Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про рекомендації учасників парламентських слухань щодо реалізації в Україні Конвенції ООН "Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок"

            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
   Про рекомендації учасників парламентських слухань щодо
   реалізації в Україні Конвенції ООН "Про ліквідацію всіх
         форм дискримінації щодо жінок"
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити рекомендації учасників парламентських слухань
щодо реалізації в Україні Конвенції ООН "Про ліквідацію всіх форм
дискримінації щодо жінок" ( 995_207 ).
   2. Кабінету Міністрів України спільно з постійними комісіями
Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин, з питань соціальної політики та праці, з
питань охорони здоров'я, материнства і дитинства, з  питань
бюджету, з питань фінансів і банківської діяльності та іншими
комісіями вжити відповідних заходів щодо їх реалізації.
 
 
 Голова Верховної Ради
    України                     О.МОРОЗ
 
 м.Київ, 12 липня 1995 року
     N 298/95-ВР
 
 
              РЕКОМЕНДАЦIЇ
         учасників парламентських слухань
 
     Про реалізацію в Україні положень Конвенції ООН
    "Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок"
 
 
   Учасники Парламентських   слухань,   розглянувши   та
проаналізувавши хід реалізації Конвенції ООН "Про ліквідацію всіх
форм дискримінації щодо жінок" ( 995_207 ), ратифікованої Україною
як членом ООН в 1980 році, а також дані наукових та соціологічних
досліджень щодо місця та ролі жінки в суспільстві, результати
експертизи законодавства України на відповідність його Конвенції,
відзначають,  що  законодавча  база України щодо закріплення
правового статусу жінки ще не повною мірою відповідає міжнародним
стандартам у галузі прав людини. В Україні відсутній національний
механізм  забезпечення  реалізації та контролю за виконанням
законодавства стосовно охорони сім'ї, материнства і дитинства та
правового забезпечення прав жінок.
   В Україні жінки складають 54 відсотки всього населення.
Закріплення на законодавчому рівні рівних з чоловіками прав та
свобод жінок перебуває в протиріччі з їх фактичним станом. Участь
жінок у представницьких та виконавчих органах влади залишається
незначною.
   Жінки є  найбільш  вразливою  категорією  населення,  по
відношенню до якої зростає хвиля експлуатації, злочинності та
насильств. Жінки зазнають дискримінації на ринку праці. Серед
безробітних вони становлять понад 70 відсотків. Рівень середньої
заробітної плати жінок на третину менший, ніж у чоловіків. Падіння
життєвого рівня негативно впливає на стан здоров'я та добробут
всього населення, і в першу чергу, жінок та дітей. Загрозливого
стану набула демографічна ситуація в Україні, коли смертність
перевищила народжуваність.
   З метою забезпечення повної та ефективної реалізації  в
Україні положень  Конвенції  ООН  "Про  ліквідацію всіх форм
дискримінації щодо жінок" ( 995_207 ), для утвердження реальної
рівності чоловіка і жінки, підвищення ролі та місця жінки у
суспільстві, громадсько-політичному житті й управлінні державою
р е к о м е н д у є м о:
 
   Верховній Раді України:
   1. Внести до проекту нової редакції Конституції України
положення про рівні права та свободи жінок і чоловіків та рівні
можливості для їх реалізації відповідно до міжнародних стандартів
прав людини.
   2. Для забезпечення паритетного представництва жінок  та
чоловіків у новому законі про вибори  передбачити право жіночим
громадським організаціям,  рухам  та  блокам  висувати  своїх
кандидатів до Верховної Ради України та інших виборних органів.
   3. Розглядати Парламентські слухання як  важливий  засіб
контролю за  ходом  виконання  в Україні Конвенції ООН "Про
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок", проводити їх кожні
чотири роки,  напередодні  підготовки періодичної Національної
доповіді для комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок. 
 
   Кабінету Міністрів України:
   1. Створити Національний механізм на урядовому рівні, а також
необхідні структури  на  місцевих  рівнях  з  відповідними
повноваженнями по контролю за здійсненням законодавства в галузі
прав жінок та реалізації відповідних державних програм.
   2. Відповідно  до  рекомендацій  Парламентських  слухань
розглянути питання щодо внесення відповідних змін та доповнень до
Державної програми  "Про  довгострокову  програму  поліпшення
становища жінок, сім'ї, охорони  материнства  і  дитинства",
затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня
1992 року N 431 ( 431-92-п ).
   3. Забезпечити  участь жінок в органах виконавчої влади
державного управління на паритетних засадах.
   4. Надавати жінкам на рівних умовах з чоловіками можливість
репрезентувати уряд у міжнародних делегаціях.
   5. Розробити разом з відповідними структурами Ради Європи,
Центру прав людини ООН та іншими міжнародними  організаціями
програму проведення  навчальних  семінарів, курсів, стажування
спеціалістів з питань забезпечення прав жінок, сім'ї і дітей.
   Забезпечити дійову участь України у міжнародних універсальних
та регіональних програмах, спрямованих на захист прав жінок.
Звернути особливу увагу на заходи Десятиріччя міжнародного права
ООН (1990-1999) з метою їх використання щодо виховання поваги до
міжнародного права,  в  тому числі норм, які  забезпечують
міжнародно-правовий захист прав жінок.
   6. Сприяти  співпраці  державних  структур та жіночих і
правозахисних громадських організацій  у  питаннях  поліпшення
становища жінок, сім'ї та дітей.
   Залучати жіночі та правозахисні неурядові організації до
участі в  підготовці  національних періодичних  доповідей про
виконання Конвенції та проведення незалежної експертизи проектів
цих доповідей.
   7. З метою збереження здоров'я жінок і дітей, зниження
материнської і  дитячої  смертності,  поліпшення демографічної
ситуації прискорити затвердження Державної програми "Планування
сім'ї".
   8. Створити державні структури з  надання кваліфікованої
психолого-консультативної допомоги  жінкам, що постраждали від
насильства і зневаги в сім'ї.
   9. Виробити систему заходів, спрямованих на поліпшення умов
життя та праці жінок у сільській місцевості.
   Сприяти жінкам, які проживають у сільській місцевості, в
підвищенні їх можливостей на одержання доходів через реалізацію
права на земельну власність та ресурси.
   10. Сприяти зайнятості жінок у розвитку малих підприємств.
Забезпечити жінкам рівні з чоловіками права доступу до кредитів на
відповідних умовах через збільшення  кількості  установ,  які
займаються сприянням розвитку підприємницької діяльності жінок, що
включають нетрадиційні системи взаємного кредитування, а також
встановлення нових зв'язків з фінансовими установами.
   11. Підготувати проект Закону України про внесення змін і
доповнень до чинного законодавства України з питань застосування
нічної праці жінок відповідно до Конвенції та Рекомендацій МОП, що
регулюють використання праці жінок у нічний час.
   12. З метою вдосконалення системи соціального захисту жінок
які мають дітей, внести зміни і доповнення до Закону України "Про
державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ).
   13. З метою підтримки зайнятості жінок та підвищення їх
конкурентоспроможності на ринку праці забезпечити більш широку
професійну підготовку  та  підвищення кваліфікації жінок, які
звернулися до служби зайнятості, за рахунок коштів державного
фонду сприяння зайнятості населення.
   14. Для розвитку жіночого підприємництва, його стартової
підтримки розширити практику надання безробітним жінкам позики чи
кредитів за рахунок коштів державного фонду сприяння зайнятості
населення.
   15. Розробити проекти законодавчих актів про захист жінок від
всіх видів насильства та про кримінальну відповідальність за
торгівлю жінками.
 
   Міністерству закордонних справ України:
   1. Надавати  допомогу  міністерствам  та  відомствам  у
роз'ясненні та застосуванні положень Конвенції, інших міжнародних
правових норм у галузі прав жінок, сім'ї і дітей.
   Разом з Міністерством юстиції України координувати  свою
діяльність у справі імплементації міжнародних стандартів прав
жінок.
   2. Підготувати висновки щодо можливості ратифікації Конвенції
ООН "Про захист прав всіх трудящих мігрантів та членів їх сімей"
(1990 р.) ( 995_203 ) та Конвенції Міжнародної організації праці
N 156 "Про рівне ставлення і рівні можливості для трудящих
чоловіків і жінок: трудящі із сімейними зобов'язаннями" (1981 р.)
( 993_010 ).
   3. Виступити з ініціативою в ООН про необхідність укладення
додаткового протоколу до Конвенції "Про заборону експлуатації
проституції третіми особами і торгівлі жінками" (1950 р.).
   4. Створювати умови для більш широкого залучення жінок на
обіймання керівних посад у  дипломатичній  сфері,  а також в
структурах системи ООН та інших міжнародних організаціях.
 
   Міністерству охорони здоров'я України:
   1. З метою подолання негативних тенденцій у системі охорони
здоров'я жінок і дітей України розробити та здійснити ряд заходів
стосовно поліпшення їм медичної допомоги.
   2. Спрямувати  наявні  кадрові, матеріальні та фінансові
ресурси на  пріоритетні   напрями,   зокрема   збереження
репродуктивного здоров'я, розвиток неонатальної служби та окремих
видів високоспеціалізованої допомоги дітям старшого віку через
створення мережі закладів планування сім'ї, медико-генетичного
консультування та перинатальних центрів.
   3. При розробці державних та галузевих програм поліпшення
медичної допомоги дітям і матерям першочергову увагу приділити
підвищенню її рівня сільському населенню.
 
   Міністерству соціального захисту населення України:
   1. Розробити   заходи   щодо   поліпшення   становища
жінок-інвалідів, у тому  числі  і спеціальні заходи надання
соціальної реабілітації та підтримки.
 
   Міністерству юстиції України:
   1. Здійснювати  постійний  контроль  за  імплементацією
міжнародних стандартів прав жінок у національному законодавстві і
підзаконних нормативних актів.
   2. Прискорити підготовку та внесення на розгляд Верховної
Ради України проекту нової редакції Кодексу про шлюб та сім'ю
України.
   3. Розробити та інтегрувати в загальнонаціональні програми
правового навчання населення питання щодо соціально-правового
статусу жінки в суспільстві.
 
   Національній Академії  наук, Міністерству освіти України,
Державному комітету України з питань науки і технологій:
   1. З метою формування об'єктивного сприйняття і розуміння
питань історії та сучасності жіночого руху, місця та ролі у
суспільстві, розробити стратегію виховання та формування нового
світогляду по  навчанню  демократії.  Запровадити  відповідні
навчальні програми, посібники, методичні рекомендації для вузів,
технікумів і шкіл.
   2. Надавати  підтримку  в  проведенні наукових, особливо
соціологічних, психологічних та гендерних досліджень, спрямованих
на поліпшення становища жінок у суспільстві.
 
   Державному комітету по телебаченню і радіомовленню України,
Міністерству у справах преси та інформації:
   1. Для ознайомлення широкої громадськості країни з сучасною
світовою концепцією рівноправ'я жінок і чоловіків, формування
громадської свідомості щодо ролі та місця жінки в суспільстві
створити постійно діючий канал на телебаченні і радіо, запровадити
відповідні рубрики в засобах масової інформації.
 
   Міністерству статистики України:
   1. Разом з  відповідними  міністерствами  і  відомствами
забезпечити у  визначені  Державною програмою строки розробки
спільних проектів щодо впровадження міжнародних норм і стандартів
з урахуванням гендерного принципу у практику обліку і статистики.
   2. Разом з відповідними міністерствами і відомствами постійно
вдосконалювати діючу систему статистичних показників про становище
жінок, дітей та сімей, забезпечивши їх  комплексний  аналіз.
Розширити практику вивчення зазначених питань через проведення
спеціальних вибіркових обстежень.
 
   Обласним, Київській та  Севастопольській  міським  Радам
народних депутатів та державним адміністраціям:
   1. Вивчити  та  проаналізувати  разом  з  регіональними
неурядовими жіночими  організаціями  соціально-економічне  та
політичне становище жінок у регіоні відповідно до Конвенції ООН
"Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок" та результатів
Парламентських слухань у Верховній Раді України, розглянувши це
питання на сесіях обласних Рад народних депутатів.
   2. Надавати жінкам можливість на рівних умовах з чоловіками
брати участь у міжнародних делегаціях від регіонів.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка