Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
          Про Концепцію ціноутворення
        у сфері житлово-комунальних послуг
 
 
   1. Схвалити   Концепцію   ціноутворення   у   сфері
житлово-комунальних послуг (додається).
 
   2. Кабінету Міністрів України забезпечити реалізацію положень
цієї Концепції.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 28 грудня 2007 року
     N 1324/2007
 
 
                       СХВАЛЕНО
                  Указом Президента України
                від 28 грудня 2007 року N 1324/2007
 
              КОНЦЕПЦIЯ
     ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг
 
 
   Якість життя населення значною мірою залежить від надійності,
якості та доступності житлово-комунальних послуг, що надаються
населенню. Забезпечення реалізації інтересів суспільства потребує
вдосконалення цінової політики у сфері житлово-комунальних послуг
щодо гарантування захисту прав споживачів цих послуг та створення
умов для збалансованого розвитку суб'єктів господарювання, що
здійснюють діяльність у сфері житлово-комунальних послуг.
 
       1. Сучасний стан системи ціноутворення
        у сфері житлово-комунальних послуг
 
   На сьогодні питання ціноутворення у сфері житлово-комунальних
послуг  визначено  Конституцією  України  (  254к/96-ВР  ),
Господарським кодексом України ( 436-15 ), Законами України "Про
ціни і  ціноутворення" ( 507-12 ), "Про природні монополії"
( 1682-14 ), "Про житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ), "Про
теплопостачання" (   2633-15  ),  "Про  електроенергетику"
( 575/97-ВР ), "Про питну  воду  та  питне  водопостачання"
( 2918-14 ), "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ),
"Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) та  іншими
нормативно-правовими актами.
 
   Політика ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг на
сьогодні не лише не забезпечує покриття економічно обгрунтованих
витрат  суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у
відповідній сфері, а й дозволяє включати до складової ціни/тарифу
неефективні витрати та не стимулює підприємства, що надають такі
послуги, до зниження витрат. Обмежене залучення до процесів
формування цін/тарифів представників громадськості та відсутність
належного контролю з боку суспільства за використанням коштів,
отриманих за надання житлово-комунальних послуг, створює підґрунтя
для зловживань у цій сфері та підвищує соціальну  напругу.
Зазначене  є перешкодою для залучення інвестицій у розвиток
житлово-комунальної інфраструктури, гальмує використання сучасних
форм  управління  підприємствами,  установами,  організаціями
житлово-комунального  господарства,  уповільнює  запровадження
механізму енергозбереження.
 
   Недосконалість регулювання    діяльності    суб'єктів
господарювання, які виробляють (реалізують) товари на ринку, що
перебуває у стані природної монополії, у сфері житлово-комунальних
послуг у частині  формування  цін/тарифів  викликана  такими
чинниками:
 
   відсутністю чіткого законодавчого розмежування компетенції
центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування;
 
   поєднанням органами  місцевого  самоврядування  функцій
управління   підприємствами,   установами,   організаціями
житлово-комунального  господарства  та функцій регулювання їх
діяльності  в  частині   встановлення   цін/тарифів   на
житлово-комунальні послуги, що призводить до конфлікту інтересів
всіх учасників цих відносин;
 
   відсутністю єдиних  нормативне  врегульованих  принципів
формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги;
 
   відсутністю комплексної  нормативно-правової  бази  для
запровадження ефективної системи державного регулювання діяльності
суб'єктів господарювання, які виробляють (реалізують) товари на
ринку, що перебуває у стані природної монополії, та діяльності
суб'єктів господарювання, що діють на суміжних ринках, у тому
числі в сфері житлово-комунального господарства.
 
   Не можна вважати оптимальною поширену в Україні систему
тарифного  регулювання  методом  "витрати  плюс", оскільки у
ціні/тарифі враховується повний обсяг витрат, фактично понесених
суб'єктом господарювання, серед яких є й неефективні, обумовлені
нераціональним господарюванням. Цьому сприяють положення Закону
України "Про природні монополії" ( 1682-14 ), за яким при
регулюванні цін/тарифів суб'єктів природних монополій враховуються
витрати, які згідно із законами про оподаткування відносяться на
валові витрати виробництва та обігу.
 
   Підґрунтям для зловживань монопольним становищем у сфері
житлово-комунальних послуг є і поширеність практики перехресного
субсидування одного виду господарської діяльності за рахунок
іншого та однієї категорії споживачів за рахунок іншої.
 
   Разом із  тим  економічно  обгрунтована  ціна/тариф  на
житлово-комунальні послуги  має  покривати  лише  економічно
обгрунтовані витрати на їх виробництво, що, в свою чергу, вимагає
вдосконалення  методологічних  засад  формування  цін/тарифів,
підвищення їх стимулюючої ролі.
 
   Неврегульованими залишаються   питання   звітності  про
використання коштів, отриманих за  надані  житлово-комунальні
послуги, та оприлюднення такої інформації.
 
   З огляду на можливі негативні соціальні наслідки приведення
цін/тарифів  на  житлово-комунальні  послуги  до  економічно
обгрунтованого  рівня і за умов непідготовленості фінансової
системи до організації належної підтримки малозабезпечених верств
населення вдосконалення державного регулювання у сфері формування
цін/тарифів на житлово-комунальні послуги  має  здійснюватися
поетапно.
 
            2. Мета Концепції
 
   Метою цієї  Концепції  має стати визначення пріоритетних
напрямів та завдань щодо вдосконалення ціноутворення у сфері
житлово-комунальних послуг, забезпечення захисту прав споживачів
на отримання ними товарів та послуг належної якості в достатньому
обсязі та за економічно обґрунтованими цінами, створення умов для
збалансованого  розвитку  підприємств   житлово-комунального
господарства та системного правового розв'язання існуючих у цій
сфері проблем.
 
       3. Основні напрями та механізми розвитку
      державного регулювання цін/тарифів у сфері
          житлово-комунальних послуг
 
   Державне регулювання цін/тарифів у сфері житлово-комунальних
послуг має здійснюватися шляхом визначення:
 
   суб'єктів регулювання,  їх  повноважень  та  принципів
діяльності;
 
   єдиних принципів формування цін/тарифів на житлово-комунальні
послуги для всіх категорій споживачів таких послуг;
 
   механізмів захисту   прав   споживачів  на  отримання
житлово-комунальних послуг належної якості у достатньому обсязі та
за економічно обґрунтованими цінами, а також механізмів соціальної
підтримки малозабезпечених верств населення;
 
   засад стимулювання енергозбереження в  житлово-комунальній
сфері;
 
   порядку відшкодування  суб'єктам  господарювання  збитків,
завданих  у  результаті  прийняття  рішень,  пов'язаних  із
затвердженням цін/тарифів на житлово-комунальні послуги у розмірі,
нижчому від розміру економічно обґрунтованих витрат  на  їх
виробництво,  дій або бездіяльності органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у сфері
ціноутворення.
 
      3.1 Суб'єкти державного регулювання у сфері
          житлово-комунальних послуг
 
   Державне регулювання у сфері житлово-комунальних послуг має
здійснюватися Кабінетом Міністрів України, органом державного
регулювання у сфері комунальних послуг, іншими органами виконавчої
влади, а також органами місцевого самоврядування.
 
   До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері регулювання
цін/тарифів на житлово-комунальні послуги в установленому порядку
має належати:
 
   забезпечення проведення  цінової  політики  відповідно до
закону;
 
   визначення методології (порядку) формування цін/тарифів на
певні види житлово-комунальних послуг, що надаються суб'єктами
господарювання, які  не  займають  монопольне  становище  на
відповідних ринках;
 
   визначення пріоритетних  інвестиційних  проектів  у сфері
житлово-комунальних  послуг   загальнодержавного   значення,
фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів, отриманих
за надані житлово-комунальні послуги, та/або державного бюджету;
 
   забезпечення соціальної  підтримки  незахищених  верств
населення;
 
   підготовка проектів нормативно-правових  актів,    які
передбачатимуть  стимулюючі  заходи  щодо  розвитку  сфери
житлово-комунальних послуг;
 
   удосконалення порядку відшкодування суб'єктам господарювання
збитків, завданих у результаті прийняття рішень, пов'язаних із
затвердженням цін/тарифів на житлово-комунальні послуги у розмірі,
нижчому від розміру економічно обґрунтованих витрат  на  їх
виробництво,  дій або бездіяльності органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у сфері
ціноутворення.
 
   До повноважень  органу  державного  регулювання  у сфері
комунальних послуг у встановленому порядку має належати:
 
   підготовка пропозицій щодо формування цінової політики у
сфері житлово-комунальних послуг, а також амортизаційної політики
в питаннях, що стосуються ціноутворення на послуги підприємств,
установ, організацій, що здійснюють господарську діяльність у
відповідній сфері, зокрема в частині контролю за визначенням
вартості основних фондів та встановлення норм амортизації;
 
   розроблення методології (порядку) формування цін/тарифів на
житлово-комунальні послуги, що надаються суб'єктами, які займають
монопольне становище на відповідних ринках;
 
   регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, що
надаються суб'єктами, які займають монопольне  становище  на
відповідних ринках, в обсягах, що перевищують установлену межу.
 
   До повноважень  органів  місцевого  самоврядування  в
установленому порядку має належати:
 
   регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, що
надаються суб'єктами, які не займають монопольне становище на
відповідних ринках;
 
   регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, що
надаються  суб'єктами,  які займають монопольне становище на
відповідних ринках, якщо обсяги виробництва не перевищують межу,
встановлену відповідним органом державного регулювання;
 
   визначення пріоритетних  інвестиційних  проектів місцевого
значення, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів,
отриманих  за  надані  житлово-комунальні  послуги,  та/або
відповідного місцевого бюджету.
 
   На перехідний період (до  створення  органів  державного
регулювання  у  відповідній  сфері) певні функції державного
регулювання мають здійснювати органи державного управління у
відповідних  сферах  та органи місцевого самоврядування, які
встановлюють ціни/тарифи на централізоване постачання холодної та
гарячої води, водовідведення, централізоване опалення. У разі
затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги у розмірі,
нижчому  за  розмір  економічно  обгрунтованих витрат на їх
виробництво, відшкодування збитків, понесених у цьому випадку
суб'єктами  господарювання,  що  надають  такі  послуги, має
здійснюватися за рахунок відповідного бюджету.
 
        3.2. Принципи формування цін/тарифів
         на житлово-комунальні послуги
 
   Встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги має
здійснюватися на таких принципах:
 
   збалансованості інтересів всіх учасників суспільних відносин
у сфері житлово-комунальних послуг;
 
   відкритості процедур   формування   цін/тарифів   на
житлово-комунальні послуги та використання коштів, отриманих за
надані житлово-комунальні послуги;
 
   контрольованості цін/тарифів на житлово-комунальні послуги з
боку місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування  шляхом  обов'язкового залучення для перевірки
ефективності витрачання коштів незалежних аудиторських компаній та
оприлюднення отриманих ними висновків та рекомендацій;
 
   обов'язковості запровадження окремої звітності про діяльність
з виробництва, передачі та постачання електро- і теплової енергії,
транспортування газу, водопостачання та водовідведення;
 
   уникнення перехресного субсидування одного виду діяльності за
рахунок іншого, однієї категорії споживачів за рахунок іншої;
 
   нормування витрат підприємств, установ,  організацій,  що
здійснюють господарську діяльність у сфері житлово-комунальних
послуг, шляхом оптимізації витрат таких суб'єктів;
 
   обов'язковості покриття  економічно  обгрунтованих  витрат
суб'єктів господарювання, що надають житлово-комунальні послуги;
 
   пріоритетності інвестиційних  проектів,  фінансування яких
здійснюватиметься за рахунок інвестиційної складової ціни/тарифу
та/або коштів, виділених з відповідного бюджету;
 
   стимулювання енергозбереження  шляхом  визначення  форм
державної підтримки заходів з енергозбереження;
 
   економічного заохочення підприємств, установ, організацій, що
здійснюють господарську діяльність у сфері житлово-комунальних
послуг, до підвищення показників якості надання послуг;
 
   запровадження системи  компенсацій,  які   виплачуються
споживачам  підприємствами,  установами,  організаціями,  що
здійснюють господарську діяльність у сфері житлово-комунальних
послуг, у випадку порушення такими суб'єктами встановлених вимог
щодо якості надання послуг;
 
   встановлення максимального рівня рентабельності;
 
   обов'язковості врахування  в  ціні/тарифі  інвестиційної
складової для реалізації затверджених у встановленому порядку
пріоритетних інвестиційних проектів та застосування пільг  зі
сплати житлово-комунальних послуг одночасно з визначенням джерел
їх покриття;
 
   законодавчого визначення механізмів оперативного корегування
цін/тарифів на комунальні послуги у разі зміни їх складових.
 
       3.3 Принципи захисту прав споживачів,
       що отримують житлово-комунальні послуги
 
   Захист прав споживачів на отримання ними житлово-комунальних
послуг у необхідних обсягах, належної якості та за економічно
обґрунтованими  цінами  є  першочерговим завданням соціальної
держави.
 
   Захист прав споживачів має базуватися на таких принципах:
 
   надійності постачання житлово-комунальних  послуг  високої
якості,  що  забезпечується  цінами/тарифами,  які покривають
економічно обгрунтовані витрати суб'єктів господарювання,  що
надають ці послуги;
 
   відповідності оплати житлово-комунальних послуг їх наявності,
кількості та якості;
 
   відповідальності суб'єктів  господарювання  за  надання
житлово-комунальних послуг не в повному обсязі або неналежної
якості;
 
   поетапного переходу до моделі формування  цін/тарифів  на
житлово-комунальні послуги на ринкових засадах;
 
   запровадження системи  адресної  допомоги малозабезпеченим
верствам населення за рахунок коштів державного  бюджету  з
визначенням критеріїв та порядку надання такої допомоги.
 
         3.4 Загальні засади стимулювання
    енергозбереження у сфері житлово-комунальних послуг
 
   Відсутність послідовної  державної  політики  у  сфері
енергозбереження  та  стимулюючих  заходів щодо запровадження
енергозберігаючих програм призводить до ситуації, за якою Україна,
лишаючись енергозалежною державою, має енергоємність економіки, що
у 4-5 разів перевищує відповідні показники розвинених держав
світу.
 
   Для підвищення    енергоефективності    у    сфері
житлово-комунального господарства, зменшення непродуктивних витрат
енергоресурсів у цій сфері необхідно вирішити питання щодо:
 
   запровадження на ринках житлово-комунальних послуг механізму,
що сприятиме ощадному використанню енергетичних ресурсів;
 
   державної підтримки запровадження енергозберігаючих заходів;
 
   стимулювання масового застосування засобів обліку споживання
комунальних послуг;
 
   проведення широкої роз'яснювальної роботи серед населення з
питань енергозбереження.
 
       3.5 Основні засади застосування засобів
      обліку споживання житлово-комунальних послуг
 
   З метою запровадження ощадливого використання енергетичних та
інших ресурсів державна політика у сфері формування цін/тарифів на
житлово-комунальні послуги має базуватися на поступовому переході
до масового застосування  засобів  обліку  споживання  води,
природного  газу,  теплової та електричної енергії, а також
запровадження сучасних систем обробки накопиченої ними інформації.
 
   Реалізація цього завдання має передбачати:
 
   обов'язковість застосування суб'єктами господарювання,  що
надають житлово-комунальні послуги, засобів обліку споживання
таких послуг, забезпечення фінансування діяльності із встановлення
засобів  обліку,  а також систем обробки накопичуваної ними
інформації  за  рахунок  коштів,  отриманих  за  надані
житлово-комунальні послуги, та/або фінансової підтримки державного
бюджету;
 
   забезпечення за  рахунок  коштів,  отриманих  за  надані
житлово-комунальні послуги, ремонту, обслуговування та перевірки
засобів обліку споживання житлово-комунальних послуг під час їх
експлуатації суб'єктами господарювання, що надають відповідні
послуги;
 
   визначення відповідним органом державного регулювання вимог
до  засобів  обліку споживання житлово-комунальних послуг на
підставі висновків органів державного метрологічного нагляду з
урахуванням розрахункової схеми обліку, порядку розрахунків та
необхідності інформаційного обміну (через автоматизовану систему
обліку споживання) і дистанційної реєстрації показань.
 
        4. Заходи щодо реалізації Концепції
 
   Першочерговими завданнями  у  сфері вдосконалення системи
регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги мають бути:
 
   1) приведення норм Законів України "Про житлово-комунальні
послуги" ( 1875-15 ), "Про теплопостачання" ( 2633-15 ), "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про питну воду та питне
водопостачання" ( 2918-14 ), "Про місцеві державні адміністрації"
( 586-14 ), "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ),
"Про ціни і ціноутворення" ( 507-12 ), "Про природні монополії"
( 1682-14 ) у відповідність між собою, зокрема  в  частині
повноважень органів, які здійснюють регулювання цін/тарифів, а
також  визначення  процедур  затвердження  цін/тарифів  на
житлово-комунальні послуги;
 
   2) внесення змін до Законів України "Про житлово-комунальні
послуги" ( 1875-15 ) та "Про природні монополії" ( 1682-14 ) щодо
застосування альтернативних методів регулювання цін/тарифів та
визначення статей витрат, що обов'язково мають враховуватися у
цінах/тарифах;
 
   3) поетапна заміна пільг та субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг адресними грошовими виплатами
населенню;
 
   4) вдосконалення  порядку  формування  цін/тарифів  на
житлово-комунальні послуги в частині:
 
   визначення критеріїв, за якими має здійснюватися  оцінка
економічної обгрунтованості цін/тарифів на етапі їх встановлення
та  застосування,  в  тому  числі  з  урахуванням  рівня
соціально-економічного розвитку відповідного регіону та технічних
можливостей суб'єктів господарювання;
 
   забезпечення окремого обліку доходів, витрат і фінансових
результатів за кожним видом діяльності суб'єктів господарювання,
що підлягають регулюванню;
 
   урахування інвестиційної   складової   для   реалізації
затверджених у встановленому порядку інвестиційних проектів;
 
   запровадження нормування витрат і втрат ресурсів, які б
стимулювали оптимізацію витрат суб'єктів  господарювання,  що
надають житлово-комунальні послуги;
 
   5) розроблення  порядку  корегування  цін/тарифів  на
житлово-комунальні послуги, зокрема в  разі  зміни  цін  на
енергоносії і розміру мінімальної заробітної плати;
 
   6) розроблення  порядку проведення перерахунків плати за
ненадані, надані не в повному обсязі житлово-комунальні послуги та
послуги, якість яких не відповідає нормативним вимогам;
 
   7) встановлення  рівня  рентабельності  для  суб'єктів
господарювання, які  надають  житлово-комунальні  послуги,  з
урахуванням витрат на капітальні інвестиції;
 
   8) розроблення   порядку  відшкодування  різниці  між
затвердженими цінами/тарифами на житлово-комунальні послуги та
економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво;
 
   9) розроблення порядку оплати послуг з управління будинком,
спорудою або групою будинків;
 
   10) запровадження механізму введення в дію нових цін/тарифів
на енергоносії, які є складовою ціни/тарифу на житлово-комунальні
послуги, не раніше, ніж через 30 днів після їх оприлюднення в
засобах масової інформації;
 
   11) розроблення  нормативно-правового  акта  про  порядок
організації відкритих слухань з питань зміни цін/тарифів на
житлово-комунальні послуги, доведення до споживачів інформації про
перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість і структуру, норми
споживання, порядок надання послуг, обгрунтованість витрат тощо;
 
   12) посилення  відповідальності споживачів за несвоєчасну
оплату отриманих житлово-комунальних послуг;
 
   13) визначення основних засад застосування засобів обліку та
споживання житлово-комунальних послуг;
 
   14) розроблення  механізмів  врахування  при  формуванні
цін/тарифів відповідності  якості  житлово-комунальних  послуг
потребам споживачів;
 
   15) запровадження автоматизованих систем контролю за наданням
споживачам житлово-комунальних послуг.
 
 
 Глава Секретаріату
 Президента України                    В.БАЛОГА
 
 
{ Джерело - Офіційне Iнтернет-представництво Президента України }
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка