Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок погодження з Держкомтелерадіо майнових питань

   ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.12.2007 N 447
 
 
      Про порядок погодження з Держкомтелерадіо
             майнових питань
 
 
   Керуючись Законом України "Про управління об'єктами державної
власності" ( 185-16 ),  Положенням  про  Державний  комітет
телебачення та радіомовлення України, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007  року  N  897
( 897-2007-п ), з метою вироблення єдиного підходу до процедури
погодження із Держкомтелерадіо майнових питань Н А К А З У Ю:
 
   1. Установити,  що  керівники  підприємств,  установ  та
організацій, які належать до сфери управління Держкомтелерадіо,
зобов'язані:
   здійснювати відчуження  та списання державного майна, що
перебуває  на  їх  балансі,  відповідно  до  вимог  чинного
законодавства, цього наказу та за погодженням з Держкомтелерадіо;
   погоджувати з Держкомтелерадіо всі без винятку договори про
спільну діяльність.
   Керівники організацій - бюджетних установ також зобов'язані
погоджувати з Держкомтелерадіо штатні розписи.
 
   2. Затвердити:
   - Порядок надання дозволу на відчуження державного майна, що
перебуває на балансі підприємств, установ та організацій, які
входять до сфери управління Держкомтелерадіо (додаток 1);
   - Порядок надання дозволу на списання об'єктів державної
власності, що перебувають на балансі підприємств, установ та
організацій, які входять до сфери управління Держкомтелерадіо
(додаток 2);
   - Порядок надання дозволу на оренду державного майна та
погодження договорів про спільну діяльність (додаток 3).
 
   3. Керівникам підприємств, установ та  організацій,  які
належать до сфери управління Держкомтелерадіо, та керівникам його
структурних підрозділів забезпечити неухильне дотримання Порядків,
затверджених цим наказом.
 
   4. Директору  адміністративно-господарського  департаменту
(Шапкіну С.Б.) довести цей наказ до підвідомчих підприємств,
установ, організацій (за списком).
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова Комітету                     Е.Прутнік
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держкомтелерадіо
                   України
                   28.12.2007 N 447
 
 
               ПОРЯДОК
         надання дозволу на відчуження
      державного майна, що перебуває на балансі
     підприємств, установ та організацій, які входять
        до сфери управління Держкомтелерадіо
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Порядок надання дозволу на відчуження державного майна,
що перебуває на балансі підприємств, установ та організацій, які
входять до сфери управління Держкомтелерадіо (далі - Порядок),
розроблено відповідно  до  Господарського  кодексу  України
( 436-15 ), Закону України "Про управління об'єктами державної
власності" ( 185-16 ), Порядку відчуження об'єктів державної
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
6 червня 2007 року  N  803  (  803-2007-п  ),  та  інших
нормативно-правових актів.
 
   1.2. Цей Порядок визначає процес підготовки документів, їх
розгляд, прийняття відповідного рішення  Держкомтелерадіо  на
відчуження майна, що передано державним комерційним підприємствам
(їх об'єднанням), установам та організаціям, що належать до сфери
управління Держкомтелерадіо (далі - Підприємства), та здійснення
контролю за його виконанням.
 
   1.3. Дія цього Порядку не поширюється на відчуження:
   1) цілісних майнових комплексів державних підприємств, їх
структурних підрозділів;
   2) індивідуально  визначеного  майна, що в установленому
порядку  включене  до  переліків  об'єктів,  які  підлягають
приватизації відповідно до законодавства з питань приватизації;
   3) майна, на яке відповідно до законодавства встановлено
заборону на відчуження;
   4) майна, порядок відчуження якого визначається  окремим
законом;
   5) майна, що не увійшло до статутних фондів господарських
товариств у процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває
на їх  балансі,  і  відчуження  якого  здійснюється  шляхом
приватизації;
   6) майна, переданого в оренду у складі цілісних майнових
комплексів державних підприємств, організацій (їх структурних
підрозділів);
   7) майна, порядок відчуження якого проводиться відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України  від  21.09.98  N  1482
( 1482-98-п  )  "Про  передачу  об'єктів права державної та
комунальної власності".
 
       2. Отримання дозволу на відчуження майна
 
   2.1. Відчуження майна, незалежно від його первісної  чи
залишкової вартості, здійснюється Підприємством, на балансі якого
перебуває таке майно, лише після надання на це дозволу (згоди)
Держкомтелерадіо, оформленого відповідно до цього Порядку.
   Рішення про надання згоди на відчуження нерухомого майна
приймається  Держкомтелерадіо  лише  після  погодження  Фонду
державного майна.
 
   2.2. Письмове звернення для отримання згоди на відчуження
майна  подається  до  Держкомтелерадіо за підписом керівника
Підприємства та головного бухгалтера. Разом із зверненням стосовно
відчуження майна подаються такі документи:
   1) техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження
майна та напрямів використання коштів (з обов'язковим визначенням
впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);
   2) відомості про об'єкти основних фондів (засобів), які
пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на
дату оцінки згідно з додатком 1;
   3) акт інвентаризації  основних  фондів  (засобів),  які
пропонуються до відчуження, згідно з додатком 2;
   4) акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та
затверджений керівником суб'єкта господарювання;
   5) висновок про вартість майна, погоджений відповідно до
абзацу третього пункту 10 Порядку відчуження об'єктів державної
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
6 червня 2007 року N 803 ( 803-2007-п ), та звіт про оцінку майна;
   6) звіт про оцінку  вкладів  інших  учасників  простого
товариства (у разі потреби);
   7) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно
розпорядження майном, яке пропонується до відчуження (разом з
відповідними підтверджувальними документами);
   8) протокол  (виписка  з протоколу) засідання комісії з
приватизації (у разі її утворення) про надання згоди на відчуження
майна.
   Строк подання до Держкомтелерадіо документів, зазначених у
підпунктах 2-6 цього пункту, не може перевищувати двох місяців від
дати оцінки.
 
      3. Прийняття рішення про відчуження майна
 
   3.1. Документи, зазначені у пункті 2.2  цього  Порядку,
реєструються у загальному відділі адміністративно-господарського
департаменту і направляються заступнику Голови Держкомтелерадіо,
до компетенції якого відносяться питання щодо управління державним
майном, відповідно до розподілу функціональних повноважень.
 
   3.2. За дорученням заступника Голови Держкомтелерадіо пакет
документів направляється для попереднього опрацювання до відділу
координації діяльності державних підприємств і організацій та
управління  державними корпоративними правами (далі - відділ
координації).
   У тижневий строк від дня надходження зазначених документів (у
разі виникнення потреби у проведенні додаткового вивчення - у
двотижневий  строк)  відділ  координації  із  залученням
фінансово-економічного  департаменту  готує  пропозиції  про
можливість  і  доцільність/недоцільність  відчуження  майна
Підприємством.
 
   3.3. На основі пропозицій відділу координації у 10-денний
строк  після  їх підготовки приймається рішення про надання
(ненадання) згоди на відчуження державного  майна  або  про
доцільність відчуження нерухомого майна.
   Рішення про надання згоди оформлюється наказом, а про відмову
у наданні згоди - листом з обґрунтуваннями щодо неможливості
відчуження майна за підписом заступника Голови Держкомтелерадіо
відповідно до розподілу функціональних повноважень.
   У разі прийняття  рішення  щодо  доцільності  відчуження
нерухомого майна, відділ координації готує лист з обґрунтуваннями
Держкомтелерадіо та пакет документів, наданих Підприємством, Фонду
державного майна для отримання погодження.
   У разі  необхідності  Держкомтелерадіо  може  затребувати
додаткові документи, необхідні для прийняття рішення (технічні
паспорти, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій,
договори (проекти договорів) тощо).
   Вичерпний перелік  додаткових  документів  надсилається
Держкомтелерадіо у 10-денний строк з дати надходження документів,
зазначених у підпунктах 1-8 пункту 2.2 цього Порядку.
 
   3.4. Рішення про відмову в погодженні на відчуження майна
приймається у разі, коли:
   майно, запропоноване до відчуження, не відповідає вимогам,
установленим абзацами третім - шостим пункту 6 Порядку відчуження
об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 6 червня 2007 року N 803 ( 803-2007-п );
   Підприємство подало  не  в  повному  обсязі  документи,
передбачені цим Порядком, або не подало їх у встановлений цим
Порядком строк, а також за наявності у документах суперечностей;
   техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна
не містить необхідних економічних та/або технічних розрахунків, що
підтверджують необхідність відчуження майна (зокрема, визначення
впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);
   за результатами рецензування висновок про вартість майна не
може бути погоджений.
 
   3.5. У разі надання  погодження  на  відчуження  майна,
Держкомтелерадіо  може  визначати спосіб та умови проведення
продажу.
 
   3.6. Відповідальність за збереження майна в період розгляду
та підготовки рішення Держкомтелерадіо покладається на керівника
відповідного Підприємства.
 
   3.7. Підприємство у  місячний  термін  після  завершення
процедури  відчуження  майна  надає Держкомтелерадіо звіт за
результатами відчуження та використання коштів, отриманих від
продажу  майна,  за встановленою формою (додаток 3) у двох
примірниках.
 
   3.8. Керівник  Підприємства  забезпечує   згідно   із
законодавством  цільове  використання  коштів,  отриманих від
реалізації майна, подання Держкомтелерадіо достовірної інформації,
передбаченої цим Порядком.
 
   3.9. Рішення про надання згоди Держкомтелерадіо на відчуження
майна діє не більш як 12 місяців з дати його прийняття.
 
 Начальник юридичного управління           О.Шатковський
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку надання дозволу
                   на відчуження державного
                   майна, що перебуває
                   на балансі підприємств,
                   установ та організацій,
                   які входять до сфери
                   управління Держкомтелерадіо
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   Керівник Підприємства
                   ________ ___________________
                   (підпис)   (ініціали
                          та прізвище)
                   _____ ______________ 200_ р.
                        М.П.
 
 
              ВIДОМОСТI
       про об'єкти основних фондів (засобів),
         які пропонуються до відчуження
         на ___ ______________ 200_ р.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Найменування¦  Рік  ¦     Номер об'єкта     ¦ Iнформація ¦ Вартість ¦Первісна ¦ Сума  ¦ Балансова ¦ Дані про ¦
¦ об'єкта  ¦ випуску ¦---------------------------------¦   про   ¦здійснених ¦(переоці-¦нарахова-¦(залишкова)¦дорогоцінні¦
¦      ¦(побудови)¦інвентарний¦заводський¦паспортний¦ проведення ¦капітальних¦ нена) ¦ ного  ¦ вартість, ¦ метали(*) ¦
¦      ¦     ¦      ¦     ¦     ¦модернізації,¦інвестицій,¦вартість,¦ зносу, ¦ гривень ¦      ¦
¦      ¦     ¦      ¦     ¦     ¦модифікації, ¦ гривень ¦ гривень ¦ гривень ¦      ¦      ¦
¦      ¦     ¦      ¦     ¦     ¦ добудови, ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦
¦      ¦     ¦      ¦     ¦     ¦дообладнання,¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦
¦      ¦     ¦      ¦     ¦     ¦реконструкції¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦
¦------------+----------+-----------+----------+----------+-------------+-----------+---------+---------+-----------+-----------¦
¦      ¦     ¦      ¦     ¦     ¦       ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦
¦---------------------------------------------------------+-------------+-----------+---------+---------+-----------+-----------¦
¦Усього                          ¦   +   ¦   +   ¦  +  ¦  +  ¦   +   ¦      ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________
   (*) - Подаються у разі їх наявності за кожним інвентарним
об'єктом.
 
 Головний бухгалтер
 суб'єкта господарювання  _____________ ________________________
                (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку надання дозволу
                   на відчуження державного
                   майна, що перебуває
                   на балансі підприємств,
                   установ та організацій,
                   які входять до сфери
                   управління Держкомтелерадіо
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   Керівник Підприємства
                   ________ ___________________
                   (підпис)   (ініціали
                          та прізвище)
                   _____ ______________ 200_ р.
                        М.П.
 
 
                АКТ
      інвентаризації основних фондів (засобів),
         які пропонуються до відчуження
 
 
 _________________________________________________________________
   (найменування об'єкта, де проводилась інвентаризація,
          та його місцезнаходження)
 
 На підставі наказу (розпорядження) від ___ ______________ 200_ р.
N ______________ комісією у складі _______________________________
                  (посада, ініціали та прізвище
                      членів комісії)
 
проведено інвентаризацію основних засобів, які пропонуються до
відчуження і відображаються на субрахунку N __ на __ _____ 200_ р.
 
 Iнвентаризацію почато ___ __________ 200_ р.
 
 Iнвентаризацію закінчено ___ ___________ 200_ р.
 
 Під час інвентаризації встановлено:
 
------------------------------------------------------------------
¦кількість¦ первісна  ¦кількість¦ первісна  ¦        ¦
¦     ¦(переоцінена)¦     ¦(переоцінена)¦        ¦
¦     ¦ вартість, ¦     ¦ вартість, ¦        ¦
¦     ¦  гривень  ¦     ¦  гривень  ¦        ¦
¦---------+-------------+---------+-------------+----------------¦
¦     ¦       ¦     ¦       ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-------------------------------------------------+--+--+--+--+--¦
¦Усього                      ¦+ ¦+ ¦+ ¦+ ¦ ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Усього:
   а) загальна кількість одиниць, фактично _____________________
                          (словами)
 
   б) на суму, гривень, фактично _______________________________
                       (словами)
 
 Голова комісії _____________ ___________ ________________________
          (посада)  (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
 Члени комісії _____________ ___________ ________________________
          (посада)  (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
 
                   Додаток 3
                   до Порядку надання дозволу
                   на відчуження державного
                   майна, що перебуває
                   на балансі підприємств,
                   установ та організацій,
                   які входять до сфери
                   управління Держкомтелерадіо
 
 
                ЗВIТ
      за результатами відчуження та використання
        коштів, отриманих від продажу майна
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Найменування,¦ Найме-  ¦ Номер та ¦ Найме-  ¦Найменування,¦ Найме- ¦ Номер, ¦ Балансова ¦ Вартість ¦ Сума  ¦ Використання ¦ Фактичне ¦
¦ місцезна- ¦ нування ¦  дата  ¦ нування, ¦ місцезна- ¦нування, ¦  дата  ¦(залишкова)¦ майна за ¦ коштів, ¦  коштів  ¦використання¦
¦ ходження  ¦ суб'єкта ¦документа,¦інвентарний¦ ходження  ¦місцезна-¦реєстрації¦ вартість ¦результатами¦отриманих¦  згідно з  ¦  коштів  ¦
¦Підприємства ¦управління,¦  яким  ¦  номер  ¦організатора ¦ходження ¦ договору ¦ об'єкта ¦ незалежної ¦  від  ¦  техніко-  ¦      ¦
¦       ¦який надав ¦ надано ¦ об'єкта ¦ аукціону, ¦ покупця ¦ купівлі- ¦ продажу, ¦  оцінки  ¦продажу, ¦ економічним ¦      ¦
¦       ¦ згоду на ¦ згоду  ¦ продажу ¦ конкурсу, ¦     ¦ продажу ¦ гривень ¦ (початкова ¦ номер ¦обґрунтуванням¦      ¦
¦       ¦відчуження ¦     ¦      ¦  біржі  ¦     ¦     ¦      ¦ вартість), ¦ рахунка ¦--------------+------------¦
¦       ¦      ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦ гривень; ¦     ¦ приз- ¦сума ¦ приз- ¦сума¦
¦       ¦      ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦начення ¦   ¦начення¦  ¦
¦-------------+-----------+----------+-----------+-------------+---------+----------+-----------+------------+---------+--------+-----+-------+----¦
¦       ¦      ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦    ¦   ¦    ¦  ¦
¦-------------+-----------+----------+-----------+-------------+---------+----------+-----------+------------+---------+--------+-----+-------+----¦
¦       ¦      ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦    ¦   ¦    ¦  ¦
¦-------------+-----------+----------+-----------+-------------+---------+----------+-----------+------------+---------+--------+-----+-------+----¦
¦  Усього  ¦      ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦    ¦   ¦    ¦  ¦
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник суб'єкта
 господарювання     _______________  _______________________
              (підпис)    (ініціали та прізвище)
 
 Головний бухгалтер   _______________  _______________________
              (підпис)    (ініціали та прізвище)
 
                      М.П.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держкомтелерадіо
                   України
                   28.12.2007 N 447
 
 
               ПОРЯДОК
        надання дозволу на списання об'єктів
     державної власності, що перебувають на балансі
     підприємств, установ та організацій, які входять
        до сфери управління Держкомтелерадіо
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Порядок списання об'єктів державної  власності,  що
перебувають на балансі підприємств, установ та організацій, які
входять до сфери управління Держкомтелерадіо (далі - Порядок),
розроблено відповідно  до  Господарського  кодексу  України
( 436-15 ), Закону України "Про управління об'єктами державної
власності"  ( 185-16 ), Порядку списання об'єктів державної
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
8 листопада 2007 року N 1314 ( 1314-2007-п ).
 
   1.2. Цей Порядок визначає процес підготовки документів, їх
розгляд, прийняття відповідного рішення Держкомтелерадіо щодо
списання майна, що передано державним комерційним підприємствам
(їх об'єднанням), установам та організаціям, що належать до сфери
управління Держкомтелерадіо (далі - Підприємства), та здійснення
контролю за його виконанням.
 
   1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
   об'єкти державної  власності (далі - майно) - матеріальні
цінності, які відповідно до нормативно-правових актів визнаються
основними  засобами,  та  об'єкти  незавершеного  будівництва
(незавершені капітальні інвестиції в  необоротні  матеріальні
активи);
   списання майна - процедура  вибуття  шляхом  ліквідації
(знищення) майна, що відповідає критеріям, передбаченим пунктом
1.5 цього Порядку.
 
   1.4. Дія цього Порядку не поширюється на цілісні майнові
комплекси Підприємств, їх структурних підрозділів та на державне
майно, правовий режим якого встановлюється відповідними законами
(об'єкти житлового фонду, об'єкти цивільної оборони тощо).
 
   1.5. Списанню  підлягає  майно,  яке  не  може  бути в
установленому порядку відчужене,  безоплатно  передане  іншим
державним підприємствам, установам чи організаціям або щодо якого
не можуть бути визначені інші способи управління (або такі дії є
неможливими та/або економічно недоцільними), та відповідає одному
з таких критеріїв:
   а) морально чи фізично зношене майно, яке не придатне для
подальшого використання суб'єктом господарювання (у тому числі у
зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією та технічним
переоснащенням Підприємства);
   б) пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови,
що відновлення його є неможливим);
   в) майно, виявлене в результаті інвентаризації як нестача.
Списання такого майна проводиться лише  після  відшкодування
вартості цього майна.
 
       2. Отримання дозволу на списання майна
 
   2.1. Списання майна проводиться безпосередньо Підприємством,
на балансі якого перебуває це майно, після отримання на це згоди
(крім  майна,  визначеного  абзацом  другим  цього  пункту)
Держкомтелерадіо.
   Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів) з
первісною (переоціненою) вартістю до 1 тис.грн. здійснюється за
рішенням керівника Підприємства відповідно до цього Порядку (за
винятком  підприємств,  щодо  яких  прийняте  рішення  про
приватизацію).
   Рішення про надання згоди на списання нерухомого  майна
приймається  Держкомтелерадіо  лише  після  погодження  Фонду
державного майна.
   Списання об'єктів  незавершеного  будівництва  додатково
погоджується з державним органом приватизації за місцезнаходженням
Підприємства.
 
   2.2. Для  розгляду документів та підготовки висновків і
пропозицій щодо прийняття  рішень  щодо  списання  майна  у
Держкомтелерадіо створюється комісія з розгляду питань списання
майна (далі - Комісія), склад, повноваження і регламент роботи
якої затверджується окремим наказом.
 
   2.3. Письмове звернення для отримання згоди на списання майна
подається до Держкомтелерадіо за підписом керівника Підприємства
та головного бухгалтера. Разом із зверненням подаються такі
документи:
   1) техніко-економічне  обґрунтування необхідності списання
майна, яке має містити необхідні економічні та/або технічні
розрахунки,  що  підтверджують  необхідність  списання майна,
інформацію про очікуваний фінансовий результат від списання майна
та його вплив на виконання фінансового плану (для державних
підприємств), а також напрямки використання  очікуваних  від
списання коштів;
   2) відомість про майно, яке пропонується до списання, згідно
з  даними  бухгалтерського  обліку  (за  винятком  об'єктів
незавершеного будівництва) за встановленою формою (додаток 1);
   3) акт інвентаризації майна, яке пропонується до списання, за
встановленою формою (додаток 2);
   4) акт технічного стану майна, яке пропонується до списання,
затверджений керівником Підприємства та підписаний членами комісії
Підприємства, із зазначенням року виготовлення або будівництва,
дати введення в експлуатацію, кількість проведених поліпшень
(модернізації,   модифікації,   добудови,   дообладнання,
реконструкції), стану основних  частин,  деталей  і  вузлів,
конструктивних елементів;
   5) технічні паспорти та/або технічно-нормативна документація
на експлуатацію основних засобів;
   6) висновки експертів чи компетентних спеціалістів технічних
служб Підприємства у довільній формі про непридатність основних
засобів;
   7) інформація  про  об'єкти  незавершеного  будівництва
(проектно-вишукувальні роботи): дата початку будівництва, дата
припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість
виконаних робіт на дату припинення будівництва (ким і коли
затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість
проектно-вишукувальних робіт,  кошторисна  вартість  виконаних
проектно-вишукувальних робіт до їх припинення, стадії виконання
робіт);
   8) інформація про земельну ділянку, на якій розташоване
нерухоме майно, із зазначенням подальшого використання земельних
ділянок, які будуть вивільнятися, а також копії відповідних
підтверджуючих документів, зокрема державного акта на  право
постійного користування землею, кадастрового плану;
   9) довідка, підписана керівником Підприємства, про наявність
обтяжень  чи  обмежень  стосовно  розпорядження  майном, яке
пропонується до списання (разом із відповідними підтверджувальними
документами);
   6) документи за результатами роботи комісії Підприємства зі
списання майна, а саме:
   протокол засідання комісії, підписаний всіма членами комісії
та  затверджений  керівником  Підприємства (у разі наявності
зауваження у членів комісії до протоколу засідання комісії -
додатково  надаються  ці  зауваження  разом з їх письмовими
обґрунтуваннями);
   акти на списання майна із зазначенням причини списання майна,
висновком щодо економічної (технічної)  недоцільності  та/або
неможливості відновлення майна (без заповнення розділів щодо
результатів списання майна);
   інші документи  (про  аварії,  стихійне  лихо,  висновки
відповідних інспекцій, державних органів тощо, за наявності).
 
   2.4. У разі потреби  Держкомтелерадіо  може  затребувати
додаткові документи, необхідні для прийняття рішення (витяги з
реєстрів, висновки спеціалізованих організацій тощо).
   Вичерпний перелік  додаткових  документів  надсилається
Держкомтелерадіо у 10-денний строк з дати надходження документів,
зазначених у пункті 2.3.
 
       3. Прийняття рішення про списання майна
 
   3.1. Документи,  зазначені  у пункті 2.3 цього Порядку,
реєструються у загальному відділі адміністративно-господарського
департаменту і направляються голові Комісії.
 
   3.2. За  дорученням  Голови  Комісії  пакет  документів
направляється для попереднього опрацювання до відділу координації
діяльності державних підприємств і організацій та управління
державними корпоративними правами (далі - відділ координації).
   У тижневий строк від дня надходження зазначених документів (у
разі виникнення потреби у проведенні додаткового вивчення - у
десятиденний  строк) відділ координації готує пропозиції про
можливість і доцільність відчуження майна Підприємством, після
чого передає пропозиції та пакет документів на розгляд Комісії.
 
   3.3. Комісія розглядає подані матеріали та у 10-денний строк
приймає рішення про надання (ненадання) згоди  на  списання
державного майна.
   За результатом рішення Комісії відділ координації готує:
   - проект наказу Держкомтелерадіо - у разі прийняття рішення
про надання згоди на списання державного майна;
   - проект листа Підприємству за підписом заступника Голови
Держкомтелерадіо з обґрунтованою відповіддю щодо неможливості
списання майна - у разі відмови у погодженні;
   - проект листа за підписом заступника Голови Держкомтелерадіо
та  пакет  документів  Фонду державного майна для отримання
погодження - у разі прийняття рішення про доцільність списання
нерухомого майна.
   У разі потреби Комісія може провести додатковий огляд майна,
що пропонується до списання.
 
   3.4. Держкомтелерадіо відмовляє у наданні згоди на списання
майна у разі, якщо:
   майно не відповідає вимогам і умовам, визначеним у пункті 1.5
цього Порядку;
   Держкомтелерадіо прийнято  рішення  щодо  інших  шляхів
використання майна, запропонованого до списання;
   неподання Підприємством усіх документів, передбачених цим
Порядком, або подання неналежним чином оформлених документів, а
також при наявності у документах суперечностей;
   техніко-економічне обґрунтування доцільності списання майна
не містить необхідних економічних та/або технічних розрахунків, що
підтверджують необхідність списання майна;
   відповідно до  законодавства  встановлена  заборона  щодо
розпорядження майном.
 
   3.5. Керівник  Підприємства  забезпечує   згідно   із
законодавством  цільове  використання  коштів,  отриманих від
реалізації  майна,  подання  у  Держкомтелерадіо  достовірної
інформації, передбаченої цим Порядком.
 
   3.6. Процедура списання майна вважається закінченою з моменту
подання Підприємством до Держкомтелерадіо звіту про списання майна
за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від
8 листопада 2007 року N 1314 ( 1314-2007-п ).
 
   3.7. Рішення про надання згоди Держкомтелерадіо на списання
майна діє не більш як 12 місяців з дати його прийняття.
 
 Начальник юридичного управління           О.Шатковський
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку надання дозволу
                   на списання державного
                   майна, що перебуває
                   на балансі підприємств,
                   установ та організацій,
                   які входять до сфери
                   управління Держкомтелерадіо
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   ____________________________
                      (посада керівника
                       Підприємства)
                   ________ ___________________
                   (підпис)   (ініціали
                         та прізвище)
                   ___ ________________ 200_ р.
                         М.П.
 
 
              ВIДОМОСТI
         про об'єкти державної власності,
        які пропонуються до списання станом
         на ___ ______________ 200_ р.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦     ¦Найменування¦Рік випуску/¦     Номер об'єкта     ¦ Iнформація ¦ Вартість ¦ Первісна  ¦ Сума  ¦ Балансова ¦ Дані про ¦
¦----------¦ об'єкта  ¦  дата  ¦---------------------------------¦   про   ¦здійснених ¦(переоцінена)¦нарахова-¦(залишкова)¦дорогоцінні¦
¦Порядковий¦      ¦ введення в ¦інвентарний¦заводський¦паспортний¦ проведення ¦капітальних¦ вартість, ¦ ного  ¦ вартість, ¦ метали(*) ¦
¦ номер  ¦      ¦експлуатацію¦      ¦     ¦     ¦модернізації,¦інвестицій,¦  гривень  ¦ зносу, ¦ гривень ¦      ¦
¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦модифікації, ¦ гривень ¦       ¦ гривень ¦      ¦      ¦
¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦ добудови, ¦      ¦       ¦     ¦      ¦      ¦
¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦дообладнання,¦      ¦       ¦     ¦      ¦      ¦
¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦реконструкції¦      ¦       ¦     ¦      ¦      ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Усього
 
____________
   (*) - Подаються у разі їх наявності за кожним інвентарним
об'єктом.
 
 Головний бухгалтер
 суб'єкта господарювання  ___________ _________________________
               (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку надання дозволу
                   на списання державного
                   майна, що перебуває
                   на балансі підприємств,
                   установ та організацій,
                   які входять до сфери
                   управління Держкомтелерадіо
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   ____________________________
                      (посада керівника
                       Підприємства)
                   ________ ___________________
                   (підпис)   (ініціали
                         та прізвище)
                   ___ ________________ 200_ р.
                         М.П.
 
 
                АКТ
      інвентаризації об'єктів державної власності,
          що пропонуються до списання
 
 
 _________________________________________________________________
    (найменування Підприємства та його місцезнаходження)
 
 _________________________________________________________________
    (цеху, дільниці тощо, де проводилась інветаризація)
 
 На підставі наказу (розпорядження) від ___ ______________ 20__ р.
N ____ комісією у складі _________________________________________
              (посада, прізвище та ініціали членів
                     комісії)
 
проведено  інвентаризацію об'єктів  державної  власності,  що
пропонуються до    списання    і   відображаються   на
субрахунку N ___ станом на _____ _______________________ 20____ р.
 
 Iнвентаризацію розпочато ___ ______________ 20__ р.
 
 Iнвентаризацію закінчено ___ ______________ 20__ р.
 
 Під час проведення інвентаризації встановлено таке:
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Порядковий¦Наймену-¦Рік випуску /¦     Номер об'єкта     ¦   Станом на ___ _______________ 20__ р.   ¦Примітка¦
¦ номер  ¦ вання ¦  дата   ¦---------------------------------+-----------------------------------------------¦    ¦
¦     ¦об'єкта ¦ введення в ¦інвентарний¦заводський¦паспортний¦  фактично виявлено  ¦    за даними    ¦    ¦
¦     ¦    ¦експлуатацію ¦      ¦     ¦     ¦            ¦бухгалтерського обліку ¦    ¦
¦----------+--------+-------------+-----------+----------+----------+-----------------------+-----------------------¦    ¦
¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦кількість¦ первісна  ¦кількість¦ первісна  ¦    ¦
¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦(переоцінена)¦     ¦(переоцінена)¦    ¦
¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦ вартість, ¦     ¦ вартість, ¦    ¦
¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦  гривень  ¦     ¦  гривень  ¦    ¦
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Усього _______
 
   Усього за актом: ____________________________________________
                 (цифрами і словами)
 
   1) загальна кількість об'єктів (фактично) ___________________
                        (цифрами і словами)
 
   2) на суму, гривень (фактично) ______________________________
                     (цифрами і словами)
 
 Голова комісії: _____________ ___________ _______________________
          (посада)   (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
 Члени комісії: _____________ _____________ _____________________
         _____________ _____________ _____________________
         _____________ _____________ _____________________
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держкомтелерадіо
                   України
                   28.12.2007 N 447
 
 
               ПОРЯДОК
        надання дозволу на оренду державного
       майна та погодження укладення договорів
           про спільну діяльність
 
 
   1. Порядок  надання  дозволу на оренду державного майна
розроблений відповідно  до  Господарського  кодексу  України
( 436-15  ),  Закону  України "Про оренду державного майна"
( 2269-12 ), Закону України "Про управління об'єктами державної
власності" ( 185-16 ), Методики розрахунку і порядку використання
плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 4 жовтня 1995 року N 786 ( 786-95-п ), та
інших чинних нормативних актів.
 
   2. Дія цього порядку поширюється на державні підприємства,
установи  і  організації,  що  входять  до сфери управління
Держкомтелерадіо (далі - Підприємства).
 
   3. Організація роботи з надання дозволу на оренду державного
майна та погодження укладення договорів про спільну діяльність
проводиться відділом координації діяльності державних підприємств
і організацій та управління державними корпоративними правами
(далі - відділ координації).
 
   4. Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 287 Господарського
кодексу України ( 436-15 ) державні підприємства виступають
орендодавцями лише щодо окремого індивідуально визначеного майна.
   Орендодавцем нерухомого майна, яке є державною власністю,
виступає Фонд державного майна України та його  регіональні
відділення.
   До переліку документів, які необхідно подавати до Фонду
державного майна та його регіональних відділень, входить дозвіл
від  Держкомтелерадіо  як  органу,  уповноваженого  управляти
відповідним державним майном.
 
   4. Для  отримання  дозволу  на передачу в оренду майна
Підприємства подають до Держкомтелерадіо такі документи:
   1) лист (за підписом керівника та головного бухгалтера) на
ім'я заступника Голови Держкомтелерадіо відповідно до розподілу
функціональних повноважень з обґрунтуванням доцільності передачі
майна в оренду;
   2) обґрунтування  техніко-економічних  показників  щодо
доцільності передачі в оренду майна, аналіз балансів з показниками
до та після передачі в оренду, що містить:
   - аналіз виробничої програми (баланс до та після);
   - інформація про загальну площу об'єкта оренди;
   - баланс прибутків та видатків (до та після);
   - розрахунок  економічного ефекту та розрахунок орендної
плати;
   3) проект договору оренди з визначенням істотних вимог та
додатків до договору:
   - опису майна, що передається в оренду;
   - акта технічного стану майна, що передається в оренду;
   - визначення орендної плати;
   - визначення строків оренди, порядку надання в  оренду,
порядку повернення майна після розірвання договору оренди;
   - інші істотні вимоги;
   4) копія статуту та установчого договору (у разі звернення
господарського товариства із заявою про оренду); копія свідоцтва
про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності для
фізичної особи - суб'єкта малого підприємництва; копія паспорта
(стор. 1, 2, 11) для фізичної особи; довідка органу статистики про
включення орендаря - юридичної особи до ЄДРПОУ;
   5) акт інвентаризації та перевірки проведення індексації
вартості майна, що надається в оренду;
   6) довідка Підприємства-балансоутримувача про наявність у
нього на балансі майна, що передається в оренду,  та  про
відсутність (наявність) на підприємстві боргу перед бюджетом або
податкової застави об'єкта оренди;
   7) незалежна експертна оцінка майна, що надається в оренду;
   8) протокол (витяг) рішення спільного засідання керівництва
Підприємства та повноважних представників трудового колективу про
згоду на передачу майна та розподільчий баланс у разі оренди
цілісного майнового комплексу Підприємства.
 
   5. Документи,  зазначені  у  пункті  4  цього  Порядку,
реєструються у загальному відділі адміністративно-господарського
департаменту і направляються заступнику Голови Держкомтелерадіо
відповідно до розподілу функціональних повноважень.
 
   6. За дорученням заступника Голови Держкомтелерадіо пакет
документів направляється для попереднього опрацювання до відділу
координації.
   У разі, якщо документи були подані з порушенням зазначених
вище вимог, вони у триденний термін повертаються Підприємству на
доопрацювання.
   У тижневий строк від дня надходження пакету документів відділ
координації  за участі фінансово-економічного департаменту та
профільного департаменту, до функціонального регулювання якого
відноситься діяльність даного Підприємства, готує пропозиції про
можливість і доцільність надання в оренду майна.
 
   7. На основі підготовлених пропозицій у 10-денний строк після
їх підготовки приймається рішення про надання (ненадання) дозволу
на оренду державного майна.
   Рішення оформлюється листом за підписом заступника Голови
Держкомтелерадіо з обґрунтованою відповіддю  щодо  можливості
(неможливості) надання майна в оренду і пропозиціями щодо умов
договору оренди, які мають забезпечувати ефективне використання
орендованого майна та здійснення на орендованих підприємствах
технічної політики в контексті завдань галузі.
 
   8. У  наданні  дозволу  на  передачу  в  оренду  майна
відмовляється, якщо:
   - у наданому Підприємством зверненні відсутні документи,
зазначені у пункті 4 цього Порядку;
   - було  прийнято  рішення  про   приватизацію   або
передприватизаційну підготовку цього майна;
   - майно підпадає під критерії заборони до приватизації,
визначені у частині 2 статті 5 Закону України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ).
 
   9. Погодження укладення договорів про спільну діяльність
здійснюється відповідно до цього Порядку з урахуванням таких
особливостей:
   для отримання погодження укладення договорів про спільну
діяльність  Підприємства  подають  до  Держкомтелерадіо  такі
документи:
   1) лист (за підписом керівника та головного бухгалтера) на
ім'я заступника Голови Держкомтелерадіо відповідно до розподілу
функціональних повноважень з обґрунтуванням доцільності укладення
договорів про спільну діяльність;
   2) бізнес-план    або    необхідне    обґрунтування
техніко-економічних  показників  щодо  доцільності  укладення
договорів про спільну діяльність, зокрема:
   - аналіз виробничої (інвестиційної) програми;
   - прогноз балансу прибутків та видатків (до  та  після
укладення договору), розрахунок економічного ефекту;
   3) проект договору про спільну діяльність;
   4) копії  документів  про потенційного суб'єкта спільної
діяльності, а саме:
   - копія  статуту та/або установчого договору (у випадку
господарського товариства);
   - копія свідоцтва про державну реєстрацію;
   - довідка органу статистики про включення юридичної особи до
ЄДРПОУ;
   - довідка податкових і пенсійних органів, органів соціального
страхування  про  відсутність  заборгованості  щодо  сплати
обов'язкових платежів і зборів України;
   5) акт інвентаризації майна, що пропонується надати для
спільної діяльності;
   6) протокол (витяг) рішення спільного засідання керівництва
Підприємства та повноважних представників трудового колективу про
його згоду на укладення договору про спільну діяльність.
   У разі відсутності зазначених у цьому пункті документів,
погодження  укладення  договорів  про  спільну діяльність не
надається.
 
 Начальник юридичного управління           О.Шатковський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка