Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Положення про методичну комісію Державного комітету статистики України

        ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.12.2007 N 479
 
 
            Про внесення змін
        до Положення про методичну комісію
       Державного комітету статистики України
 
 
   Відповідно до Закону України "Про  державну статистику"
( 2614-12) та з метою вдосконалення методологічної й аналітичної
роботи органів державної статистики Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести до Положення про методичну комісію Державного
комітету статистики України, затвердженого наказом Держкомстату
України від 27.07.2007 N 281 ( v0281202-07 ), (далі - Положення)
наступні зміни:
 
   1.1. Викласти  назву Положення ( v0281202-07 ) в такій
редакції: "Положення про методичну комісію Державного комітету
статистики України";
 
   1.2. У тексті Положення ( v0281202-07 ) після слів "методична
комісія" в усіх відмінках додати слово "Держкомстату";
 
   1.3. У  пункті  1  Положення  (  v0281202-07  )  слова
"удосконалення діяльності науково-дослідних та навчальних установ,
що входять до сфери управління  Держкомстату"  замінити  на
"удосконалення  діяльності  науково-дослідних  організацій  та
навчальних  закладів,  що  знаходяться  у  сфері  управління
Держкомстату";
 
   1.4. Пункт 3 Положення ( v0281202-07 ) викласти в такій
редакції:
   Основними завданнями методичної комісії Держкомстату є:
   - підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів
діяльності   органів   державної  статистики,  розроблення
довгострокових і середньострокових програм розвитку державної
статистики та планів роботи на відповідний рік, які затверджуються
рішеннями Кабінету Міністрів України;
   - підготовка пропозицій щодо пріоритетних напрямів наукових
досліджень та підготовки кадрів у сфері статистики;
   - розгляд  інформації  про  виконання  довгострокових  і
середньострокових програм розвитку державної статистики та планів
роботи на відповідний рік, які затверджуються рішеннями Кабінету
Міністрів України;
   - забезпечення  єдиних  методологічних принципів розвитку
державної статистики;
   - здійснення експертної оцінки методологічної та методичної
документації  та  навчально-методичної  літератури  з  питань
статистики, які розробляються Держкомстатом, територіальними та
функціональними органами державної статистики, науково-дослідними
установами,  організаціями та навчальними закладами, органами
державної влади тощо;
   - погодження  тематичних  планів  та  оцінка результатів
виконання науково-дослідних робіт, що здійснюються на замовлення
Держкомстату  науково-дослідними  установами, організаціями та
навчальними закладами;
   - надання рекомендацій щодо розроблення навчальних програм та
методичних матеріалів зі статистики, які викладаються в навчальних
закладах, що знаходяться у сфері управління Держкомстату.
 
   1.5. Пункт 4 Положення ( v0281202-07 ):
   в абзаці третьому слова "наукових та навчальних установ"
замінити на "науково-дослідних установ, організацій та навчальних
закладів";
 
   1.6. Пункт 5 Положення ( v0281202-07 ) доповнити новими
абзацами такого змісту:
   "Моніторинг виконання плану роботи та рішень  методичної
комісії Держкомстату здійснюється щоквартально, його результати
заслуховуються  на  черговому  засіданні  методичної  комісії
Держкомстату, що проводиться після звітного кварталу.
   Методична комісія Держкомстату щороку подає звіт колегії
Держкомстату про виконання плану роботи";
 
   1.7. У пункті 7 Положення ( v0281202-07 ) слова "учбовими та
науково-дослідними  організаціями  та  установами,  органами
виконавчої влади, які розробляють документацію для впровадження в
органах державної   статистики"   замінити   на   слова
"науково-дослідними  установами,  організаціями та навчальними
закладами, органами державної влади, які розробляють документацію
для впровадження в державну статистичну діяльність";
 
   1.8. Пункт 9 викласти в такій редакції: "Iнформація про
роботу  методичної  комісії  Держкомстату  розміщується  та
щоквартально оновлюється на веб-сайті Держкомстату";
 
   1.9. Абзац перший додатка до Положення про методичну комісію
Держкомстату України ( v0281202-07 ) викласти в такій редакції:
"Проекти документів подаються секретарю методичної комісії в
електронному вигляді, а також у кількості 6 примірників на
паперових  носіях  для членів методичної комісії - фахівців
науково-дослідних установ, організацій та навчальних закладів".
 
   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Піщейка В.О.
 
 Голова                       О.Г.Осауленко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   статистики України
                   28.12.2007 N 479
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
           про методичну комісію
       Державного комітету статистики України
 
 
   1. Цим Положенням визначається порядок роботи методичної
комісії Державного комітету статистики України (далі - методична
комісія Держкомстату), яка є постійно діючим дорадчим органом,
створеним з метою визначення найважливіших напрямків розвитку
національної статистики, розробки основних принципів та механізмів
практичної реалізації наукового та методологічного забезпечення
органів  державної  статистики,  удосконалення  діяльності
науково-дослідних організацій  та  навчальних  закладів,  що
знаходяться у сфері управління Держкомстату, сприяння підвищенню
результативності наукових розробок та впровадженню міжнародних
стандартів.
 
   2. У  своїй  діяльності  методична  комісія Держкомстату
керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законами України
"Про державну статистику" ( 2614-12 ), "Про Всеукраїнський перепис
населення" ( 2058-14 ), "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про наукову
і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), "Про науково-технічну
експертизу" ( 51/95-ВР ), постановою Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Положення про Державний комітет статистики
України" ( 924-2007-п ), іншими нормативно-правовими актами,
наказами Держкомстату України та цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями методичної комісії Держкомстату є:
   - підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів
діяльності   органів   державної  статистики,  розроблення
довгострокових і середньострокових програм розвитку державної
статистики та планів роботи на відповідний рік, які затверджуються
рішеннями Кабінету Міністрів України;
   - підготовка пропозицій щодо пріоритетних напрямів наукових
досліджень та підготовки кадрів у сфері статистики;
   - розгляд  інформації  про  виконання  довгострокових  і
середньострокових програм розвитку державної статистики та планів
роботи на відповідний рік, які затверджуються рішеннями Кабінету
Міністрів України;
   - забезпечення  єдиних  методологічних принципів розвитку
державної статистики;
   - здійснення експертної оцінки методологічної та методичної
документації  та  навчально-методичної  літератури  з  питань
статистики, які розробляються Держкомстатом, територіальними та
функціональними органами державної статистики, науково-дослідними
установами,  організаціями та навчальними закладами, органами
державної влади тощо;
   - погодження  тематичних  планів  та  оцінка результатів
виконання науково-дослідних робіт, що здійснюються на замовлення
Держкомстату  науково-дослідними  установами, організаціями та
навчальними закладами;
   - надання рекомендацій щодо розроблення навчальних програм та
методичних матеріалів зі статистики, які викладаються в навчальних
закладах, що знаходяться у сфері управління Держкомстату.
 
   4. Методична  комісія Держкомстату діє у складі Голови,
заступника Голови, секретаря та членів комісії.
   Персональний склад методичної комісії Держкомстату, подальші
зміни та доповнення до нього затверджуються наказом Держкомстату.
   До складу методичної комісії Держкомстату входять провідні
фахівці Держкомстату, науково-дослідних установ, організацій та
навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі статистики. У
разі потреби, під час розгляду окремих питань, методична комісія
Держкомстату може залучати до роботи інших експертів, науковців та
спеціалістів.
 
   5. Методична комісія Держкомстату здійснює свою діяльність
відповідно  до  плану роботи. План роботи на наступний рік
затверджується рішенням методичної комісії Держкомстату не пізніше
грудня поточного року. Голова методичної комісії Держкомстату має
право протягом року вносити зміни до плану за пропозиціями членів
методичної комісії Держкомстату.
   Моніторинг виконання плану роботи та  рішень  методичної
комісії Держкомстату здійснюється щоквартально, його результати
заслуховуються  на  черговому  засіданні  методичної  комісії
Держкомстату, що проводиться після звітного кварталу.
   Методична комісія Держкомстату щороку подає звіт колегії
Держкомстату про виконання плану роботи.
 
   6. Основною формою роботи методичної комісії Держкомстату є
засідання, які проводяться згідно плану роботи, але не рідше
одного разу на квартал. Засідання методичної комісії Держкомстату
вважається чинним, якщо на ньому присутні не менше половини її
складу.  Засідання  методичної комісії Держкомстату проводить
Голова, а в разі його відсутності - заступник Голови. Організацію
проведення засідань, письмове оповіщення про наступне засідання,
підготовку відповідних матеріалів здійснює секретар методичної
комісії Держкомстату.
 
   7. Матеріали для розгляду на засіданні методичної комісії
Держкомстату готуються самостійними структурними  підрозділами
Держкомстату,  територіальними  та  функціональними  органами
державної статистики, науково-дослідними установами, організаціями
та  навчальними  закладами,  органами  державної  влади, які
розробляють документацію для впровадження в державну статистичну
діяльність, і подаються секретарю методичної комісії Держкомстату
не менш, ніж за 10 днів до проведення засідання. Форма подання
матеріалів визначається вимогами до оформлення документації, що
містяться у додатку до цього  положення.  Секретар  комісії
забезпечує членів методичної комісії Держкомстату відповідними
матеріалами не менш ніж за тиждень до проведення засідання.
 
   8. Рішення методичної  комісії  Держкомстату  приймаються
простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів. У разі
рівного розподілу голосів, голос Голови є вирішальним.
   Рішення методичної комісії Держкомстату оформлюються протягом
трьох робочих днів після проведення засідання у вигляді протоколів
за підписом Голови комісії, а в разі його відсутності - заступника
Голови.
 
   9. Iнформація про роботу методичної комісії Держкомстату
розміщується  та  щоквартально  оновлюється  на  веб-сайті
Держкомстату.
 
 
                   Додаток
                   до Положення про методичну
                   комісію Держкомстату України
 
 
               ВИМОГИ
          до оформлення документації
        з питань статистичної методології
 
 
   Проекти документів подаються секретарю методичної комісії в
електронному вигляді, а також у кількості 6 примірників на
паперових  носіях  для членів методичної комісії - фахівців
науково-дослідних установ, організацій та навчальних закладів.
 
        1. Види методологічної документації
 
   У Державному комітеті статистики України розробляється два
види документації з питань статистичної методології: методологічна
та методична.
 
   1.1. Методологічна документація - це офіційний  документ
(нормативний акт) у вигляді концепції, методологічного положення,
який визначає наукові принципи та методи статистичного дослідження
соціально-економічних  явищ  та  процесів, способи і правила
організації статистичного спостереження (збирання, опрацювання,
аналіз, поширення та збереження статистичної інформації).
   1.1.1. Концепція - це офіційний документ, що розробляється
Держкомстатом та містить єдиний визначальний задум, основну ідею і
трактування або систему поглядів  та  принципів  дослідження
статистики як галузі знання в цілому або певного її питання.
   1.1.2. Методологічні положення (основи) -  це  офіційний
документ, який висвітлює наукове ствердження, зведення правил,
сукупність методів, вихідні, головні положення, що стосуються
статистики як галузі знання в цілому або будь-якого з її розділів.
 
   1.2. Методична  документація  -  це  офіційний  документ
(нормативний акт) у вигляді методики,  методичних  положень,
інструкції або роз'яснення, що описує спосіб практичного виконання
будь-яких заходів, пов'язаних з організацією та  проведенням
статистичного спостереження.
   1.2.1. План статистичного спостереження -  це  офіційний
документ, що затверджується Держкомстатом і містить перелік дій,
робіт, у якому викладені основні завдання та спосіб здійснення
будь-якого статистичного дослідження.
   1.2.2. Методика - це офіційний документ, що містить детальний
опис  способу,  конкретних методів та технологічних процедур
організації та проведення статистичних спостережень, розрахунків,
складання національних рахунків тощо.
   1.2.3. Методичні  положення  -  це  офіційний  документ
рекомендаційного  характеру,  що  визначає  основні  позиції
завершального  (узагальнюючого)  методичного  документа,  які
необхідно передбачити у відповідній методиці, або уточнює чи
розширює окремі позиції методики. Методичні положення можуть
готуватися як до розробки методики, так і після, з метою уточнення
її позиції.
   1.2.4. Iнструкція  -  це  офіційний  документ,  який  є
керівництвом для заповнення форми звітності, анкети, сукупності
звітів  тощо,  або встановлення якихось інших взаємовідносин
респондентів з органами  державної  статистики.  Крім  того,
інструкція може містити зведення (сукупність) правил окремих
напрямків роботи працівників органів державної статистики.
   1.2.5. Роз'яснення (вказівки, рекомендації, посібники) - це
офіційний документ, що розробляється органами державної статистики
для надання детальних пояснень щодо окремих питань або аспектів
організації та проведення статистичних спостережень.
 
   2. Структура документів методологічного та методичного
              характеру
 
   2.1. Методологічна документація
   2.1.1. Концепція складається з таких розділів:
   - перелік авторів концепції (фахівців та організацій, що
брали участь в розробленні документа);
   - вступ  (визначається  проблема,  на  розв'язання  якої
спрямована концепція);
   - аналіз  причин  виникнення  проблеми  та обґрунтування
необхідності її розв'язання;
   - мета створення концепції;
   - основні положення концепції;
   - пропозиції щодо практичної реалізації основних положень
концепції;
   - очікувані результати;
   - оцінка фінансових,  матеріально-технічних  та  трудових
ресурсів, необхідних для реалізації концепції (надається у разі
потреби);
   - перелік використаних джерел.
   2.1.2. Методологічні положення (основи) містять:
   - перелік авторів (фахівців та організацій, що брали участь в
розробленні документа);
   - мету розроблення положень;
   - детальний опис об'єкту дослідження;
   - опис проблем та завдань дослідження;
   - принципи, методи та способи розв'язання завдань і вирішення
проблем дослідження;
   - перелік використаних джерел.
 
   2.2. Методична документація
   2.2.1. План  статистичного  спостереження  висвітлює такі
питання:
   програмно-методологічні:
   - вид статистичного спостереження;
   - мета і завдання статистичного спостереження, очікувані
результати;
   - об'єкт статистичного спостереження;
   - одиниці статистичного спостереження та елементи сукупності;
   - програма статистичного спостереження у формі статистичного
звіту, переписного або опитувального листа, анкети, картки або
бланку, іншого статистичного формуляру;
   - інструкція щодо програми статистичного спостереження.
   організаційні:
   - органи, які здійснюють статистичне спостереження;
   - місце проведення статистичного спостереження;
   - календар статистичного спостереження;
   - джерела і способи одержання даних;
   - оцінка  фінансових,  матеріально-технічних  та трудових
ресурсів.
   2.2.2. Методика, методичні положення та методичні роз'яснення
(вказівки, рекомендації, посібники) повинні складатися з таких
розділів:
   - анотація (містить стислий зміст документа з обов'язковим
визначенням кола користувачів);
   - зміст;
   - передмова (мета та завдання розроблення методики);
   основні положення документа (визначення, формули розрахунків,
характеристики об'єкту статистичного спостереження, конкретний
приклад розрахунків, перелік скорочень);
   - додатки (в разі необхідності);
   - перелік використаних джерел.
   2.2.3. Структура  інструкції  має  відповідати  структурі
статистичного звіту (анкети, бланку тощо) або системі показників
групи звітів, для заповнення яких вона видається. Крім того, вона
може містити:
   - загальні положення, в яких відображаються відомості про
мету складання статистичного звіту чи заповнення анкети, бланку
тощо, терміни та адреси подання інформації;
   - статистичні прикінцеві положення, в яких наведений перелік
посадових осіб, що підписують звіти та несуть відповідальність за
достовірність поданої інформації.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка