Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про головні управління (управління) у справах захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

        ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
      ТЕХНIЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛIТИКИ
 
              Н А К А З
 
            28.11.2006 N 332
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 січня 2007 р.
                   за N 69/13336
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
      комітету України з питань технічного регулювання
                    та споживчої політики
    N 217 ( z1219-07 ) від 12.09.2007 }
 
          Про затвердження Положення
        про головні управління (управління)
        у справах захисту прав споживачів
       в Автономній Республіці Крим, областях,
          містах Києві та Севастополі
 
 
   Відповідно до Законів України "Про захист прав споживачів"
( 1023-12 ) та "Про рекламу" ( 270/96-ВР ), Указу Президента
України від 18 березня 2003 року N 225 ( 225/2003 ) "Питання
Державного комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої політики" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про головні управління (управління) у
справах захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, що додається.
 
   2. Управлінню правового забезпечення та взаємодії з органами
державної влади (Бойчун Н.Д.) забезпечити подання на державну
реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції  України  в
установленому законодавством порядку.
 
   3. Керівникам територіальних органів у справах захисту прав
споживачів привести положення про свої структурні підрозділи та
посадові  інструкції  працівників  у  відповідність до вимог
Положення, затвердженого цим наказом,  та  забезпечити  його
неухильне виконання.
 
   4. Визнати   таким,   що  втратив  чинність,  наказ
Держспоживстандарту України від 09.10.2003 N 169 ( z0972-03 ) "Про
затвердження Положення про Головне управління у справах захисту
прав споживачів в Автономній Республіці Крим, головні обласні,
обласні, Севастопольське міське управління у справах захисту прав
споживачів та Департамент у справах захисту прав споживачів у
місті Києві",  зареєстрований  в Міністерстві юстиції України
24 жовтня 2003 року за N 972/8293 (із змінами).
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Пічугіна О.Ю.
 
 Т.в.о. Голови                      I.Саєвич
 
 ПОГОДЖЕНО:р
рр
 Заступник Міністра
 економіки Українир                    Л.Мусіна
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань технічного
                   регулювання та споживчої
                   політики
                   28.11.2006 N 332
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 січня 2007 р.
                   за N 69/13336
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про головні управління (управління)
        у справах захисту прав споживачів
       в Автономній Республіці Крим, областях,
          містах Києві та Севастополі
 
 
   1. Головні управління (управління) у справах захисту прав
споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі (далі - Управління) підпорядковуються  Державному
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики (далі -  Держспоживстандарт  України)  та  є  його
територіальними органами.
   Управління забезпечують реалізацію державної політики у сфері
захисту прав споживачів на території відповідного регіону.
   Управління входять до системи органів Держспоживстандарту
України і в межах своїх повноважень здійснюють державний захист
прав споживачів.
 
   2. Управління у своїй діяльності керуються  Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної
Ради України, актами Президента України, Кабінету  Міністрів
України,  іншими  нормативно-правовими  актами, у тому числі
Держспоживстандарту України та цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Управлінь є:
   здійснення державного контролю за додержанням законодавства
про захист прав споживачів місцевими органами виконавчої влади та
суб'єктами господарювання на території відповідного регіону;
   забезпечення реалізації державної політики щодо захисту прав
споживачів у відповідному регіоні;
   забезпечення міжгалузевої координації  та  функціонального
регулювання  у  сфері  захисту прав споживачів на території
відповідного регіону;
   вивчення споживчого ринку на території відповідного регіону;
   захист прав громадян як споживачів  у  разі  придбання,
замовлення або використання ними продукції для власних побутових
потреб;
   захист споживачів від порушень рекламодавцями, виробниками та
розповсюджувачами реклами законодавства про рекламу;
   ужиття до  суб'єктів господарювання, які порушують права
споживачів,  а  також  до  рекламодавців,  виробників  та
розповсюджувачів реклами, які порушують законодавство про рекламу,
передбачених законодавством заходів впливу;
   захист прав  споживачів  у випадках укладання угод поза
торговельним або офісним приміщенням, а також на відстані;
   захист прав споживачів від нечесної підприємницької практики;
   захист прав споживачів у разі придбання ними продукції у
кредит;
   сприяння органам місцевого самоврядування у здійсненні ними
повноважень щодо захисту прав споживачів;
   сприяння створенню необхідних умов для навчання та набуття
правових знань населенням у сфері захисту прав споживачів;
   організація надання споживачам консультацій з питань захисту
прав споживачів та реклами в цій сфері;
   висвітлення у засобах масової інформації результатів роботи з
контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів
та законодавства про рекламу в цій сфері.
 
   4. Управління відповідно до покладених на них завдань:
   1) перевіряють у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і
послуг, у тому числі ресторанного господарства, якість продукції,
додержання обов'язкових вимог щодо безпеки продукції, а також
додержання правил торгівлі, виконання робіт та надання послуг;
   2) здійснюють  контроль  за  дотриманням  рекламодавцями,
виробниками і розповсюджувачами реклами законодавства про рекламу;
   3) перевіряє додержання вимог технічних регламентів та інших
нормативних документів на продукцію (сировину), що виробляється та
реалізується  суб'єктами  господарювання  сфери  торгівлі,
громадського харчування і послуг;
   4) беруть, відповідно до законодавства, участь у роботі
технічних комітетів,  художньо-технічних  координаційних  рад,
атестаційних,  конкурсних,  дегустаційних комісій та в інших
заходах, пов'язаних з визначенням якості товарів широкого вжитку,
послуг та діяльністю у галузі реклами;
   5) ведуть облік виявлених порушень технології виробництва,
поставки і продажу товарів неналежної якості; порушень правил
торгівлі, виконання робіт, надання послуг, законодавства про
рекламу;
   6) аналізують причини порушень прав споживачів, узагальнюють
результати перевірок і доповідають про них Держспоживстандарту
України, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям,
повідомляють зацікавленим установам та організаціям про стан
дотримання суб'єктами господарювання законодавства про захист прав
споживачів,  дотримання  рекламодавцями,   виробниками   і
розповсюджувачами реклами законодавства про рекламу, уносять їм
пропозиції щодо усунення виявлених недоліків;
   7) передають  відповідним органам матеріали перевірок за
фактами виявлених порушень;
   8) вивчають практику застосування законодавства про захист
прав споживачів та про рекламу, уносять до Держспоживстандарту
України пропозиції про його вдосконалення;
   9) розробляють і здійснюють  разом  із  заінтересованими
місцевими органами виконавчої влади заходи, спрямовані на захист
прав споживачів;
   10) розглядають скарги, заяви і пропозиції громадян з питань,
що належать до компетенції Управлінь, консультують споживачів з
питань законодавства про захист прав споживачів та про рекламу;
   11) ведуть  через  місцеві  засоби  масової  інформації
роз'яснювальну роботу, спрямовану на поглиблення правових знань
споживачів, інформують населення про результати контролю  за
дотриманням законодавства про захист прав споживачів та про
рекламу, а також про роботу Управлінь;
   12) здійснюють  інші функції відповідно до законодавства
України.
 
   5. Управління мають право:
   1) давати суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання
приписи про припинення порушень прав споживачів;
   2) перевіряти у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і
послуг, у тому числі ресторанного господарства, якість продукції,
додержання обов'язкових вимог щодо безпеки продукції, а також
додержання правил торгівлі та надання послуг;  безперешкодно
відвідувати та обстежувати відповідно до законодавства будь-які
виробничі, складські, торговельні  та  інші  приміщення  цих
суб'єктів.  Результати  перевірок  суб'єктів  господарювання
оформлюються відповідними актами;
   3) відбирати у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і
послуг, у тому числі ресторанного господарства, зразки товарів,
сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для
перевірки їх якості на місці або проведення незалежної експертизи
у відповідних лабораторіях та інших установах, акредитованих на
право проведення таких робіт згідно із законодавством;
   4) проводити контрольні перевірки правильності розрахунків із
споживачами за реалізовану продукцію;
   5) одержувати безоплатно від суб'єктів господарювання, що
перевіряються, копії необхідних документів, які характеризують
якість продукції, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, що
використовуються для виробництва цієї продукції;
   6) припиняти  відвантаження і реалізацію товарів, що не
відповідають  вимогам  нормативних  документів,  до  усунення
суб'єктами господарювання виявлених недоліків;
   7) забороняти суб'єктам господарювання реалізацію споживачам
продукції:
   а) на яку відсутні документи, що засвідчують її відповідність
вимогам нормативних документів;
   б) на яку в нормативно-правових  актах  та  нормативних
документах  встановлено  обов'язкові вимоги щодо забезпечення
безпеки життя, здоров'я, майна споживачів та охорони навколишнього
природного  середовища,  якщо  продукцію внесено до переліку
продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, але яка не має
сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності);
   в) увезеної на територію України  без  документів,  які
підтверджують її належну якість;
   г) на яку строк придатності не зазначено або зазначено з
порушенням вимог нормативних документів, а також товарів, строк
придатності яких минув;
   ґ) яка є фальсифікованою;
   8) приймати рішення про:
   а) припинення суб'єктами господарювання сфери торгівлі і
послуг, у тому числі ресторанного господарства, реалізації та
виробництва   продукції,   що   не   відповідає  вимогам
нормативно-правових актів та нормативних документів, - до усунення
виявлених недоліків;
   б) тимчасове припинення діяльності суб'єктів господарювання
сфери  торгівлі  (секцій,  відділів),  послуг, у тому числі
ресторанного  господарства,  складів  підприємств  оптової  і
роздрібної торгівлі та організацій незалежно від форми власності,
що систематично реалізують товари неналежної якості, порушують
правила  торгівлі  та  надання  послуг, умови зберігання та
транспортування товарів, - до усунення виявлених недоліків;
   9) опломбовувати у порядку, передбаченому законодавством,
виробничі, складські, торговельні та інші приміщення суб'єктів
господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного
господарства, а також несправні, з неправильними показаннями, з
пошкодженим повірочним тавром або без нього, чи з таким, строк дії
якого закінчився, засоби вимірювальної техніки, за допомогою яких
здійснюється обслуговування споживачів, з подальшим повідомленням
про  це  територіальних  органів  спеціально  уповноваженого
центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації,
метрології та сертифікації;
   10) подавати до суду позови щодо захисту прав споживачів;
   11) вимагати від рекламодавців публікації відомостей, що
уточнюють, доповнюють рекламу, та звертатися з позовом до суду
щодо   протиправних  дій  рекламодавців,  виробників  та
розповсюджувачів реклами;
   12) передавати матеріали перевірок на дії осіб, що містять
ознаки злочину, органам дізнання чи досудового слідства;
   13) накладати на винних осіб адміністративні стягнення у
випадках, передбачених законодавством; справи про адміністративні
правопорушення розглядаються за місцезнаходженням Управління;
   14) накладати стягнення на суб'єктів господарювання сфери
торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, а також
рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами, на підставі
статті 23 Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ),
статті 27 Закону України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ), статті 20
Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення"
( 2899-15 );
   15) одержувати безоплатно від центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію,
необхідну для виконання своїх повноважень;
   16) брати участь у роботі дегустаційних та конкурсних комісій
щодо визначення якості продукції;
   17) залучати за домовленістю спеціалістів інших місцевих
органів  виконавчої  влади,  наукових,  проектних  установ і
організацій до перевірок дотримання законодавства про захист прав
споживачів та про рекламу;
   18) проводити  в  установленому  законодавством  порядку
порівняльні  огляди,  виставки, дегустації товарів за участю
заінтересованих місцевих органів  виконавчої  влади,  органів
місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, громадських
організацій (за їх згодою);
   19) у разі потреби, видавати разом з управліннями і відділами
обласних, Київської  та  Севастопольської  міських  державних
адміністрацій спільні акти;
   20) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до їх компетенції.
 
   6. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
й звільняється з посади Головою Держспоживстандарту України за
погодженням з Міністром економіки та відповідно з Головою Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій.
   Начальники Управлінь мають заступників, яких призначає на
посаду і звільняє з посади Голова Держспоживстандарту України за
поданням начальників відповідних Управлінь.
 
   7. Начальник Управління:
   1) здійснює  керівництво  Управлінням,  несе  персональну
відповідальність за виконання покладених на Управління завдань,
розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає ступінь їх
відповідальності, а також ступінь відповідальності керівників
підрозділів та працівників Управління;
   2) діє від імені Управління без довіреності, приймає рішення
з питань, що відносяться до компетенції Управління;
   3) видає в межах своєї компетенції накази, організовує і
контролює їх виконання;
   4) розробляє  та  подає  на   затвердження   Голові
Держспоживстандарту  України  структуру  та  штатний  розпис
Управління;
   5) затверджує положення про структурні підрозділи, посадові
інструкції працівників Управління;
   6) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису
витрат на утримання Управління;
   7) призначає на посаду і звільняє з посади працівників
Управління;  застосовує  щодо  них  заходи  заохочення  та
дисциплінарного стягнення;
   8) створює та погоджує із Головою Держспоживстандарту України
персональний склад громадських рад та комісій з питань діяльності
Управління;
 
   8. Рішення Управлінь з питань захисту прав споживачів, видані
у межах їх повноважень, є обов'язковими для виконання місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а
також суб'єктами господарювання.
 
   9. Для  погодженого  вирішення  питань,  що належать до
компетенції Управлінь, в Управліннях може утворюватися колегія у
складі керівника Управління (голова колегії) та інших працівників
Управління. До складу колегії можуть входити керівники структурних
підрозділів  обласної,  Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, представники відповідних  громадських
організацій (за їх згодою).
   Склад колегії затверджується  Головою  Держспоживстандарту
України за поданням керівника Управління.
 
   10. Управління  утримуються за рахунок коштів державного
бюджету.
   Чисельність, кошторис витрат, структуру та штатний розпис
Управлінь затверджує Голова Держспоживстандарту України.
 
   11. Управління під час виконання покладених на них завдань
взаємодіють відповідно до законодавства з державними центрами
стандартизації, метрології та сертифікації Держспоживстандарту
України, з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування,  правоохоронними  органами  та  громадськими
організаціями.
 
   12. Управління  є  юридичними особами, мають самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку
із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
 
 Директор Департаменту
 споживчої політики, захисту прав
 споживачів та державного нагляду            О.Соколова
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка