Законы Украины

Новости Партнеров
 

Положення про комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі

  ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   департаменту України з
                   питань виконання покарань
                   16.12.2003 N 261
                   ( z1270-03 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 грудня 2003 р.
                   за N 1271/8592
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про комісію з питань розподілу, направлення
     та переведення для відбування покарання осіб,
         засуджених до позбавлення волі
 
    { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
     департаменту України з питань виконання покарань
     N 232 ( z0948-08 ) від 02.09.2008 }
 
 
   Це Положення,  розроблене відповідно до норм Кримінального
( 2341-14 )   та    Кримінально-виконавчого кодексів України
( 1129-15  ),  положень  Iнструкції  про  порядок розподілу,
направлення та переведення для  відбування  покарання  осіб,
засуджених до позбавлення волі ( z1270-03 ) (далі - Iнструкція),
визначає порядок утворення та діяльності комісії  з  питань
розподілу, направлення та переведення для відбування покарання
осіб, засуджених до позбавлення волі (далі - Регіональна комісія),
а також функції, завдання та права цієї Регіональної комісії.
 
   1. Регіональна  комісія  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України і Кабінету Міністрів України, наказами, розпорядженнями
Державного департаменту України з питань виконань  покарань,
рішеннями, вказівками, роз'ясненнями та методичними рекомендаціями
Апеляційної комісії Державного департаменту України з питань
виконання покарань з питань розподілу, направлення та переведення
для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі
(далі - Апеляційна комісія), а також положеннями Iнструкції.
 
   2. При  вирішенні  питань про визначення рівнів безпеки
виправних колоній, в яких  засуджені  відбувають  покарання,
направлення та переведення осіб, засуджених до позбавлення волі,
зміну умов тримання засуджених шляхом переведення їх до виправних
колоній  інших  рівнів  безпеки Регіональна комісія у своїй
діяльності керується вироком суду та іншими матеріалами, які
характеризують засудженого.
   Рішення Регіональної комісії про розподіл, направлення та
переведення засуджених приймаються з урахуванням висновків її
членів і оформлюються протоколом (додаток 1 до цього Положення),
який затверджується головою Регіональної комісії.
   Про прийняття Регіональною комісією рішення щодо визначення
рівня безпеки виправної колонії засудженому оголошується під
розпис на витязі з протоколу її засідання (додаток 2 до цього
Положення).
 
   3. Регіональна  комісія відповідно до покладених на неї
завдань:
   здійснює у межах своєї компетенції визначення рівня безпеки
виправної колонії, переведення засуджених до позбавлення волі,
направлення та розподіл осіб, засуджених до позбавлення волі, до
установ виконання покарань у межах регіону або відповідно до вимог
Iнструкції ( z1270-03 ) запитує у Державному департаменті України
з питань виконання покарань (далі - Департамент) наряди  на
направлення засуджених осіб до установ виконання покарань;
   направляє відповідні  матеріали  на  розгляд  Апеляційної
комісії;
   узагальнює практику застосування законодавства з питань, що
належать до її компетенції, розробляє пропозиції про вдосконалення
законодавства і нормативно-правових актів та в установленому
порядку вносить їх на розгляд Апеляційної комісії;
   забезпечує апробацію та впровадження інформаційних технологій
у  практику  своєї  діяльності та здійснює їх інтеграцію в
інформаційну систему Департаменту;
   організовує підготовку, підвищення кваліфікації та стажування
членів Регіональної комісії;
   уносить пропозиції  до  Департаменту  щодо  вдосконалення
діяльності Регіональної комісії;
   здійснює іншу  діяльність  у межах своїх повноважень та
покладених на неї завдань.
 
   4. Регіональна комісія має право:
   залучати    спеціалістів    установ   і   органів
Державної кримінально-виконавчої служби та інших відомств за
погодженням з їх керівниками для розгляду і вирішення питань, що
належать до її компетенції;
   проводити   в   установах   і   органах   Державної
кримінально-виконавчої служби соціальні дослідження.
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту  України  з  питань  виконання  покарань N 232
( z0948-08 ) від 02.09.2008 }
 
   5. Управління Регіональною комісією
   Регіональну Комісію  очолює  голова  (перший  заступник
начальника  територіального органу управління Департаменту за
посадою), який має двох заступників  (заступника  начальника
територіального   органу   управління   Департаменту   з
соціально-виховної та психологічної роботи та начальника слідчого
ізолятора за посадою).
   Заступники голови  Регіональної  комісії  та  її  члени
призначаються та звільняються наказами начальників територіальних
органів управління Департаменту за поданням голів Регіональних
комісій.  До складу Регіональної комісії входять: начальники
відділу, відділення (групи) по контролю за виконанням судових
рішень,  начальники  медичної служби, начальники оперативного
відділу  (відділення)  територіального  органу  управління
Департаменту та слідчого ізолятора. До складу Регіональної комісії
можуть включатись також інші фахівці.
 
   6. Голова Регіональної комісії:
   здійснює керівництво діяльністю Регіональної комісії, несе
персональну  відповідальність  за  виконання  покладених  на
Регіональну комісію завдань щодо законності прийнятих рішень,
визначає ступінь відповідальності членів Регіональної комісії;
   затверджує структуру Регіональної комісії в межах чисельності
її членів;
   затверджує положення про Регіональну комісію та функціональні
обов'язки її членів;
   видає в межах своєї компетенції рішення та розпорядження,
організовує і контролює їх виконання;
   діє від імені Регіональної комісії і представляє її  у
державних та громадських організаціях і установах.
 
   7. Оскарження рішень, прийнятих Регіональною комісією
   Рішення Регіональної комісії, яке оскаржується заявником,
виноситься на  повторний  розгляд  за  вказівкою  начальника
територіального органу управління Департаменту.
   Про кожний  факт  надходження  до  органів  та  установ
Державної кримінально-виконавчої служби вимог органів прокуратури
та суду щодо перегляду або скасування рішень Регіональних комісій
негайно інформувати Апеляційну комісію.
{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
департаменту  України  з  питань  виконання  покарань N 232
( z0948-08 ) від 02.09.2008 }
 
   8. Організаційно-технічне забезпечення роботи Регіональних
комісій здійснює Департамент.
 
 Заступник начальника управління по
 контролю за виконанням судових
 рішень Державного департаменту
 України з питань виконання покарань         Д.Г.Мироненко
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2 Положення про
                   комісію з питань розподілу,
                   направлення та переведення
                   для відбування покарання
                   осіб, засуджених до
                   позбавлення волі
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   Голова комісії з питань
                   розподілу, направлення та
                   переведення для відбування
                   покарання осіб, засуджених
                   до позбавлення волі в
                   ____________________ області
                   _________________(спеціальне
                   звання)
                   ____________ _______________
                    (підпис)   (прізвище,
                             ім'я,
                           по батькові)
 
                   " " _________ 200_ року
 
 
             ПРОТОКОЛ N ____
    рішення комісії з питань розподілу, направлення та
   переведення для відбування покарання осіб, засуджених
            до позбавлення волі
 
 Присутні:
 
 Члени комісії: __________________________________________________
         (зазначається посада, звання, прізвище, ініціали)
 
 Секретар комісії: _______________________________________________
         (зазначається посада, звання, прізвище, ініціали)
 
-----------------------------------------------------------------------
¦N ¦Розглянуто  матеріали  особових ¦Визначено  вид   установи¦
¦з/п¦справ щодо засуджених       ¦виконання покарань      ¦
¦---+-----------------------------------+-----------------------------¦
¦1 ¦Зазначається прізвище, ім'я, по ¦Зазначається    визначений¦
¦  ¦батькові   засудженого,   рік ¦комісією   вид   установи¦
¦  ¦народження,  місце  постійного ¦виконання покарань      ¦
¦  ¦проживання,  дата   проведення ¦               ¦
¦  ¦судового засідання, назва суду, ¦               ¦
¦  ¦призначений  строк покарання  у ¦               ¦
¦  ¦виді позбавлення волі, кількість ¦               ¦
¦  ¦попередніх судимостей       ¦               ¦
¦---+-----------------------------------+-----------------------------¦
¦2 ¦                  ¦               ¦
¦---+-----------------------------------+-----------------------------¦
¦...¦                  ¦               ¦
-----------------------------------------------------------------------
 
 Підписи членів комісії:
 __________________ __________ _______________________________
 (посада, звання)  (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові)
 __________________ __________ _______________________________
 (посада, звання)  (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 Підпис секретаря комісії:
 __________________ __________ _______________________________
 (посада, звання)  (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 2 Положення про
                   комісію з питань розподілу,
                   направлення та переведення
                   для відбування покарання
                   осіб, засуджених до
                   позбавлення волі
 
 
               ВИТЯГ
    з рішення комісії з питань розподілу, направлення
     та переведення для відбування покарання осіб,
         засуджених до позбавлення волі
          в ________________ області
 
 
 
   Рішенням комісії  з  питань  розподілу,  направлення  та
переведення  для  відбування  покарання  осіб, засуджених до
позбавлення волі в ________________ області (протокол від " "
______ 200_ року N ___), засудженому _____________________________
                   (прізвище, ім'я, по батькові,
                     рік народження)
 
визначено ___________ вид установи виконання покарань.
 
 
 Секретар голови комісії
 __________________ __________ _______________________________
 (посада, звання)  (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 Ознайомлений ____________________ _____________________________
       (підпис засудженого) (прізвище, ім'я, по батькові)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка