Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Національний виставковий центр України

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 31 грудня 1996 р. N 1588
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1801 ( 1801-99-п ) від 30.09.99 )
 
      Про затвердження Положення про Національний
          виставковий центр України
 
 
   На виконання Указу Президента України від 30 жовтня 1996 р.
N 1015 ( 1015/96 ) "Про заходи щодо поліпшення виставкової
діяльності в   Україні"   Кабінет   Міністрів   України
п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Положення  про  Національний виставковий центр
України (додається).
 
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Iнд.31
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 31 грудня 1996 р. N 1588
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Національний виставковий центр України
 
   1. Національний виставковий центр України (далі -  НВЦ)
утворений Указом Президента України від 30 жовтня 1996 р. N 1015
( 1015/96 ) "Про заходи щодо поліпшення виставкової діяльності в
Україні" на базі Національного виставочного центру при Кабінеті
Міністрів України.
 
   2. НВЦ підпорядкований Кабінету Міністрів України  і  є
правонаступником Національного виставочного центру при Кабінеті
Міністрів України.
 
   3. НВЦ - це інформаційно-господарський комплекс, який включає
в  себе  окремі  спеціалізовані  фірми,  управління та інші
відокремлені підрозділи.
 
   НВЦ відповідно до Закону України  "Про  науково-технічну
інформацію"  (  3322-12  )  як складова частина входить до
національної системи науково-технічної інформації, взаємодіє з
іншими установами й організаціями цієї системи, провадить з ними
спільну діяльність.
 
   4. НВЦ є юридичною особою і в своїй діяльності керується
Законом України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), іншими
актами законодавства України та цим Положенням.
 
   5. Основними завданнями НВЦ є:
 
   активне сприяння налагодженню прямих наукових, виробничих і
культурних зв'язків між підприємствами, установами, організаціями
України та зарубіжними партнерами шляхом проведення на договірних
засадах національних,  міжнародних, галузевих та регіональних
виставкових заходів;
 
   розкриття в  експозиціях  конкретних  шляхів  розв'язання
актуальних проблем економічного, науково-технічного і соціального
розвитку України, збереження навколишнього природного середовища і
раціонального  використання  природних  ресурсів,  реалізації
національних та державних науково-технічних програм, найважливіших
міжгалузевих розробок;
 
   надання заінтересованим   підприємствам,   установам  і
організаціям інформації про нові досягнення в галузі науки,
техніки та економіки;
 
   сприяння експорту вітчизняних товарів, виходу підприємств і
організацій на зовнішній ринок;
 
   збереження і розвиток унікального виставкового комплексу, що
має загальнонаціональне значення для здійснення науково-технічних
і культурно-просвітницьких заходів.
 
   6. НВЦ відповідно до покладених на нього завдань:
 
   проводить на договірних засадах у взаємодії з міністерствами,
іншими  центральними та місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями національні, міжнародні, галузеві та регіональні
виставки, ярмарки, торги, конференції, симпозіуми, семінари тощо;
 
   вживає заходів щодо пропаганди шляхів розв'язання проблем
економічного та соціального розвитку України;
 
   укладає договори й контракти про надання послуг в організації
виставок і ярмарків та забезпечує їх виконання, виконує функції
координатора і посередника під час здійснення виставкових заходів;
 
   надає посередницькі  послуги  у налагоджуванні наукових,
виробничих і культурних зв'язків;
 
   створює  довідково-інформаційний  банк  науково-технічних
розробок  та  продукції,  організовує  видання  інформаційних
бюлетенів, рекламних матеріалів, проспектів, буклетів;
 
   забезпечує підприємства, установи, організації та окремих
громадян інформацією про передові науково-технічні досягнення, що
демонструються на вітчизняних і міжнародних виставках, ярмарках;
 
   реалізує за  домовленістю  з підприємствами, установами,
організаціями та  окремими громадянами - учасниками виставок
інформацію  та   експонати   на   аукціонах,   ярмарках,
виставках-продажах;
 
   розробляє та здійснює заходи для ефективного використання
виставкових площ, збільшення кількості видів послуг і поліпшення
їхньої якості;
 
   розробляє в установленому порядку та реалізує генеральний
план реконструкції та розвитку НВЦ з урахуванням міжнародних вимог
до виставкових організацій;
 
   забезпечує надання  учасникам і відвідувачам виставкових
заходів комплексу сервісних послуг;
 
   організовує на території НВЦ культурне дозвілля населення.
 
   7. НВЦ має право:
 
   створювати необхідні  для виконання покладених на нього
завдань спеціалізовані фірми, управління та інші відокремлені
підрозділи, які не мають статусу юридичної особи, а також філії і
представництва, в тому числі за кордоном;
 
   укладати в межах своєї компетенції як в Україні, так і за
кордоном угоди, контракти, договори, інші юридичні акти, пов'язані
з виставковою діяльністю;
 
   брати участь в організації та створенні експозицій, виставок,
ярмарків, що проводяться як в Україні, так і в інших державах;
 
   надавати майно, яке перебуває на його балансі, в тимчасове
користування юридичним та фізичним особам;
 
   одержувати від міністерств, інших центральних та місцевих
органів виконавчої  влади,  органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ  та організацій необхідні для виконання
покладених на нього функцій відомості, документи й матеріали.
 
   8. Відносини НВЦ з вітчизняними та іноземними підприємствами,
установами, організаціями, товариствами й окремими громадянами
здійснюються на основі договорів, угод і регулюються чинним
законодавством України.
 
   9. НВЦ забезпечує своєчасні розрахунки з партнерами щодо
організації міжнародних і вітчизняних виставок та ярмарків, з
банками, постачальниками, підрядними організаціями та замовниками.
 
   10. НВЦ  може  користуватися  в  установленому  порядку
банківським кредитом у валюті України та іноземній валюті.
 
   11. НВЦ в порядку,  передбаченому  законодавством,  може
одержувати іноземну валюту як платежі за послуги.
 
   12. НВЦ  веде  в  установленому  порядку оперативний та
бухгалтерський облік результатів своєї роботи, а також статистичну
звітність і подає її до відповідних організацій.
 
   13. Управління  НВЦ  здійснюється  на  основі  поєднання
єдиноначальності та колегіальності в обговоренні та вирішенні всіх
питань діяльності НВЦ.
 
   14. НВЦ очолює генеральний директор, який призначається на
посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.
 
   15. Генеральний директор НВЦ організовує роботу і несе повну
відповідальність  за  виконання покладених на НВЦ завдань і
обов'язків,  установлює  міру  відповідальності  заступників
генерального директора та інших службових осіб НВЦ за діяльність
окремих підрозділів,  здійснює  оперативне  керівництво  НВЦ,
включаючи вирішення питань, пов'язаних з укладанням контрактів на
організацію та проведення виставок, ярмарків та надання інших
послуг, без довіреності діє від імені НВЦ, представляє його в усіх
установах, організаціях, підприємствах, розпоряджається майном НВЦ
та доходами від господарської діяльності, укладає угоди, договори,
контракти та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває в
банках у встановленому порядку розрахунковий та інші рахунки НВЦ.
 
   Генеральний директор НВЦ затверджує структуру НВЦ, штатний
розпис дирекції НВЦ, фірм, управлінь та інших відокремлених
підрозділів, які входять до складу НВЦ, а також фінансові плани та
кошториси витрат.
 
   Генеральний директор НВЦ у межах своєї компетенції видає
накази відповідно до чинного законодавства, приймає на роботу і
звільняє з  роботи  заступників  генерального директора НВЦ,
керівників фірм, управлінь та інших відокремлених підрозділів,
заохочує їх та накладає на них дисциплінарні стягнення.
 
   16. Фірми, управління та інші відокремлені підрозділи, які
входять  до  складу  НВЦ,  діють на підставі положень, які
затверджуються генеральним директором НВЦ.
 
   17. НВЦ   здійснює   організаційне,   фінансове   та
матеріально-технічне забезпечення роботи Ради з питань виставкової
діяльності в Україні. З цією метою у складі його  апарату
створюється секретаріат зазначеної Ради.
 
   18. Компетенція заступників генерального директора та інших
керівників НВЦ визначається генеральним директором, головного
бухгалтера - чинним законодавством.
 
   19. Майно НВЦ складається з основних фондів та оборотних
коштів, що утворюють його статутний фонд.
 
   20. Державне майно закріплюється за НВЦ на праві оперативного
управління.
 
   21. НВЦ відповідає за своїми зобов'язаннями тим закріпленим
за ним майном, на яке відповідно до законодавства України може
бути звернено стягнення.
 
   22. Фінансування витрат, пов'язаних з виробничо-фінансовою
діяльністю НВЦ, здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань і
власних надходжень від господарської діяльності НВЦ.
 
   З бюджету асигнуються витрати, пов'язані з організацією
виставкових заходів, що проводяться за рішенням Верховної Ради
України, Президента  України  і  Кабінету Міністрів України,
підтриманням громадського  порядку,  здійсненням заходів щодо
охорони навколишнього природного середовища, утриманням заповідної
лісопаркової зони та унікального архітектурного комплексу НВЦ.
 
   Власні надходження НВЦ одержує від надання виставкових,
організаційних,   рекламних,   методичних,   інформаційних,
консультаційних та інших послуг, а також від діяльності фірм,
управлінь та інших відокремлених підрозділів, які входять до
складу НВЦ.
 
   НВЦ реалізує свої послуги, роботи, продукцію за цінами і
тарифами, встановленими самостійно, або на договірних умовах, а у
випадках, передбачених законодавством, - за державними цінами.
 
   23. НВЦ може кооперувати на договірній основі матеріальні та
фінансові  ресурси  з міністерствами, іншими центральними та
місцевими  органами  виконавчої  влади,  органами  місцевого
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та з
іноземними суб'єктами (в межах чинного законодавства).
 
   24. НВЦ має самостійний баланс, рахунки в установах банків,
печатку  із  зображенням  Державного  герба України і своїм
найменуванням.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка