Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про запровадження ідентифікації та реєстрації свиней

Страница 2 
   3.7. Iдентифікацію племінних свиней у господарстві починають
з нумерації наявного батьківського поголів'я, призначеного для
відтворення стада.
   Iдентифікацію племінних свиней, призначених для реалізації,
проводять до їх вибуття з господарства.
   У разі, якщо до запровадження системи ідентифікації  та
реєстрації тварин відповідно до цього Положення існувала інша
система їх нумерації, при ідентифікації племінних тварин основного
стада раніше присвоєний тварині індивідуальний номер повинен бути
збережений в записах у документах з ведення племінного обліку та
поєднаний  з ідентифікаційним номером, присвоєним у порядку,
установленому цим Положенням.
 
   3.8. Власник/утримувач  -  суб'єкт  господарювання  може
проводити ідентифікацію тварин самостійно (за винятком тварин,
імпортованих з інших країн) або запрошувати для цього агента з
ідентифікації.
 
   3.9. Для  реєстрації  племінних тварин у Реєстрі тварин
власник/утримувач заповнює  реєстраційну  відомість   свиней
(додаток 5), де вказуються дані власника тварини, про тварину, її
походження, стан здоров'я та епізоотичний статус господарства.
 
   3.10. Iдентифікацію тварин, які належать  негосподарюючим
суб'єктам - фізичним особам, проводить агент з ідентифікації.
Перед вибуттям тварини з господарства власник повинен звернутися
до агента з ідентифікації. Агент з ідентифікації ідентифікує
тварину в залежності від причини її вибуття шляхом татуювання
номером  населеного пункту та заповнює відомість переміщення
тварин.
 
   3.11. Власник/утримувач може не ідентифікувати тварин, якщо
він утримує їх для власних потреб.
 
   3.12. Iдентифікація імпортованих тварин проводиться виключно
агентом з ідентифікації.
   Для реєстрації  імпортованих  тварин  у  Реєстрі  тварин
власник/утримувач заповнює реєстраційну картку свині (додаток 6),
де, окрім даних про тварину та її походження, указуються дані
країни-імпортера та ідентифікаційний номер тварини (за наявності),
присвоєний у країні походження.
 
   3.13. Якщо тварину імпортовано і вона ідентифікована двома
вушними бирками з нанесеними індивідуальними ідентифікаційними
номерами згідно з існуючою в країні походження офіційною системою
ідентифікації та реєстрації даного виду тварин, заміна бирок не
проводиться і тварина зберігає свої початкові вушні бирки з
ідентифікаційним номером, присвоєним в країні походження.
   Власник/утримувач зобов'язаний у встановленому цим Положенням
порядку здійснити дії щодо реєстрації тварини в Реєстрі тварин.
 
   3.14. Якщо тварину імпортовано з країни, де відсутня офіційна
система  ідентифікації  та  реєстрації,  вона  повинна  бути
ідентифікована та зареєстрована в установленому цим Положенням
порядку в термін, що не перевищує 30 днів з моменту прибуття
тварини в господарство призначення.
 
   3.15. Якщо  господарством  призначення  тварини,   що
імпортується, є бойня чи м'ясокомбінат та тварина буде забита
протягом 30 днів з моменту її імпорту, ідентифікація тварини не
проводиться.
 
   3.16. Після  ідентифікації  племінної  тварини  шляхом
прикріплення бирок на обидва вуха власник/утримувач зобов'язаний
внести інформацію про тварину до книги обліку ідентифікованих
тварин (для суб'єктів господарювання - юридичних та фізичних осіб)
(додаток 7), у встановленому порядку зареєструвати у Реєстрі
тварин та за необхідності отримати на неї реєстраційне свідоцтво.
 
   3.17. Якщо одну з бирок, прикріплених на вухо тварини, було
втрачено чи пошкоджено таким чином, що номер, нанесений на ній, не
читається, власник/утримувач зобов'язаний терміново замовити в
Агентстві дублікат бирки з тим самим номером і після її отримання
прикріпити на вухо тварини. Пошкоджена бирка при цьому знімається
власником/утримувачем і утилізується таким чином, щоб унеможливити
її повторне використання.
 
   3.18. Якщо  обидві бирки, прикріплені на вуха племінної
тварини,  були  втрачені  чи  пошкоджені  таким  чином,  що
ідентифікаційний  номер  на  обох  бирках  не  читається,
власник/утримувач зобов'язаний терміново ізолювати цю тварину та
звернутися до агента з ідентифікації, який проводить звірку
ідентифікаційних номерів на бирках інших тварин господарства з
книгою  обліку  ідентифікованих  тварин  для  встановлення
ідентифікаційного номера тварини, бирки якої були пошкоджені чи
втрачені. Після встановлення тотожності тварини власник/утримувач
повинен замовити в Агентстві шляхом заповнення замовлення на
дублікати бирок та ідентифікаційних документів (додаток 8) через
агента  з  ідентифікації  дублікати  бирок  з  тими  самими
ідентифікаційними номерами і після їх отримання прикріпити на
обидва вуха тварини. Пошкоджені бирки при цьому знімаються і
утилізуються власником/утримувачем таким чином, щоб унеможливити
їх повторне використання.
   При неможливості встановлення тотожності тварини в разі, якщо
обидві бирки були втрачені чи загублені у декількох тварин
відразу,  агентом  з  ідентифікації  проводиться  повторна
ідентифікація цих тварин після відповідного рішення спеціаліста
державної установи ветеринарної медицини про призначення тварини.
 
   3.19. Якщо  втрата чи пошкодження однієї чи обох бирок
відбулися на м'ясокомбінаті, бойні чи ветсанзаводі, заміна бирок
не відбувається і тварина відправляється на забій чи утилізацію
після відповідного  рішення  спеціаліста  державної  установи
ветеринарної медицини про призначення тварини.
 
   3.20. У разі втрати власником/утримувачем бирок, які не були
прикріплені на вуха тварини, власник/утримувач після встановлення
факту втрати та проведення звірки залишку бирок з використаними
бирками зобов'язаний повідомити про втрату Агентство та вказати
номери втрачених бирок.
 
   3.21. У  разі  втрати або пошкодження бирки, якою було
ідентифіковано тварину, завезену з іншої країни, Агентство на
замовлення власника/утримувача видає дублікат бирки, на який
нанесено ідентифікаційний номер тварини, присвоєний тією країною,
де тварина була ідентифікована.
 
         4. Облік тварин у господарстві
 
   4.1. Суб'єкти господарювання зобов'язані вести своєчасний
облік усіх племінних тварин основного стада та племінних тварин,
які переміщуються.
   Облік тварин у господарствах суб'єктів господарювання  -
юридичних осіб ведеться власником/утримувачем або відповідальною
особою господарства.
 
   4.2. Облік переміщення ідентифікованих тварин у господарствах
негосподарюючих суб'єктів - фізичних осіб ведеться агентом з
ідентифікації, що здійснює свою діяльність на території, де
розташоване господарство.
   Агент з ідентифікації веде облік переміщення ідентифікованих
тварин, що належать фізичним особам, у кожному населеному пункті
окремо.
 
   4.3. Облік ведеться на паперових носіях шляхом ведення книги
обліку ідентифікованих тварин (для суб'єктів господарювання) і
книги  обліку  ідентифікованих  тварин  (для  негосподарюючих
суб'єктів - фізичних осіб) (додаток 9) або в електронному форматі,
наданому Агентством. Iнформація з обліку тварин зберігається
щонайменше  3  роки  від  дня останнього вибуття тварини з
господарства.
 
   4.4. До книги обліку  ідентифікованих  тварин  суб'єктів
господарювання вносяться такі дані:
   про господарство - місцезнаходження господарства, його назва,
реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин, вид тварин, що
в ньому утримуються, та вид (напрям) діяльності;
   про тварин - дата ідентифікації, ідентифікаційний номер,
стать, код і назва породи, дані про народження, походження
(ідентифікаційні номери, коди і назви порід матері і батька),
серія та номер реєстраційного свідоцтва (за наявності);
   про переміщення тварин:
   у разі прибуття тварин у господарство - ідентифікаційний
номер тварини, реєстраційний номер, назва та місцезнаходження
господарства, з якого прибула тварина, дата та причина прибуття; у
разі імпорту - назва країни імпорту тварини;
   у разі вибуття тварини - реєстраційний номер, назва та
місцезнаходження господарства, до якого вибуває тварина, дата та
причина вибуття; дата та причина забою, загибелі  (падежу),
утилізації тварини; у разі експорту - назва країни експорту
тварини.
 
   4.5. До книги обліку ідентифікованих тварин негосподарюючих
суб'єктів - фізичних осіб уносяться такі дані:
   про населений  пункт  -  місцезнаходження,   сільська
(селищна)/міська рада, назва, вид тварин, що в ньому утримуються;
   дата ідентифікації;
   про власника  тварини  -  П.I.Б.,  ідентифікаційний код,
місцезнаходження;
   про тварин  - номер, яким тварину ідентифіковано (номер
населеного пункту згідно з КОАТУУ), стать, код породи;
   про переміщення тварин:
   у разі прибуття тварин в господарство - номер тварини,
реєстраційний номер, назва та місцезнаходження господарства, з
якого прибула тварина, дата та причина прибуття; у разі імпорту -
назва країни імпорту тварини;
   у разі вибуття тварини - реєстраційний номер, назва та
місцезнаходження господарства, до якого вибуває тварина, дата та
причина вибуття; дата та причина забою, загибелі  (падежу),
утилізації тварини; у разі експорту - назва країни експорту
тварини.
 
   4.6. Записи в книзі обліку ідентифікованих тварин проводяться
відразу  ж  після  ідентифікації тварини або її переміщення
українською мовою,  чітким  почерком.  Необхідні  виправлення
здійснюють тільки чітким закресленням попередньої інформації.
 
   4.7. Лікар ветеринарної медицини, що проводить обстеження і
лікування тварин чи під контролем якого перебуває господарство,
повинен під час відвідування господарства розписуватися в книзі
обліку ідентифікованих тварин для  суб'єктів  господарювання,
зазначаючи своє прізвище, дату відвідування, перелік і результати
досліджень, обробок і лікувальних заходів.
 
   4.8. Власник/утримувач - суб'єкт господарювання зобов'язаний
здійснювати періодичну інвентаризацію ідентифікованого племінного
поголів'я свиней в господарстві та подавати щороку Агентству звіт
про наявність ідентифікованого та зареєстрованого поголів'я свиней
в господарстві (додаток 10) (далі - звіт) за встановленою формою.
   Звіт подається  при початковій реєстрації господарства в
Реєстрі тварин разом з реєстраційною карткою та щороку за станом
на 1 січня за минулий рік до 1 березня поточного року.
   У разі ліквідації, створення  нового  або  реорганізації
господарства звіт подається за даними останньої інвентаризації
протягом 10 днів після її проведення.
   Разом зі  звітом  подається  довідка  державної установи
ветеринарної  медицини  про  ветеринарно-санітарний   стан
господарства,  терміни та результати проведення діагностичних
досліджень, профілактичних щеплень та ветеринарних обробок тварин
господарства,  яка  засвідчується  підписом  відповідального
спеціаліста і штампом чи печаткою державної установи ветеринарної
медицини.
 
     5. Реєстрація племінних свиней у Реєстрі тварин
 
   5.1. Після ідентифікації племінних тварин власник/утримувач
зобов'язаний зареєструвати їх у Реєстрі тварин та за необхідності
отримати на них реєстраційне свідоцтво свині (додаток 11). Для
цього він самостійно або з допомогою агента з ідентифікації
заповнює реєстраційну відомість свиней або реєстраційну картку
свині (для імпортованих тварин), за винятком даних про стан
здоров'я тварини.
   Реєстрація товарних свиней та свиней на відгодівлі в Реєстрі
тварин не відбувається.
 
   5.2. Реєстраційна відомість містить дані:
   про господарство, де тварина ідентифікована;
   про тварину;
   про генетичне походження тварини;
   про стан здоров'я тварини.
 
   5.3. Заповнення реєстраційної відомості
   Кличку тварини вказують лише за її наявності.
   У коді породи тварини вказують відповідно цифрові коди порід
матері і батька даної тварини. У разі, якщо мати чи батько вже є
помісними, то до коду породи ідентифікованої тварини вносять
цифрові коди за материнською лінією того чи іншого предка. При
виведенні нових порід (типів) свиней код породи ідентифікованої
тварини вказують згідно з присвоєним даній породі (типу) за
затвердженою програмою.
   Дані про породу вказують відповідно до класифікатора порід і
типів свиней, що розводяться в Україні (додаток 12).
   Заповнюючи реєстраційну відомість свиней щодо  походження
тварин, агент з ідентифікації чи власник/утримувач тварин повинен
застосовувати дані форм племінного обліку,  що  ведуться  в
господарстві.
 
   5.4. Для  заповнення  даних  про  стан  здоров'я тварин
власник/утримувач звертається до державної установи ветеринарної
медицини, під контролем якої перебуває господарство, у якому
утримуються тварини. Спеціаліст державної установи ветеринарної
медицини в триденний термін після звернення власника/утримувача
вносить дані про стан здоров'я тварин та епізоотичний стан
господарства до реєстраційної відомості свиней або реєстраційної
картки свині (для імпортованих тварин), засвідчує їх  своїм
підписом і штампом чи печаткою державної установи ветеринарної
медицини та повертає власнику/утримувачу.
   Заповнена реєстраційна  відомість свиней або реєстраційна
картка свині в триденний термін надсилається власником/утримувачем
до Агентства через агента з ідентифікації.
 
   5.5. Агентство вносить інформацію про племінну тварину до
Реєстру тварин.
   Датою реєстрації  племінної  тварини  в  Реєстрі  тварин
уважається дата внесення інформації про племінну тварину до
Реєстру тварин.
   Після реєстрації племінної тварини в Реєстрі тварин Агентство
надсилає   власнику/утримувачу  реєстр  ідентифікованих  і
зареєстрованих свиней (додаток 13).
 
   5.6. Унесення до Реєстру тварин даних  про  переміщення
товарних  свиней та свиней на відгодівлі відбувається після
надходження до Агентства інформації про вибуття/прибуття тварини
з/до господарства.
 
         6. Оформлення, видача та обіг
           реєстраційного свідоцтва
 
   6.1. Реєстраційне свідоцтво свиней видається на племінних
свиней основного стада на замовлення власника/утримувача.
 
   6.2. Реєстраційне свідоцтво є обов'язковим документом, який
повинен супроводжувати племінних свиней основного стада при їх
переміщенні,  крім  випадків, коли перше переміщення тварини
відбувається з метою її забою (утилізації) або експорту.
   Якщо першим переміщенням ідентифікованої і зареєстрованої у
встановленому порядку племінної тварини є її переміщення на забій
(утилізацію)   або   експорт,   реєстраційне   свідоцтво
власником/утримувачем не замовляється.
 
   6.3. Для  отримання  реєстраційного  свідоцтва  свиней
власник/утримувач заповнює та надсилає до Агентства замовлення на
видачу реєстраційних свідоцтв свиней (додаток 14) на племінних
тварин основного стада, які вже ідентифіковані та зареєстровані в
Реєстрі тварин.
 
   6.4. Агентство  після  одержання  замовлення  на  видачу
реєстраційних  свідоцтв свиней уносить інформацію до Реєстру
тварин, здійснює оформлення реєстраційного свідоцтва свиней та
видає його власнику/утримувачу.
 
   6.5. Реєстраційне свідоцтво видається на племінну тварину
(свиноматку, кнура) основного стада, яка була ідентифікована в
установленому порядку, у тому числі імпортовану для розведення, на
замовлення власника/утримувача.
 
   6.6. Термін дії реєстраційного свідоцтва є безстроковим.
 
   6.7. Усі записи в реєстраційному свідоцтві та відомості про
тварину, що вносяться до нього, виконуються українською мовою, за
винятком коду країни,  де  тварину  ідентифіковано.  Цифрова
інформація  вноситься  до реєстраційного свідоцтва арабськими
цифрами.
   Лицьова сторінка  реєстраційного  свідоцтва  заповнюється
Агентством після реєстрації тварини в Реєстрі тварин.
 
   6.8. Лицьова сторінка реєстраційного свідоцтва містить поля з
такими реквізитами:
   назва документа, його серія та номер;
   дані про  тварину  -  робочий  (п'ять  останніх  цифр
ідентифікаційного номера) та ідентифікаційний номери, кличка (за
наявності), дата народження, код статі, код та назва породи;
   дані про генетичне походження тварин  -  ідентифікаційні
(індивідуальні) номери, клички (за наявності), коди та назви порід
матері і батька;
   дані про власника тварини:
   - реєстраційний  номер   господарства,   де   тварину
ідентифіковано,  у Реєстрі тварин, ідентифікаційний код (для
юридичних осіб - код за ЄДРПОУ, для фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності - код за ДРФО, найменування суб'єкта
господарювання, місцезнаходження господарства);
   - реєстраційний номер господарства, де тварина народилася, у
Реєстрі тварин, ідентифікаційний код (для юридичних осіб - код за
ЄДРПОУ, для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності -
код  за  ДРФО),  найменування  суб'єкта  господарювання,
місцезнаходження  господарства;  якщо тварина імпортована, то
вказується назва країни походження тварини;
   дані про  заповнення  реєстраційного  свідоцтва  -  дата
заповнення та назва Агентства.
   Iдентифікаційні (індивідуальні) номери, коди і назви порід
матері і батька вказуються у тому разі, якщо інформація в
реєстраційній відомості надана відповідно до пункту 5.3 цього
Положення.
   На лицьовій сторінці реєстраційного свідоцтва відводиться
місце для нанесення штрих-коду, який містить інформацію про
ідентифікаційний номер, код породи, код статі, дату народження
тварини.
   Записи лицьової сторінки засвідчуються підписом керівника
Агентства та його печаткою.
   Лицьова сторінка  реєстраційного  свідоцтва  заповнюється
виключно Агентством після реєстрації тварини в Реєстрі тварин.
   У разі, якщо спеціалістом державної установи ветеринарної
медицини, під контролем якого перебуває  господарство,  було
прийнято рішення про утилізацію (знищення) тварини, то в поле
"Особливі відмітки" спеціалістом уносяться записи про причину
утилізації  (знищення) тварини та дата внесення запису, які
засвідчуються підписом спеціаліста та печаткою державної установи
ветеринарної медицини.
 
   6.9. На другій та третій сторінках записи щодо переліку
щеплень, ветеринарного контролю  та  лабораторних  досліджень
проводяться  відповідальною  за  це  особою  господарства та
засвідчуються офіційним лікарем ветеринарної медицини.
 
   6.10. На четвертій  сторінці  вносяться  дані  про  всі
переміщення, забій, падіж (загибель), утилізацію тварини.
   Ці записи вносяться власником/утримувачем або відповідальною
особою господарства. Записи здійснюються як від руки (друкованими
літерами), так і з використанням персонального комп'ютера чи
друкарської машинки та засвідчуються підписом власника/утримувача
та печаткою.
 
   6.11. Видача реєстраційного свідоцтва здійснюється особисто
власнику/утримувачу  або  його  вповноваженому  представникові
Агентством через агента з ідентифікації в 14-денний термін після
отримання реєстраційної відомості свиней або замовлення на видачу
реєстраційних свідоцтв свиней.
 
   6.12. Обмін реєстраційного свідоцтва  та  видача  нового
проводиться у разі, якщо:
   власником/утримувачем були встановлені розбіжності в записах
реєстраційного свідоцтва із записами книги обліку ідентифікованих
тварин;
   реєстраційне свідоцтво стало не придатним для користування.
 
   6.13. У разі втрати реєстраційного свідоцтва здійснюються
оформлення та видача нового реєстраційного свідоцтва з римською
цифрою II - видане повторно. Утраченими вважаються реєстраційні
свідоцтва, які загублені, викрадені тощо.
 
   6.14. У разі виявлення помилок у реєстраційному свідоцтві,
його пошкодження або втрати власник/утримувач або вповноважена
особа повинні протягом 7 днів  після  його  одержання  або
встановлення факту пошкодження чи втрати звернутися через агента з
ідентифікації із заявою про внесення змін до Реєстру тварин та/або
видачу нового реєстраційного свідоцтва. Заява встановленої форми
подається відповідно до цього Положення.
   Агентство після  отримання  заяви  про  виявлені помилки
перевіряє відповідну інформацію в Реєстрі тварин і в  разі
підтвердження помилок уносить зміни до Реєстру тварин відповідно
до цього Положення.
 
   6.15. Оформлення та видача нового реєстраційного свідоцтва
замість  зіпсованого, пошкодженого або втраченого проводиться
Агентством  у  14-денний  термін  з  моменту  отримання від
власника/утримувача заяви та реєстраційного свідоцтва (у разі його
пошкодження), яке підлягає обміну.
   Четверта сторінка  нового  реєстраційного  свідоцтва, яке
видається в обмін чи замість втраченого, містить дані про всі
здійснені раніше переміщення тварини. Записи про переміщення
вносяться Агентством і засвідчуються підписом  керівника  та
печаткою.
   Після видачі  нового  реєстраційного  свідоцтва  знайдене
втрачене реєстраційне свідоцтво є недійсним і власник/утримувач чи
будь-яка особа зобов'язані повернути його Агентству через агента з
ідентифікації для знищення.
 
   6.16. Якщо втрата чи пошкодження реєстраційного свідоцтва
відбулися на м'ясокомбінаті, бойні чи ветсанзаводі, його заміна не
проводиться. Відповідальна особа останнього повинна здійснити дії
щодо встановлення  тотожності  тварини,  а  офіційний  лікар
ветеринарної медицини, за яким закріплене дане підприємство, -
прийняти рішення стосовно подальших дій з даною твариною.
   Власник чи  відповідальна  особа  підприємства  повинні
повідомити про факт утрати Агентство.
 
           7. Переміщення тварин
 
   7.1. Супровідними документами на переміщення племінних свиней
основного стада  є  оформлена  відомість  переміщення  тварин
(додаток 15) та реєстраційне свідоцтво (крім випадків першого
переміщення тварини, що відбувається з метою експорту тварини або
її забою /утилізації/), на переміщення товарних свиней - відомість
переміщення товарних свиней (додаток 16).Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка