Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок роботи обмінних пунктів

          НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
         Управління валютного регулювання
 
               Л И С Т
 
 N 287 від 01.09.95
   м.Київ
 
 
                 Кримському  республіканському,
                 обласним  та   по  м.Києву
                 управлінням Національного банку
                 України
                 Комерційним банкам
                 Асоціації комерційних банків
                 ОПЕРУ НБУ
                 Центру міждержавних розрахунків
                 Центральній розрахунковій палаті
 
     ( Лист скасовано на підставі Постанови Нацбанку
      N 168 ( z0265-00 ) від 25.04.2000 )
 
        Про порядок роботи обмінних пунктів
 
 
 
   З метою поліпшення стану розрахунків за товари і надані
послуги за готівку та інші платіжні засоби (дорожні чеки, дорожні
акредитиви, кредитні картки) Національний банк України надсилає
для керівництва в роботі "Порядок роботи  обмінних  пунктів
уповноважених банків з одночасним виконанням функцій приписної
каси".
   Зауваження та пропозиції надсилайте електронною поштою до
управління валютного регулювання 19WREG@U0H0.
 
 Начальник управління
 валютного регулювання             В.П.Рибальченко
 
 
               Порядок
     роботи обмінних пунктів уповноважених банків з
      одночасним виконанням функцій приписної каси
 
           I. Загальні положення
 
   Обмінні пункти банків з одночасним (повним або частковим)
виконанням функцій приписної каси (далі обмінна каса банку)
відкриваються  при  підприємствах  торговельної  мережі  та
підприємствах, що надають послуги населенню (далі підприємства) за
наказом  уповноваженого  банку  на  підставі  договору  між
уповноваженим банком та підприємством.
   Договір укладається відповідно до  чинного  законодавства
України.
   Обмінна каса банку є структурним підрозділом уповноваженого
банку і здійснює усі операції, які покладені на неї керівництвом
банку відповідно до Генеральної ліцензії на здійснення валютних
операцій.
   Обмінна каса банку на договірних умовах може бути відкрита
при будь-якому підприємстві незалежно від наявності розрахункового
рахунку цього підприємства в уповноваженому банку.
   Функції обмінної каси банку:
   - забезпечення  валютного  обслуговування  фізичних  осіб
(резидентів і нерезидентів України) щодо купівлі-продажу іноземної
валюти згідно з встановленими нормами та правилами;
   - ведення щоденного обліку купленої та проданої іноземної
валюти за встановленою формою суворої звітності;
   - прийняття  готівки  у  національній  валюті України у
розрахунок за товари або надані послуги та здійснення її обліку;
   - звірка з контролером підприємства загальної суми виручки,
що  підлягає  зарахуванню  на  розрахунковий  рахунок  цього
підприємства;
   - забезпечення належного рівня захисту інформації.
   Кожна обмінна каса банку відповідно до вимог, викладених у
листі Національного банку України від 20.06.95 р. N 19010/1369,
має бути обладнана комп'ютерною технікою та електронним касовим
апаратом, а також забезпечена технічним обладнанням, яке гарантує
перевірку платіжності банкнот і формування готівки у пачки і
корінці у встановленому  порядку  відповідно  до  Iнструкції
Національного банку України від 07.07.94 р. N 1 "З організації
емісійно-касової  роботи  в  установах  банків  України"
( v0001500-94 ).
 
     II. Основні принципи роботи обмінної каси банку
 
   1. Обмінна каса банку здійснює операції купівлі і продажу
іноземної валюти у фізичних осіб як резидентів, так і нерезидентів
України згідно з встановленими нормами та правилами.
   Обмін валюти  здійснюється  з  обов'язковим  оформленням
квитанцій суворої звітності за формою N 377, N 377-А.
   2. Обмінна каса банку протягом робочого дня на підставі
пред'явленого покупцем уніфікованого розрахунково-товарного чека,
виданого  працівником  цього підприємства, приймає готівку у
розрахунок за товари або послуги у національній валюті України.
   3. Обмінна каса банку купує іноземну валюту в розрахунок за
товари або послуги. У цьому разі її касир здійснює обмін іноземної
валюти у сумі, що еквівалентна зазначеній у товарно-розрахунковому
чеку за курсом, встановленим уповноваженим банком.
   При цьому покупець замість грошової готівки у карбованцях
отримує оформлену касиром обмінної каси банку квитанцію суворої
звітності за формою  N  377, N 377-А з  зазначенням  номера
розрахунково-товарного чека, за яким здійснена купівля.
   Розрахунково-товарний чек    виписується    працівником
підприємства у трьох примірниках і надається покупцю. Працівник
підприємства   зобов'язаний   заповнити   всі   реквізити
товарно-розрахункового чека за виключенням тих, що заповнюються
касиром  обмінної  каси  банку.  Покупець,  отримавши  ці
розрахунково-товарні  чеки,  передає  їх разом з готівкою у
національній валюті України або в іноземній валюті касиру обмінної
каси банку.
   Перший примірник розрахунково-товарного чека залишається в
обмінній касі банку.
   Другий примірник - повертається працівнику підприємства. На
другому примірнику касир обмінної каси банку в обов'язковому
порядку  пробиває  на  контрольно-касовому  апараті  суму  у
карбованцях, яка внесена покупцем в оплату за товари або послуги.
На цьому ж примірнику касир проставляє штамп обмінної каси банку,
який закріплений за ним, та свій підпис. Штамп повинен мати такі
реквізити: назву уповноваженого банку, назву підприємства, де
розташована  обмінна каса, номер обмінної каси, прізвище та
ініціали касира.
   Третій примірник - надається покупцю.
   Якщо розрахунково-товарний чек виписаний на декілька видів
товару або послуг, то підставою банку на прийняття готівки є
загальна сума цього чека.  За  неправильний  підсумок  несе
відповідальність працівник, який виписав цей чек.
   4. Касир обмінної каси банку обробляє, формує і пакує готівку
у порядку, встановленому пп.96-104 Iнструкції Національного банку
України від 7 липня 1994 року N 1 "З організації емісійно-касової
роботи в установах банків України" ( v0001500-94 ).
   У разі виявлення фальшивих банкнот касир обмінної каси банку
повинен терміново повідомити про це керівників уповноваженого
банку та підприємства для вжиття необхідних заходів з обов'язковим
повідомленням правоохоронних органів.
   5. Облік грошових надходжень протягом робочого дня як у
національній валюті України, так і в іноземній валюті, ведеться
касиром обмінної каси банку з використанням комп'ютерної техніки
та електронно-касового апарата.
   Касир обмінної каси банку зобов'язаний паралельно  вести
журнали-реєстри суворої звітності окремо за операціями купівлі і
продажу іноземної валюти та окремо журнал-реєстр за касовими
операціями у національній валюті України.
   6. Касир обмінної каси банку щоденно у кінці робочого дня
звіряє суму виручки з працівником підприємства та формує окремо
дві інкасаторські сумки. Одна сумка формується з національною
валютою, друга - з іноземною валютою.
   Iнкасаторські сумки мають бути в той же день доставлені через
інкасаторів до уповноваженого банку.
   Не пізніше наступного робочого дня, якщо інший термін не
обумовлено договором, готівкова виручка від реалізації товарів та
надання послуг зараховується  у  безготівковому  порядку  на
розрахунковий рахунок підприємства. У разі, якщо розрахунковий
рахунок підприємству відкрито в іншій установі банку, виручка
уповноваженим  банком  у  термін,  зазначений  у  договорі,
перераховується на його розрахунковий рахунок до банку, який
обслуговує це підприємство.
   Виходячи із технічних можливостей (наявності в обмінній касі
банку електронного модемного зв'язку з уповноваженим банком)
виручка на розрахунковий  рахунок  відповідного  підприємства
уповноваженим банком у безготівковому порядку може зараховуватись
протягом робочого дня.
 
      III. Контроль за роботою обмінної каси банку
 
   Керівництво і контроль за роботою обмінної каси здійснює
уповноважений банк.
   Контролю підлягає:
   - додержання вимог зберігання валютних коштів;
   - своєчасність і правильність оформлення здійснених операцій;
   - дотримання встановленого режиму роботи;
   - законність  здійснення  операцій  згідно  з  чинним
законодавством України та нормативними актами Національного банку
України.
 
      IV. Схема бухгалтерських проводок у процесі
          роботи обмінної каси банку
 
   Перелік задіяних субрахунків:
    040    - підзвітна особа (крб.);
    076 (п/о) - підзвітна особа (вкв);
    976 (п/о) - підзвітна особа (неконвертована валюта);
    076    - рахунок купівлі-продажу готівкової вкв;
    976    - рахунок купівлі-продажу готівкової нкв;
    903    - кошти, витрачені на купівлю (отримані від
          продажу) інвалюти за офіційним курсом;
    960    - доходи з продажу готівкової іноземної валюти
          з відхиленням від офіційного курсу (курсова
          різниця);
    970    - видатки з купівлі готівкової іноземної валюти
          з відхиленням від офіційного курсу (курсова
          різниця);
    908    - транзитні обороти каси;
    729    - інкасована виручка клієнта;
    908    - інкасована  виручка,  якщо  клієнт не має
          розрахункового рахунку в цьому банку;
 
               Д-т   К-т
1. Видача під звіт авансу   908   036  крб.
               040   908  крб.
               076 п/о 060  вкв
               976 п/о 063  нкв
 
2. Купівля інвалюти     076 п/о 076  вкв
  (як пункт обміну)     976 п/о 976  нкв
               903   040  крб.  (валюта  х
                       офіційний курс)
               970 040 крб   (валюта  х  курс
                       купівлі мінус валюта
                       х на офіційний курс)
 
3. Продаж інвалюти      076   076 п/о вкв
  (як пункт обміну)     976   976 п/о нкв
               040   903   крб. (валюта х на
                       офіційний курс)
               040   960   крб. (валюта х курс
                       продажу мінус валюта
                       х на офіційний курс)
 
4. Оплата товарів       040   729   крб.
  (послуг) у крб       040   908   крб.
 
5. Оплата товарів       076 п/о 076   вкв
  (послуг) в інва-      976 п/о 976   нкв
  люті            903   729   крб.  (валюта  х
                   (908)  офіційний курс)
               970   729   крб. (валюта х курс
                   (908)  купівлі мінус валюта
                       х офіційний курс)
 
6. Оприбуткування       060   076 п/о вкв
  виручки, що на-      063   976 п/о нкв
  дійшла в інкаса-      908   040   крб.
  торській сумці       036   908   крб.
 
7. Зарахування ви-      729   р/р   крб.
  ручки клієнту       (908)  клі-
                   єнта
 
   Обмінні каси банку в своїй роботі керуються Iнструкцією
Національного банку України від 7 липня 1994 року N 1 "З
організації емісійно-касової роботи в установах банків України"
( v0001500-94 ), "Положенням про пункти обміну", затвердженим
Постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 р.
N 129, доповненням до Положення про пункти обміну іноземної
валюти, затвердженим Постановою Правління Національного банку
України від 16 травня 1995 року N 128 ( v0128500-95 ) та
доповненням до Положення про пункти обміну іноземної валюти, що
зазначено у листі Національного банку України від 19 червня 1995
року N 265 ( v0265500-95 ).
   Відповідальність за   недотримання   умов   зазначених
інструктивних матеріалів уповноважені банки несуть згідно зі ст.16
Декрету Кабінету Міністрів "Про систему валютного регулювання і
валютного контролю" N 15-93.
   Суперечності, які виникають між уповноваженим банком  та
підприємством, вирішуються у судовому порядку.
 
 Заступник Голови Правління            О.I.Кірєєв
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка