Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            13.11.2002 N 1997
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 листопада 2002 р.
                   за N 925/7213
 
 
     Про затвердження Положення про порядок роботи
           Екзаменаційної комісії
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
                    державного майна 
      N 1765 ( z1316-07 ) від 12.11.2007 }
 
   Відповідно до статті 16 Закону України "Про оцінку майна,
майнових прав  та  професійну оціночну діяльність в Україні"
( 2658-14 ) з метою організаційного забезпечення прийняття рішень
про видачу кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів та про позбавлення
кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів (їх анулювання) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок роботи Екзаменаційної
комісії (додається).
 
   2. Управлінню  оцінки  майна  та фінансово-господарського
аналізу (Н.Лебідь) зареєструвати Положення про порядок роботи
Екзаменаційної комісії в Міністерстві юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Ю.Гришана.
 
 Голова Фонду                       О.Бондар
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Фонду державного
                   майна України
                   13.11.2002 N 1997
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 листопада 2002 р.
                   за N 925/7213
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про порядок роботи Екзаменаційної комісії
 
 
           I. Загальні положення
 
   1. Це Положення розроблено з метою реалізації статей 15 та 16
Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ) (далі - Закон) у
частині  організаційного забезпечення прийняття Екзаменаційною
комісією рішень  про  видачу  або  позбавлення  (анулювання)
кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів.
 
   2. Склад  Екзаменаційної  комісії  затверджується  Фондом
державного майна України та формується з числа його представників,
представників інших органів державної влади, до повноважень яких
належить реалізація державної політики в питаннях оцінки майна,
майнових прав, які мають необхідний рівень підготовки з питань
оцінки  майна,  та представників, делегованих саморегулівними
організаціями оцінювачів. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом  Фонду  державного  майна N 1765 ( z1316-07 ) від
12.11.2007 }
 
   Склад Екзаменаційної комісії формується за кожним напрямом
оцінки майна, зазначеному в частині другій статті 15 Закону
( 2658-14 ). Головою Екзаменаційної комісії за кожним напрямом
оцінки майна є Голова Фонду державного майна України (далі -
голова Екзаменаційної комісії).
 
   3. Відповідно до покладених завдань Екзаменаційна комісія за
кожним напрямом оцінки майна:
 
   проводить кваліфікаційні іспити з перевірки знань фізичних
осіб, які бажають отримати кваліфікаційне свідоцтво оцінювача;
 
   затверджує перелік питань до кваліфікаційних іспитів та в
разі потреби вносить зміни до зазначеного переліку;
 
   приймає  рішення  про  видачу кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача за спеціалізаціями відповідного напряму оцінки майна та
за  результатами  складання кваліфікаційного іспиту; { Абзац
четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 1765 ( z1316-07 ) від 12.11.2007 }
 
   приймає рішення  про  повторну  видачу  кваліфікаційного
свідоцтва оцінювача у випадках, визначених цим Положенням;
 
   приймає рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача за спеціалізаціями відповідного напряму оцінки майна
(його анулювання); { Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Фонду державного майна N 1765 ( z1316-07 ) від
12.11.2007 }
 
   у разі видачі кваліфікаційного документа оцінювачу за двома
або  трьома напрямами оцінки майна бере участь у прийнятті
спільного  рішення  Екзаменаційної  комісії  про  позбавлення
кваліфікаційних  документів оцінювачів, які зареєструвалися в
Державному реєстрі оцінювачів у порядку, затвердженому наказом
Фонду державного майна України від 19.12.2001 N 2355 ( z1092-01 )
та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за
N 1092/6283;
 
   ініціює  розгляд  Наглядовою  радою  з питань оціночної
діяльності  проблем  оптимізації навчального процесу, зокрема
удосконалення навчальних програм за спеціалізаціями відповідного
напряму оцінки майна тощо; { Абзац восьмий пункту 3 із змінами,
внесеними  згідно  з Наказом Фонду державного майна N 1765
( z1316-07 ) від 12.11.2007 }
 
   у разі потреби ініціює звернення до відповідних організацій
та державних установ з метою вирішення питань, що відносяться до
її компетенції.
 
   4.  Організаційне  та  технічне  забезпечення  роботи
Екзаменаційної комісії за всіма напрямами оцінки  майна  та
спеціалізаціями  в  межах  цих напрямів здійснює секретаріат
Екзаменаційної комісії, що утворюється Фондом державного майна
України з членів Екзаменаційної комісії та працівників Фонду
державного майна України. Очолює  секретаріат  Екзаменаційної
комісії заступник голови Екзаменаційної комісії. { Пункт 4 в
редакції Наказу Фонду державного майна N 1765 ( z1316-07 ) від
12.11.2007 }
 
    II. Процедура підготовки кваліфікаційного іспиту
 
   1. За наявності бажання  скласти  кваліфікаційний  іспит
оцінювач-стажист за два тижні до закінчення терміну стажування
подає до навчального закладу, на базі якого відбувалося навчання
за відповідними напрямами оцінки майна, заяву про включення до
списку осіб, які будуть складати кваліфікаційний іспит, за формою
згідно з додатком 1. У заяві зазначаються всі напрями оцінки майна
та спеціалізації в межах цих напрямів, за якими  проходило
стажування  і  за  якими  оцінювач-стажист  бажає  скласти
кваліфікаційний іспит.
 
   2. До заяви оцінювачі-стажисти додають документи, передбачені
пунктами 11, 15, 16 Положення про порядок стажування фізичних
осіб, які пройшли навчання за програмою базової  підготовки
оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 30.10.2001 N 1996 ( z0956-01  )  і  зареєстрованого  в
Міністерстві юстиції України 15.11.2001 за N 956/6147.
 
   3. У разі подання оцінювачем-стажистом усіх вищезазначених
документів навчальний заклад включає оцінювача-стажиста до списку
осіб, що складатимуть кваліфікаційний іспит.
 
   4. Навчальний заклад формує список оцінювачів-стажистів для
складання кваліфікаційного іспиту за відповідними напрямами оцінки
майна  та  надсилає  його голові Екзаменаційної комісії для
визначення відповідної дати. { Пункт 4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Фонду державного майна N 1765 ( z1316-07 ) від
12.11.2007 }
 
   5. Голова Екзаменаційної комісії призначає дату проведення
кваліфікаційного іспиту, про що секретаріат Екзаменаційної комісії
не пізніше ніж за десять календарних днів до іспиту письмово
повідомляє навчальний заклад.
 
   6. Кваліфікаційний іспит проводиться у міру комплектування
груп, переважно за наявності не менш як 20 осіб, що мають його
складати. У складанні кваліфікаційного іспиту одночасно можуть
брати участь оцінювачі-стажисти декількох навчальних закладів.
 
   7. Перелік  питань  кваліфікаційних  іспитів  підлягає
опублікуванню в засобах масової інформації.
 
   Зміни в переліку питань до кваліфікаційного іспиту набирають
чинності через 45 календарних днів після їх опублікування в
засобах масової інформації. На підставі затвердженого переліку
питань відповідно до кількості напрямів та їх спеціалізацій
секретаріатом Екзаменаційної комісії  розробляються  комплекти
екзаменаційних білетів окремо для кожного напряму оцінки майна.
 
   Комплект екзаменаційних білетів зберігається в секретаріаті
Екзаменаційної комісії.
 
   8. Приміщення для проведення кваліфікаційного іспиту має
забезпечувати    можливість   індивідуальної   підготовки
оцінювачами-стажистами відповідей на питання білета та належних
умов роботи членів Екзаменаційної комісії. { Пункт 8 із змінами,
внесеними  згідно  з Наказом Фонду державного майна N 1765
( z1316-07 ) від 12.11.2007 }
 
      III. Проведення кваліфікаційного іспиту
 
   1. Кваліфікаційний іспит проводиться на базі  навчальних
закладів, які можуть забезпечити відповідні умови для організації
його проведення.
 
   2. Кваліфікаційний іспит приймається за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів за умови присутності
на ньому не менше третини персонального складу Екзаменаційної
комісії за кожним напрямом оцінки майна, відповідно до якого він
складатиметься. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Фонду державного майна N 1765 ( z1316-07 ) від 12.11.2007 }
 
   3. До  початку  проведення  кваліфікаційного   іспиту
представник секретаріату або уповноважений Екзаменаційною комісією
представник інформує оцінювачів-стажистів, які бажають скласти
кваліфікаційний  іспит, про персональний склад Екзаменаційної
комісії за кожним напрямом, що прийматиме кваліфікаційний іспит,
тривалість та процедуру складання кваліфікаційного іспиту. Спірні
питання,  пов'язані  із  складанням  кваліфікаційного іспиту,
вирішуються Екзаменаційною комісією відповідного напряму оцінки
майна  в  день складання кваліфікаційного іспиту після його
складання всією групою. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом  Фонду  державного  майна N 1765 ( z1316-07 ) від
12.11.2007 }
 
   4. Оцінювач-стажист складає кваліфікаційний іспит залежно від
кількості напрямів оцінки майна та спеціалізацій у їх межах, за
якими він проходив стажування та бажає скласти кваліфікаційний
іспит.
 
   5. Відомості щодо складання кваліфікаційного іспиту за кожним
напрямом оцінки майна фіксуються окремо в екзаменаційному листі,
який  видається  оцінювачу-стажисту.  При  цьому  результат
кваліфікаційного  іспиту за кожним напрямом оцінки майна та
спеціалізаціями в його межах оцінюється як "склав" ("склала") або
"не склав" ("не склала"), а результат захисту навчального (або
реального)  звіту  про  оцінку  (акта  оцінки, рецензії) як
"зараховано" або "не зараховано". { Пункт 5 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Фонду державного майна N 1765 ( z1316-07 ) від
12.11.2007 }
 
   6. Кваліфікаційний іспит відбувається в усно-письмовій формі
шляхом надання відповідей на питання, наведені в екзаменаційному
білеті.   Під   час  складання  кваліфікаційного  іспиту
оцінювачі-стажисти, які отримали екзаменаційні білети, не мають
права  самостійно  залишити  приміщення,  у  якому складають
кваліфікаційний іспит, до його закінчення, за винятком випадків,
що  унеможливлюють подальше складання кваліфікаційного іспиту
(погіршення самопочуття тощо).
 
   7. Загальна кількість екзаменаційних білетів, на питання яких
має відповісти оцінювач-стажист, залежить від кількості напрямів
оцінки майна та спеціалізацій у їх межах, стосовно яких він
складає кваліфікаційний іспит.
 
   У першому білеті містяться два питання, які дають змогу
з'ясувати рівень знань оцінювача-стажиста з питань законодавства,
яке регулює проведення оцінки майна, та загальних методологічних
аспектів оцінки майна. Відповідь на ці питання надається у
письмовій та усній формах. Після написання відповіді на аркуші
проставляється підпис особи, що давала відповідь,  та  дата
складання  іспиту.  Письмові  відповіді  оцінювачів-стажистів
зберігаються в архіві секретаріату Екзаменаційної комісії не менше
трьох років з дати складання кваліфікаційного іспиту. { Абзац
другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 1765 ( z1316-07 ) від 12.11.2007 }
 
   Надалі оцінювач-стажист   відповідає   на  білети  за
спеціалізаціями в межах напрямів оцінки майна, щодо яких він бажає
скласти іспит. Білети містять по одному питанню і дають змогу
визначити рівень знань за певними напрямами оцінки майна та
спеціалізаціями в їх межах, щодо яких оцінювач-стажист складає
кваліфікаційний іспит. Відповідь на ці екзаменаційні  білети
надається в усній формі.
 
   Після  надання відповідей на всі питання Екзаменаційна
комісія може ставити питання оцінювачу-стажисту щодо пояснення ним
начального (або реального) звіту про оцінку (акта оцінки) або
рецензії на звіт, підготовлені під час стажування. Навчальні (або
реальні) звіти про оцінку (акти оцінки), рецензії готуються за
кожною спеціалізацією за якою складається кваліфікаційний іспит.
Не зарахований навчальний (або реальний) звіт про оцінку (акт
оцінки) чи рецензія є підставою для негативної оцінки знань
оцінювача-стажиста з даної спеціалізації. { Абзац четвертий пункту
7 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1765 ( z1316-07 ) від
12.11.2007 }
 
   8. За результатом складання кваліфікаційного  іспиту  на
підставі узагальнення інформації, що міститься в екзаменаційних
листах оцінювачів-стажистів, які складали кваліфікаційний іспит,
оформляється протокол рішення Екзаменаційної комісії за напрямом
оцінки майна про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
відповідного напряму із зазначенням спеціалізацій в межах кожного
напряму, за якими складено кваліфікаційний іспит. Протокол рішення
Екзаменаційної комісії за напрямом оцінки майна підписують усі
члени Екзаменаційної комісії відповідного напряму оцінки майна,
які брали участь у кваліфікаційному іспиті та зберігається не
менше трьох років. { Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Фонду державного майна N 1765 ( z1316-07 ) від
12.11.2007 }
 
   Протокол оформляється у двох примірниках: один примірник
зберігається у навчальному закладі, другий примірник зберігається
в секретаріаті Екзаменаційної комісії. До другого примірника
додаються екзаменаційні листи оцінювачів-стажистів, які складали
кваліфікаційний іспит.
 
   9. У разі нескладання оцінювачем-стажистом іспиту він може
скласти його повторно не раніше ніж через один місяць від дати
попереднього  складання.  Процедура  підготовки та повторного
складання іспиту здійснюється у порядку, визначеному цим розділом.
 
   10. Відповідно до рішення Екзаменаційної комісії за напрямом
оцінки майна про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача Фонд
державного  майна  України  та  навчальний  заклад  видають
кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів за формою, установленою Фондом
державного майна України. Організацію друкування  та  видачі
кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, щодо яких прийнято рішення
про видачу, здійснюють навчальні заклади, на базі яких проводилася
підготовка оцінювача. Друк відповідної кількості кваліфікаційних
свідоцтв  оцінювачів  здійснюється  на  підставі  рішення
Екзаменаційної комісії.
 
   Кваліфікаційне свідоцтво видається оцінювачу в двотижневий
строк на підставі поданих ним до Фонду державного майна України
документів,  передбачених  частиною  п'ятою статті 15 Закону
( 2658-14 ). Зразок заяви про видачу кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача наведено в додатку 2. { Абзац другий пункту 10 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 1765
( z1316-07 ) від 12.11.2007 }
 
     IV. Порядок прийняття рішення про позбавлення
   кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (його анулювання)
 
   1. Розгляд питань, пов'язаних з позбавленням кваліфікаційного
свідоцтва  (кваліфікаційного  документа)  оцінювача  (його
анулюванням), здійснюється за письмовим зверненням зацікавлених
осіб, у тому числі Наглядової ради з питань оціночної діяльності.
Зазначені особи мають право направити звернення  на  адресу
секретаріату  Екзаменаційної  комісії, Фонду державного майна
України, Наглядової ради з питань оціночної діяльності. У разі
надходження таких звернень Фонд державного майна України направляє
їх до секретаріату Екзаменаційної комісії. У зверненні мають бути
аргументовані підстави необхідності позбавлення кваліфікаційного
свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача. До звернення
додаються додаткові матеріали, які розкривають суть питання,
зокрема висновки з рецензування звітів про оцінку майна та інші
матеріали.
 
   2. Підставами  для позбавлення кваліфікаційного свідоцтва
(кваліфікаційного документа) оцінювача можуть бути:
 
   неодноразове грубе порушення оцінювачем нормативно-правових
актів з оцінки майна;
 
   рішення суду  за  фактами  непрофесійної  оцінки  майна,
проведеної оцінювачем;
 
   наявність в оцінювача непогашеної судимості за корисливі
злочини;
 
   неправомірна видача кваліфікаційного свідоцтва;
 
   порушення оцінювачем обмежень, встановлених статтею 8 Закону
України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні" ( 2658-14 ).
 
   3.  У  двотижневий  строк  з  дати отримання звернення
секретаріат Екзаменаційної комісії готує та подає на розгляд
Екзаменаційної комісії відповідного напряму оцінки майна або всіх
напрямів оцінки майна залежно від виду кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача пакет документів, у якому мають бути:
 
   звернення заінтересованих  осіб  з  приводу  позбавлення
оцінювача кваліфікаційного свідоцтва;
 
   копія відповідного  рішення  суду  (у  разі  позбавлення
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача на підставі рішення суду за
фактами непрофесійної оцінки майна);
 
   копія довідки, виданої правоохоронним органом про наявність в
оцінювача непогашеної судимості (у разі наявності в оцінювача
непогашеної судимості);
 
   копія звіту про оцінку майна, у підготовці якого брав участь
оцінювач, та інші документи, що підтверджують порушення оцінювачем
вимог статті 8 Закону (  2658-14  )  (у  разі  позбавлення
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача у зв'язку з порушенням ним
статті 8 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльість в Україні";
 
   копії не менше двох звітів з оцінки майна, а також рецензій
на них (у разі позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача у
зв'язку з неодноразовим грубим порушенням нормативно-правових
актів з оцінки майна);
 
   пояснення оцінювача, стосовно якого порушено питання про
позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача;
 
   інші документи, які стосуються позбавлення кваліфікаційного
свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача і можуть бути
враховані  під  час  розгляду  питання  про  позбавлення
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 1765 ( z1316-07 ) від 12.11.2007 }
 
   4. Питання   позбавлення   кваліфікаційного   свідоцтва
(кваліфікаційного документа) оцінювача розглядається у такому
порядку:
 
   позбавлення кваліфікаційних   свідоцтв   (кваліфікаційних
документів) оцінювачів відповідного напряму оцінки майна, виданих
до набрання чинності Законом України "Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ) та
зареєстрованих у Державному реєстрі оцінювачів, а також у порядку,
установленому  цим Положенням, - на засіданні Екзаменаційної
комісії відповідного напряму оцінки майна в разі присутності на
ньому не менше половини її кількісного складу (далі - засідання);
 
   позбавлення кваліфікаційних документів оцінювачів, виданих до
набрання чинності Законом України "Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ) та
зареєстрованих у Державному реєстрі оцінювачів  за  кількома
напрямами оцінки майна, - на спільному засіданні Екзаменаційної
комісії відповідних напрямів оцінки майна в разі присутності на
ньому не менше половини кількісного складу кожної з них (далі -
спільне засідання).
 
   5. На засідання (спільне засідання) запрошується оцінювач,
питання   про   позбавлення   кваліфікаційного   свідоцтва
(кваліфікаційного документа) якого винесено на розгляд. Якщо
оцінювач не може бути особисто присутнім з поважних причин,
розгляд питання переноситься на наступне засідання  (спільне
засідання).  Про  причину своєї відсутності оцінювач повинен
письмово повідомити секретаріат Екзаменаційної комісії за день до
дати засідання (спільного засідання). В іншому разі Екзаменаційна
комісія  має  право  розглядати  питання  про  позбавлення
кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача
без присутності оцінювача.
 
   6.  Прийняте  рішення  оформляється протоколом засідання
(спільного засідання) Екзаменаційної комісії. Протокол подається
до Фонду державного майна України у двотижневий строк від дати
проведення засідання (спільного засідання). { Пункт 6 із змінами,
внесеними  згідно  з Наказом Фонду державного майна N 1765
( z1316-07 ) від 12.11.2007 }
 
   7. Про прийняте Екзаменаційною комісією рішення стосовно
позбавлення   (непозбавлення)   кваліфікаційного   свідоцтва
(кваліфікаційного  документа)  Фонд  державного майна України
повідомляє оцінювача письмово  у  двотижневий  термін  після
надходження відповідного протоколу засідання (спільного засідання)
до  Екзаменаційної   комісії.   Кваліфікаційне   свідоцтво
(кваліфікаційний документ) оцінювача вважається анульованим з дати
прийняття  відповідного  рішення  Екзаменаційною  комісією та
опублікування у додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про
приватизацію" - газеті "Відомості приватизації". { Пункт 7 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 1765
( z1316-07 ) від 12.11.2007 }
 
   8. У разі, якщо кваліфікаційний  документ  було  видано
оцінювачу за рішенням іншої екзаменаційної комісії у порядку
передбаченому законодавством, Екзаменаційна  комісія  інформує
вищезазначену   комісію   стосовно  позбавлення  оцінювача
кваліфікаційного документа з метою врахування її пропозицій та
прийняття відповідного рішення.
 
   9. У  разі  позбавлення особи кваліфікаційного свідоцтва
(кваліфікаційного документа) оцінювача (його анулювання) Фонд
державного майна України вносить відповідні зміни до Державного
реєстру оцінювачів та Державного реєстру суб'єктів оціночної
діяльності.
 
   10. Рішення  про  позбавлення  кваліфікаційного свідоцтва
(кваліфікаційного документа) оцінювача (його анулювання) може бути
оскаржено в судовому порядку.
 
           V. Прикінцеві положення
 
   1.  Фонд  державного  майна України публікує відповідну
інформацію про позбавлення, втрату або анулювання кваліфікаційного
свідоцтва оцінювачем у додатку до "Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації".
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 1765 ( z1316-07 ) від 12.11.2007 }
 
   2. Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювачу,
який був позбавлений його на підставі рішення Екзаменаційної
комісії, приймається Екзаменаційною комісією не раніше ніж через
рік від дати позбавлення в порядку, передбаченому цим Положенням
для видачі кваліфікаційного свідоцтва.
 
   3. За власним бажанням або в разі втрати, пошкодження чи
знищення кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа)
оцінювач звертається до Екзаменаційної комісії із заявою про
повторну видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та вказує
навчальний заклад, на базі якого він бажає його отримати. При
цьому оцінювач надає письмові пояснення про причину втрати,
пошкодження  або   знищення   кваліфікаційного   свідоцтва
(кваліфікаційного документа) оцінювача.
 
   До заяви додається інформація про перелік звітів про оцінку
майна (актів оцінки майна), виконаних ним за останній рік.
 
   4. Секретаріат Екзаменаційної комісії перевіряє факт видачі
кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача
відповідно до наявної інформації у Державному реєстрі оцінювачів
та протоколів Екзаменаційної комісії.
 
   5. Рішення про повторну видачу кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача оформляється протоколом Екзаменаційної  комісії  за
напрямом оцінки майна. На підставі рішення Екзаменаційної комісії
відповідний навчальний  заклад  виписує  нове  кваліфікаційне
свідоцтво оцінювача, яке підписує керівник навчального закладу, та
передає його до Фонду державного майна України для підписання і
видачі оцінювачу.
 
   6. Iнформація про повторну видачу оцінювачу кваліфікаційного
свідоцтва оцінювача, у тому числі у зв'язку з позбавленням його
кваліфікаційного  свідоцтва  (кваліфікаційного  документа) або
втратою кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа),
підлягає  відображенню  в  Державному  реєстрі оцінювачів та
Державному реєстрі суб'єктів оціночної діяльності.
 
 Начальник Управління оцінки майна
 та фінансово-господарського аналізу           Н.Лебідь
 
 
 
                   Додаток 1
                   до Положення про порядок
                   роботи Екзаменаційної
                   комісії
 
 
               ЗАЯВА
     про включення до списку осіб, які складатимуть
           кваліфікаційний іспит
 
 
Заявник __________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
 
Місце проживання _________________________________________________
__________________________________________________________________
            (поштовий індекс)
 
Телефон -----------------------------------------
     ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
     -----------------------------------------
 
Навчався за програмою базової підготовки оцінювачів
 
з "____" _________ 200__    до "____" ____________ 200___
     (дата)               (дата)
 
у ________________________________________________________________
      (назва навчального закладу, у якому проходив
           кваліфікаційний іспит)
 
за такими напрямами оцінки:
 
   1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі(*):
 
-----
¦  ¦1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
-----у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок.
 
-----
¦  ¦1.2. Оцінка машин і обладнання.
-----
 
-----
¦  ¦1.3. Оцінка дорожніх транспортних засобів.
-----
 
-----
¦  ¦1.4. Оцінка літальних апаратів.
-----
 
-----
¦  ¦1.5. Оцінка судноплавних засобів.
-----
 
-----
¦  ¦1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність.
-----
 
-----
¦  ¦1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин,
-----обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних
   апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять
   культурну цінність.
 
   2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,
майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав
на об'єкти інтелектуальної власності(*):
 
-----
¦  ¦2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів,  паїв,  цінних
-----паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки
   прав на об'єкти інтелектуальної власності).
-----
¦  ¦2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.
-----
 
та пройшов стажування протягом року на базі
__________________________________________________________________
       (назва суб'єкта оціночної діяльності,
         у якому проходило стажування)
 
   Прошу допустити мене до складання кваліфікаційного іспиту за
такими напрямами оцінки:
 
   1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі(*):
 
-----
¦  ¦1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
-----у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок.
 
-----
¦  ¦1.2. Оцінка машин і обладнання.
-----
-----
¦  ¦1.3. Оцінка дорожніх транспортних засобів.
-----
-----
¦  ¦1.4. Оцінка літальних апаратів.
-----
-----
¦  ¦1.5. Оцінка судноплавних засобів.
-----
-----
¦  ¦1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність.
-----
-----
¦  ¦1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин,
-----обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних
   апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять
   культурну цінність.
 
   2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,
майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав
на об'єкти інтелектуальної власності(*):
 
-----
¦  ¦2.1.  Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних
-----паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки
   прав на об'єкти інтелектуальної власності).
-----
¦  ¦2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.
-----
 
та пройшов стажування протягом року на базі
 
 "___" ___________ 200__               _____________
     (дата)                     (підпис)
 
_______________
                 -----
   (*) - Непотрібне закреслити ¦ X ¦
                 -----
{ Додаток 1 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1765
( z1316-07 ) від 12.11.2007 }
 
 
                   Додаток 2
                   до Положення про порядок
                   роботи Екзаменаційної
                   комісії
 
 
               ЗАЯВА
     про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
 
 
Заявник __________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
 
Місце проживання _________________________________________________
__________________________________________________________________
            (поштовий індекс)
 
Телефон -----------------------------------------
     ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
     -----------------------------------------
 
Склав кваліфікаційний іспит "____" _________ 200__
                  (дата)
 
у ________________________________________________________________
      (назва навчального закладу, у якому проходив
           кваліфікаційний іспит)
 
за такими напрямами оцінки:
 
   1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі(*):
 
-----
¦  ¦1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості),
-----у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок.
 
-----
¦  ¦1.2. Оцінка машин і обладнання.
-----
 
-----
¦  ¦1.3. Оцінка дорожніх транспортних засобів.
-----
 
-----
¦  ¦1.4. Оцінка літальних апаратів.
-----
 
-----
¦  ¦1.5. Оцінка судноплавних засобів.
-----
 
-----
¦  ¦1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність.
-----
 
-----
¦  ¦1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин,
-----обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних
   апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять
   культурну цінність.
 
   2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,
майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав
на об'єкти інтелектуальної власності(*):
 
-----
¦  ¦2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів,  паїв,  цінних
-----паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки
   прав на об'єкти інтелектуальної власності).
-----
¦  ¦2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.
-----
 
та пройшов стажування протягом року на базі
__________________________________________________________________
       (назва суб'єкта оціночної діяльності,
         у якому проходило стажування)
 
   Прошу видати мені кваліфікаційне свідоцтво оцінювача.
 
   До заяви додаю такі документи:
   копію першої та другої сторінок паспорта;
   копію документа про вищу освіту;
   копію платіжного документа про внесення плати за видачу
кваліфікаційного свідоцтва.
 
 "___" ___________ 200__               _____________
     (дата)                     (підпис)
 
_______________
                 -----
   (*) - Непотрібне закреслити ¦ X ¦
                 -----
 
{ Додаток 2 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1765
( z1316-07 ) від 12.11.2007
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка