Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про порядок переказу коштів громадянам за соціально значимими неторговими платежами (укр/рос)

               Угода
       про порядок переказу коштів громадянам
      за соціально значимими неторговими платежами
              (укр/рос)
 
 
   Дата підписання Україною:   9.09.1994 
   Набуття чинності для України: 9.09.1994
 
   Уряди держав-учасниць  Співдружності  Незалежних  Держав,
іменовані надалі Сторонами,
 
   враховуючи необхідність подолання сформованих утруднень в
організації розрахунків по неторговим операціям,
 
   визнаючи важливість вільного переказу коштів громадянам за
соціально значущими неторговими платежами,
 
   погодилися про нижченаведене.
 
               Стаття 1
 
   Сторони забезпечать вільний переказ і виплату через банки
і/або установи поштового зв'язку коштів громадянам за соціально
значимими неторговими платежами по переліку відповідно до додатка
даної Угоди.
 
               Стаття 2
 
   Прийом коштів  за  соціально  значимими  платежами  від
відправників  і  виплата  їх  одержувачам   проводяться  в
національних валютах відповідних Сторін.
 
   Сторони забезпечать для цих цілей повну і своєчасну взаємну
конвертацію своїх національних валют у порядку, установлюваному
двосторонніми угодами.
 
               Стаття 3
 
   Сторони уповноважують міністерства зв'язку укласти окрему
угоду про механізм і умови переказу коштів громадянам за соціально
значимими неторговими платежами з розрахунками через уповноважені
банки.
 
               Стаття 4
 
   Сторони підтверджують  соціальну  значимість  реалізації
громадянами права на вільне розпорядження ощадними вкладами,
включаючи  їх переказ в інші держави Співдружності Незалежних
Держав, при зміні постійного місця проживання.
 
   Сторони рекомендують ощадним і іншим банкам своїх держав
укласти угоди про порядок переказування вкладів населення з
урахуванням національного законодавства.
 
               Стаття 5
 
   Дана Угода набирає чинності з дня її підписання.
 
   Вчинено в місті Москві 9 вересня 1994 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, що направить кожній державі, яка
підписала дану Угоду, його засвідчену копію.
 
 За Уряд                  За Уряд
 Азербайджанської Республіки        Республіки Молдова
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Білорусь            Російської Федерації
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Вірменія            Республіки Таджикистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Грузія             Туркменистану
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Казахстан            Республіки Узбекистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Киргизької Республіки           України
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 
  
                 Додаток
                 до Угоди Ради глав урядів
                 Співдружності Незалежних Держав
                 про порядок переводу коштів
                 громадянам за соціально значимими
                 неторговими платежами
                 від 9 вересня 1994 року
 
         
             Перелік
      соціально значимих неторгових платежів
 
   1. Переводи  пенсій,   аліментів,  державних допомог,
виплат і компенсацій, включаючи виплати по відшкодуванню шкоди,
заподіяної працівникам каліцтвом, професійним захворюванням  або
іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними трудових
обов'язків.
   2. Суми, виплачувані на підставі вироків, рішень, визначень
і постанов судових і слідчих органів.
   3. Платежі, пов'язані зі смертю громадян ( транспортні
витрати і витрати на похорони ).
   4. Платежі   по   відшкодуванню    витрат  судовим,
слідчим, арбітражним, нотаріальним і іншим правоохоронним органам,
а також державний збір по справах, що розглянуті цими органами.
   5. Переведення  грошових компенсацій жертвам  політичних
репресій, членам їхніх родин і спадкоємцям.
 
              Соглашение
     о порядке перевода денежных средств гражданам по
       социально значимым неторговым платежам
 
 
   Правительства государств-участников Содружества Независимых
Государств, именуемые в дальнейшем Сторонами,
   учитывая необходимость преодоления сложившихся затруднений в
организации расчетов по неторговым операциям,
   признавая важность свободного перевода денежных  средств
гражданам по социально значимым неторговым платежам,
   согласились о нижеследующем.
 
               Статья 1
 
   Стороны обеспечат свободный перевод и выплату через банки и
(или) учреждения почтовой связи денежных средств гражданам по
социально значимым неторговым платежам по  перечню  согласно
приложению к настоящему Соглашению.
 
               Статья 2
 
   Прием денежных средств по социально значимым платежам от
отправителей и выплата их получателям производятся в национальных
валютах соответствующих Сторон.
   Стороны обеспечат для своих целей полную и своевременную
взаимную конвертацию своих  национальных  валют  в  порядке,
устанавливаемом двусторонними соглашениями.
 
               Статья 3
 
   Стороны  уполномочивают  министерства  связи  заключить
отдельное соглашение о механизме и условиях перевода денежных
средств гражданам по социально значимым неторговым платежам с
расчетами через уполномоченные банки.
 
               Статья 4
 
   Стороны  подтверждают  социальную  значимость  реализации
гражданами права на  свободное  распоряжение  сберегательными
вкладами, включая их перевод в другие государства Содружества
Независимых  Государств,  при  изменении  постоянного  места
жительства.
   Стороны рекомендуют сберегательным и другим банкам своих
государств заключить соглашения о порядке  перевода  вкладов
населения с учетом национального законодательства.
 
               Статья 5
 
   Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
 
   Совершено в Москве 9 сентября 1994 г. в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве
Правительства  Республики  Беларусь, которое направит каждому
государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную
копию.
 
                           (Подписи)
 
              Приложение
         к Соглашению о порядке перевода
       денежных средств гражданам по социально
          значимым неторговым платежам
 
               Перечень
       социально значимых неторговых платежей
 
   1. Переводы  пенсий,  алиментов, государственных пособий,
выплат и компенсаций, включая выплаты по возмещению  вреда,
причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием
либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими
трудовых обязанностей.
   2. Суммы, выплачиваемые на основании приговоров, решений,
определений и постановлений судебных и следственных органов.
   3. Платежи, связанные со смертью  граждан  (транспортные
расходы и расходы по похоронам).
   4. Платежи по возмещению расходов судебным, следственным,
арбитражным, нотариальным и другим правоохранительным органам, а
также государственная пошлина по делам, рассматриваемым этими
органами.
   5. Перевод  денежных  компенсаций  жертвам  политических
репрессий, членам их семей и наследникам.
 
 "Бюллетень международных договоров",
 N 12, декабрь, 1994 год
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка