Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Державних санітарних правил і норм. Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств. 4. Гігієна харчування 4.4. Підприємства харчової та переробної промисловості ДСП 4.4.4-011-98

Страница 1       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
      ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНIТАРНИЙ ЛIКАР УКРАЇНИ
 
 
            П О С Т А Н О В А
 
             11.09.1998 N 11
 
 
             Про затвердження
        Державних санітарних правил і норм
 
 
 
   Я, Головний державний санітарний лікар України Некрасова
Любов  Сергіївна,  розглянувши рішення координаційної комісії
Головного санепідуправління МОЗ України по розробці нормативних
документів від 18 череня 1998 р. N 1 щодо можливості затвердження
Державних санітарних правил і норм "Державні санітарні правила для
молокопереробних підприємств" та керуючись Законом України "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
( 4004-12 ) П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 
   1. Затвердити   "Державні   санітарні   правила   для
молокопереробних підприємств".
 
   2. Міністерствам, комітетам,  іншим  центральним  органам
виконавчої влади, керівникам державних, кооперативних, колективних
та приватних підприємств, організацій та установ незалежно від
відомчого підпорядкування та форм власності, а також посадовим
особам та громадянам України, інвесторам, громадянам інших держав
прийняти вказані до керівництва та виконання.
 
   3. Заступникам  головного  державного  санітарного лікаря
України, головним  державним  санітарним  лікарям  Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, водного,
залізничного,  повітряного  транспорту,  Міністерства  оборони
України,  Міністерства  внутрішніх  справ України, Державного
комітету  у  справах  охорони  державного  кордону  України,
Національної гвардії України, Служби безпеки України прийняти
вказані до керівництва та виконання.
 
   4. Українському науковому гігієнічному центру Міністерства
охорони здоров'я України (I.Р.Бариляк) видати цей нормативний
документ в необхідній кількості.
 
   Контроль за виконання постанови залишаю за собою.
 
 Головний державний
 санітарний лікар України              Л.С.Некрасова
 
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО              ЗАТВЕРДЖЕНО 
 Перший заступник міністра       Постанова Головного
 агропромислового комплексу,      державного санітарного
 Голова Комітету харчової        лікаря України
 промисловості України         11.09.1998 N 11
 Л.Сватков
 15.09.1998             
 
 
           4. Гігієна харчування
 
          4.4. Підприємства харчової
          та переробної промисловості
 
 
          ДЕРЖАВНI САНIТАРНI ПРАВИЛА
         для молокопереробних підприємств
             ДСП 4.4.4-011-98
 
 
                   Видання офіційне
 
           1. Галузь застосування
 
   Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств
розповсюджуються на всі діючі підприємства молочної промисловості,
включаючи комбінати сухих дитячих молочних продуктів, незалежно
від форм власності та підпорядкування, а також  для  малих
підприємств та цехів.
   Ці санітарні норми не можуть бути повністю або частково
відтворені, тиражовані і розповсюджені без дозволу Головного
державного  санітарного  лікаря  України,  Голови  правління
Національної асоціації молочників України "Укрмолпром".
 
              ПЕРЕДМОВА
 
   1. Введено на заміну "Санитарных правил для предприятий
молочной промышленности" 4431-87. При розробці використані основні
їх положення.
 
   2. Державні санітарні норми, правила, гігієнічні нормативи
(санітарні  норми)  -  обов'язкові  для виконання нормативні
документи, що визначають критерії безпеки та (або) нешкідливості
для  людини факторів навколишнього середовища і вимоги щодо
забезпечення оптимальних чи допустимих умов життєдіяльності людини
(підстава  Закон  України  "Про  забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя населення України" ( 4004-12 )
Ст. 1).
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Будівництво  нових, а також технічне переоснащення,
реконструкція та розширення діючих підприємств проводиться згідно
з діючими ВСТП 6.01-87, ДСП 173-96, будівельними нормами і
правилами, відповідних змін до них, а також за цими "Державними
санітарними правилами для молокопереробних підприємств".
 
   1.2. Умови  виробництва  морозива  на  молокопереробних
підприємствах  повинні  відповідати  санітарним  правилам  по
приготуванню морозива від 15.06.71 р. та відповідній інструкції
від 12.11.76 р.
 
   1.3. Міністерства,  відомства,  проектні   організації,
підприємства всіх форм власності зобов'язані представляти органам
або    установам    санітарно-епідеміологічної    служби
проектно-кошторисну документацію на будівництво і реконструкцію
молокопереробних підприємств.
 
   1.4. Введення в експлуатацію новозбудованих, реконструйованих
та  капітально  відремонтованих підприємств та цехів повинно
проводитись за погодженням з установами санітарно-епідеміологічної
служби відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів від
05.08.92 N 449 ( 449-92-п ) "Положення  про  прийняття  в
експлуатацію виробничих об'єктів".
 
   1.5. Ці "Державні санітарні правила" визначають санітарні
вимоги до території, приміщень та їх обладнання, приймання,
зберігання та обробки сировини, до виробництва і реалізації
молокопродуктів, а також до умов праці і особистої гігієни
персоналу.
 
   1.6. Асортимент продукції, що випускається, розробляється у
суворій відповідності до проектної  потужності  підприємства,
споживчого  попиту, наявності необхідних приміщень, рівня їх
забезпеченості технологічним  та  холодильним  обладнанням  і
погоджується     із     територіальними     установами
санітарно-епідеміологічної служби. Такі погодження проводяться
щороку на підставі аналізу показників санітарно-епідеміологічної
безпеки продукції, а також санітарних актів утримання приміщень,
технологічного та допоміжного обладнання.
 
   1.7. Молокопереробні  підприємства  повинні  забезпечувати
випуск продукції відповідно до вимог нормативної документації, яка
гарантує їх споживчі властивості та епідеміологічну безпеку.
 
   1.8. Вимоги цих "Державних санітарних правил" є обов'язковим
до виконання на всій території України.
 
           2. Нормативні посилання
 
   В даних санітарних правилах наведені посилання на  таку
нормативну документацію:
   ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
   ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические  требования  и
контроль за качеством;
   ГОСТ 3623-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения
пастеризации;
   ГОСТ 13928-84 Молоко  и  сливки  заготовляемые.  Правила
приемки, методы отбора проб и подготовка их к анализу;
   ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукти. Правила приемки,
методы отбора и подготовка проб к анализу;
   ДСТУ 3662-97  Молоко  коров'яче  незбиране.  Вимоги  при
закупівлі;
   РСТ УССР    1914-81    Молоко    коровье    для
вскармливания сельськохозяйственных животных. Технические условия.
   ОСТ 10-141-88 Молоко коровье. Первичная обработка, хранение н
транспортирование;
   ДР-97 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs-137 та Sr-90 у
продуктах харчування та питній воді ( v0255282-97 ), затверджені
МОЗ України 05.11.97;
   ДСП (ДержСанПіН) 173-96 Державні санітарні правила планування
та забудови населених пунктів ( z0379-96 );
   ВСТП 6.01-87  Санитарные  требования  к  проектированию
предприятий молочной промышленности;
   СанПиН 42-123-4117-86  Условия,  сроки  хранения  особо
скоропортящихся продуктов;
   СанПиН 42-123-4540-87   Максимально  допустимые  уровни
содержания пестицидов в пищевых продуктах и методы их определения;
   СанПиН 42-123-4940-88 Микробиологические нормативи и методы
анализа продуктов детского, лечебного и диетического питання и их
компонентов;
   СанПиН 42-128-4690-88  Санитарные  правила   содержания
территории населенных мест ( v4690400-88 );
   СанПиН 4630-88  Санитарные  правила  и  нормы  охраны
поверхностных вод от загрязнения ( v4630400-88 );
   СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация домов.
Нормы проектирования;
   СНиП 2.04.03.-85 Канализация. Наружные сети и сооружения;
   СНиП II 4-79 Естественное и искусственное освещение. Нормы
проектирования;
   СНиП 2.04.09-87 Вспомогательные здания и помещения;
   СН 496-77 Временная инструкция по проектированию предприятий
для очистки поверхностных сточных вод;
   СН 4088-86 Санитарные нормы микроклимата производственных
помещений;
   N 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные нормы
качества продовольственного   сырья  и  пищевых  продуктов
( v5061400-89 );
   Санитарные правила по приготовлению мороженого, утвержденные
Министерство здравоохранения СССР 15.06.1971 г.
   Инструкция по  санитарной  обработке  оборудования  на
предприятиях молочной промышленности, утвержденная Министерством
мясной  и  молочной  промышленности  СССР,  Министерством
здравоохранения СССР 28.04.78 N 123-14/4079-7-77;
   Инструкция по микробиологическому контролю производства на
предприятиях молочной промышленности, утвержденная Госагропромом
СССР и Министерством здравоохранения СССР 28.12.87;
   Инструкция по техническому контролю на предприятиях молочной
промышленности, утвержденная Госагропромом СССР 30.12.88;
   Инструкция о порядке выявления и учета брака в производстве
на предприятиях   молочной   промышленности,   утвержденная
Министерством мясной и молочной промышленности СССР 04.02.72;
   Инструкция по   организации   и   порядку  проведения
микробиологических исследований пищевых продуктов и оценки их
качества,  утвержденная  Министерством здравоохранения Украины
01.09.93;
   Инструкция по  технохимическому  контролю  производства
мороженого, утвержденная Министерством торговли СССР, утвержденная
Министерством мясной и молочной промышленности СССР 12.11.76;
   Технологічна інструкція  по  застосуванню  заквасок  та
бактеріальних  концентратів  при  виробництві  кисломолочних
продуктів, масла та сиру на підприємствах молочної промисловості,
затверджена  Національною  асоціацією  молочників  України
"Укрмолпром" 20.08.97 р.
   Методические указания       по       организации
санитарно-епидемиологической службой контроля за предприятиями
молочной промышленности N 2642-82;
   Методические указания по контролю за предприятиями молочной
промышленности 1162-74;
   МВ 5.08.07/1232-96  Порядок  та  періодичність  контролю
продовольчої  сировини  та харчових продуктів за показниками
безпеки;
   Положення про медичні огляди працівників певних категорій
N 45 ( z0136-94 ) від 31.03.94 р.
   Приказ Минздрава  СССР  "О  совершенствовании  системы
медицинских  осмотров  трудящихся  и водителей индивидуальных
транспортних средств" от 29.09.89 N 555 ( v0555400-89 ).
 
         3. Санітарні вимоги до території
 
   3.1. Територія   підприємства   повинна   відповідати
СанПиН 42-128-4690-88 ( v4690400-88 ).
 
   3.2. За узгодженням із санітарно-епідеміологічними станціями
допускається блокування молокопереробних підприємств з іншими
харчовими підприємствами (хлібозаводами,  цукровими  заводами,
кондитерськими, макаронними фабриками тощо).
 
   3.3. Територія молочного підприємства за своїм функціональним
використанням повинна поділятися на такі зони: передзаводську,
виробничу, підсобно-складську.
   У передзаводській зоні розмішуються будинок управління і
санітарно-побутові  приміщення,  контрольно-пропускний  пункт,
майданчик для стоянки власного транспорту.
   У виробничій зоні - виробничі приміщення, ремонтно-механічні
майстерні.
   У підсобно-складській зоні - будинки та споруди підсобного
призначення (котельня, градирні, насосні станції, склади аміаку,
мастильних засобів, палива, навіси для зберігання резервних та
будівельних матеріалів, тари).
   У самостійній зоні виділяються: зона суворого режиму навколо
артсвердловин, запасних резервуарів для питної води, а також
захисна зона навколо очисних споруд. Територія підприємства у
нічний час освітлюється відповідно до діючих норм.
 
   3.4. Майданчики для зберігання палива, тари, будматеріалів
тощо повинні мати бетонове або асфальтове покриття.
   Санітарні розриви від відкритих складів твердого палива та
інших матеріалів, які утворюють пил, повинні бути на відстані не
менше як 50 метрів до найближчих отворів виробничих приміщень, та
25 метрів - до отворів побутових приміщень.
 
   3.5. Вільні ділянки території повинні бути використані для
організації зони відпочинку, озеленення їх деревами, кущами та
газонами.  Територію  підприємства вздовж огорожі також слід
озеленяти кущами та деревами.
   Не допускається насадження дерев та кущів, які дають при
цвітінні опушене насіння і волокна, що  можуть  засмічувати
обладнання і продукцію.
 
   3.6. Для  збирання  сміття  встановлюють  сміттєзбірники
(металеві бачки з кришками, металеві контейнери, бетоновані ящики
з кришками, які щільно закриваються і з водонепроникним дном, а
також пластмасові ємкості або  контейнери  з  кришками)  на
асфальтованому або бетонованому майданчику, площа якого повинна
перевершувати основи сміттєзбірників на 1 м в усі боки.
   Майданчик, на якому розміщено сміттєзбірник, необхідно з
трьох боків огородити бетонованою або цегляною стіною заввишки
1,5 метра.
   Сміттєзбірники повинні бути віддалені від  виробничих  і
складських приміщень на відстань не меншу як 30 метрів.
   Видаляти відходи і сміття із сміттєзбірників слід щоденно з
наступним миттям і дезінфекцією сміттєзбірників та майданчика, на
якому вони розташовані. При централізованому збиранні сміття
сміттєзбірники і контейнери доставляються на підприємство чистими
та  продезінфікованими.  Санітарну  обробку  їх  проводять
спеціалізовані підприємства комунального господарства.
   Сміттєзбірники, дворові  вбиральні  щоденно  дезінфікують
10%-ним  розчином  хлорного  вапна  або  20%-ним  розчином
свіжопогашеного вапна.
 
   3.7. Територію підприємства слід утримувати  у  чистоті,
прибирання  провадити  щоденно.  В теплу пору року, у міру
необхідності, здійснювати полив території і зелених насаджень. В
зимовий період проїжджу частину території та пішохідні доріжки
систематично слід очищати від снігу, льоду, які необхідно посипати
піском.
 
   3.8. Під'їздні  шляхи, тротуари, господарські майданчики,
навантажувальні рампи повинні бути покриті твердим покриттям або
асфальтовані. Проїжджа частина на території підприємства споруди
повинні сприяти виключенню  зустрічних  транспортних  потоків
сировини та готової продукції з паливом, відходами, сміттям.
 
   3.9. Туалети для експедиторів, вантажників і водіїв повинні
розташовуватись блоковано і мати вихід на територію. Окремо
побудовані туалети повинні знаходитись на відстані не менше 25 м
від виробничих складських приміщень і  бути  підключені  до
каналізації.
 
   3.10. На  молокопереробних підприємствах малої потужності
виробниче, енергетичне господарство і адміністративно-побутові
приміщення допускається розташовувати в одному блоці (контейнери,
модулі тощо). В додаткових  блоках  можуть  бути  розміщені
лабораторії,  майстерні, холодильні камери, камери дозрівання
твердих сирів, їдальня тощо.
 
   3.11. Санітарно-захисні зони для підприємств малої потужності
вирішуються в кожному конкретному випадку окремо за погодженням з
місцевими органами санітарного нагляду.
 
       4. Санітарні вимоги до водозабезпечення
             та каналізації
 
   4.1. Вода,  що  використовується  для  технологічних,
господарсько-побутових та питних потреб підприємств,  повинна
відповідати вимогам ГОСТу 2874-82.
   Підприємства повинні забезпечуватися достатньою кількістю
питної  води,  яка  розраховується  відповідно  до проектної
документації з урахуванням обсягу виробництва молочної продукції і
чинних норм витрачання води. Молокопереробні підприємства можуть
підключатися до міської водопровідної мережі або мати власні
артезіанські свердловини з обов'язковим обладнанням внутрішнього
водопроводу відповідно до вимог чинних СНиП 2.04.01-85. Внутрішній
водопровід, який живиться від міської водопровідної мережі не
повинен мати безпосереднього з'єднання з водопроводом, що живиться
із місцевого джерела водопостачання.
 
   4.2. Вибір джерел водопостачання, місця забору води, а також
розрахунок кордонів і план заходів по благоустрою зони санітарної
охорони  джерел  водопостачання  повинні  здійснюватися  у
відповідності з СанПиН 4630-88  ( v4630400-88 )  і обов'язково
погоджуватися     з     територіальними     закладами
санітарно-епідеміологічної служби.
 
   4.3. Водопровідний  ввід  повинен  розташовуватися  в
ізольованому приміщенні, яке зачиняється і утримується в належному
санітарному стані, мати манометри, кран для відбору проб води,
трапи для стоку, зворотні клапани, які допускають рух води тільки
в одному напрямку.
   Підприємства повинні  мати  схеми водопровідної мережі і
каналізації і пред'являти їх за вимогою контролюючих організацій.
 
   4.4. Система водопостачання молочних заводів повинна мати
резервуари чистої води для забезпечення гарантованої подачі води у
"години пік", у випадку перебоїв з подачею води внаслідок аварій,
для забезпечення періоду контакту при хлоруванні або постійній
швидкості потоку при знезаражуванні ультрафіолетовими променями, а
також для зовнішнього гасіння пожежі. Резервуарів повинно бути не
менше двох. Обмін води в резервуарах необхідно забезпечувати в
термін, що не перевищує 48 годин. У кожному резервуарі слід
зберігати половину об'єму води  для  забезпечення  виконання
ремонтних робіт. Для огляду та очищення резервуарів передбачають
люки, скати, драбинки. Очистку і дезінфекцію резервуарів  в
плановому порядку проводять в залежності від показників якості
води, але не рідше 1 разу на квартал. На кожному резервуарі
повинен бути трафарет:
   Водобак N ________
   Об'єм куб.м __________
   Очищений _____ 19 р.
   Продезінфікований ________ 19__ р.
 
   4.5. Дезінфекцію резервуарів-накопичувачів та водопровідних
мереж необхідно проводити згідно з чинною інструкцією  щодо
здійснення контролю за знезаражуванням господарсько-питної води і
за дезінфекцією водопровідних споруд хлором після промивання при
аваріях,  ремонтних  роботах,  а  також  за  розпорядженням
територіальних санітарно-епідеміологічних станцій  і  під  їх
контролем та фіксуватися у спеціальному журналі.
 
   4.6. Знезаражування  води, яка надходить на технологічні
потреби молочного підприємства, слід проводити в залежності від
характеристики джерел водозабезпечення, у тому числі водопроводу
міста, і якості води.
   Показання до  знезаражування і вибір методу визначаються
згідно з діючими методичними вказівками щодо організації  і
контролю водозабезпечення молочних заводів.
 
   4.7. Вода, яка використовується для побутових і технологічних
потреб, що пов'язані з виробництвом продукції (у тому числі
приготування  миючих  і  дезінфікуючих  розчинів,  миття  і
ополіскування обладнання, молочних цистерн, фляг  і  пляшок,
охолодження  дитячих  молочних  продуктів,  в  автоклавах,
безпосередньо діючих стерилізаторах і охолоджувачах різного типу),
повинна відповідати вимогам діючого ГОСТу 2874-82.
   Для охолодження молочних продуктів в технологічних апаратах
необхідно використовувати   крижану  воду  з  температурою
+1 град ... + 2 град.С, яка циркулює по закритій системі і
відповідає вимогам діючого ГОСТу 2874-82.
   Воду від водяної секції охолоджувальних і пастеризаційних
установок  можна  використовувати  для  системи  гарячого
водозабезпечення (прання, виробничого одягу, миття підлоги, миття
обладнання, що не має безпосереднього контакту з продукцією).
 
   4.8. Для забезпечення зворотних систем холодильних установок,
повітряних компресорів, вакуум-випарних установок, для зовнішнього
миття автомашин, розхолоджування продувної води котельні, поливу
території може використовуватись технічна вода.
   Водопровід технічної  води  повинен  бути  окремим  від
водопроводу питної води. Обидві системи водозабезпечення  не
повинні мати між собою ніяких сполучень і трубопроводи слід
пофарбувати в різні кольори.
   Відповідні точки водозабору повинні мати написи "Вода питна",
"Вода технічна".
 
   4.9. Після кожного ремонту водопровід підлягає обов'язковій
промивці та дезінфекції із наступним лабораторним дослідженням
води перед подачею її на підприємство. Контрольні проби води
відбираються безпосередньо  після  заключної  дезінфекції  із
5 найбільш небезпечних в епідеміологічному відношенні місць: на
вводі, із резервуару, у заквасній, перед пляшкомийною машиною і вПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.33572
EUR29.33536
RUB0.40836
PLN6.81204
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка