Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво у розвитку паливно-енергетичних комплексів (укр/рос)

               Угода
     між Урядом України і Урядом Російської Федерації
         про співробітництво у розвитку
         паливно-енергетичних комплексів
              (укр/рос)
 
 
    { Угоду затверджено Постановою КМ N 159 
     ( 159-95-п ) від 04.03.95 }
 
 
   Дата підписання:    07.09.1994
   Дата затвердження:   04.03.1995
   Дата набуття чинності: 07.06.1995 
 
   Уряд України й Уряд Російської Федерації, далі іменовані
Сторонами, керуючись Договором про створення Економічного союзу
( 997_035 ) й Угодою між Урядом України й Урядом Російської
Федерації  про  торгово-економічне співробітництво в 1994 році
( 643_001 ),
 
   виходячи з  доцільності  збереження  і  розвитку  на
довгостроковій основі спеціалізації, кооперації і технологічно
взаємозалежних виробництв,
 
   визнаючи необхідність спільної розробки і реалізації цільових
програм і проектів науково-технічного співробітництва в галузях
паливно-енергетичних комплексів,
 
   враховуючи взаємну  зацікавленість  Сторін  в ефективному
використанні сировинної бази, організації спільних підприємств і
міждержавних компаній у галузях паливно-енергетичних комплексів,
створенні сприятливих умов для удосконалення ринкових відносин між
господарюючими суб'єктами,
 
   домовилися про нижченаведене:
 
               Стаття 1
 
   Сторони на  основі  взаємної  вигоди,  взаємодопомоги  і
недопущення дій, що наносять економічний збиток один одному,
будуть   усіляко  розвивати  співробітництво  в  галузях
паливно-енергетичних комплексів.
 
               Стаття 2
 
   Сторони визначили Міністерство палива й енергетики Російської
Федерації і Державний комітет з нафти і газу України державними
замовниками по взаємних поставках паливно-енергетичних ресурсів і
найважливіших видів квотної і ліцензійної продукції.
 
               Стаття 3
 
   Сторони доручать Державному комітету з нафти і газу України і
Міністерству палива й енергетики Російської Федерації визначати
щорічно обсяги взаємозалежних поставок продукції, робіт і послуг
господарюючих суб'єктів, відповідальних за реалізацію взаємних
постачань продукції в рамках цієї Угоди.
 
   Досягнуті домовленості  оформляються  протоколами,  що  є
невід'ємною частиною цієї Угоди.
 
               Стаття 4
 
   Сторони доручать Державному комітетові з нафти і газу України
і  Міністерству  палива  й  енергетики  Російської Федерації
забезпечити координацію робіт відповідних господарюючих суб'єктів,
по здійсненню на еквівалентній основі взаємозалежних поставок
паливно-енергетичних ресурсів і найважливіших видів квотної і
ліцензійної  продукції.  Номенклатура й обсяги продукції, що
поставляється, при необхідності можуть уточнюватися державними
замовниками.
 
   Недотримання державними   замовниками   еквівалентності
щоквартальних взаємних поставок цієї продукції розглядається як
надання одній з них товарного кредиту, що вимагає відповідної
компенсації за домовленістю між ними.
 
   Взаємозалежні поставки продукції, а також продукція,  що
поставляється  в рахунок оплати робіт і послуг, виконуваних
підприємствами паливно-енергетичних комплексів  по  договорах,
звільняються від стягування ввізних і вивізних мит з обох сторін.
 
   Вартість взаємозалежних  поставок,  товарів  і  послуг
визначається на погодженій основі, виходячи з рівня цін (у доларах
США), наближених до світових.
 
               Стаття 5
 
   Розрахунки за  поставку  продукції  між підприємствами й
організаціями Сторін будуть здійснюватися за договірними цінами,
за винятком розрахунків за постачання окремих видів товарів, ціни
на які встановлюються діючими в державах нормативними документами
або спеціальними міжурядовими угодами.
 
               Стаття 6
 
   Сторони визначать порядок пред'явлення санкцій за несвоєчасні
поставки паливно-енергетичних ресурсів і інших найважливіших видів
ресурсів,  робіт  і  послуг і зберігають за собою право в
односторонньому порядку переглядати, з попереднім повідомленням,
обсяги  поставок  продукції,  виконання  робіт і послуг при
невиконанні однією зі Сторін своїх зобов'язань.
 
               Стаття 7
 
   Сторони будуть сприяти створенню спільних підприємств різних
форм  власності на акціонерній основі відповідно до чинного
законодавства Сторін. Діяльність таких підприємств здійснюється
відповідно до окремих міжурядових протоколів.
 
               Стаття 8
 
   Сторони погодилися при розробці національних енергетичних
програм проводити взаємні консультації, маючи на увазі подальше
поглиблення інтеграційних зв'язків, розвиток науково-технічного
співробітництва,  впровадження  нових  технологій  у  галузях
паливно-енергетичних комплексів України й Російської Федерації.
 
               Стаття 9
 
   Сторони вживуть заходів по розробці і реалізації екологічних
програм у галузях паливно-енергетичних комплексів на основі єдиних
методологічних підходів, що забезпечують якнайшвидше досягнення
міжнародних екологічних стандартів.
 
              Стаття 10
 
   Сторони погодилися, що регіони спільної діяльності, обсяги
робіт з розвідки, облаштування і розробки вугільних, нафтових і
газових родовищ, з постачання і переробки паливно-енергетичних
ресурсів, нафтопродуктозабезпечення, ремонт і будівництво об'єктів
паливно-енергетичних комплексів і  їхньої  інфраструктури  на
територіях України й Російської Федерації визначаються щорічними
окремими Протоколами між Державним комітетом з нафти і газу
України і Міністерством палива й енергетики Російської Федерації.
 
              Стаття 11
 
   Сторони будуть  взаємодіяти  при  ліквідації  наслідків
стихійного лиха і аварій, а також фінансувати окремі спільні
роботи з підвищення надійності і стійкості функціонування об'єктів
паливно-енергетичних комплексів.
 
              Стаття 12
 
   Сторони вживуть належних заходів по забезпеченню  сталої
роботи  магістральних  ліній електропередач, нафто-, газо- і
нафтопродуктопроводів, що проходять по їхніх територіях, і будуть
здійснювати безперешкодний транзит, у тому числі і на експорт,
електроенергії, вуглеводневої сировини, нафтопродуктів і вугілля.
 
   Обсяги й умови транзиту енергоресурсів Сторін на експорт
визначаються окремими протоколами між Державним комітетом з нафти
і газу України і Міністерством палива й енергетики Російської
Федерації, з відповідними міністерствами і відомствами України.
Зазначені протоколи є невід'ємною частиною даної Угоди.
 
              Стаття 13
 
   Сторони будуть сприяти в рішенні необхідних соціальних питань
шляхом розповсюдження на фахівців, залучених для виконання робіт
на об'єктах паливно-енергетичних комплексів Сторін, національних
режимів соціальних прав і гарантій.
 
              Стаття 14
 
   Спірні питання, що виникають між господарюючими суб'єктами
Сторін при виконанні договорів (контрактів), що укладаються  на
підставі цієї Угоди, підлягають розгляду за узгодженням Сторін
арбітражними судами, якщо до цього не буде знайдено взаємоприйняте
рішення.
 
   Питання, які  виникають  у  зв'язку  з  тлумаченням або
застосуванням положень цієї Угоди, будуть вирішуватися шляхом
переговорів і консультацій з урахуванням норм міждержавного права.
 
              Стаття 15
 
   Сторони доручать Державному комітету з нафти і газу України і
Державному митному комітету України  і  Мінтопенерго  Росії,
Державному митному комітету Росії організувати щоквартальний обмін
інформацією про хід виконання цієї Угоди.
 
              Стаття 16
 
   Сторони, за взаємною згодою, можуть вносити в цю Угоду
необхідні  доповнення і зміни, які оформляються відповідними
протоколами.
 
              Стаття 17
 
   Ця Угода  набуває  чинності  після  взаємного  обміну
повідомленнями,   що  підтверджують  виконання  необхідних
внутрішньодержавних процедур і буде залишатися  в  силі  до
закінчення шести місяців із дня, коли одна зі Сторін повідомить у
письмовій формі іншу Сторону про свій намір припинити її дію.
 
   Вчинено 7 вересня 1994 р. у двох дійсних примірниках, кожний
українською та російською мовами, причому обидва тексти мають
однакову силу.
 
 За Уряд                   За Уряд
 України                   Російської Федерації
 
 (підпис)                     (підпис)
 
              Соглашение
      между Правительством Российской Федерации
    и Правительством Украины о сотрудничестве в развитии
        топливно-энергетических комплексов
 
         (Москва, 7 сентября 1994 года)
 
 
   Правительство Российской Федерации и Правительство Украины,
далее именуемые Сторонами,
   руководствуясь Договором о создании Экономического  союза
( 997_035  )  и  Соглашением между Правительством Российской
Федерации и Правительством  Украины  о  торгово-экономическом
сотрудничестве в 1994 году ( 643_001 ),
   исходя из  целесообразности  сохранения  и  развития  на
долгосрочной основе специализации, кооперации и технологически
взаимосвязанных производств,
   признавая необходимость совместной разработки и реализации
целевых программ и проектов научно-технического сотрудничества в
отраслях топливно-энергетических комплексов,
   учитывая взаимную заинтересованность Сторон в эффективном
использовании сырьевой базы, организации совместных предприятий и
межгосударственных компаний в отраслях топливно-энергетических
комплексов, создании благоприятных условий для совершенствования
рыночных отношений между хозяйствующими субъектами,
   договорились о нижеследующем:
 
               Статья 1
 
   Стороны на основе взаимной выгоды, взаимопомощи и недопущения
действий, наносящих экономический ущерб друг другу, будут всемерно
развивать сотрудничество  в  отраслях  топливно-энергетических
комплексов.
 
               Статья 2
 
   Стороны определили  Министерство  топлива  и  энергетики
Российской Федерации и Государственный комитет по нефти и газу
Украины  государственными  заказчиками  по взаимным поставкам
топливно-энергетических ресурсов и важнейших видов квотируемой и
лицензируемой продукции.
 
               Статья 3
 
   Стороны поручат Министерству топлива и энергетики Российской
Федерации и Государственному Комитету по нефти и газу Украины
определять ежегодно объемы взаимосвязанных поставок продукции,
работ и услуг хозяйствующих субъектов, ответственных за реализацию
поставок продукции в рамках настоящего Соглашения.
   Достигнутые договоренности   оформляются   протоколами,
являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
 
               Статья 4
 
   Стороны поручат Министерству топлива и энергетики Российской
Федерации и Государственному Комитету по нефти и газу Украины
обеспечить  координацию  работ  соответствующих  хозяйствующих
субъектов по осуществлению на эквивалентной основе взаимосвязанных
поставок  топливно-энергетических  ресурсов и важнейших видов
квотируемой и лицензируемой продукции. Номенклатура и объемы
поставляемой  продукции  при  необходимости  могут уточняться
государственными заказчиками.
   Несоблюдение государственными  заказчиками  эквивалентности
ежеквартальных взаимных поставок этой продукции рассматривается
как предоставление одной из них товарного кредита, требующего
соответствующей компенсации по договоренности между ними.
   Взаимосвязанные поставки  продукции, а так же продукция,
поставляемая в  счет  оплаты  работ  и  услуг,  выполняемых
предприятиями топливно-энергетических комплексов по договорам,
освобождаются от взимания ввозных и вывозных таможенных пошлин с
обеих Сторон.
   Стоимость взаимосвязанных  поставок,  товаров  и  услуг
определяется на согласованной основе, исходя из уровня цен (в
долларах США), приближенных к мировым.
 
               Статья 5
 
   Расчеты за  поставку  продукции  между  предприятиями  и
организациями Сторон будут осуществляться по договорным ценам, за
исключением расчетов за поставки отдельных видов товаров, цены на
которые устанавливаются действующими в государствах нормативными
документами или специальными межправительственными соглашениями.
 
               Статья 6
 
   Стороны определят  порядок  предъявления  санкций  за
несвоевременные поставки топливно-энергетических ресурсов и других
важнейших видов ресурсов, работ и услуг и сохраняют за собой право
в  одностороннем  порядке  пересматривать,  с предварительным
уведомлением, объемы поставок продукции, выполнения работ и услуг
при невыполнении одной из Сторон своих обязательств.
 
               Статья 7
 
   Стороны будут способствовать созданию совместных предприятий
различных форм собственности на акционерной основе в соответствии
с  действующим  законодательством  Сторон. Деятельность таких
предприятий  осуществляется  в  соответствии  с  отдельными
межправительственными протоколами.
 
               Статья 8
 
   Стороны согласились   при   разработке   национальных
энергетических программ проводить взаимные консультации, имея в
виду  дальнейшее  углубление  интеграционных связей, развитие
научно-технического сотрудничества, внедрение новых технологий в
отраслях топливно-энергетических комплексов Российской Федерации и
Украины.
 
               Статья 9
 
   Стороны примут меры по разработке и реализации экологических
программ в отраслях топливно-энергетических комплексов на основе
единых  методологических  подходов,  обеспечивающих  скорейшее
достижение международных экологических стандартов.
 
              Статья 10
 
   Стороны согласились, что регионы совместной деятельности,
объемы работ по разведке, обустройству и разработке угольных,
нефтяных и газовых месторождений, по поставке и переработке
топливно-энергетических  ресурсов,   нефтепродуктообеспечению,
ремонту  и  строительству  объектов  топливно-энергетических
комплексов и их инфраструктуры на территориях Российской Федерации
и Украины определяются ежегодными отдельными протоколами между
Министерством топлива и энергетики  Российской  Федерации  и
Государственным комитетом по нефти и газу Украины.
 
              Статья 11
 
   Стороны будут взаимодействовать при ликвидации последствий
стихийных бедствий и аварий, а также финансировать отдельные
совместные  работы  по  повышению  надежности и устойчивости
функционирования объектов топливно-энергетических комплексов.
 
              Статья 12
 
   Стороны примут надлежащие меры по обеспечению устойчивой
работы  магистральных линий электропередачи, нефте-, газо- и
нефтепродуктопроводов, проходящих по их территориям, и будут
осуществлять беспрепятственный транзит, в том числе и на экспорт,
электроэнергии, углеводородного сырья, нефтепродуктов и угля.
   Объемы и условия транзита энергоресурсов Сторон на экспорт
определяются отдельными протоколами между Министерством топлива и
энергетики Российской Федерации и Государственным Комитетом по
нефти и газу Украины, с соответствующими  министерствами  и
ведомствами Украины. Указанные протоколы являются неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
 
              Статья 13
 
   Стороны будут оказывать взаимное  содействие  в  решении
необходимых  социальных  вопросов  путем  распространения  на
специалистов, привлекаемых для выполнения работ на  объектах
топливно-энергетических комплексов Сторон, национальных режимов в
области предоставления им социальных прав и гарантий.
 
              Статья 14
 
   Спорные вопросы, возникающие между хозяйствующими субъектами
Сторон  при исполнении договоров (контрактов), заключаемых в
развитие  настоящего  Соглашения,  подлежат  рассмотрению  по
согласованию Сторон арбитражными судами, если до этого не будет
найдено взаимоприемлемое решение.
   Вопросы, возникающие в связи с толкованием или применением
положений  настоящего  Соглашения,  будут  разрешаться  путем
переговоров и консультаций с учетом норм международного права.
 
              Статья 15
 
   Стороны поручат  Минтопэнерго  России,  Государственному
таможенному комитету России и Государственному Комитету по нефти и
газу Украины и Государственному таможенному комитету Украины
организовать ежеквартальный обмен информацией о ходе выполнения
настоящего Соглашения.
 
              Статья 16
 
   Стороны, при взаимном согласии, могут вносить в настоящее
Соглашение необходимые дополнения и изменения, которые оформляются
соответствующими протоколами.
 
              Статья 17
 
   Настоящее Соглашение вступает в силу после взаимного обмена
уведомлениями,   подтверждающими   выполнение   необходимых
внутригосударственных процедур и будет оставаться в силе до
истечения шести месяцев со дня, когда одна из Сторон уведомит в
письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить его
действие.
 
   Совершено 7 сентября 1994 г. в двух подлинных экземплярах,
каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют
одинаковую силу.
 
                             (Подписи)
 
   Сведения о выполнении внутригосударственных процедур:
 
   Украина - Постановление Кабинета Министров  от  04.03.95
N 159 ( 159-95-п ).
   Россия - Постановление Правительства РФ от 28.04.1995 N 431.
   Соглашение вступило в силу 07.06.1995.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка