Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про оперативне оповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту

               Угода
      між Кабінетом Міністрів України та Урядом
     Латвійської Республіки про оперативне оповіщення
       про ядерні аварії, обмін інформацією та
       співробітництво в галузі ядерної безпеки
           та радіаційного захисту
 
 
   { Угоду затверджено Постановою КМ N 1309 ( 1309-2003-п )
      від 20.08.2003 }
 
 
 
   Дата підписання:          17.10.2001
   Дата затвердження Україною:     20.08.2003
   Дата набрання чинності для України: 28.11.2007
 
   КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ ТА УРЯД ЛАТВIЙСЬКОЇ РЕСПУБЛIКИ
(далі - Договірні Сторони),
 
   ПОСИЛАЮЧИСЬ на Конвенцію про оперативне оповіщення про ядерну
аварію від 26 вересня 1986 року ( 995_026 ),
 
   ПОСИЛАЮЧИСЬ на Конвенцію про допомогу в разі ядерної аварії
або  радіаційної  аварійної  ситуації від 26 вересня 1986 року
( 995_027 ),
 
   ЗВАЖАЮЧИ на положення Заключного акта Наради з безпеки та
співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року ( 994_055 ),
 
   ПРАГНУЧИ до подальшого зміцнення міжнародного співробітництва
в галузі безпечного використання ядерної енергії,
 
   ПЕРЕКОНАНI в  тому, що широке співробітництво між обома
державами сприятиме обмеженню ризику та наслідків можливих ядерних
аварій,
 
   ДОМОВИЛИСЬ про таке:
 
               Стаття 1
 
            СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
 
   1. Дія цієї Угоди поширюється на аварії, що сталися на
ядерних установках Договірних Сторін, на фізичних чи юридичних
осіб, які знаходяться під їхньою юрисдикцією або контролем, або
під час здійснення ними видів діяльності, визначених нижче в
пункті  2,  що  призводять  чи  можуть призвести до викиду
радіоактивних речовин, або вже спричинили чи можуть спричинити
транскордонний  викид, радіаційні наслідки якого становили б
загрозу для іншої Договірної Сторони.
 
   2. Ця Угода охоплює нижчезазначені установки та діяльність
(відповідно "ядерні установки" та "ядерна діяльність"):
 
   (a) будь-який ядерний реактор;
 
   (b) будь-яку установку ядерного паливного циклу;
 
   (c) будь-яку  установку  з  поводження  з радіоактивними
відходами;
 
   (d) транспортування та зберігання  ядерного  палива  або
радіоактивних відходів;
 
   (e) виробництво, використання, зберігання, захоронення та
транспортування радіоізотопів з метою їх використання в сільському
господарстві, промисловості, медицині та у відповідних наукових і
дослідницьких цілях;
 
   (f) використання радіоізотопів для виробництва енергії на
космічних об'єктах.
 
   3. З  метою  мінімізації радіаційних наслідків Договірні
Сторони сповіщатимуть про інші ядерні аварії, не зазначені в цій
статті.
 
               Стаття 2
 
           ОПЕРАТИВНЕ СПОВIЩЕННЯ
 
   1. Якщо на території держави однієї з Договірних Сторін на
ядерній установці чи при здійсненні ядерної діяльності виникне
аварія, яка спричинить або може спричинити викид радіоактивної
речовини за межі території держави цієї Договірної Сторони, що
може значно вплинути на радіаційний захист іншої Договірної
Сторони, то Договірна Сторона, на території якої виникла аварія,
негайно і безпосередньо сповістить про це іншу Договірну Сторону.
Вона також негайно надає наявну інформацію,  необхідну  для
мінімізації радіаційних наслідків. Iнформація повинна складатися з
нижче наведених даних за умови їхньої наявності:
 
   (a) час, точне місце розташування та характер ядерної аварії;
 
   (b) відповідні установки або вид діяльності;
 
   (c) імовірна або встановлена  причина  і  передбачуваний
розвиток ядерної аварії, що може призвести до транскордонного
викиду радіоактивних речовин;
 
   (d) загальні параметри радіоактивного викиду,  включаючи,
характер, можливі фізичні і хімічні характеристики та кількість
радіоактивних речовин, склад і ефективну висоту радіоактивних
викидів;
 
   (e) інформацію щодо поточних гідрометеорологічних умов та
прогноз, необхідний для передбачення  транскордонного  викиду
радіоактивних речовин;
 
   (f) результати   моніторингу   довкілля   на  предмет
транскордонного викиду радіоактивних речовин;
 
   (g) здійснені або заплановані захисні заходи за  межами
майданчика, де розташована ядерна установка;
 
   (h) прогнозована поведінка радіоактивного викиду в часі.
 
   2. Iнформація,  зазначена в пункті 1 цієї статті, буде
доповнюватись відповідними даними з розвитком ситуації доти, доки
компетентні органи Договірних Сторін вважатимуть це за потрібне.
 
   3. Договірна Сторона, що передає інформацію згідно з цією
статтею, повинна по можливості негайно відповісти на прохання
іншої Договірної Сторони щодо отримання подальшої інформації або
надання консультації.
 
   4. Якщо система радіаційного моніторингу однієї з Договірних
Сторін  реєструє  підвищення радіації порівняно з узгодженим
Договірними Сторонами рівнем і це не пов'язано з викидом з ядерної
установки чи діяльністю на її власній території, то вона негайно
сповіщає про це іншу Договірну Сторону і продовжує інформувати її
про подальший розвиток ситуації.
 
   5. Передбачається, що першу інформацію, подану англійською
мовою з кодовим словом "EMERCON", буде отримано через офіційні
пункти  зв'язку.  Адреси офіційних контактних пунктів будуть
передані дипломатичними каналами.
 
   6. Форма переданої інформації відповідно до цієї статті
узгоджується компетентними органами.
 
               Стаття 3
 
      НАДАННЯ ДОПОМОГИ В РАЗI АВАРIЙНОЇ СИТУАЦIЇ
 
   У разі виникнення аварії, зазначеної в статті 1, Договірні
Сторони співробітничають між собою з метою  мінімізації  її
наслідків, а також захисту життя і здоров'я людей, власності та
навколишнього середовища від впливу радіоактивних викидів.
 
               Стаття 4
 
            ОБМIН IНФОРМАЦIЄЮ
 
   1. Компетентні органи Договірних Сторін  обмінюватимуться
інформацією щодо безпеки ядерних установок, які експлуатуються або
споруджуються, вводяться чи виводяться з експлуатації або вже
виведені з експлуатації на територіях обох держав, а також
відповідною інформацією про діяльність, пов'язану з ризиком викиду
радіоактивних  речовин у кількостях, що перевищують гранично
допустимі рівні.  Така  інформація  щорічно  поновлюється  і
доповнюється  з  урахуванням  домовленостей між компетентними
органами згідно зі статтею 6 цієї Угоди.
 
   2. Компетентні  органи  Договірних  Сторін  якнайшвидше
сповіщають  один  одного про важливі зміни стосовно ядерних
установок або ядерної діяльності на територіях держав Договірних
Сторін.
 
   3. Компетентні органи Договірних Сторін негайно сповіщають
один одного про будь-який випадок протизаконного транспортування
ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання та відходів,
що виявляються на відповідних територіях держав Договірних Сторін.
 
   4. Межі застосування пунктів 1, 2 і 3 цієї статті та умови їх
виконання визначаються компетентними органами Договірних Сторін.
 
   5. Договірна Сторона, яка одержує інформацію, подану згідно з
цією статтею, має право отримати консультацію у іншої Договірної
Сторони для подальшого роз'яснення такої інформації.
 
               Стаття 5
 
         НАУКОВО-ТЕХНIЧНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО
 
   Договірні Сторони сприяють і створюють умови для розвитку
науково-технічного співробітництва між заінтересованими органами
та між іншими установами обох Договірних Сторін в галузі ядерної
безпеки  та  радіаційного  захисту,  включаючи  моніторинг
радіоактивних викидів, планування аварійних заходів та поводження
з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами.
 
               Стаття 6
 
            КОМПЕТЕНТНI ОРГАНИ
 
   1. Компетентні органи обох країн виконують  зобов'язання
згідно з цією Угодою відповідно до їхніх домовленостей.
 
   2. Представники компетентних органів зустрічатимуться, коли
це необхідно, щонайменше один раз на рік для погодження будь-яких
поточних питань щодо виконання цієї Угоди. Час, місце та порядок
денний таких нарад погоджуватимуться заздалегідь.
 
   3. Для цілей цієї Угоди термін "компетентні органи" означає:
 
   в Україні: - Державний комітет ядерного регулювання України,
 
   в Латвійській  Республіці:  -  Міністерство   охорони
навколишнього природного середовища та регіонального розвитку
Латвійської Республіки.
 
   4. У разі будь-яких змін стосовно компетентних органів чи
їхніх пунктів зв'язку кожна Договірна Сторона повинна негайно
сповістити про це іншу Договірну Сторону.
 
             IНШI ПОЛОЖЕННЯ
 
               Стаття 7
 
   Ніяке взаємне відшкодування збитків, пов'язаних з обміном
інформацією,  згідно з цією Угодою, не може бути предметом
будь-якого позову однієї Договірної Сторони до іншої.
 
               Стаття 8
 
   1. Iнформація, що підлягає обміну, поділяється  на  дві
категорії: відкриту та з обмеженим доступом. Якщо Договірна
Сторона, яка передає інформацію, вважає її інформацією з обмеженим
доступом, вона чітко вказує на це іншій Договірній Стороні.
Iнформація з познакою "з обмеженим доступом" використовується лише
в межах органу ядерної та радіаційної безпеки та інших урядових
установ кожної Договірної Сторони. Без письмової домовленості між
Договірними Сторонами інформація з обмеженим доступом не може
доводитися до відома третіх сторін.
 
   2. Ніщо в п. 1 не повинно суперечити положенням національних
законодавств обох Договірних Сторін.
 
               Стаття 9
 
   Ця Угода не зачіпає інші угоди, укладені раніше між обома
Договірними Сторонами, а також зобов'язання, що випливають з інших
міжнародних договорів, чинних для однієї з Договірних Сторін.
 
              Стаття 10
 
   За домовленістю між Договірними Сторонами в положення цієї
Угоди у будь-який час можуть бути внесені зміни, оформлені у
вигляді Протоколу до цієї Угоди, який становить її невід'ємну
частину.
 
              Стаття 11
 
   Будь-які спірні питання стосовно тлумачення або застосування
положень цієї Угоди вирішуються шляхом переговорів між Договірними
Сторонами.
 
              Стаття 12
 
   Ця Угода набуває чинності у день  одержання  останнього
повідомлення   Договірної  Сторони  про  виконання  всіх
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цією
Угодою.
 
              Стаття 13
 
   Ця Угода укладається строком на десять років, її дія буде
продовжуватись на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна з
Договірних Сторін не сповістить у письмовій формі іншу Договірну
Сторону за дванадцять місяців до дня закінчення дії цієї Угоди про
свій намір припинити її дію.
 
   Вчинено в м. Києві, 17 жовтня 2001 році у двох примірниках,
кожний українською, латвійською та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними. У разі розбіжностей Договірні Сторони
звертатимуться до тексту викладеному англійською мовою.
 
 За Кабінет Міністрів          За Уряд
 України                 Латвійської Республіки
 
 Вадим Грищенко             Володимир Макаров
 
 Голова Державного            Міністр охорони
 комітету ядерного            навколишнього середовища
 регулювання України           та регіонального розвитку
                     Латвійської Республіки
 
 (підпис)                (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка