Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про спеціалізовану річну бухгалтерську звітність

Страница 2


/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 /

облікованої по кредиту цього рахунка, а на початок і кінець року в
розрахунок приймається вартість незавершеного виробництва.
   Середньорічна вартість основних  виробничих  і  оборотних
засобів  визначається шляхом підсумку середньорічної вартості
основних виробничих і оборотних засобів.
   6.25. По   коду   213  показується  норма  прибутку
сільськогосподарського підприємства, яка визначається у відсотках
шляхом ділення одержаного за рік прибутку (код 220 графа 3 "Звіту
про фінансові результати") на середньорічну вартість основних
виробничих і оборотних засобів ( код 212) і множенням одержаного
результату на 100. Норма прибутку визначається в цілих відсотках з
одним десятковим знаком.
   Сільськогосподарські підприємства, які закінчили  рік  із
збитками, норму прибутку показують із знаком "мінус". Для його
визначення сума збитку по коду 225 графа 4 П(С) БО N 3 ділиться на
середньорічну вартість основних виробничих і оборотних засобів по
коду 212 форми N 6-АПК "Виробництво продукції і продуктивність
праці" і одержаний результат множиться на 100.
   6.26. У довідці  2  "Затрати  на  основне  виробництво"
приводяться дані про прямі затрати в рослинництві, тваринництві,
допоміжних і підсобних промислах, промисловому виробництві за
календарний рік з 1 січня по 31 грудня звітного року в групуванні
по елементах затрат.
   Затрати по елементах відрізняються від затрат по статтях
калькуляції тим, що в них всі затрати, включаючи і комплексні,
розподіляються по видах, які характеризують їх економічний зміст.
   В затрати на основне виробництво включаються всі затрати
основних,  допоміжних  і промислових виробництв, пов'язані з
виробництвом продукції, послугами, які господарство виконує для
свого капітального будівництва, житлово-комунального господарства,
їдальні, дитячого садка і т.п., а також для сторонніх організацій.
   Загальна сума цих затрат відображається в графі 1.
   6.27.В графах 2 і 3 показують прямі затрати на виробництво
продукції рослинництва і тваринництва з урахуванням затрат на
закладку нових і догляд за молодими багаторічними насадженнями до
переводу їх в плодоносні (основні засоби), а також затрат під
урожай майбутнього року в сумі перевищення (або зниження) цих
затрат над затратами минулого року під урожай поточного року.
   Затрати на закладку і догляд за молодими  багаторічними
насадженнями і зміни незавершеного виробництва в графах 1 і 2 цієї
форми відображаються в розрізі відповідних елементів  затрат
(оплата  праці, відрахування на соціальні заходи, насіння і
посадковий  матеріал,  мінеральні  добрива,  пально-мастильні
матеріали, оплата послуг сторонніх організацій тощо).
   У затрати  на  виробництво  продукції  рослинництва  і
тваринництва  включаються також затрати по повністю загиблих
посівах сільськогосподарських культур і по окремих видах тварин,
що не дали протягом року тваринницької продукції, які списані на
збитки господарства (в дебет рахунка 991 "Надзвичайні витрати з
кредита рахунка 23 "Виробництво" субрахунки "Рослинництво" і
"Тваринництво").
   6.28. По коду 250 "Затрати на оплату праці" відображається
пряма основна і додаткова оплата праці всього персоналу основної
діяльності господарства, включаючи найнятих і залучених осіб, крім
оплати  праці  керівників  і  спеціалістів,  які входять до
адміністративно-управлінського    персоналу,    працівників
житлово-комунального господарства і культурно-побутових закладів,
торгівлі і громадського харчування, дитячих установ і навчальних
закладів, капітального ремонту будівель і споруд, капітального
будівництва і інших видів діяльності.  По  цій  же  статті
відображають  оплату  праці  неспискового  складу  державних
підприємств, віднесену на основну діяльність, і заробітну плату за
навантажувально-розвантажувальні роботи, які списані у звітному
році на рахунки матеріальних цінностей. Графа 1 цього коду
дорівнює сумі кодів 180, 190, 200 і 610 і мінус код 255 графи 1
цієї форми.
   6.29. Оплата праці, яка відноситься на  рослинництво  і
тваринництво (графи 2 і 3), визначається розрахунковим шляхом.
Дані для розрахунку беруть із аналітичного обліку до рахунка 23
"Виробництво" (відповідні субрахунки).
   Для цього необхідно скласти допоміжну таблицю за  такою
формою:
 
   -------------------------------------------------------
   ¦   Галузь виробництва і вид    Код   Оплата ¦
   ¦       діяльності           праці, ¦
   ¦                        грн. ¦
   ¦-----------------------------------------------------¦
   ¦ Рослинництво            01    3500 ¦
   ¦ Тваринництво            02    3900 ¦
   ¦ Загальновиробничі витрати             ¦
   ¦ по рослинництву           03    400 ¦
   ¦ Загальновиробничі витрати             ¦
   ¦ по тваринництву           04    350 ¦
   ¦ Промислове виробництво       05    300 ¦
   ¦ Послуги, надані робітниками            ¦
   ¦ основної діяльності капітальному          ¦
   ¦ будівництву             06    250 ¦
   ¦ Послуги, надані по закладці і           ¦
   ¦ вирощуванню багаторічних насад-          ¦
   ¦ жень                07    100 ¦
   ¦ Затрати, пов'язані із наданням          ¦
   ¦ послуг на сторону          08    300 ¦
   ¦                           ¦
   ¦ Вантажний автотранспорт, транс-          ¦
   ¦ портні   роботи   тракторів,          ¦
   ¦ поточний              09    2500 ¦
   ¦ ремонт, жива тяглова сила             ¦
   ¦                           ¦
   ¦        Разом         10    11600 ¦
   -------------------------------------------------------
   За даними допоміжної таблиці визначають:
   а) пряму оплату праці в сільському господарстві (сума кодів
01,02, 03, 04, 07) - 8250 грн.;
   б) оплату праці, яка  розподіляється  по  всіх  галузях
господарства (сума кодів 08, 09) - 2800 грн.;
   в) питому вагу оплати праці в сільському господарстві у всіх
витратах на оплату праці (без витрат, які розподіляються) шляхом
відношення оплати праці в сільському господарстві (пункт "а") до
всієї оплати праці (код 10) за мінусом розподіляємої оплати праці
(пункт "б");
               8250
            -------------- х 100 = 93,7%
            11600 - 2800
   г) розподіляємі витрати на оплату праці, які відносяться на
сільське господарство, визначаються шляхом множення всіх затрат на
оплату праці, що розподіляються (пункт "б") на питому вагу оплати
праці в сільському господарстві (пункт "в").
            2800 х 93,7
            ------------- = 2624 грн.
              100
   д) всі затрати на оплату праці в сільському господарстві, які
будуть рівні  даним  пункту  "а"  плюс  дані  пункту  "г";
8250 + 2624 = 10874 грн.
   Для визначення витрат на оплату праці в рослинництві і
тваринництві необхідно визначити співвідношення прямої оплати
праці в цих галузях. Для цього пряму оплату праці в рослинництві
(код 01, 03, 07) необхідно поділити на всі прямі витрати на оплату
праці (пункт "а") і одержаний результат помножити на 100.
            4000 х 100
           ------------ = 48,5%
             8250
   Питома вага витрат на оплату праці в  рослинництві  до
загальної прямої оплати в сільському господарстві буде 48,5
відсотка, а в тваринництві 51,5 відсотка (100% - 48,5%).
   Виходячи з цих даних, визначаються всі витрати на оплату
праці в рослинництві і тваринництві.
   Для цього  всі  витрати  на  оплату праці в сільському
господарстві множаться на питому вагу витрат на оплату праці в
рослинництві і ділять на 100.
         (10874 х 48,5)
         --------------- = 5273 грн., а всі витрати
            100
на  оплату праці в тваринництві визначаються як різниця між
всіма витратами  на оплату праці в сільському господарстві і
витратами на оплату праці в рослинництві (10874 - 5273), тобто
в тваринництві вони будуть - 5601 грн.
   По коду 250 "Затрати на оплату праці" господарством в графі 2
відображається 5273 грн., а в графі 3 - 5601 грн.
   6.30. По  коду  255  "Відрахування на соціальні заходи"
господарства платники фіксованого сільськогосподарського податку
відображають суми нарахованого податку за рік, який розподіляється
між видами основного виробництва (рослинництво, тваринництво,
промислове виробництво), пропорційно до прямої оплати праці в них.
   Сільськогосподарські підприємства не платники  фіксованого
сільськогосподарського  податку  по  цьому  коду відображають
відрахування до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування та
до Фонду сприяння зайнятості населення всього персоналу основної
діяльності господарств, включаючи найнятих і залучених осіб, за
встановленими законодавством нормами від загального розміру витрат
на оплату праці (у 2000 році відповідно 32; 4 і 1,5 відсотка -
разом 37,5 відсотка).
   6.31. По коду 260 "Матеріальні затрати, які ввійшли  в
собівартість продукції" показують вартість продуктів сільського
господарства і промисловості, послуг сторонніх організацій, які
використані на виробництво продукції (робіт, послуг) господарства.
   Для визначення цих затрат беруть дані коду 160 графа 1 до них
додають матеріальні затрати на закладку і догляд за молодими
багаторічними насадженнями (код 600 мінус код 610) віднімають дані
коду 300 і 400 графа 1.
   6.32. По кодах 261 "Насіння і посадковий матеріал", 262
"Корми" і 263 "Iнша продукція сільського господарства" (гній,
підстилка, яйця для інкубації) показується витрата продуктів
сільського господарства незалежно від джерел їх надходження.
Покупні насіння і посадковий матеріал, корми і інші продукти
сільського  господарства  показуються  в цінах фактичного їх
придбання, а вироблені у власному господарстві - по фактичній
собівартості з урахуванням дооцінок за рішенням уряду.
   В затрати як на покупні, так і на вироблені у власному
господарстві  насіння,  корми  і  інші  продукти  сільського
господарства ніякі інші витрати даного року (транспортування до
господарства і внутрі господарства, доробка, підготовка до годівлі
і інші) не включаються. Вони відносяться на виробництво по
відповідних елементах затрат (оплата праці, пальне, оплата робіт
виконаних сторонніми організаціями тощо).
   Крім цього,  по  коду  263  "Iнша  продукція сільського
господарства"  в  графі  1  відображається  собівартість
сільськогосподарської продукції, яка направлена на промислову
переробку як на власних виробничих потужностях, так і на умовах
давальців на стороні.
   6.33. По коду 264 "Мінеральні добрива" показується вартість
мінеральних добрив, фактично використаних у звітному році.Затрати
по транспортуванню мінеральних добрив в господарство, підготовка
до внесення в грунт, вивезення їх на поля і т.п. в затрати по
цьому коду не включаються. Вони указуються  по  відповідних
елементах затрат.
   6.34. По коду 265 "Нафтопродукти"  показується  вартість
пального і мастильних матеріалів, які використані на виробничі
потреби господарства. Затрати по перевезенню пально-мастильних
матеріалів власним і найнятим транспортом по цій статті не
показуються.
   В графах 2 і 3 показуються затрати на пально-мастильні
матеріали  на  роботу  тракторів,  комбайнів  і  інших
сільськогосподарських машин і автопарку, які безпосередньо брали
участь у виробництві продукції рослинництва і тваринництва і її
транспортуванню.
   6.35. По коду 266 "Електроенергія" показують затрати на
електроенергію, як одержану із сторони, так і вироблену на власних
електростанціях використану на виробничі потреби в рослинництві,
тваринництві, промислових і допоміжних виробництвах.
   6.36. По коду 267 "Паливо" відображають окремо вартість
окремих видів палива, витраченого на виробничі потреби, в оцінці
по фактичній вартості їх придбання. Ці затрати по  галузях
виробництва розподіляються по фактичному використанню кожного виду
палива (вугілля, газ, торф, дрова і інші види палива).
   6.37. По коду 268 "Запасні частини, ремонтні і будівельні
матеріали для ремонту" відображаються затрати запасних частин до
тракторів, комбайнів, автомобілів, сільськогосподарських машин,
машин і обладнання для тваринництва і кормовиробництва, шляхових і
меліоративих машин, в металовиробах, тут же враховується вартість
інструментів, кольорових і чорних металів, які використані на
ремонт техніки і обладнання для виробничих цілей.
   По цьому коду показуються затрати на будівельні дерев'яні
деталі (дверні полотна, дерев'яні і віконні блоки, паркет), плити
дерев'яноволокнисті, дерев'яностружкові і дерев'яноцементні, тара
бочкова, ящична, корзини, коробки, затрати на ремонт тари і інші;
папір і картон всіх видів і виробів з них, дерев'яні частини
повозок і возів, парникові рами і вулики. Затрати на ремонт
пиломатеріалів, цементу всіх видів, м'якої покрівлі, цегли всіх
видів,  черепиці,стінових блоків, керамічних каналізаційних і
дренажих труб, лінолеуму, вапна, гіпсу, скла віконного, шиферу,
фанери і інших будівельних матеріалів.
   По цьому коду не показується вартість шин і інших резинових
деталей, використаних при експлуатації техніки і обладнання, які
відображаються по статті інші матеріальні затрати (код 269).
   6.38. По коду 269 "Оплата послуг і робіт, що виконані
сторонніми організаціями і інші матеріальні затрати" показуються
затрати на всі види продуктів промисловості, які використані на
виробничі  потреби  і не відображені по кодах 261-268. Тут
показуються також суми оплати за послуги стороннім організаціям по
поточному  ремонту сільськогосподарської техніки, автомобілів,
внесенню добрив, боротьбі з шкідниками  сільськогосподарських
рослин  і  хворобами тварин (включаючи вартість використаних
ядохімікатів, біопрепаратів, медикаментів  та  інших  засобів
захисту), транспортуванню вантажів як до господарств, так і
усередині господарства і т.п. При включенні в затрати послуг
сторонніх організацій слід із загальної суми затрат на оплату
послуг виключити вартість  мінеральних  добрив,  пального  і
мастильних матеріалів, які відображаються по відповідних кодах
форми N 6-АПК.
   В цей код включають також вартість хімікатів, які використані
для ветеринарно-профілактичних цілей, хлорного вапна, каустичної
соди, гексохлорану, мідного і залізного купоросу і інших.
   По галузях виробництва ці затрати розподіляються пропорційно
об'єму  виконаних  робіт  в  тій  або  іншій  галузі
сільськогосподарського виробництва.
   6.39. По коду 300 "Амортизація основних засобів" приводяться
суми нарахованої амортизації по всіх видах основних засобів
виробничого призначення, які використовуються у рослинництві,
тваринництві, допоміжних, підсобних промислових виробництвах тощо.
   6.40. По  коду  400  "Iнші затрати" відображаються інші
нематеріальні затрати. До них відносяться затрати на підготовку
кадрів масових професій, витрати на службові відрядження, премії і
винагороди за раціоналізацію і винахідництво, заплачені відсотки,
невиробничі витрати, орендна плата за оренду земельних і майнових
паїв. Тут же державні сільськогосподарські підприємства показують
обов'язкові  страхові  платежі,  які внесені господарством в
календарному році. В цей код  не  включаються  витрати,  які
відносяться до адміністративних.
   6.41. По коду 600  "Затрати  на  закладку  багаторічних
насаджень" показуються затрати на закладку нових і догляд за
молодими багаторічними насадженнями до їх плодоношення (переводу в
основні засоби). В довідці 2 "Затрати на основне виробництво" ці
затрати відображаються в графах 1 і 2 по елементах затрат (оплата
праці, посадковий матеріал, мінеральні добрива, нафтопродукти та
інші).
   Iз загальної суми затрат на закладку багаторічних насаджень
по коду 610 виділяються в тому числі затрати на оплату праці з
відрахуваннями на соціальні заходи.
   6.42. По коду 620 цієї довідки показуються всі витрати
сільськогосподарських  підприємств  на  утримання  закладів
соціальнокультурного призначення в сільській  місцевості.  До
закладів  соціально-культурного призначення відносяться дитячі
садки і ясла, будинки культури і клуби, медпункти і пологові
будинки, школи, лазні, будинки для пристарілих, інвалідів і
ветеранів праці, дитячо-юнацькі спортивні школи, стадіони  і
спортивні площадки.
   По кодах 630 і 640 показуються відшкодовані кошти, які були
направлені  господарствами  на  утримання соціально-культурних
закладів у сільській місцевості за рахунок коштів державного і
місцевого бюджетів і позабюджетних коштів відповідно до "Закону
про пріоритетний розвиток села і агропромислового комплексу".
   По коду 650 відображається сума орендної плати нарахованої за
оренду земельних і майнових паїв.
 
      Реалізація сільськогосподарської продукції
             Форма N 7-АПК
 
   7.1. В  цій  формі  сільськогосподарські  підприємства
відображають операції по реалізації сільськогосподарської і іншої
продукції, виконаних роботах і наданих послугах на сторону,
обліковані на рахунку 70 "Доходи від реалізації" без урахування
сум податку на додану вартість, та на рахунку 90 "Собівартість
реалізації". При цьому в формі відображають продаж продукції,
виробленої на протязі звітного року і минулих років.
   7.2. В графі 1 наводять всю продукцію (в натурі), продану у
звітному  році  заготівельним  і  переробним  підприємствам,
кооперації,  іншим  торгівельним  організаціям,  промисловим
підприємствам, заготівельним організаціям в рахунок погашення
заборгованості по фіксованому сільськогосподарському  податку,
сільськогосподарським   підприємствам,  санаторіям,  школам,
робітникам господарств в рахунок оплати праці (на зароблену
гривню),  на  колгоспному  ринку,  на громадське харчування,
нараховані робітникам господарств в порядку натуральної оплати
праці, в рахунок погашення позичок з державного бюджету на
придбання пально-мастильних  матеріалів,  мінеральних  добрив,
запасних частин та інших матеріально-технічних ресурсів тощо,
виконані роботи і надані послуги на сторону.
   Куплена для переробки в господарстві сільськогосподарська
продукція і худоба у населення та інших господарствах в реалізацію
по  графах  1-3  відповідних  видів закупленої продукції не
включається.
   7.3. В графі 2 відображають фактичну виробничу собівартість
реалізованої продукції, а в графі 3-фактично виручені суми від
реалізації продукції, тобто фактично оплачені (перераховані) і ті,
що  належать  оплаті  (перерахуванню)  сільськогосподарському
підприємству.  Адміністративні витрати та витрати на збут в
собівартість не включаються.
   До складу виручки від реалізації продукції зараховують також
суми нарахованих дотацій за продані переробним підприємствам
молоко і м'ясо в живій вазі відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 12 травня 1999 р. N 805 ( 805-99-п ) "Про
Порядок нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для
виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані
ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі".
   Продукція, нарахована  робітникам   сільськогосподарських
підприємств, найнятим і залученим особам, в рахунок оплати праці
поточного року, оцінюється по собівартості згідно звіту про
очікувані  результати фінансово-господарської діяльності на 1
жовтня звітного року, яка в кінці року до фактичної собівартості
не корегується.
   7.4. В графах 4 і 5  сільськогосподарські  підприємства
приводять фінансові результати - прибуток або збиток. При цьому по
тих культурах, які у звіті показуються групами (наприклад, зернові
і  зернобобові  - код 0010), дані про прибуток або збиток
сільськогосподарські підприємства  заповнюють  розгорнуто  (не
сальдують, а підсумовують) так як вони склалися по окремих
культурах.
   В підсумкових статтях (коди 0210, 0220, 0290, 0450, 0510)
дані одержують шляхом підсумування даних відповідних статей по
графах 4 і 5. У зведених звітах ці дані також підсумовуються.
   7.5. В графах 6 і 7 приводяться  дані  про  кількість
сільськогосподарських підприємств, які одержали від реалізації
продукції прибуток або збиток. Ці показники заповнює  кожне
підприємство, яке здійснювало реалізацію сільськогосподарської
продукції. Якщо від реалізації окремого виду сільськогосподарської
продукції господарство одержало нульовий результат, то воно є
прибутковим і заповняє графу 6.
   По підсумкових кодах 0010, 0210, 0220, 0290, 0450, 0460, 0510
кожне сільськогосподарське підприємство показується один раз,
прибуткове чи збиткове, по показнику перевищення прибутку або
збитку, а дані про прибуток або  збиток  ним  заповнюються
розгорнуто. У зведених звітах дані про кількість прибуткових і
збиткових господарств підсумовуються.
   7.6. По коду 0010 відображають реалізацію зерна в цілому по
всіх зернових культурах за плату, в погашення заборгованості по
фіксованому сільськогосподарському податку, по позичках виданих з
державного бюджету на придбання товарно-матеріальних цінностей,
продану на колгоспному ринку, робітникам господарств в рахунок
оплати праці, нарахованого їм в порядку натуральної оплати, в
обмін на насіння, комбікорми, повернення насінневих і фуражних
позик, іншу реалізацію тощо.
   Реалізація зернових і зернобобових культур (код 0010 графи
1-5) повністю розшифровується в тому числі по культурах (коди
0011-0019а) по кожній графі зокрема.
   7.7. По кодах 0030, 0100, 0110 наводять  показники  по
реалізації продукції льону-довгунця. При цьому по кодах 0100, 0110
графа 2 включають також затрати по переробці соломки в тресту і
трести в волокно, які обліковані на рахунку 23 "Виробництво",
субрахунок "Рослинництво".
   7.8. По коду 0080 "Цукрові буряки" відображають цукрові
буряки продані цукровим заводам, та іншим покупцям.
   Слід мати на увазі, що за фізичну масу, яка відображається по
коду 0080 в графі 1, приймається маса після ручної очистки
цукрових буряків після зважування (без землі).
   7.9. По кодах 0130-0140 відображаються реалізовані овочі в
свіжому виді (без урахування перероблених овочів). Овочі, що
реалізовані після промислової переробки, відображаються сумарно по
коду 0460 в графах 2-5.
   По коду 0130 відображається також реалізація цибулі ріпчатої
і часнику, включаючи цибулю і часник, які призначались для
одержання насіння, але були реалізовані.
   7.10. По кодах 0150-0180 відображаються реалізовані баштанні,
плоди, ягоди і виноград в свіжому виді. Реалізовані продукти
переробки цих культур відображаються сумарно по коду 0460 в графах
2- 5.
   7.11. По коду 0210 відображається реалізація господарством
іншої продукції рослинництва, в який  включається  продукція
рослинництва, яка не найшла відображення по кодах 0010-0180, в
нього включається реалізація насіння і волокна конопель, хмелю,
лікарських рослин, насіння цукрових буряків, насіння однорічних і
багаторічних трав, насіння овочевих, баштанних культур і кормових
коренеплодів, посадкового матеріалу плодів, ягід і винограду,
сіна, соломи, зеленої маси, силосу, сінажу та іншої продукції.
   7.12. По  кодах  0220-0360 в графі 1 (крім коду 0350)
сільськогосподарські підприємства кількість реалізованої продукції
приводять в натурі (жива маса одержана шляхом зважування худоби і
птиці при відправці  їх  із  господарства  і  зазначена  в
товарно-транспортних накладних - форма N 1-сх (тварини). При
прийманні тварин і птиці по забійному виходу м'яса від забитих
тварин жива маса тварин визначається заготівельними організаціями
і переробними підприємствами шляхом перерахунку одержаного м'яса
на відповідні коефіцієнти і також відображається в зазначеній
графі.
   По кодах 0230, 0240, 0250, 0260, 0300, 0310, 0320, 0340 в
графі 2  відображається  фактична  собівартість  живої  ваги
реалізованої  худоби і птиці за рік на підставі складеного
господарством розрахунку фактичної собівартості одного центнера
живої ваги худоби (по її видах) і птиці (без урахування племінного
молодняка тварин).
   Реалізований племінний  молодняк  тварин  (по  їх видах)
відноситься на собівартість реалізованої продукції тваринництва за
фактичною його вартістю, яка склалася на рахунку 21 "Тварини на
вирощуванні і відгодівлі".
   7.13. По кодах 0230-0280 в графах 1-5 показують реалізацію
худоби і птиці переробним підприємствам на м'ясо (в перерахунку на
живу масу по видах тварин) та заготівельним організаціям.
   7.14. По кодах 0300-0360 в графах 1-5 показують продажу
племінної худоби (яка має племінні свідоцтва) і птиці, іншу
реалізацію  тварин  і  птиці  в  живій  масі  робітникам
сільськогосподарських  підприємств,  іншим  господарствам  для
вирощування і відгодівлі, відгодівельним сільськогосподарським
підприємствам, а також продажа населенню поросят і курчат і вся
інша реалізація худоби і птиці для послідуючого дорощування і
відгодівлі.

/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 /






Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка