доларів ¦ГЕФ,   ¦ млн.   ¦підприє-¦млн.гри-
роки  ¦    ¦США   ¦млн.   ¦ гривень ¦мства  ¦вень
    ¦    ¦     ¦доларів ¦     ¦млн.гри-¦
    ¦    ¦     ¦США   ¦     ¦вень  ¦
--------+--------+---------+---------+----------+--------+--------
  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9   ¦  10  ¦  11
------------------------------------------------------------------
1996-1997  -   1,756   1,756    -     -    -
1997-1998  -   0,71   0,71     -     -    -
 - " -  26,1  0,954   0,954    0,6    10    15,5
 - " -   -   1,419   1,419    -     -    -
 - " -   -   1,008   1,008    -     -    -
 - " -   -   0,461   0,461    -     -    -
 - " -   -   0,07   0,07     -     -    -
 - " -   -   0,076   0,076    -     -    -
 - " -   -   3,165   3,165    -     -    -
1997-1999  0,2   -     -     0,2    -    -
 - " -   0,5   -     -     0,5    -    -
 - " -   0,35   -     -     0,35    -    -
1997-1998  -   3,95   3,95     -     -    -
 - " -   -   1,128   1,128    -     -    -
 - " -   -   1,129   1,129    -     -    -
 - " -  14,54  2,63   2,63    1,4    1,4   11,74
 - " -   1,14  1,53   1,53    0,4    0,4   0,34
 - " -   3,82   -     -     0,1    0,3   3,42
 - " -   1,5   -     -     0,15    0,2   1,15
 - " -   0,14   -     -     0,03    0,03   0,08
1996-1997  0,512  -     -     0,1    0,13   0,282
1997-1998  1,8   -     -     0,3    0,3   1,2
 - " -   0,2   -     -     0,1     -    0,1
 - " -   0,732 0,375   0,375    -     0,732   -
 - " -   0,111 0,362   0,362    -     0,111   -
 - " -   1,13  0,128   0,128    -     1,13   -
 - " -   0,9   -     -     0,9     -    -
 - " -   0,209 0,256   0,256    -     0,209   -
 - " -   1,5  0,165   0,165    -     1,5    -
 - " -   -   0,121   0,121    -     -    -
 - " -   0,5   -     -     0,5     -    -
 - " -   -   5,0    5,0     -     -    -
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка