Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про схвалення оцінок і планів охорони портових засобів та видачу Актів про відповідність портових засобів

      МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            03.12.2007 N 1095
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 грудня 2007 р.
                   за N 1380/14647
 
 
     Про затвердження Положення про схвалення оцінок
      і планів охорони портових засобів та видачу
       Актів про відповідність портових засобів
 
 
   Відповідно до  вимог  правила 10 глави XI-2 Міжнародної
конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року ( 995_251 )
з поправками (далі - Конвенція СОЛАС-74), розділів 15.2.1, 16.2
частини А Міжнародного кодексу з охорони суден та портових засобів
( 896_035 ) (далі - Кодекс ОСПЗ), циркуляра Комітету з безпеки на
морі  IMO  MSC.1/Circ.1192/2006  "Керівництво  з добровільної
самооцінки Урядами, що є сторонами Конвенції СОЛАС-74 і портовими
засобами", пунктів 1 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від
12.05.2007 N 722 ( 722-2007-п ) "Про заходи щодо підвищення рівня
безпеки на морському та річковому транспорті" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про схвалення оцінок і планів охорони
портових засобів та видачу Актів про відповідність портових
засобів, що додається.
 
   2. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Кушніренко А.В.):
 
   2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   2.2. Довести цей  наказ  до  відома  всіх  зацікавлених
підприємств, установ і організацій.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Касапчука В.А.
 
 Міністр                      М.Рудьковський
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 В.о. Голови Державного комітету	
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              К.О.Ващенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту та зв'язку
                   України
                   03.12.2007 N 1095
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 грудня 2007 р.
                   за N 1380/14647
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про схвалення оцінок і планів
        охорони портових засобів та видачу
       Актів про відповідність портових засобів
 
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог правила 10
глави XI-2 Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі
1974 року ( 995_251 ) з поправками (далі - Конвенція СОЛАС-74),
розділів 15.2.1, 16.2 частини А Міжнародного кодексу з охорони
суден і портових засобів ( 896_035 ) (далі - Кодекс ОСПЗ),
циркуляра Комітету з безпеки на морі IMO MSC.1/Circ.1192/2006
"Керівництво з добровільної самооцінки Урядами, що є сторонами
Конвенції СОЛАС-74 і портовими засобами", пунктів 1 і 3 постанови
Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 722 ( 722-2007-п )
"Про заходи щодо підвищення рівня безпеки на морському  та
річковому транспорті".
 
   1.2. Дія цього Положення поширюється на всі портові засоби,
які підпадають під дію вимог глави XI-2 Конвенції  СОЛАС-74
( 995_251 ) і частини А Кодексу ОСПЗ ( 896_035 ) незалежно від
державного управління та форми власності.
 
          II. Терміни та визначення
 
   У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
   акт незаконного втручання (далі - АНВ) - це подія, яка
порушує стан морської безпеки на судні або в портовому засобі
(далі - ПЗ) у виді:
   незаконного проникнення,  доставки  та  переміщення  на/з
територію ПЗ або судна, людей, транспортних засобів, вантажів,
зброї, небезпечних шкідливих речовин та матеріалів, які можуть
призвести до пошкодження чи руйнування судна та споруд портового
засобу або загрожувати безпечній роботі ПЗ;
   випадків насильства, завдання травм або поранень  людям,
незаконного  використання  (або  спроби) вибухового пристрою,
хімічних, біологічних або шкідливих речовин, вогнепальної або
холодної зброї;
   руйнування, пошкодження (або їх спроб) засобів регулювання
рухом суден, навігаційно-гідрографічного обладнання, технічних
засобів охорони і спостереження, устаткування і систем зв'язку або
несанкціонованого втручання в їх діяльність та експлуатацію;
   проведення незаконних операцій з вантажем,  транспортними
засобами,  устаткуванням,  контейнерами,  випадків  крадіжок,
хабарництва, розкрадань;
   операцій з наркотиками й іншими забороненими препаратами та
матеріалами;
   випадків виявлення сторонніх предметів у ПЗ або на судні;
   випадків несанкціонованого фотографування або  відеозйомки
розташування споруд ПЗ, районів обмеженого доступу або системи
охорони портових засобів;
   випадків несанкціонованого  швартування  плавзасобів  до
конвенційних ПЗ або до суден;
   Акт про відповідність портового засобу ( za380-07 ) (далі -
АВПЗ) - документ, яким Призначений  орган  (Мінтрансзв'язку)
засвідчує, що система охорони цього ПЗ належним чином перевірена,
перебуває у задовільному стані, організована і підтримується
відповідно до схваленого плану охорони портового засобу (далі -
ПОПЗ) та відповідає основним вимогам глави XI-2 Конвенції СОЛАС-74
( 995_251 ) і частини А Кодексу ОСПЗ ( 896_035 );
   визнана організація у сфері охорони суден та портових засобів
на морі (далі - ВОСОМ) - визначена Кабінетом Міністрів України
організація, яка  вповноважена  здійснювати  діяльність  щодо
впровадження заходів з посилення охорони на морі зокрема щодо
проведення оцінок охорони ПЗ і розробки ПОПЗ, а також щодо
перевірок системи охорони ПЗ на відповідність вимогам глави XI-2
Конвенції СОЛАС-74 ( 995_251 ) та Кодексу ОСПЗ ( 896_035 ),
обов'язки якої затверджені наказом Мінтрансзв'язку від 11.09.2007
N 802 ( z1117-07 ) "Про покладання обов'язків на  визнану
організацію у сфері охорони суден та портових засобів на морі",
зареєстрованим в Мін'юсті 27.09.2007 за N 1117/14384 (далі - наказ
Мінтрансзв'язку від 11.09.2007 N 802);
   інцидент, пов'язаний з охороною, - будь-яка підозріла дія або
обставина, що загрожує безпеці судна, у тому числі морській
пересувній буровій установці й високошвидкісному судну, або ПЗ,
або взаємодії судно-порт чи будь-якій діяльності судно-судно;
   комітет безпеки порту - консультативний і дорадчий орган, що
створюється в порту, який уповноважений координувати дії суб'єктів
системи морської безпеки та міжвідомчих сил та засобів у межах
порту щодо захисту та охорони ПЗ згідно з планами охорони ПЗ
порту;
   конвенційний портовий  засіб  - портовий засіб, у якому
впроваджені і виконуються спеціальні заходи з охорони від актів
тероризму і незаконного втручання згідно з розробленим і схваленим
Призначеним органом ПОПЗ, вимогами глави XI-2 Конвенції СОЛАС-74
( 995_251 ) та Кодексу ОСПЗ ( 896_035 ) і який підготовлений до
інтерфейсу іноземне  судно-порт,  що  засвідчується   АВПЗ
( za380-07 ), виданим Призначеним органом;
   моніторинг стану морської безпеки ПЗ - процедура (порядок)
спостереження, контролю та оцінки стану морської безпеки ПЗ;
   морська безпека - постійно підтримуваний стан захищеності
морського та річкового транспорту України від загроз піратства,
тероризму і АНВ;
   несупроводжуваний багаж - будь-який багаж, уключаючи особисті
речі, який не знаходиться при пасажирі або члені суднового
персоналу в місці перевірки або огляду;
   портовий оператор (оператор) - підприємство (організація),
метою і видом діяльності якого на території порту є обслуговування
суден, пасажирів і вантажів у порядку, установленому Кабінетом
Міністрів України;
   Призначений орган - орган влади,  визначений  згідно  з
пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2007
N 722 ( 722-2007-п ) "Про заходи щодо підвищення рівня безпеки на
морському та річковому транспорті";
   район обмеженого доступу (далі - РОД) - установлені планом
охорони судна чи портового засобу приміщення або території, доступ
до яких перебуває під постійним контролем, має певні заборони та
обмеження щодо доступу в них відповідно до встановленого рівня
охорони;
   рівень охорони 1 - рівень, при якому постійно підтримуються
визначені мінімальні заходи щодо забезпечення охорони;
   рівень охорони 2 - рівень, при якому підтримуються відповідні
додаткові заходи з охорони через підвищений ризик  настання
інциденту, пов'язаного з охороною;
   рівень охорони 3 - рівень, при якому протягом обмеженого
часу, коли виникнення інциденту, пов'язаного з охороною, ймовірне
або неминуче, повинні підтримуватися посилені спеціальні заходи з
охорони, уключаючи випадки, коли неможливо визначити конкретну
мету нападу;
   служба морської  безпеки (далі - СМБ) - спеціалізований
структурний підрозділ порту або ПЗ, призначений для постійного
проведення організаційних, адміністративних, режимних і технічних
заходів у порту або ПЗ, спрямованих на захист і охорону суден, їх
екіпажів, пасажирів, вантажів, засобів навігаційно-гідрографічного
забезпечення, території й акваторії порту або ПЗ від АНВ;
   зона відповідальності порту з морської безпеки - конвенційні
портові засоби, що не входять до складу порту і які закріплені
Призначеним органом за начальником СМБ порту для оперативної
взаємодії з питань морської безпеки.
   Термін "небезпечні вантажі" в цьому Положенні вживається у
значенні, викладеному в статті 1 Закону України "Про перевезення
небезпечних вантажів" ( 1644-14 ).
   Термін "терористичний акт" у цьому Положенні вживається у
значенні, викладеному в статті 258 Кримінального кодексу України
( 2341-14 ).
   Терміни, не визначені в цьому Положенні, мають ті самі
значення, що й у главі XI-2 Конвенції СОЛАС-74 ( 995_251 ) і
Кодексі ОСПЗ ( 896_035 ).
 
      III. Організація проведення оцінки охорони
        портового засобу та її періодичність
 
   3.1. Оцінка охорони ПЗ (далі - ООПЗ) проводиться з метою
виявлення небезпеки та відпрацювання відповідних заходів для
запобігання або зведення до  мінімуму  наслідків  будь-якого
можливого інциденту, пов'язаного з охороною.
 
   3.2. Підставою для проведення ООПЗ є звернення керівника
порту або ПЗ до Призначеного органу щодо внесення ПЗ до переліку
конвенційних ПЗ.
 
   3.3. ООПЗ  для  кожного  конкретного ПЗ розробляє ВОСОМ
відповідно до повноважень, визначених наказом Мінтрансзв'язку від
11.09.2007 N 802 ( z1117-07 ).
 
   3.4. До проведення ООПЗ ВОСОМ може залучати експертів для
отримання допомоги щодо:
   існуючої загрози для охорони ПЗ;
   розпізнавання та виявлення різних видів зброї, небезпечних
речовин і пристроїв;
   розпізнавання на недискримінаційній  підставі  характерних
ознак і манери поведінки людей, що можуть становити потенційну
загрозу охороні;
   технологій, що використовуються для обходу охоронних заходів;
   методів, що використовуються для спричинення  інцидентів,
пов'язаних з охороною;
   дії вибухів та їх наслідків на конструкції і служби ПЗ;
   охорони ПЗ;
   практики роботи в порту;
   заходів у разі надзвичайних обставин, забезпечення готовності
і реагування на них;
   заходів фізичної охорони (наприклад, установлення огорожі);
   систем радіотелекомунікацій, уключаючи комп'ютерні системи та
мережі;
   транспорту і цивільного будівництва;
   суднових і портових операцій,
   а також офіцерів охорони  ПЗ,  представників  навчальних
закладів морського транспорту тощо.
 
   3.5. ООПЗ повинна включати такі елементи:
   визначення й оцінку основного майна та інфраструктури, захист
яких має першочергове значення;
   визначення можливої загрози майну та інфраструктурі  для
забезпечення  заходів  із захисту та охорони і встановлення
пріоритетності їх виконання;
   виявлення, вибір  і  встановлення  черговості заходів та
процедурних змін щодо зниження вразливості, а також визначення
рівня їх ефективності;
   виявлення слабких місць в інфраструктурі та процедурах із
захисту та охорони, уключаючи людський фактор, а також розгляд
таких аспектів охорони, як:
   фізична охорона;
   конструкційна цілісність пірсів, обладнання та відповідних
споруд;
   системи захисту персоналу;
   методика виконання процедур, що належать до портових служб і
комунальних підприємств;
   системи радіотелекомунікацій, уключаючи комп'ютерні системи і
мережі;
   транспортна інфраструктура;
   інформація щодо служб, які обслуговують ПЗ;
   інші об'єкти, що, будучи ушкодженими або використаними для
незаконного спостереження, впливатимуть у межах ПЗ на безпеку
людей, майна тощо;
   визначення периметра  районів  обмеженого  доступу  ПЗ
(заборонених зон ПЗ) та заходів контролю щодо доступу в них;
   визначення границь ПЗ по периметру та заходів з контролю
доступу в ПЗ відповідно до кожного рівня охорони;
   визначення маршрутів переміщення на територію  ПЗ  і  з
території ПЗ (пасажирів, членів екіпажів, прибуття суден, доставки
вантажів).
 
   3.6. Призначений орган може дозволити, щоб ООПЗ охоплювала
більше одного ПЗ, якщо оператор, місце розташування, експлуатація,
устаткування і структура цих ПЗ є подібними.
 
   3.7. ООПЗ переглядається Призначеним органом у разі зміни
таких обставин:
   зовнішньополітичної ситуації;
   видів загрози;
   параметрів ПЗ;
   власника (оператора) ПЗ;
   модернізації системи охорони або охоронного обладнання.
   Якщо за результатами проведення постійного моніторингу стану
морської безпеки ПЗ або перевірки ПЗ на відповідність вимогам
глави XI-2  Конвенції СОЛАС-74 ( 995_251 ) та Кодексу ОСПЗ
( 896_035 ) будуть виявлені слабкі місця в інфраструктурі ПЗ, ПОПЗ
та процедурах із захисту та охорони ПЗ, уключаючи людський фактор,
то ООПЗ переглядається.
 
       IV. Процедура схвалення оцінки охорони
             портового засобу
 
   4.1. Після завершення проведення ООПЗ ВОСОМ складає звіт, що
включає:
   опис ПЗ,  особливості  його конструкції і функціонування
стосовно забезпечення охорони;
   стислий опис способу проведення оцінки;
   опис кожного виявленого вразливого місця ПЗ, де можливе
виникнення інциденту, пов'язаного з охороною;
   опис заходів, що дають змогу усунути виявлені вразливі місця;
   відомості про ВОСОМ, що проводила ООПЗ.
 
   4.2. Схвалення  ООПЗ  здійснюється  Призначеним  органом
відповідно до вимог розділу 15.2.1 частини А  Кодексу  ОСПЗ
( 896_035 ).
   Для розгляду ООПЗ Призначений  орган  видає  наказ  про
організацію схвалення оцінок та планів охорони ПЗ, у якому
визначається склад постійно діючої комісії (далі - Комісія), до
роботи якої залучають працівників ВОСОМ, тощо.
   При цьому передбачається така процедура схвалення ООПЗ:
   подання ВОСОМ Комісії ООПЗ разом зі звітом про проведення
ООПЗ;
   розгляд Комісією ООПЗ;
   подання Комісією на схвалення (підписання) до Призначеного
органу ООПЗ з унесенням до неї змін, у разі потреби;
   схвалення ООПЗ Призначеним органом;
   розгляд змін, поданих після схвалення ООПЗ.
   Комплект документів подається до Комісії ВОСОМ, що проводила
ООПЗ.
   До комплекту входять:
   пояснювальна записка ВОСОМ з проханням розглянути та схвалити
ООПЗ;
   звіт про проведення ООПЗ;
   інформація про ПЗ;
   інформація про відповідність ООПЗ основним вимогам Кодексу
ОСПЗ ( 896_035 ).
   Після одержання  комплекту  документів  секретар  Комісії
узгоджує з головою Комісії час засідання.
   Висновки щодо схвалення ООПЗ затверджуються на відкритому
засіданні Комісії шляхом голосування її членів на  підставі
перевірки інформації про відповідність ООПЗ основним вимогам
Кодексу ОСПЗ ( 896_035 ) з урахуванням чек-листа схвалення ООПЗ
(додаток 1).
   Висновки Комісії оформлюються протоколом.
   У разі відмови в схваленні ООПЗ у протоколі повинні бути
вказані конкретні причини такої відмови і перелік зауважень, які
доопрацьовуються перед повторним поданням документів на схвалення.
   Протокол складається у 3 примірниках, один з яких залишається
в Комісії, другий передається ВОСОМ, що проводила ООПЗ, а третій -
надається офіцеру охорони ПЗ.
 
   4.3. На всіх етапах проведення та схвалення ООПЗ уживаються
заходи, які спрямовані на забезпечення конфіденційності інформації
та документів згідно з вимогами чинного законодавства.
 
         V. План охорони портового засобу
 
   5.1. ПОПЗ для кожного ПЗ повинен бути розроблений на підставі
схваленої Призначеним органом оцінки охорони цього ПЗ.
   ПОПЗ повинен передбачати заходи з охорони для трьох рівнів
охорони.
 
   5.2. ПОПЗ  для  кожного  конкретного ПЗ розробляє ВОСОМ
відповідно до повноважень, визначених наказом Мінтрансзв'язку від
11.09.2007 N 802 ( z1117-07 ).
 
   5.3. ПОПЗ повинен містити:
   заходи, які спрямовані на запобігання доставці до ПЗ або на
судно зброї чи будь-яких інших небезпечних речовин та пристроїв,
які призначені для використання проти людей, суден або портів і на
перевезення яких немає дозволу;
   заходи, які спрямовані на  запобігання  несанкціонованому
доступу на ПЗ, на пришвартоване в ньому судно та до його районів
обмеженого доступу;
   процедури реагування на загрозу щодо охорони або порушення
заходів з охорони, уключаючи положення з підтримки найважливіших
операцій ПЗ або взаємодії судно-порт;
   процедури реагування на вказівки з питань охорони, які може
дати Призначений орган при рівні охорони 3;
   процедури евакуації у разі загрози щодо охорони або порушення
заходів охорони;
   обов'язки персоналу ПЗ, який призначений відповідальним за
охорону, а також іншого персоналу ПЗ з питань охорони;
   процедури взаємодії щодо охорони суден, які обробляються в
ПЗ;
   процедури щодо періодичного перегляду та поновлення ПОПЗ;
   процедури щодо передачі повідомлень відповідним органам влади
про події, пов'язані з охороною;
   відомості про офіцера охорони ПЗ, уключаючи інформацію про
зв'язок з ним у будь-який час на протязі доби;
   заходи щодо забезпечення захисту інформації, яка міститься у
ПОПЗ;
   заходи щодо  забезпечення  ефективної охорони вантажів і
навантажувально-розвантажувального устаткування на ПЗ;
   процедури перевірки ПОПЗ;
   процедури реагування у разі, якщо суднова система тривожного
сповіщення приведена до дії, коли судно перебуває у ПЗ;
   процедури спрощення сходу на берег суднового персоналу або
змін серед персоналу, а також доступу на судно відвідувачів,
уключаючи представників організацій побутового обслуговування і
профспілок моряків;
   відомості про СМБ ПЗ;
   відомості про зв'язки цієї служби з відповідними органами і
про необхідні системи зв'язку, що передбачені для забезпечення
постійного й ефективного функціонування служби і її зв'язків з
іншими суб'єктами охорони, уключаючи судна, що перебувають у
порту;
   докладний опис як оперативних, так і фізичних заходів, що
передбачені для виконання на рівні охорони 1;
   докладний опис додаткових заходів з охорони, що дають змогу
ПЗ без зволікання перейти на рівень охорони 2, а при потребі й на
рівень охорони 3;
   положення щодо регулярних перевірок або перегляду ПОПЗ, а
також унесення до нього змін на підставі отриманого під час роботи
досвіду і зміни обставин;
   відомості про процедури передачі повідомлень у пункти зв'язку
відповідних держав - учасниць Конвенції СОЛАС-74 ( 995_251 ).
   ПОПЗ схвалюється Призначеним органом.
   ПОПЗ може зберігатися в електронному форматі.
   Призначений орган може прийняти рішення про те, щоб ПОПЗ
охоплював більше ніж один ПЗ, якщо оператор, місце розташування,
експлуатація, устаткування і структура цих ПЗ є подібними.
   ПОПЗ повинен  містити  процедуру  зберігання записів про
інциденти, пов'язані з охороною, загрози, перевірки та перегляди,
а також підготовку, навчання та заняття.
   У ПОПЗ повинні бути зазначені терміни введення кожного із
заходів з охорони.
   ПОПЗ, крім інформації, наведеної вище, повинен містити такі
положення, що стосуються всіх рівнів охорони ПЗ:
   роль і структура СМБ ПЗ;
   обов'язки і вимоги щодо підготовки всього персоналу ПЗ, який
виконує функції, пов'язані з охороною, а  також  показники,
необхідні для оцінки ефективності роботи кожного співробітника;
   зв'язок СМБ ПЗ з відповідними органами щодо охорони та
ліквідації наслідків терористичних актів та АНВ згідно з чинним
законодавством;
   системи, що  дають  змогу  підтримувати  ефективний  і
безперервний зв'язок між персоналом, що здійснює охорону ПЗ, і
суднами,  що перебувають в порту, а також згідно з чинним
законодавством при потребі - з органами, що відповідають за
охорону;
   процедури або захисні заходи, необхідні для забезпечення в
будь-який час безперервного зв'язку щодо охорони та ліквідації
наслідків терористичних актів та АНВ з відповідними органами
згідно з чинним законодавством;
   процедури і практика щодо захисту конфіденційної інформації
на папері або в електронному форматі;
   процедури оцінки безперервної ефективності охоронних заходів,
процедур  і устаткування охорони, уключаючи розпізнавання та
реагування на вихід з ладу і несправності устаткування;
   процедури подання звітів про можливі порушення охорони та
інші питання, пов'язані з охороною;
   процедури з обробки вантажів;
   процедури, що стосуються доставки суднових запасів;
   процедури ведення і поновлення записів про небезпечні вантажі
і шкідливі речовини, а також їх місцезнаходження в межах ПЗ;
   засоби оповіщення і використання послуг морських патрулів і
спеціалізованих пошукових команд, у тому числі з пошуку вибухових
пристроїв під водою;
   процедури допомоги офіцеру охорони судна (при потребі) щодо
ідентифікації особи, що звернулася з проханням піднятися на борт
судна.
   Для кожного окремого рівня охорони в ПОПЗ повинні бути такі
розділи:
   доступ до ПЗ;
   райони обмеженого доступу в межах ПЗ;
   обробка вантажів;
   доставка суднових запасів;
   обробка багажу без супроводу;
   контроль охорони ПЗ.
   Відповідно до  вимог  циркуляра  КБМ  MSC/Circ.1111/2004
"Керівництво щодо впровадження глави XI-2 Міжнародної Конвенції
СОЛАС-74 та Кодексу ОСПЗ" у ПОПЗ повинні бути наведені докладні
відомості про процедури і заходи з охорони, яких необхідно вживати
на ПЗ, якщо:
   рівень охорони ПЗ є нижчим, ніж рівень охорони судна;
   ПЗ взаємодіє із судном, що заходило до порту держави, яка не
є державою - учасницею Конвенції СОЛАС-74 ( 995_251 );
   ПЗ взаємодіє із судном, до якого Кодекс ОСПЗ ( 896_035 ) не
застосовується;
   ПЗ взаємодіє зі стаціонарними або плавучими платформами або
плавучими буровими установками.
   У ПОПЗ повинні бути встановлені процедури, які виконуються у
разі, коли відповідно до вимог Призначеного органу офіцер охорони
ПЗ вимагає від судна укладання Декларації з охорони або якщо
вимога про її укладання надійшла з боку судна.
   У ПОПЗ  необхідно  зазначити  порядок,  згідно  з  яким
проводитимуться перевірки ефективності цього ПОПЗ,  а  також
процедури перегляду, поновлення або внесення змін до нього.
 
      VI. Періодичний перегляд (переробка) ПОПЗ
           і внесення до нього змін
 
   6.1. ПОПЗ періодично переглядається, переробляється та до
нього вносяться відповідні зміни.
   ПОПЗ переглядається у разі:
   якщо оцінка ООПЗ змінюється;
   якщо в результаті незалежної перевірки ПОПЗ або моніторингу
стану морської безпеки ПЗ, або проведеної Призначеним органом
перевірки СМБ ПЗ виявлені недоліки або ставиться під сумнів
необхідність важливих елементів схваленого ПОПЗ;
   виникнення інцидентів, пов'язаних з охороною ПЗ, або випадків
загрози їх виникнення;
   зміни власника (оператора) ПЗ;
   зміни параметрів ПЗ;
   зміни призначення ПЗ.
 
   6.2. За рекомендацією офіцера охорони ПЗ до ПОПЗ можуть
уноситися поправки.
   Поправки, що стосуються:
   змін, які можуть кардинально змінити прийнятий підхід до
забезпечення охорони ПЗ;
   зняття, зміни або заміни постійних огорож, устаткування і
систем охорони і спостереження тощо,
повинні бути подані на розгляд та схвалення до Призначеного
органу.
   Iнші поправки до ПОПЗ можуть уноситися офіцером охорони ПЗ.
   При цьому в ПОПЗ у розділі, до якого вносяться поправки,
робляться відповідні примітки.
   Поправки, виконані на окремому аркуші, додаються до ПОПЗ.
   Про внесення та характер поправок повідомляється ВОСОМ, що
розробляла ПОПЗ.
 
   6.3. Опрацювання поправок та внесення змін до ПОПЗ, що
виявлені під час переогляду ПОПЗ або перевірки системи охорони ПЗ,
і подання на розгляд та схвалення їх  Призначеному  органу
здійснюються ВОСОМ, що визначена Призначеним органом.
 
   6.4. Такі зміни до ПОПЗ набирають чинності тільки після
схвалення (затвердження) Призначеним органом:
   зміна границь території (акваторії) ПЗ;
   зміна порядку огляду, зокрема частоти здійснення  огляду
людей, багажу, вантажів;
   скорочення чисельності служби охорони (підрозділів охорони) і
персоналу, що обслуговує інженерно-технічні засоби з охорони.
   Часткові зміни до ПОПЗ можуть уноситися шляхом складання акта
на термін не більше 3 місяців.
   У разі необхідності внесення змін до ПОПЗ на більш тривалий
термін складається новий акт.
 
       VII. Процедура схвалення Плану охорони
             портового засобу
 
   7.1. Схвалення ПОПЗ здійснює Призначений орган відповідно до
вимог розділу 16.2 частини А Кодексу ОСПЗ ( 896_035 ).
 
   7.2. Розгляд ПОПЗ здійснюється Комісією, до складу якої
залучаються представники ВОСОМ тощо.
 
   7.3. Процедура схвалення ПОПЗ передбачає:
   подання ПОПЗ до Комісії;
   розгляд ПОПЗ Комісією;
   надання Комісією ПОПЗ на схвалення Призначеному органу з
унесенням поправок, якщо це потрібно;
   розгляд змін, поданих після схвалення ПОПЗ.
 
   7.4. Для здійснення процедури схвалення ВОСОМ до Комісії
подається такий комплект документів:
   пояснювальна записка  ВОСОМ з висновками щодо здійснення
процедури розгляду та схвалення ПОПЗ;
   розроблений ПОПЗ;
   інформація про ПЗ;
   інформація про відповідність ПОПЗ основним вимогам Кодексу
ОСПЗ ( 896_035 ).
   Висновки щодо схвалення ПОПЗ затверджуються на відкритому
засіданні Комісії шляхом голосування її членів на  підставі
перевірки інформації про відповідність ПОПЗ основним вимогам
Кодексу ОСПЗ ( 896_035 ), наведеним у пункті 5.3 Положення, та з
урахуванням чек-листа схвалення ПОПЗ (додаток 2).
   Висновки Комісії оформлюються протоколом.
 
   7.5. У разі відмови в схваленні ПОПЗ у протоколі вказуються
конкретні причини такої відмови і перелік зауважень, які необхідно
доопрацювати перед повторним поданням документів на схвалення.
 
   7.6. Протокол складається у 3 примірниках, один з яких
залишається в Комісії, другий передається ВОСОМ, що розробляла
ПОПЗ, а третій надається офіцеру охорони ПЗ.
 
   7.7. Якщо в ході перевірки в рамках постійного моніторингу
стану морської безпеки ПЗ буде виявлено порушення вимог глави XI-2
Конвенції СОЛАС-74 ( 995_251 ) та частини А  Кодексу  ОСПЗ
( 896_035 ), ПОПЗ може бути відізваний Призначеним органом, про що
повідомляється IMO (на сайті IMO в базі даних "Кодекс ОСПЗ" у
переліку ПЗ України у відповідній графі ставиться позначка про
відсутність схваленого ПОПЗ у даного ПЗ).
   При цьому вилучається Акт про відповідність ПЗ ( za380-07 )
згідно з процедурою, зазначеною в розділі VIII цього Положення, та
ПЗ втрачає конвенційність.
 
   7.8. Відновлення конвенційності ПЗ здійснюється відповідно до
процедури, визначеної в цьому Положенні.
 
   7.9. На всіх етапах розробки, розгляду та схвалення ПОПЗ
повинен  бути  захищений  від  несанкціонованого доступу або
розголошення згідно з вимогами чинного законодавства.
 
     VIII. Процедура видачі Акта про відповідність ПЗ
              ( za380-07 )
 
   8.1. Акт про відповідність ПЗ ( za380-07 ) (далі - Акт) є
документом, яким Призначений орган засвідчує відповідність системи
захисту й охорони ПЗ вимогам глави XI-2 Конвенції  СОЛАС-74
( 995_251 ) та частини А Кодексу ОСПЗ ( 896_035 ).
 
   8.2. Акт ( za380-07 ) складається англійською та українською
мовами.
 
   8.3. Акт ( za380-07  )  видається  Призначеним  органом
відповідно до  вимог  розділу  16.62 частини В Кодексу ОСПЗ
( 896_035 ).
 
   8.4. При цьому передбачається така процедура видачі Акта
( za380-07 ):
   у разі схвалення ПОПЗ Призначений орган надає керівництву ПЗ
час (до двох місяців) для приведення системи охорони ПЗ у
відповідність до схваленого ПОПЗ;
   після доповіді керівництва ПЗ про впровадження ПОПЗ на ПЗ
Призначений орган або за  його  дорученням  ВОСОМ  здійснює
інспектування або перевірку системи охорони ПЗ на відповідність
схваленому ПОПЗ;
   якщо результати інспектування або перевірки підтверджують
відповідність системи охорони ПЗ схваленому ПОПЗ, ПЗ видається Акт
за встановленою формою (додаток 3 ( za380-07 ).
 
   8.5. Стан охорони і безпеки ПЗ, що підпадають під вимоги
глави XI-2 Конвенції СОЛАС-74 ( 995_251 ) та частини А Кодексу
ОСПЗ  ( 896_035 ), контролюється ВОСОМ у рамках проведення
постійного моніторингу стану морської безпеки.
 
         IX. Термін дії і чинність Акта
        про відповідність ПЗ ( za380-07 )
 
   9.1. Акт про відповідність ПЗ ( za380-07 ) видається на строк
до 5 років.
 
   9.2. Акт ( za380-07 ) оформлюється на аркуші формату А4, який
заповнюється з обох боків.
   9.2.1. На титульній сторінці розміщуються Малий Державний
Герб України та такі реквізити:
   порядковий номер Акта  (  za380-07  ),  який  надається
Призначеним органом;
   назва ПЗ;
   номер ПЗ, присвоєний IMO;
   назва порту, у зоні відповідальності з морської безпеки якого
розташований ПЗ;
   місцезнаходження ПЗ;
   перелік типів операцій, суден, видів діяльності, щодо яких
схвалено ПОПЗ охорони;
   дата видачі, місце видачі, термін дії Акта ( za380-07 );
   підпис уповноваженої особи, що видала Акт ( za380-07 );
   печатка Призначеного органу.
   9.2.2. На зворотному боці аркуша розміщуються такі реквізити:
   відомості про встановлені Призначеним органом кількість та
строки наступних перевірок у рамках постійного моніторингу стану
морської безпеки ПЗ;
   записи, що підтверджують їх проведення до закінчення терміну
дії Акта ( za380-07 ).
   У разі, якщо неможливо в Акті ( za380-07 ) вмістити всі
записи,  що  підтверджують  проведення встановленої кількості
перевірок, до Акта оформлюється додаток(ки), виконаний за тією
самою формою, що й зворотний бік Акта, про що в Акті робиться
відповідний запис.
 
   9.3. Видача Акта ( za380-07 ) здійснюється після закінчення
терміну  дії  попереднього Акта за умовами проведення всієї
кількості встановлених перевірок у визначені терміни в рамках
постійного моніторингу стану морської безпеки ПЗ і позитивного
висновку в акті перевірки, наданого ВОСОМ, який складається після
проведення перевірки.
 
   9.4. Якщо під час перевірки в рамках постійного моніторингу
стану морської безпеки ПЗ буде встановлено порушення основних
вимог частини А Кодексу ОСПЗ ( 896_035 ) та глави XI-2 Конвенції
СОЛАС-74 ( 995_251 ), Акт ( za380-07 ) вилучається ВОСОМ за
дорученням Призначеного органу.
 
   9.5. Отримання нового Акта ( za380-07 ) здійснюється після
усунення власником ПЗ порушень, виявлених ВОСОМ під час перевірки,
приведення стану системи морської безпеки ПЗ у відповідність до
ПОПЗ та висновків ВОСОМ в акті позачергової перевірки.
 
 Директор Державного департаменту
 морського і річкового транспорту           А.Кушніренко
 
 
 ЗРАЗОК                Додаток 1
                   до Положення про схвалення
                   оцінок і планів охорони
                   портових засобів та видачу
                   Актів про відповідність
                   портових засобів
 
 
               ЧЕК-ЛИСТ
      схвалення оцінки охорони портового засобу
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Питання щодо схвалення ООПЗ, які повинні ¦Так¦Ні¦Примітка¦
¦з/п ¦     бути відображені в ООПЗ     ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦ 1 ¦           2           ¦ 3 ¦4 ¦  5  ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦1 Визначення і оцінка найбільш важливого майна та інфраструктури¦
¦ ПЗ, що вимагають першочергового захисту (А/15.5, В/15.7 ОСПЗ) ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦1.1 ¦Місця доступу, входи, під'їзди до ПЗ,   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦райони причалів та маневрування, місця   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦якірної стоянки              ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦1.2 ¦Термінали, вантажні пристрої, райони    ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦зберігання вантажів (склади, сховища),   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦устаткування з обробки вантажів      ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦1.3 ¦Системи та мережі електропостачання,    ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦радіотелекомунікаційні системи, комп'ютерні¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦системи і мережі              ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦1.4 ¦Портові системи управління рухом суден у  ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦портах і ПЗ, засоби навігаційною      ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦устаткування                ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦1.5 ¦Джерела електропостачання, трубопроводи для¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦перекачування палива, вантажу,       ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦водопостачання ПЗ             ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦1.6 ¦Мости, залізничні та автомобільні дороги в ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦ПЗ                     ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦1.7 ¦Судна портового флоту, уключаючи лоцманські¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦катери, буксири, ліхтери тощо       ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦1.8 ¦Устаткування і системи охорони та     ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦спостереження ПЗ              ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦1.9 ¦Акваторія, що примикає до ПЗ        ¦  ¦ ¦    ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦  2 Визначення можливих видів загроз майну та інфраструктурі  ¦
¦  ПЗ, імовірності того, що вони реальні, з метою прийняття  ¦
¦ відповідних заходів охорони та встановлення їх послідовності ¦
¦        (А/15.5, В/15.10, В/15.11 ОСПЗ)         ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦2.1 ¦Визначення будь-яких характерних      ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦особливостей ПЗ, у тому числи типів суден, ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦що роблять ПЗ мішенню для атаки      ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦2.2 ¦Можливості та наміри осіб, які можуть   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦учинити напади               ¦  ¦ ¦    ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦          Можливі типи нападу на ПЗ          ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦2.3 ¦Ушкодження або руйнування портового засобу ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦або судна в разі:             ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦використання вибухових пристроїв;     ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦підпалювання;               ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦саботажу або вандалізму          ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦2.4 ¦Викрадення або захоплення судна або людей ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦на його борту               ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦2.5 ¦Незаконні дії з вантажем, судновими    ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦системами або устаткуванням, судновими   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦запасами                  ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦2.6 ¦Несанкціонований доступ у ПЗ або на судно, ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦уключаючи наявність безквиткових пасажирів ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦або використання будь-чого для       ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦несанкціонованого доступу         ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦2.7 ¦Контрабанда зброї або пристроїв військового¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦призначення, уключаючи зброю масового   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦знищення                  ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦2.8 ¦Використання судна для перевезення осіб, що¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦мають намір створити інцидент, пов'язаний з¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦охороною на ПЗ               ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦2.9 ¦Використання самого судна як зброї або   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦засобу для заподіяння ушкоджень або    ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦руйнування ПЗ               ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦2.10¦Блокування вхідних шляхів до порту (ПЗ),  ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦шлюзів, підходів тощо           ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦2.11¦Ядерний, біологічний або хімічний напад  ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦2.12¦Можливі наслідки нападу на ПЗ або його   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦об'єкти (загибель людей, збитки майну,   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦економічна дезорганізація діяльності ПЗ,  ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦уключаючи порушення роботи систем     ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦транспортування)              ¦  ¦ ¦    ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ 3 Виявлення уразливих місць в інфраструктурі ПЗ, інструкціях  ¦
¦ та процедурах із захисту, що виконуються на ПЗ, уключаючи   ¦
¦      людський фактор (А/15.5, В/15.16 ОСПЗ)       ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦3.1 ¦Доступ по воді або берегом до ПЗ, а також ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦до суден, які обробляються в ПЗ      ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦3.2 ¦Конструктивна цілісність пірсів, споруд і ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦пов'язаних з ними конструкцій та будівель ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦3.3 ¦Діючі заходи і процедури з охорони, її   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦структурні та організаційні елементи,   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦включаючи пропускну систему, портові    ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦послуги, комунальні об'єкти        ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦3.4 ¦Заходи з охорони, які необхідні для захисту¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦радіотелекомунікаційного устаткування,   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦комп'ютерних систем і мереж, устаткування ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦зв'язку, портових послуг, комунальних   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦служб, комунальних об'єктів        ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦3.5 ¦Прилеглі території, які можуть бути    ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦використані для нападу або під час нападу ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦3.6 ¦Діючі угоди щодо надання послуг з охорони ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦на воді та на березі, укладені з державними¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦(приватними) охоронними організаціями   ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦3.7 ¦Будь-які протиріччя між заходами й     ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦організацією забезпечення морської безпеки ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦та заходами й організацією охорони     ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦3.8 ¦Будь-які протиріччя між покладеними на ПЗ ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦обов'язками із забезпечення морської    ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦безпеки та завданнями охорони       ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦3.9 ¦Будь-який тиск і примушування персоналу ПЗ ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦3.10¦Будь-які недоліки, виявлені в процесі   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦навчань та підготовки персоналу      ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦3.11¦Будь-які недоліки, виявлені в процесі   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦щоденної роботи, унаслідок подій або дій за¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦тривогами, звітів щодо проблем з охорони, ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦виконання заходів контролю, перевірок   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦тощо                    ¦  ¦ ¦    ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦   4 Виявлення, вибір і встановлення черговості заходів   ¦
¦ та процедурних змін, а також визначення рівня їх ефективності ¦
¦    для зниження вразливості (А/15.5, В/15.13 ОСПЗ)     ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦4.1 ¦Відомості, які отримані в результаті    ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦оглядів, інспекцій і перевірок охорони ПЗ ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦4.2 ¦Відомості, які отримані під час      ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦консультацій з власниками й операторами ПЗ,¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦а також з власниками/операторами прилеглих ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦до ПЗ структур і будівель         ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦4.3 ¦Відомості про інциденти, пов'язані з    ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦охороною, що відбулися або загрожували   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦охороні в минулому             ¦  ¦ ¦    ¦
¦----+-------------------------------------------+---+--+--------¦
¦4.4 ¦Відомості про портові операції, що     ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦здійснюються в межах ПЗ          ¦  ¦ ¦    ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
 ЗРАЗОК                Додаток 2
                   до Положення про схвалення
                   оцінок і планів охорони
                   портових засобів та видачу
                   Актів про відповідність
                   портових засобів
 
 
               ЧЕК-ЛИСТ
       схвалення плану охорони портового засобу
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Питання щодо схвалення ПОПЗ, які повинні ¦Так¦Ні¦Примітка¦
¦з/п¦     бути відображені в ПОПЗ      ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦ 1 ¦           2           ¦ 3 ¦4 ¦  5  ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦ 1 ¦Відомості про СМБ ПЗ            ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦ 2 ¦Відомості про зв'язки цієї служби з іншими ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦відповідними органами і про необхідні    ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦системи зв'язку, призначені для забезпечення¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦ефективного і безперервного функціонування ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦цієї служби та її зв'язків з іншими     ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦сторонами, уключаючи судна, що перебувають у¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦порту                    ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦ 3 ¦Докладні відомості про основні       ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦експлуатаційні і фізичні заходи з охорони, ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦передбачені для рівня охорони 1       ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦ 4 ¦Докладні відомості про додаткові заходи з  ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦охорони, які дадуть змогу портовому засобу ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦негайно перейти на рівень охорони 2 і, при ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦необхідності, на рівень охорони 3      ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦ 5 ¦Схеми встановлення та перелік відповідного ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦обладнання з запобігання несанкціонованому ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦пронесенню на територію ПЗ або на судно   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦зброї та небезпечних речовин;        ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦схеми встановлення та перелік відповідного ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦обладнання для запобігання несанкціонованому¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦доступу на території ПЗ або на судно    ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦ 6 ¦Докладні відомості та процедура передачі  ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦повідомлень до Призначеного органу і ВОСОМ ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦про події, пов'язані з порушенням стану   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦морської безпеки або проблем, пов'язаних з ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦нею                     ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦ 7 ¦Процедура проведення перевірки ефективності ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦ПОПЗ, а також процедури перегляду,     ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦поновлення або внесення змін до нього    ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦ 8 ¦Завдання, обов'язки і вимоги до підготовки ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦всіх членів персоналу ПЗ, що виконують   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦функції, пов'язані з охороною, а також   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦критерії якості роботи, необхідні для оцінки¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦ефективності кожного члена персоналу    ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦ 9 ¦Організація зв'язку служби охорони портового¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦засобу з органами, що відповідають за    ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦охорону                   ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦10 ¦Системи зв'язку, передбачені для      ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦забезпечення ефективного і безперервного  ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦зв'язку між персоналом з охорони портового ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦засобу, суднами в порту і, при потребі, з  ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦органами, що відповідають за охорону    ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦11 ¦Процедури або захисні заходи, необхідні для ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦забезпечення такого безперервного зв'язку в ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦будь-який час                ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦12 ¦Процедури із захисту конфіденційної     ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦інформації з питань охорони, що зберігається¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦в надрукованій або електронній формі    ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦13 ¦Процедури з оцінки постійної ефективності  ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦заходів, процедур і охоронного устаткування,¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦уключаючи виявлення відмови або       ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦несправності устаткування і вжиття     ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦контрзаходів                ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦14 ¦Відомості про Диспетчерський пункт керування¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦охороною (ДПКО) та його технічне обладнання ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦15 ¦Заходи з охорони, які вживаються на кожному ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦рівні охорони і охоплюють:         ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦доступ до портового засобу;         ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦райони обмеженого доступу в межах портового ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦засобу;                   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦обробку вантажу;              ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦доставку суднових запасів;         ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦поводження з несупроводжуваним багажем;   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦контроль охорони портового засобу      ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦16 ¦Райони (зони) обмеженого доступу (РОД) у  ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦межах портового засобу, їх кордони, час   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦застосування обмежень, заходи з охорони, які¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦повинні вживатися для контролю доступу в  ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦них, а також заходи з охорони, які повинні ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦прийматися для контролю діяльності в цих РОД¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦17 ¦Процедури з ведення й оновлення записів про ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦небезпечні вантажі і шкідливі речовини і їх ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦розміщення в межах портового засобу     ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦18 ¦Процедура сповіщення і виклику груп водного ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦дозору і пошукових груп, що спеціалізуються ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦в пошуку зокрема бомб і підводному пошуку  ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦19 ¦Процедура надання допомоги офіцерам охорони ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦суден, на їх прохання, у підтвердженні особи¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦людей, що бажають пройти на судно     ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦20 ¦Процедури із спрощення сходу на берег членів¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦суднового персоналу, замін серед екіпажу,  ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦доступу на судно відвідувачів,       ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦представників організацій з питань     ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦побутового обслуговування і умов праці   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦моряків                   ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦21 ¦Процедури та заходи, які необхідно     ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦застосувати у разі:             ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦загрози вибуху і при виявленні вибухових  ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦пристроїв на території ПЗ;         ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦вибуху зарядного пристрою (бомби, снаряду  ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦тощо);                   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦пожежі в ПЗ або на пришвартованому до нього ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦судні;                   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦стихійного лиха, аномальних природних явищ; ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦захоплення заручників;           ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦масового порушення громадського порядку   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦(вуличного безладдя, бунтів, страйків,   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦заколотів та інших актів громадської    ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦непокори);                 ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦здійснення аварійної евакуації людей та   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦техніки                   ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦22 ¦Процедури та заходи у разі, якщо судно   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦працює на більш високому рівні охорони, ніж ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦ПЗ                     ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦23 ¦Докладні відомості про процедури і заходи з ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦охорони, які слід уживати на ПЗ, коли він: ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦взаємодіє із судном, яке заходило в порт  ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦держави, уряд якої не є урядом, що     ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦домовляється;                ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦взаємодіє із судном, до якого Кодекс ОСПЗ не¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦застосовується; і              ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦взаємодіє із стаціонарними або плавучими  ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦платформами або морськими пересувними    ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦буровими установками, що розміщені на місці ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦розробки                  ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦24 ¦Процедури, що виконуються у разі, коли   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦відповідно до вимог Призначеного органу   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦офіцер охорони ПЗ вимагає оформлення    ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦Декларації з охорони або коли вимога про її ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦оформлення надходить від судна       ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦25 ¦Відомості про офіцера охорони ПЗ, його   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦призначення, обов'язки, контактний телефон ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦для цілодобового зв'язку          ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦26 ¦Процедури та маршрути аварійної евакуації  ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦людей та техніки в разі загрози або     ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦порушення системи охорони          ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦27 ¦Опис процедури допуску до ПЗ та застосування¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦дисциплінарних заходів до порушників    ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦пропускної системи             ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦28 ¦Заходи та відповідне обладнання для     ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦запобігання недозволеному доступу осіб на  ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦територію ПЗ, на судно і в РОД       ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦29 ¦Заходи та опис відповідного обладнання для ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦запобігання можливості пронесення на    ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦територію ПЗ або на судно зброї та інших  ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦небезпечних речовин, призначених для    ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦застосування проти людей і заборонених до  ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦перевезення                 ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦30 ¦Процедура реагування СМБ ПЗ на сигнал    ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦судової системи тривожного сповіщення при ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦стоянці судна в ПЗ             ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦31 ¦Визначення місць проведення огляду людей, їх¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦особового майна та транспортних засобів   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦(В/16.14);                 ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦визначення окремих місць для осіб, що    ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦пройшли і не пройшли перевірку, а також   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦окремих ділянок для здійснення посадки та  ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦висадки пасажирів та членів екіпажу (для  ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦пасажирських терміналів)          ¦  ¦ ¦    ¦
¦---+--------------------------------------------+---+--+--------¦
¦32 ¦Заходи і процедури взаємодії і координації ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦дій між офіцером охорони ПЗ, СМБ та     ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦органами, що відповідають за охорону та   ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦ліквідацію наслідків терористичних актів та ¦  ¦ ¦    ¦
¦  ¦АНВ згідно з чинним законодавством     ¦  ¦ ¦    ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
 ЗРАЗОК                Додаток 3
                   до Положення про схвалення
                   оцінок і планів охорони
                   портових засобів та видачу
                   Актів про відповідність
                   портових засобів
 
 
                АКТ
        про відповідність портового засобу
              ( za380-07 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка