Законы Украины

Новости Партнеров
 

Норми радіаційної безпеки україни доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000)

Страница 1       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
      ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНIТАРНИЙ ЛIКАР УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Головного
                   державного санітарного
                   лікаря України
                   12.07.2000 N 116
 
 
        НОРМИ РАДIАЦIЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
         доповнення: Радіаційний захист
        від джерел потенційного опромінення
             (НРБУ-97/Д-2000)
 
 
   6. Радіаційна гігієна.
   6.1. Iонізуюче випромінювання, радіаційна безпека.
   6.2. Природна радіоактивність.
   6.3. Джерела іонізуючого випромінювання в медицині.
   6.4. Джерела  іонізуючого  випромінювання  в  народному
господарстві.
   6.5. Атомна енергетика та випромінювання.
 
         ДЕРЖАВНI ГIГIЄНIЧНI НОРМАТИВИ
          ДГН 6.6.1. - 6.5.061-2000
 
           СПАДКОЄМНIСТЬ ТА НОВИЗНА
 
   Даний документ: "Радіаційний захист від джерел потенційного
опромінення" доповнює та розширює сферу дії "Норм радіаційної
безпеки України" (НРБУ-97) ( v0062282-97 ), залучаючи до системи
радіаційно-гігієнічного  регламентування  джерела  потенційного
опромінення. Таким  чином, збережено спадкоємність і загальна
логічна структура гігієнічного нормування в галузі радіаційної
гігієни.
   Відповідно до цього встановлено  і  повну  назву  цього
документа:  "Норми  радіаційної  безпеки України; доповнення:
"Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення" (або у
формі  абревіатури:  "НРБУ-97/Д-2000").  Від  моменту  його
затвердження  Міністерством  охорони  здоров'я  України  на
НРБУ-97/Д-2000 поширюються  усі  передбачені  для  НРБУ-97
( v0062282-97 ) умови застосування:
   - правовий статус документа;
   - ареал застосування;
   - термінологія;
   - обов'язковість виконання усіма фізичними та юридичними
(незалежно від форми власності) особами, які діють на території
України;
   - нерозповсюдження положень документа на ситуації опромінення
від природного радіаційного фону, а також опромінення в умовах
повного  звільнення практичної діяльності (джерел іонізуючого
випромінювання) із сфери санітарного нагляду.
   НРБУ-97/Д-2000 використовує найновіші досягнення, накопичені
світовим співтовариством у галузі радіаційного  захисту  від
потенційного  опромінення  (і,  зокрема,  при  поводженні  з
радіоактивними відходами), узагальнені в Публікаціях МКРЗ (46, 60,
64, 76, 77, 81), МАГАТЕ, в Директивах Євратому та матеріалах
НКРЗ США.
   У даний документ введено наступні нові положення:
   - концепція потенційного опромінення;
   - чотири групи джерел потенційного опромінення;
   - система регламентів, що містить референтні рівні доз і
ризиків потенційного опромінення, а також референтні ймовірності
критичних подій;
   - класифікація радіоактивних відходів, яка відповідає вимогам
Закону України "Про поводження  з  радіоактивними  відходами"
( 255/95-ВР ), 1995.
 
         АБРЕВIАТУРИ, ТЕРМIНИ, ВИЗНАЧЕННЯ
 
   МАГАТЕ - Міжнародне Агентство з Атомної Енергії.
   МКРЗ - Міжнародна Комісія з Радіологічного Захисту.
   НРБУ-97 ( v0062282-97 ) - Норми радіаційної безпеки України,
1997 р.
   ОСПУ-2000 -  Основні  санітарні правила протирадіаційного
захисту України. 200
   ОУ - Об'єкт "Укриття".
   СППРВ - Санітарні правила  поводження  з  радіоактивними
відходами.
   РАВ - радіоактивні відходи.
   Відмова системи - порушення її нормального функціювання, яке
полягає у тому, що реалізувалася хоча б одна з наступних подій:
   - не виконуються передбачені проектом послідовності операцій;
   - не досягається  проектний  результат  (мета)  протягом
передбаченого проектом часу;
   - не  зберігаються  передбачені  проектом  параметри,
властивості, характеристики системи або окремих її елементів,
вузлів, підсистем.
   Групи джерел потенційного опромінення:
   Перша група - Джерела потенційного опромінення, що можуть
призвести до опромінення окремого індивіда або невеликої групи
людей.
   Друга група - Джерела потенційного опромінення, пов'язані з
радіаційною аварією, наслідками якої можуть стати опромінення
значних контингентів населення та/або радіоактивне забруднення
об'єктів довкілля.
   Третя група - Джерела потенційного опромінення, реалізація
яких пов'язана з подіями, які можуть відбутися у майбутньому (в
тому числі віддаленому) на звільнених від санітарного нагляду
об'єктах в результаті природних аномальних процесів та катастроф,
а також ненавмисного втручання людини, через що під опромінення
може підпасти населення, що проживає в момент цієї події.
   Четверта група - Джерела потенційного опромінення пацієнтів,
яким проводять радіотерапевтичні та радіо-діагностичні процедури.
   Дерево відмов  - модель, що застосовується для побудови
логічної структури сценаріїв та оцінки ймовірностей критичних
подій (у тому числі часткових критичних подій). В моделі "дерево
відмов" розгляд починається з певної критичної події (це може бути
й   часткова   критична  подія)  і  далі  аналізуються
послідовно-паралельні  ланцюги  проміжних  відмов  (разом  з
імовірностями їхнього виникнення), які можуть спричинити критичну
подію, що розглядається.
   Дерево подій  -  модель, що застосовується для побудови
логічної структури сценаріїв та оцінки ймовірностей критичних
подій (у тому числі, часткових критичних подій). Модель типу
"дерево подій" використовує початкову подію в якості вихідної
(початкової) позиції розвитку сценарію критичної події. Далі,
через послідовно-паралельні ланцюги проміжних подій, виникнення
яких характеризується значеннями ймовірності їхнього виникнення,
оцінюється ймовірність реалізації кінцевої окремої  критичної
події.
   Джерело іонізуючого випромінювання (джерело випромінювання) -
об'єкт, який містить радіоактивну речовину або технічний пристрій,
що створює або в певних умовах здатний створювати іонізуюче
випромінювання.  На  стадії проектування будь-якої практичної
діяльності джерело іонізуючого випромінювання розглядається як
джерело як поточного, так і потенційного опромінення.
   Довгоіснуючі радіоактивні  відходи  -  див.  радіоактивні
відходи.
   Доза потенційного опромінення - доза опромінення персоналу
або населення, яка є результатом реалізації критичної події.
   Захоронення глибинне (у стабільних геологічних формаціях) -
вид  захоронення РАВ, що використовує систему інженерних та
природних бар'єрів, що розміщується на глибині сотень метрів від
поверхні землі (і глибше), з метою тривалої (на період часу,
порівняний з часом життя сотень майбутніх людських генерацій)
ізоляції РАВ від попадання їх у біосферу.
   Захоронення поверхневе (приповерхневе) - вид захоронення РАВ
у спорудах, які розташовані на поверхні або у поверхневих шарах
землі, коли товща захисного покриття складає декілька метрів, або
захоронення у печерах на глибині декількох десятків метрів від
поверхні землі.
   Захоронення радіоактивних  відходів  -  розміщення РАВ у
об'єкті, призначеному для поводження з радіоактивними відходами
без намірів їхнього використання. В рамках прийнятої в даному
документі підрозділу видів збереження РАВ, наведеному загальному
визначенню захоронення, РАВ відповідає: захоронення РАВ - це такий
вид постійного збереження РАВ, при якому використання їх у
будь-яких сучасних або майбутніх технологічних процесах неможливе.
   Збереження радіоактивних відходів  -  частина  проектного
технологічного процесу поводження з РАВ, яка передбачає розміщення
РАВ в межах інженерної споруди,  що  відвертає  проникнення
радіоактивнихречовин у довкілля в кількостях, що перевищують
встановлені  для  даного  об'єкту  значення   допустимих
газо-аерозольних  викидів  та  водних скидів. Збереження РАВ
поділяється на їхнє зберігання та захоронення.
   Зберігання -  вид тимчасового збереження РАВ. При цьому
тимчасовий характер зумовлено тим, що або проектною технологією
передбачене попереднє зберігання РАВ протягом певного терміну, або
необхідність тимчасового збереження РАВ виникла при ліквідації
(мінімізації) наслідків аварії.
   Звільнення - звільнення (обмежене або повне)  практичної
діяльності  або  джерела іонізуючого випромінювання у рамках
практичної діяльності від санітарного нагляду з боку органу
Державного  регулювання - Державної санітарно-епідеміологічної
служби Міністерства охорони здоров'я України.
   ~ обмежене - непоширення окремих положень, вимог санітарного
законодавства та видів санітарного нагляду на джерело,  яке
розглядається, або практичну діяльність.
   ~ обмежене РАВ у сховищах надається, якщо рівні вилучення за
критерієм питомої активності, який встановлено ОСПУ, перевищені,
однак гарантовано:
   (а) неперевищення  річної  ефективної  дози  поточного
                              -1
опромінення критичної  групи  населення  0,01  мЗв*рік   та
колективної річної  ефективної  дози  поточного  опромінення
1 люд.-Зв;
   (б) неперевищення референтного дозового рівня Б потенційного
           -1
опромінення (1 мЗв*рік ).
   Якщо у  разі  виконання умови (а) величина потенційного
опромінення виявляється в інтервалі між референтними рівнями Б та
         -1
А (1-50 мЗв*рік ), на розсуд Держсанепідемслужби Міністерства
охорони здоров'я України обмежене звільнення РАВ у сховищах може
бути надане зі спеціальними вимогами, перелік яких встановлюється
СППРВ або спеціальними документами, затвердженими центральними
органами Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства
охорони здоров'я України.
   ~ повне - непоширення всіх положень і вимог санітарного
законодавства, а також видів санітарного нагляду на джерело, яке
розглядається, або практичну діяльність.
   ~ повне РАВ у сховищах - надається за умов:
   (а) неперевищення рівнів вилучення (за критерієм питомої
активності), регламентованих ОСПУ, для кожного з радіонуклідів,
які містяться в РАВ;
   (б) неперевищення  річної  ефективної  дози  поточного
опромінення критичної групи населення від нормально функціонуючого
            -1
сховища (0,01 мЗв*рік ) та колективної річної ефективної дози
поточного опромінення 1 люд.-Зв;
   (в) неперевищення  референтного  рівня  Б  потенційного
           -1
опромінення (1 мЗв*рік ).
   - рівень  -  граничне  значення  радіоактивності,  або
радіоактивного забруднення, або дози поточного і потенційного
опромінення, при неперевищенні яких радіоактивні відходи та РАВ у
сховищах можуть бути звільнені (повністю або частково)  від
контролю  з  боку органів державного регулювання ядерної та
радіаційної безпеки, а в рамках даного документа - з боку органів
Державної санітарно-епідеміологічної служби.
   Короткоіснуючі радіоактивні відходи -  див.  радіоактивні
відходи.
   Критична подія - подія, що безпосередньо спричиняє реалізацію
потенційного опромінення. Критична подія може бути об'єднанням
множин часткових критичних подій.
   - окрема - подія, виникнення якої безпосередньо спричиняє
реалізацію потенційного опромінення, у сукупності з іншими такими
подіями визначається як критична подія.
   - референтна ймовірність - значення ймовірності критичної
події, яка забезпечує неперевищення референтних ризиків при різних
рівнях доз потенційного опромінення.
   Обмежене звільнення - див. звільнення.
   Обмежене звільнення РАВ у сховищах - див. звільнення.
   Опромінення - вплив на людину іонізуючого випромінювання від
джерел, які перебувають  поза  організмом  людини  (зовнішнє
опромінення), або від джерел, що перебувають всередині організму
людини (внутрішнє опромінення).
   - потенційне  - опромінення персоналу та населення, яке
розглядається при проектуанні практичної  діяльності  і  яке
реалізується безпосередньо після деякої непередбаченої нормальним
технологічним процесом критичної події, ймовірність виникнення
            -2  -1
якої не перевищує 1 x 10  рік .
   - поточне - заплановане опромінення персоналу та населення,
яке у межах запланованого проектом технологічного процесу завжди
супроводжує  (або з високою ймовірністю може супроводжувати)
практичну діяльність.
   Органи державного регулювання ядерної і радіаційної безпеки -
Міністерство охорони здоров'я України,  Міністерство  охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України,
інші органи державної виконавчої влади згідно  законодавства
України(*).
 
---------------
   (*) Ст. 23 Закону України "Про використання ядерної енергії
та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ).
 
   Повне звільнення РАВ у сховищах - див. звільнення.
   Потенційне опромінення - див. опромінення.
   Прийнятний ризик - див. ризик.
   Радіоактивні відходи  (РАВ)  -  матеріальні  об'єкти  і
субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення
яких перевищує рівні, встановлені діючими нормативами, за умови,
що використання цих об'єктів і субстанцій не передбачається.
   Відповідно до цього загального визначення РАВ розглядаються
як  особливий  вид  радіоактивних  матеріалів  (у будь-якому
агрегатному стані), відносно яких:
   - встановлено, що ні зараз, і ніколи в майбутньому вони не
можуть бути використані, або
   - ще нема остаточного рішення відносно того, яким чином ці
матеріали можуть бути використані в рамках сучасних або створених
у майбутньому технологічних процесів, а також
   - вміст (питома активність) радіонуклідів у цих відходах
перевищує  встановлені  "Основними  Санітарними  правилами
забезпечення протирадіаційного захисту України" (ОСПУ)  рівні
вилучення цих радіонуклідів із сфери санітарного нагляду.
   * довгоіснуючі - радіоактивні відходи, рівень звільнення яких
від контролю органу державного регулювання досягається через
триста років та більше після їхнього захоронення;
   * короткоіснуючі - радіоактивні відходи, рівень звільнення
яких від контролю з боку органу державного регулювання досягається
раніше, ніж через триста років після їхнього захоронення.
   Регулюючий контроль - див. санітарний нагляд.
   Референтна ймовірність критичних подій - див. критична подія.
   Референтний ризик - див. ризик.
   Референтний сценарій  критичної  події  -  див. сценарій
критичної події.
   Референтні дозові рівні потенційного опромінення - два рівні
(А та Б) середньорічних ефективних доз потенційного опромінення
населення, які використовуються при прийнятті рішення відносно
типу сховища, а також форми і часу звільнення (у майбутньому)
даних РАВ від регулюючого контролю у сховищі, яке розглядається.
   Ризик (узагальнений ризик) - міра шкоди для здоров'я людини,
що опинилася у сфері дії опромінення, яка чисельно дорівнює
добутку двох величин:
   - ймовірності опромінення в одиницю часу (рік);
   - ймовірності реалізації  радіологічних  стохастичних  та
нестохастичних (детерміністичних, гострих клінічних) наслідків для
здоров'я осіб, що можуть стати об'єктами цього опромінення.
Числове значення ймовірності нестохастичних наслідків опромінення
дорівнює одиниці, якщо величина цього опромінення  перевищує
відповідні дозові пороги, в протилежному випадку - ця ймовірність
дорівнює нулю.
   ~ ризик,  який  ігнорується  -  величина  ризику  нижча
   -7  -1
5 x 10  рік ;
   ~ прийнятний - величини ризиків, які покладені в основу
встановлених НРБУ-97 ( v0062282-97 ) лімітів доз для персоналу, а
також лімітів доз (в умовах практики) і дозових рівнів припинення
втручання для населення;
   ~ референтний -  числові  значення  ризиків,  які  було
встановлено для обмеження потенційного опромінення персоналу та
населення, що не перевищують рівні прийнятного ризику.
   Ризик, що ігнорується - див. ризик.
   Рівень звільнення - див. звільнення.
   Санітарний нагляд (у рамках даного документа - регулюючий
контроль) за забезпеченням радіаційної безпеки -  здійснення
Міністерством   охорони   здоров'я   України   (органами
Держсанепідемслужби):
   (а) функцій Державного санітарно-епідеміологічного нагляду
відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) та Положення
про державний  санітарно-епідеміологічний  нагляд  в  Україні
( 1109-99-п );
   (б) функцій Органу  державного  регулювання  ядерної  та
радіаційної безпеки відповідно до ст. 23 Закону України "Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ).
   Санітарний нагляд базується на всій системі законодавчих,
нормативно-правових,  регламентуючих  документів  санітарного
законодавства, чинних в Україні.
   Сховище радіоактивних відходів - в рамках даного документа -
споруда для зберігання (тимчасове збереження) або захоронення
(постійне збереження) РАВ з обов'язковим забезпеченням інженерних,
геологічних,  фізичних  та інших бар'єрів, які перешкоджають
міграції радіонуклідів у навколишнє середовище у кількостях, що
перевищують встановлені для даного сховища допустимі значення
скидів і викидів радіоактивних речовин.
   * глибинне - сховище РАВ, призначене для їх захоронення в
глибоких стабільних геологічних формаціях, здатних забезпечити
надійну та тривалу (порівняну з часом зміни сотень майбутніх
людських генерацій) ізоляцію РАВ від попадання їх у біосферу;
   * поверхневе (приповерхневе) - сховище РАВ, призначене для їх
захоронення та таке, яке є спорудою, розташованою на поверхні або
в приповерхневому шарі землі, спеціально обладнане й конструкційно
оформлене таким чином, щоб гарантувати тривалу ізоляцію РАВ від
попадання їх у біосферу, а також забезпечувати дотримання вимог і
регламентів, встановлених Санітарним Законодавством для подібного
типу сховищ.
   Сценарій критичної події - послідовно-паралельний  ланцюг
подій (відмов), який містить початкові й проміжні події (відмови)
і спричиняє, в кінцевому підсумку, критичну подію.
   * референтний  -  сценарій  формування  критичної події,
визначений НРБУ-97/Д-2000 як обов'язковий при прийнятті рішення
щодо типу захоронення.
   Узагальнений ризик - див. ризик.
   Часткова критична подія - див. критична подія.
 
           1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
 
   1.1 Даний  документ  вводить  нове розуміння опромінення
персоналу та населення в  умовах  практичної  діяльності(*),
поділяючи це опромінення на дві категорії: поточне та потенційне.
 
---------------
   (*) Далі, скорочено, "практика".
 
   1.2 У рамках даного документа під поточним опроміненням
розуміється опромінення, яке в рамках передбаченого проектом
технологічного процесу завжди  супроводжує  (або  з  високою
ймовірністю може супроводжувати) практичну діяльність.
   Система регламентів,  що  обмежує  поточне  опромінення,
визначена   розділом   5   НРБУ-97   (  v0062282-97  )
"Радіаційно-Гігієнічні регламенти першої групи".
 
   1.3 Опромінення персоналу та населення в умовах практики
розглядається на стадії проектування як потенційне, якщо:
   - воно реалізується безпосередньо після певної непередбаченої
проектним  технологічним  процесом події, що визначається як
критична; ця подія, в свою чергу, є прямим або опосередкованим
результатом  порушень  технології, виходів з ладу та відмов
обладнання, неправильних дій персоналу, аномальних  зовнішніх
впливів (включаючи природні) та інших подібних процесів і явищ;
   - ймовірність  такої  критичної  події  не  перевищує
   -2  -1
1 х 10  рік .
 
   1.4 Відповідно до положень пп. 1.1 - 1.3 визначення джерела
іонізуючого випромінювання, що наведене у Додатку 11 НРБУ-97
( v0062282-97 ) стосовно практики, розширюється так, що на стадії
проектування воно розглядається як джерело як поточного, так і
потенційного опромінення.
 
   1.5 Стосовно потенційного опромінення обмеженню підлягають:
   - ймовірність виникнення критичної події;
   - величина дози потенційного опромінення.
 
   1.6 При регламентуванні ймовірності критичної події, остання,
в загальному випадку, оцінюється з урахуванням імовірностей(*)
всіх можливих окремих критичних подій, виникнення кожної з яких
неминуче супроводжується опроміненням. Після реалізації критичної
події людина опиняється у полі цього опромінення з імовірністю,
яка дорівнює одиниці.
 
---------------
   (*) Критична подія є поєднанням множини окремих критичних
подій.
 
   1.7 Такого  роду  регламентування базується на обмеженні
узагальненого ризику та доз потенційного опромінення  шляхом
введення системи референтних ризиків та їхніх квот, референтних
імовірностей і референтних дозових рівнів.
 
   1.8 Три основних принципи протирадіаційного захисту в умовах
практики (п. 1.7 НРБУ-97) ( v0062282-97 ) стосовно потенційного
опромінення формулюються таким чином.
   * Принцип  виправданості.  Будь-яка практична діяльність,
внаслідок якої можливе потенційне опромінення людей, не повинна
здійснюватися, якщо вона не є більш корисною для осіб, які
опромінювалися, та суспільства в цілому, у порівнянні зі шкодою,
яку ця діяльність може завдати як нинішньому, так і майбутнім
генераціям у зв'язку з можливим виникненням критичної події.
   * Принцип неперевищення. Усі види практичної діяльності, що
підлягають санітарному нагляду, не  повинні  супроводжуватися
перевищенням  тих  значень  доз та імовірностей потенційного
опромінення, що регламентуються цим документом.
   * Принцип оптимізації. Ймовірності критичних подій та дози
потенційного опромінення, а також і кількість осіб, які можуть
опинитися у сфері впливу подібних джерел, повинні бути настільки
низькими, наскільки це можливо з урахуванням економічних та
соціальних факторів.
 
   1.9 Принципи протирадіаційного захисту в редакції п. 1.8
застосовуються на стадії планування практичної діяльності. Однак
після реалізації критичної події система протирадіаційного захисту
населення повинна терміново  перебудовуватися  відповідно  до
принципів обґрунтування втручань у випадку радіаційно-ядерних
аварій (п. 1.10 та розділ 7 НРБУ-97) ( v0062282-97 ). Загальні
вимоги до  дій  персоналу  в  цих  умовах  регламентуються
пп. 7.12 - 7.21 НРБУ-97.
 
   1.10 Застосування принципів неперевищення й оптимізації для
джерел потенційного опромінення має бути спрямоване на те, щоб
після їх реалізації дози опромінення населення виявилися нижчимиПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.33572
EUR29.33536
RUB0.40836
PLN6.81204
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка