Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями

       ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            13.12.2006 N 455
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 січня 2007 р.
                   за N 37/13304
 
 
        Про затвердження Змін до Iнструкції
         про порядок здійснення контролю
        і отримання ліцензій за експортними,
        імпортними та лізинговими операціями
 
 
   Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ), статей 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів
України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю", пункту 5 статті 11 Закону
України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 )
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Зміни до Iнструкції про порядок здійснення
контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та
лізинговими  операціями,  затвердженої  постановою  Правління
Національного банку України від 24.03.99 N 136 ( z0338-99 ),
зареєстрованої в  Міністерстві  юстиції  України  28.05.99 за
N 338/3631 (зі змінами), що додаються.
 
   2. Департаменту  валютного  контролю  та  ліцензування
(О.Г.Біланенко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції
України довести зміст цієї постанови до відома територіальних
управлінь Національного банку України для використання в роботі.
 
   3. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
Департамент валютного контролю та ліцензування (О.Г.Біланенко) та
територіальні управління Національного банку України.
 
   4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 В.о.Голови                     А.В.Шаповалов
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Перший заступник Голови
 Державної митної служби України          Р.А.Черкасський
 
 Заступник Голови Державної
 податкової адміністрації України           М.Я.Романів
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   13.12.2006 N 455
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 січня 2007 р.
                   за N 37/13304
 
 
               ЗМIНИ
        до Iнструкції про порядок здійснення
         контролю і отримання ліцензій
          за експортними, імпортними
          та лізинговими операціями
              ( z0338-99 )
 
 
   1. У розділі 1:
 
   1.1. У пункті 1.1:
   абзац одинадцятий виключити.
   У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - чотирнадцятий уважати
відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим;
   абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
   "Здійснення поставки - оформлення ВМД ( za437-05, zb437-05 )
(у випадку ввезення продукції на територію України, якщо така
продукція згідно із законодавством України підлягає  митному
оформленню) або виконання нерезидентом усіх зобов'язань щодо
поставки, покладених на нього за договором (в інших випадках)".
 
   1.2. Пункт 1.3 викласти в такій редакції:
   "1.3. Якщо договір передбачає поставку  товару  (об'єкта
лізингу), здійснення платежу в кілька етапів, то банк здійснює
контроль за строками розрахунків за експортними операціями окремо
за кожним фактом здійснення поставки товару (об'єкта лізингу), а
за імпортними операціями - окремо за кожним фактом здійснення
платежу".
 
   1.3. У пункті 1.4:
   підпункт "а" викласти в такій редакції:
   "а) офіційний курс гривні до іноземних валют, установлений
Національним банком України на дату платежу, якщо однією з валют є
гривня";
   підпункт "в" викласти в такій редакції:
   "в) курс на останню дату публікації у "FINANCIAL TIMES", яка
передує даті платежу, зазначеній у договорі, - у всіх інших
випадках".
 
   1.4. Пункт 1.8 викласти в такій редакції:
   "1.8. Сума  валютної  виручки  (лізингових платежів) або
вартість товарів (об'єктів лізингу) може бути зменшена, якщо
протягом виконання зобов'язань за договором:
   а) відбувається перегляд ціни товарів (об'єктів лізингу) у
зв'язку  з  невідповідністю  їх  кількісних  та/або  якісних
характеристик умовам договору - на суму недопоставлених та/або
неякісних товарів (об'єктів лізингу).
   Рішення про  таку  невідповідність  приймає  Міжнародний
комерційний арбітражний суд чи Морська арбітражна комісія при
Торгово-промисловій палаті або інший орган (експертна організація
тощо),  уповноважений розглядати спори або засвідчувати таку
невідповідність згідно з правилами чи звичаями країни розташування
сторони договору або третьої країни відповідно до умов договору;
   б) відбувається перегляд ціни товарів (об'єктів лізингу)
унаслідок  дій форс-мажорних обставин, що призвели до зміни
кількісних та/або якісних характеристик товару (об'єкта лізингу),
- на суму недопоставлених (недоотриманих) та/або неякісних товарів
(об'єктів лізингу).
   Зміна ціни товару (об'єкта лізингу) має бути підтверджена
Торгово-промисловою палатою або іншим  уповноваженим  органом
(експертною організацією) згідно з правилами чи звичаями країни
розташування сторони договору або третьої країни відповідно до
умов договору;
   в) товари (об'єкти лізингу) знищено, зіпсовано, украдено,
загублено - на суму їх вартості [якщо право власності на товар
(об'єкт лізингу) відповідно до умов договору належить резиденту].
   Наявність таких обставин має бути підтверджена органами,
уповноваженими  здійснювати  таке  підтвердження  згідно  із
законодавством країни, на території якої сталися такі події;
   г) відбувається відповідним чином оформлене повернення товару
(об'єкта лізингу) або його частини експортеру - на суму вартості
такого товару (об'єкта лізингу);
   ґ) відбувається  повернення  сплачених  імпортером коштів
повністю або частково - на суму таких коштів;
   д) здійснюється  оподаткування  виконаних резидентами для
нерезидентів робіт (наданих послуг) за межами України - на суму
сплачених податків, письмово підтверджених податковими органами
країни нерезидента;
   е) відбувається оплата резидентом комісійних винагород, що
утримали банки-нерезиденти, якщо оплата резидентом цих винагород
передбачена експортним, імпортним, лізинговим договорами та/або
підтверджена відповідним банківським документом (підтвердження не
вимагається, якщо комісійна винагорода за кожним окремим платежем
за договором не перевищує 50 євро, або еквівалент цієї суми в
іншій іноземній валюті)".
 
   1.5. Доповнити розділ пунктами 1.9 - 1.11 такого змісту:
   "1.9. Експортна, імпортна та лізингова операції можуть бути
зняті з контролю за наявності належним чином оформлених документів
про припинення зобов'язань за цими операціями зарахуванням, якщо:
   вимоги випливають із взаємних зобов'язань між резидентом і
нерезидентом, які є контрагентами за цими операціями;
   вимоги однорідні;
   строк виконання за зустрічними вимогами настав  або  не
встановлений, або визначений моментом пред'явлення вимоги;
   між сторонами не було спору щодо характеру зобов'язання, його
змісту, умов виконання тощо.
 
   1.10. Копії  документів,  що  подаються  резидентом  до
Національного банку України та банків (у тому числі копії,
перекладені  на  українську  мову), засвідчуються власноручно
підписом резидента (уповноваженої ним особи) та відбитком його
печатки (за наявності).
   Договори з нерезидентами, які складені іноземною мовою, мають
бути  перекладені на українську мову [переклад засвідчується
підписом особи, яка здійснила переклад (справжність  підпису
перекладача засвідчується нотаріально), або нотаріусом].
   Банки мають право вимагати від резидентів перекладу  на
українську мову інших документів, що необхідні для здійснення
контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними та
лізинговими операціями їх клієнтів.
   Не перекладаються на українську мову документи, складені
російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою
з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.
   Не перекладаються на українську мову документи, які складені
іноземною мовою, за умови, що вони відрізняються лише цифровою
інформацією та/або даними щодо конкретних фізичних осіб (прізвище,
ім'я та по батькові, місце проживання) або юридичних  осіб
(найменування, місцезнаходження) від зразка, який перекладено з
іноземної мови з дотриманням вимог абзацу другого цього пункту.
 
   1.11. Підставою для зняття банком з контролю експортної,
імпортної та лізингової операцій резидента за умови надання
останнім документів, що необхідні банку для здійснення контролю за
своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими
операціями цього резидента, крім підстав, передбачених іншими
розділами цієї Iнструкції, може бути:
   копія оформленої ВМД ( za437-05, zb437-05 ), засвідчена в
порядку, установленому Положенням про вантажну митну декларацію,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97
N 574 ( 574-97-п ) (зі змінами), у разі втрати резидентом її
оригіналу надана на письмовий запит резидента (за наявності
інформації про зазначену ВМД у реєстрі ВМД);
   письмове повідомлення податкового органу про  відсутність
порушень  законодавчо  встановлених  строків  розрахунків  за
операціями резидента, про які банком надавалася інформація цьому
податковому  органу  згідно  з пунктом 7.10 розділу 7 цієї
Iнструкції. Зазначене повідомлення має бути засвідчене підписом
керівника  (заступника  керівника)  податкового  органу.  У
повідомленні зазначаються такі обов'язкові  реквізити:  повне
найменування  резидента  /  прізвище,  ім'я,  по  батькові,
місцезнаходження / місце проживання, ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності), номер і
дата  договору,  повне найменування нерезидента, країна його
реєстрації, термін проведення перевірки".
 
   2. У розділі 2:
 
   2.1. Пункт 2.3 викласти в такій редакції:
   "2.3. Банк знімає експортну операцію резидента з контролю
після зарахування виручки за цією операцією на поточний рахунок
останнього.
   Додатковою підставою  для  зняття  експортної операції з
контролю, крім зарахування виручки, може бути:
   письмове повідомлення іншого банку про зарахування виручки за
цією операцією на відкритий у цьому банку поточний рахунок
резидента, засвідчене підписом відповідальної особи та відбитком
печатки банку (у повідомленні зазначається вся наявна в реквізитах
платежу інформація: номер і дата договору, сума платежу - у тій
частині, у якій відомості передаються іншому банку,  тощо).
Зазначене  повідомлення  надається на письмовий запит такого
резидента або банку (з письмового дозволу резидента) лише банку,
який зазначений у запиті резидента або якому резидент дозволив цей
запит;
   письмове повідомлення іншого банку про надходження реєстру
ВМД ( za437-05, zb437-05 ) за цією операцією резидента, засвідчене
підписом відповідальної особи та відбитком печатки банку (у
повідомленні надається вся наявна в реєстрі ВМД інформація).
Зазначене повідомлення надається на письмовий запит резидента або
банку (з письмового дозволу резидента) лише банку, який зазначений
у запиті резидента або якому резидент дозволив цей запит".
 
   2.2. У пункті 2.4 цифри та слова "100 доларів США" замінити
цифрами та словами "100 євро або еквівалент цієї суми в іншій
іноземній валюті".
 
   2.3. Доповнити розділ пунктом 2.6 такого змісту:
   "2.6. Банк знімає з контролю експортну операцію, якщо взаємні
зобов'язання за експортним договором частково або повністю не
виконані та відбувається часткове або повне повернення резиденту
продукції, що була поставлена ним нерезиденту за цим договором, на
підставі ВМД ( za437-05, zb437-05 ) (типу IM-40 "Iмпорт", IM-41
"Реімпорт", IM-75 "Відмова на користь держави", IM-76 "Знищення
або руйнування") і за наявності інформації про цю операцію у
реєстрі ВМД, а також за умови виконання вимог пункту 2.3 цього
розділу щодо решти продукції. За відсутності інформації про
зазначену операцію в реєстрі ВМД додатковою підставою для зняття
експортної операції резидента з контролю може бути письмове
повідомлення митного органу, засвідчене підписом його керівника
(заступника  керівника),  а  також  засвідчена  в  порядку,
установленому  Положенням  про  вантажну  митну  декларацію,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97
N 574 ( 574-97-п ) (зі змінами), копія зазначеної ВМД, що отримані
на письмовий запит цього резидента".
 
   3. У розділі 3:
 
   3.1. Пункт 3.3 викласти в такій редакції:
   "3.3. Банк знімає з контролю операцію резидента в разі
імпорту продукції з увезенням її на територію України, якщо така
продукція  згідно із законодавством України підлягає митному
оформленню, на підставі ВМД ( za437-05, zb437-05 ) (типу IM-40
"Iмпорт", IM-41 "Реімпорт", IM-72 "Магазин безмитної торгівлі",
IM-75 "Відмова на користь  держави",  IM-76  "Знищення  або
руйнування") та за наявності інформації про цю операцію в реєстрі
ВМД, а в інших випадках - після пред'явлення резидентом документа,
який згідно з умовами договору засвідчує здійснення нерезидентом
поставки продукції, виконання робіт, надання послуг.
   Додатковою підставою для зняття операції з контролю, крім
реєстру ВМД ( za437-05, zb437-05 ), може бути:
   письмове повідомлення  іншого  банку, якому митний орган
надіслав інформацію про цю операцію резидента, про отримання
такого  реєстру,  засвідчене підписом відповідальної особи і
відбитком печатки банку (у повідомленні зазначаються номер і дата
реєстру, уся наявна в реєстрі інформація про операцію резидента, а
також вартість продукції в тій частині, у  якій  відомості
передаються іншому банку). Зазначене повідомлення надається на
письмовий запит такого резидента або банку (з письмового дозволу
резидента) лише банку, який зазначений у запиті резидента або
якому резидент дозволив цей запит;
   письмове повідомлення митного органу, засвідчене підписом
його керівника (заступника керівника), а також засвідчена в
порядку, установленому Положенням про вантажну митну декларацію,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97
N 574 ( 574-97-п ) (зі змінами), копія ВМД ( za437-05, zb437-05 ),
що отримані на письмовий запит резидента (для операцій, контроль
за якими здійснюється згідно з пунктом 3.7 цього розділу);
   документи, що підтверджують поставку продукції на користь
резидента-реципієнта (одержувача) міжнародної технічної допомоги
відповідно до міжнародних договорів України.
   Для підтвердження  факту отримання резидентом послуг від
міжнародних інформаційних і платіжних систем використовуються
відповідні договори, рахунки на оплату послуг, документи, які
формує платіжна система після здійснення взаєморозрахунків, тощо.
   Підтвердженням факту отримання уповноваженим банком послуг
від нерезидента, який узяв на себе  зобов'язання  виступати
офіційним агентом цього банку перед Генеральною прокуратурою США
та Міністерством фінансів США (згідно з вимогами закону США щодо
заходів запобігання тероризму: USA PATRIOT Act of 2001), є
відкриття  або  подальше  функціонування  раніше  відкритого
кореспондентського рахунку в банку США".
 
   3.2. Абзац перший пункту 3.6 викласти в такій редакції:
   "3.6. Якщо імпорт продукції (послуг, робіт) здійснюється без
увезення з-за кордону цієї продукції (послуг, робіт) на територію
України, то резидент, крім передбачених пунктом 3.3 цього розділу
документів, які засвідчують поставку на його користь продукції
(надання йому послуг, виконання робіт), подає також договір, який
передбачає  продаж цієї продукції нерезиденту та зарахування
виручки від такого продажу на рахунки цього резидента в банках,
або документи, які підтверджують потребу використання ним цієї
продукції (послуг, робіт) за межами України".
 
   3.3. Доповнити розділ пунктом 3.7 такого змісту:
   "3.7. Банк здійснює контроль за своєчасністю розрахунків лише
щодо тієї частини імпортного договору резидента, яка передбачає
розрахунки  в грошовій формі (у разі зміни умов бартерного
договору, що передбачає заміну зобов'язань резидента з постачання
товару на зобов'язання щодо оплати товару нерезиденту повністю або
частково в грошовій формі)".
 
   4. У розділі 4:
 
   4.1. Пункт 4.4 викласти в такій редакції:
   "4.4. Банк знімає з контролю лізингову операцію (у частині
поставки об'єкта лізингу), за якою резидент є лізингоодержувачем,
у разі ввезення об'єкта лізингу на територію України та здійснення
його митного оформлення згідно із законодавством України, на
підставі ВМД ( za437-05, zb437-05 ) та за наявності інформації про
цю операцію в реєстрі ВМД. Банк здійснює контроль за сплатою
резидентом-лізингоодержувачем лізингових платежів на підставі акта
або іншого документа, що передбачений відповідно до умов договору.
   Додатковою підставою  для  зняття лізингової операції (у
частині поставки об'єкта лізингу) з контролю, крім реєстру ВМД
( za437-05, zb437-05 ), може бути повідомлення, зазначене в абзаці
третьому пункту 3.3 розділу 3 цієї Iнструкції".
 
   4.2. Пункт 4.6 викласти в такій редакції:
   "4.6. Банк знімає з контролю лізингову операцію, за якою
резидент виступає лізингодавцем, після зарахування суми останнього
лізингового платежу на поточний рахунок цього резидента.
   Додатковою підставою для зняття операції з контролю, крім
зарахування виручки, може бути повідомлення, зазначене в абзацах
третьому і четвертому пункту 2.3 розділу 2 цієї Iнструкції".
 
   5. У розділі 5:
   5.1. У пункті 5.2:
   абзац другий викласти в такій редакції:
   "заяву за встановленою формою (додаток 1)";
   друге речення абзацу четвертого виключити;
   абзац сьомий викласти в такій редакції:
   "копію висновку  Міністерства  економіки  України  щодо
віднесення договору до видів, визначених у статті 6 Закону України
"Про порядок  здійснення  розрахунків  в  іноземній  валюті"
( 185/94-ВР ).
 
   5.2. Пункт 5.3 викласти в такій редакції:
   "5.3. Законодавчо  встановлений  строк  розрахунків  за
експортною, імпортною та лізинговою  операціями  або  строк,
установлений відповідно до раніше отриманих ліцензій за цими
операціями, продовжується з урахуванням строку (строків), що
зазначений (зазначені) у висновку, передбаченому в абзаці другому
пункту 1.5 розділу 1 цієї Iнструкції. Якщо резидент подав до
центрального апарату документи, перелік яких визначений в пункті
5.2 цього розділу, пізніше ніж через 30 календарних  днів,
починаючи  з дня виникнення порушення, то строк розрахунків
продовжується, починаючи з дати реєстрації в Національному банку
України  документа  із  зазначеного  переліку, який надійшов
останнім".
 
   5.3. У пункті 5.5 слова "з часу отримання повного пакета
документів" замінити словами "з дати реєстрації в Національному
банку України документа із переліку, зазначеного в пункті 5.2
цього розділу, який надійшов останнім".
 
   5.4. Пункт 5.6 викласти в такій редакції:
   "5.6. Підставами для відмови в наданні ліцензії є: 
   подання  резидентами документів, що містять недостовірну
інформацію;
   подання резидентами документів на продовження законодавчо
встановлених  строків  розрахунків  або  перевищення строків,
установлених у раніше наданих ліцензіях, на строки, що вже минули
до дати реєстрації в Національному банку України документа з
переліку, зазначеного в пункті 5.2 цього розділу, який надійшов
останнім;
   відсутність хоча б одного з документів, зазначених у пункті
5.2 цього розділу;
   невідповідність поданих резидентом документів законодавству
України,  у  тому  числі  вимогам цієї Iнструкції та інших
нормативно-правових актів Національного банку України;
   застосування до резидента адміністративної або кримінальної
відповідальності за вчинення протиправних дій, що пов'язані з
операцією, щодо якої отримується ця ліцензія".
 
   5.5. В абзаці першому пункту 5.7 цифри "1 - 4" замінити
цифрами "2 - 5", а слова "Генерального департаменту банківського
нагляду" замінити словами "Департаменту валютного контролю та
ліцензування".
 
   6. У розділі 6:
 
   6.1. Пункт 6.2 викласти в такій редакції:
   "6.2. Банки  зобов'язані у разі перерахування резидентом
коштів на користь нерезидента, надходження від нерезидента коштів
на користь резидента або, якщо резидент зазначений у реєстрі ВМД
( za437-05, zb437-05 ), вимагати від останнього (залежно від виду
операції) копії: договору з нерезидентом, ВМД, актів та інших
документів, що підтверджують  здійснення  експорту  (імпорту)
продукції,  виконання  робіт (надання або отримання послуг),
здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших
документів,  що  необхідні банку для здійснення контролю за
своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими
операціями його клієнтів. Резиденти зобов'язані надавати банкам
копії зазначених документів протягом 5 робочих днів, починаючи з
дня зарахування на розподільчий рахунок коштів, що надійшли на
користь резидентів, або з дня надходження до банку реєстру ВМД.
Копії цих документів підлягають збереженню у справі клієнта
протягом строку, визначеного в Переліку документів, що утворюються
в діяльності Національного банку України та банків України, із
зазначенням строків зберігання, затвердженому постановою Правління
Національного банку України від 08.12.2004 N 601 ( z1646-04 ),
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 24.12.2004  за
N 1646/10245".
 
   6.2. В абзаці другому пункту 6.5 слова "банк має право
вимагати письмового" замінити словами "банк вимагає письмове".
 
   6.3. Абзац перший пункту 6.7 доповнити словами "або банк, що
обслуговує кредит, залучений резидентом від нерезидента ".
 
   6.4. Пункт 6.8 викласти в такій редакції:
   "6.8. Банк, клієнтом якого був резидент, повинен протягом
трьох банківських днів з дня закриття рахунку надати банку, в
якому резидент відкриває рахунок (якщо резидент повідомив про цей
банк), всю наявну в нього інформацію про незавершені експортні,
імпортні та лізингові операції цього резидента, якщо резидент
закриває рахунок в одному банку і переходить на обслуговування в
інший банк.
   Банк, у  якому  резидент  перебував  на  обслуговуванні,
повідомляє в довільній формі податкові органи за місцем реєстрації
резидента про його незавершені експортні, імпортні та лізингові
операції у разі:
   закриття клієнтом-резидентом  рахунку  і  переходу  на
обслуговування в інший банк (у тому числі за відсутності в банку
інформації  про  банк,  у  який  резидент  переходить  на
обслуговування);
   закриття банком  рахунку  клієнта, якщо операції за цим
рахунком не здійснюються протягом трьох років поспіль і на ньому
немає залишку коштів.
   Банк, у якому резидент перебував на обслуговуванні, знімає
операції резидента з контролю наступного робочого дня після дня
закриття рахунку".
 
   7. У розділі 7:
 
   7.1. Пункт 7.1 викласти в такій редакції:
   "7.1. Банки  надсилають  усі  передбачені  цим  розділом
повідомлення до десятого числа місяця, наступного за звітним, а
повідомлення  згідно  з пунктом 7.8 у визначені ним строки
податковим органам за місцем реєстрації резидентів поштою з
отриманням поштового підтвердження про їх вручення адресату або
кур'єром банку з обов'язковою відміткою податкових органів про
отримання.  Зазначені повідомлення мають також надаватися на
магнітних носіях або засобами електронного зв'язку з дотриманням
установлених цим пунктом строків за письмовою вимогою податкового
органу, яка підписана його керівником (заступником керівника) та
засвідчена  відбитком  печатки.  У  повідомленнях обов'язково
зазначаються такі реквізити резидентів:
   повне найменування,  ідентифікаційний  код  за ЄДРПОУ та
місцезнаходження - для юридичних осіб;
   прізвище, ім'я,  по  батькові,  місце  проживання  та
ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) - для фізичних осіб
- суб'єктів підприємницької діяльності".
 
   7.2. Пункт 7.3 виключити.
   У зв'язку з цим пункти 7.4 - 7.12 уважати відповідно пунктами
7.3 - 7.11.
 
   7.3. Пункт 7.8 після слова "інший" доповнити словами "або в
разі закриття банком рахунку клієнта".
 
   7.4. Розділ доповнити новим пунктом 7.9 такого змісту:
   "7.9. Банк у довільній формі повідомляє податковий орган про
факт зняття з контролю операції резидента на підставі документів
про припинення зобов'язань за цією операцією шляхом зарахування
зустрічних однорідних вимог за договорами (пункт 1.9 розділу 1
цієї Iнструкції)".
   У зв'язку з цим пункти 7.9 - 7.11 уважати відповідно пунктами
7.10 - 7.12.
 
   7.5. Абзац перший пункту 7.10 викласти в такій редакції:
   "7.10. Банк надає податковим органам інформацію про виявлені
у звітному місяці факти порушень згідно з додатком 7 в разі
ненадходження в законодавчо встановлені строки (або  строки,
визначені в ліцензіях) виручки, товарів або об'єкта лізингу. У
наступному звітному місяці інформація про ці порушення вже не
надається".
 
   7.6. Пункт 7.11 викласти в такій редакції:
   "7.11. Банк  не  надає  податковому  органу  інформацію,
передбачену пунктом 7.10 цього розділу, якщо резидент подав банку
документ, який засвідчує прийняття судом рішення про задоволення
позову резидента щодо стягнення з нерезидента заборгованості, що
виникла внаслідок недотримання останнім строків, установлених
договором".
 
   8. Додатки 1 - 7 викласти в такій редакції:
 
 
                   "Додаток 1
                   до Iнструкції про порядок
                   здійснення контролю
                   і отримання ліцензій
                   за експортними, імпортними
                   та лізинговими операціями
 
          Національний банк України
 
 
               ЗАЯВА
        про надання індивідуальної ліцензії
 
 
 _________________________________________________________________
     [повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові,
 місцезнаходження/місце проживання резидента, ідентифікаційний
 
 _________________________________________________________________
  код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності)]
 
 _________________________________________________________________
     (повне найменування та місцезнаходження банку,
        у якому операція взята на контроль)
 
 просить видати індивідуальну ліцензію на продовження законодавчо
встановлених   строків   розрахунків  за  договором  від
____________ N ________
 
 з нерезидентом ____________________________________ на _____ днів
            (повне найменування
         та місцезнаходження нерезидента)
 
 з "____" _________ _____ року до "____" _________ _____ року*.
 
 Сума, на яку перевищено строки розрахунків*, ____________________
                       (сума заборгованості,
 
 ________________________________________________________________,
           назва іноземної валюти)
 
 _________________________________________________________________
     (причини перевищення законодавчо встановлених
            строків розрахунків
 
 _________________________________________________________________
   та обґрунтування необхідності отримання індивідуальної
          ліцензії на їх продовження)
 
 Керівник
 (фізична особа-заявник)       _____________________________
                   (підпис, ініціали, прізвище)
 
                         М.П.
 
---------------
   * Заповнюється згідно з висновком ДПА України, передбаченим
пунктом 1.5 розділу 1 цієї Iнструкції.
 
 
                   Додаток 2
                   до Iнструкції про порядок
                   здійснення контролю
                   і отримання ліцензій
                   за експортними, імпортними
                   та лізинговими операціями
 
 
 ______________________ N _____________________
 (дата видачі ліцензії)  (реєстраційний номер)
 
 __________________________________
 (власник індивідуальної ліцензії)
 
 Копія ________________________________________
    (територіальне управління Національного
    банку України, на яке покладено контроль)
 
 
           IНДИВIДУАЛЬНА ЛIЦЕНЗIЯ
     на перевищення законодавчо встановлених строків
        розрахунків за експортною операцією
 
 
 з "____" ___________ _____ року до "____" ___________ _____ року.
 
 Видана резиденту _______________________________________________,
        [повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові,
 
 ________________________________________________________________,
 місцезнаходження/місце проживання резидента, ідентифікаційний
 код за ЄДРПОУ/ ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності)]
 
 _________________________________________________________________
     (повне найменування та місцезнаходження банку,
        у якому операція взята на контроль)
 
 за договором ____________________________________________________
              (номер, дата)
 
 з нерезидентом __________________________________________________
       (повне найменування та місцезнаходження нерезидента)
 
 на суму _________________________________________________________
        (сума заборгованості, назва іноземної валюти)
 
 на підставі _____________________________________________________
          (висновок, передбачений у пункті 1.5
            розділу 1 цієї Iнструкції)
 
 від _________________ N __________
 
 Передавання третім особам не дозволяється.
 
 Заступник Голови (директор
 Департаменту валютного
 контролю та ліцензування)      ____________________________
                   (підпис, ініціали, прізвище)
 
                         М.П.
 
 
                   Додаток 3
                   до Iнструкції про порядок
                   здійснення контролю
                   і отримання ліцензій
                   за експортними, імпортними
                   та лізинговими операціями
 
 
 _____________________ N _______________________
 (дата видачі ліцензії)  (реєстраційний номер)
 
 ___________________________________
 (власник індивідуальної ліцензії)
 
 Копія ________________________________________
    (територіальне управління Національного
    банку України, на яке покладено контроль)
 
 
           IНДИВIДУАЛЬНА ЛIЦЕНЗIЯ
     на перевищення законодавчо встановлених строків
        розрахунків за імпортною операцією
 
 
 з "____" ___________ _____ року до "____" ___________ _____ року.
 
 Видана резиденту _______________________________________________,
        [повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові,
                місцезнаходження/
 ________________________________________________________________,
  місце проживання резидента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/
     ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності)]
 
 _________________________________________________________________
   (повне найменування та місцезнаходження банку, у якому
          операція взята на контроль)
 
 за договором ____________________________________________________
             (номер, дата)
 
 з нерезидентом __________________________________________________
       (повне найменування та місцезнаходження нерезидента)
 
 на суму _________________________________________________________
       (сума заборгованості, назва іноземної валюти)
 
 на підставі _____________________________________________________
        (висновок, передбачений у пункті 1.5
          розділу 1 цієї Iнструкції)
 
 від _________________ N __________
 
 Передавання третім особам не дозволяється.
 
 Заступник Голови (директор
 Департаменту валютного
 контролю та ліцензування)       ___________________________
                   (підпис, ініціали, прізвище)
 
                         М.П.
 
 
                   Додаток 4
                   до Iнструкції про порядок
                   здійснення контролю
                   і отримання ліцензій
                   за експортними, імпортними
                   та лізинговими операціями
 
 
 ______________________ N _____________________
 (дата видачі ліцензії)  (реєстраційний номер)
 
 _________________________________
 (власник індивідуальної ліцензії)
 
 Копія _______________________________________
    (територіальне управління Національного
    банку України, на яке покладено контроль)
 
 
           IНДИВIДУАЛЬНА ЛIЦЕНЗIЯ
     на перевищення законодавчо встановлених строків
        розрахунків за лізинговою операцією
 
 
 з "____" ___________ _____ року до "____" ___________ _____ року.
 
 Видана резиденту-лізингодавцю __________________________________,
                 [повне найменування /прізвище,
                    ім'я, по батькові,
 
 ________________________________________________________________,
 місцезнаходження/місце проживання резидента, ідентифікаційний
  код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності)]
 
 _________________________________________________________________
   (повне найменування та місцезнаходження банку, у якому
          операція взята на контроль)
 
 за договором ____________________________________________________
             (номер, дата)
 
 з нерезидентом __________________________________________________
       (повне найменування та місцезнаходження нерезидента)
 
 на суму _________________________________________________________
     (сума заборгованості, назва іноземної валюти)
 
 на підставі _____________________________________________________
        (висновок, передбачений у пункті 1.5
          розділу 1 цієї Iнструкції)
 
 від _________________ N __________
 
 Передавання третім особам не дозволяється.
 
 Заступник Голови (директор
 Департаменту валютного
 контролю та ліцензування)       ___________________________
                   (підпис, ініціали, прізвище)
 
                         М.П.
 
 
                   Додаток 5
                   до Iнструкції про порядок
                   здійснення контролю
                   і отримання ліцензій
                   за експортними, імпортними
                   та лізинговими операціями
 
 
 ______________________ N _____________________
 (дата видачі ліцензії)  (реєстраційний номер)
 
 ____________________________________
 (власник індивідуальної ліцензії)
 
 Копія _______________________________________
    (територіальне управління Національного
    банку України, на яке покладено контроль)
 
 
           IНДИВIДУАЛЬНА ЛIЦЕНЗIЯ
     на перевищення законодавчо встановлених строків
        розрахунків за лізинговою операцією
 
 
 з "____" ___________ _____ року до "____" ___________ _____ року.
 
 Видана резиденту-лізингоодержувачу _____________________________,
                  [повне найменування/прізвище,
                    ім'я, по батькові,
 
 ________________________________________________________________,
 місцезнаходження/місце проживання резидента, ідентифікаційний
 код за ЄДРПОУ/ ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності)]
 
 _________________________________________________________________
     (повне найменування та місцезнаходження банку,
        у якому операція взята на контроль)
 
 за договором ____________________________________________________
             (номер, дата)
 
 з нерезидентом __________________________________________________
       (повне найменування та місцезнаходження нерезидента)
 
 на суму _________________________________________________________
      (сума заборгованості, назва іноземної валюти)
 
 на підставі _____________________________________________________
        (висновок, передбачений у пункті 1.5
          розділу 1 цієї Iнструкції)
 
 від _________________ N __________
 
 Передавання третім особам не дозволяється.
 
 Заступник Голови (директор
 Департаменту валютного
 контролю та ліцензування)       ___________________________
                   (підпис, ініціали, прізвище)
                   
                    М.П.
 
 
                   Додаток 6
                   до Iнструкції про порядок
                   здійснення контролю
                   і отримання ліцензій
                   за експортними, імпортними
                   та лізинговими операціями
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦   Резидент - клієнт банку    ¦ Підстава ¦  Дата  ¦
¦з/п¦                   ¦  для  ¦здійснення¦
¦  ¦                   ¦ перераху- ¦ платежу ¦
¦  ¦                   ¦  вання  ¦     ¦
¦  ¦                   ¦ коштів  ¦     ¦
¦  ¦-------------------------------------+-----------+----------¦
¦  ¦ наймену- ¦ідентифіка- ¦ місцезнахо- ¦      ¦     ¦
¦  ¦ вання/ ¦ ційний код ¦дження/ місце¦      ¦     ¦
¦  ¦прізвище, ¦ за ЄДРПОУ/ ¦ проживання ¦      ¦     ¦
¦  ¦ ім'я, по ¦ідентифіка- ¦       ¦      ¦     ¦
¦  ¦ батькові ¦ційний номер¦       ¦      ¦     ¦
¦  ¦     ¦за ДРФО (за ¦       ¦      ¦     ¦
¦  ¦     ¦ наявності) ¦       ¦      ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 7
                   до Iнструкції про порядок
                   здійснення контролю
                   і отримання ліцензій
                   за експортними, імпортними
                   та лізинговими операціями
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦   Резидент - клієнт банку   ¦Номер і ¦Дата здійснення¦
¦з/п¦                  ¦ дата ¦  платежу за ¦
¦  ¦                  ¦договору¦  імпортною  ¦
¦  ¦                  ¦    ¦ (лізинговою) ¦
¦  ¦                  ¦    ¦операцією/ дата¦
¦  ¦                  ¦    ¦ оформлення ВМД¦
¦  ¦                  ¦    ¦ за експортною ¦
¦  ¦                  ¦    ¦ (лізинговою) ¦
¦  ¦                  ¦    ¦  операцією  ¦
¦  ¦-----------------------------------+--------+---------------¦
¦  ¦ наймену- ¦ідентифіка- ¦місцезнахо-¦    ¦        ¦
¦  ¦ вання/ ¦ ційний код ¦ дження/ ¦    ¦        ¦
¦  ¦прізвище, ¦ за ЄДРПОУ/ ¦  місце  ¦    ¦        ¦
¦  ¦ ім'я, по ¦ідентифіка- ¦ проживання¦    ¦        ¦
¦  ¦ батькові ¦ційний номер¦      ¦    ¦        ¦
¦  ¦     ¦за ДРФО (за ¦      ¦    ¦        ¦
¦  ¦     ¦ наявності) ¦      ¦    ¦        ¦
------------------------------------------------------------------".
 
 Заступник директора
 Департаменту валютного
 контролю та ліцензування             Г.Д.Хромоногова
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка