Законы Украины

Новости Партнеров
 

Норми радіаційної безпеки україни доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000)

Страница 5


/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 / Стр.6 / Стр.7 /

систем і ймовірності реалізації самої критичної події.
 
          Рис. Д.1.3 "Дерево відмов",
        яке використовується для ймовірного
       аналізу критичної події, яка приводить
       до переопромінення пацієнта у зв'язку
          з аварією ГТУ, що виникла
         в процесі проведення процедури
             ( vc116488-00 )
 
   Таблиця Д.1.1  Приклад  експертних  оцінок  імовірностей
елементарних подій і відмов елементів даної ГТУ, які розглядаються
при аналізі критичної події, що  спричинила  переопромінення
пацієнта
 
------------------------------------------------------------------
¦          Відмови          ¦  Iнтервал  ¦
¦                        ¦ імовірносних ¦
¦                        ¦   оцінок   ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Відмова аудіо-візуального зв'язку       ¦  0,02-0,10  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Втручання персоналу до процедури опромінення  ¦  0,01-0,02  ¦
¦(лікування припинено або аварійно перервано)  ¦        ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Відмова блокувального пристрою вхідних дверей ¦  0,01-0,02  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Необхідність аварійних дій           ¦   0,01   ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Недбалі дії персоналу             ¦ 0,002-0,010  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Заклинювання процедурного столу при спробі   ¦ 0,002-0,010  ¦
¦видалення з опромінювала            ¦        ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Неможливість повного закриття дверей      ¦ 0,001-0,002  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Вихід із ладу таймера (лічильника)       ¦ 0,001-0,002  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Відмови кнопок пульту управління ГТУ      ¦ 0,001-0,002  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Відмова або неправильні показники моніторів  ¦ 0,001-0,002  ¦
¦гама-поля (дози)                ¦        ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Відмови електричних компонент         ¦ 0,001-0,002  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Відмови в мережі електропостачання       ¦ 0,001-0,002  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Відмови елементів гідравлічної системи     ¦ 0,001-0,002  ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Виток робочого тіла гідросистеми (з втратою  ¦ 0,001-0,002  ¦
¦тиску)                     ¦        ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Зупинки процедурного столу при переміщеннях  ¦   0,001   ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Недостатня підгонка шолома з внутрішнім    ¦   0,001   ¦
¦коліматором                  ¦        ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Відмови у роботі мікро перемикачів шолома   ¦   0,001   ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Вихід із ладу дверного замка          ¦   0,001   ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Відмова світлового індикатора стану ГТУ    ¦   0,001   ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Відмова системи аварійної зупинки       ¦   0,001   ¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Вихід із ладу важелю аварійного вивільнення  ¦   0,001   ¦
¦фіксації                    ¦        ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Д.1.3.8 Отримання  числових  значень окремих імовірностей
елементарних відмов або подій пов'язане з  рядом  серйозних
труднощів, подолання яких можливе з використанням експертних
оцінок. У Таблиці Д.1.1 наведено інтервальні оцінки такого роду
ймовірностей стосовно ГТУ, тип якого описано у п. Д.1.3.2, і які
отримано внаслідок спеціальної експертизи,  виконаної  групою
лікарів-радіологів, дозиметристів і інженерів-розробників.
   Д.1.3.9 Наведені в Таблиці Д.1.1 експертні оцінки відносних
імовірностей  нормовані на одну процедуру і ілюструють лише
загальний підхід до побудови "дерева відмов" ("дерева подій")
стосовно деякого конкретного джерела потенційного опромінення
четвертої групи. Детальні вимоги до методичних процедур повинні
розглядатися  і  регламентуватися  спеціальним  документом
Міністерства Охорони Здоров'я України (див. розділ 5 "Джерела
потенційного опромінення четвертої групи (Медичне опромінення)").
 
 
                   Додаток 2
 
 
        ПРО КВАЛIФIКАЦIЮ ОБ'ЄКТУ "УКРИТТЯ"
         (ОУ) ЯК ТИМЧАСОВОГО СХОВИЩА РАВ
 
 
   Д.2.1 Створення повної системи регламентів, правил і вимог,
що гарантують безпечну (для персоналу та населення) експлуатацію
будь-якого об'єкту, неможливо без детального гігієнічного аналізу
основних його властивостей з метою обґрунтованої кваліфікації. Це
положення в повній мірі стосується такого унікального складного
об'єкту, яким є "Укриття".
   Метою цього Документа і є встановлення кваліфікації ОУ, що
ґрунтується  на  результатах  радіаційно-гігієнічного  аналізу
сучасних властивостей даного об'єкту.
   Д.2.2 У точній відповідності зі встановленим у п. 4.1.4
визначенням РАВ як такого виду радіоактивних матеріалів "стосовно
яких... ще нема рішення відносно того, яким чином ці матеріали
можуть бути  використані...",  а  також  визначенням  поняття
"зберігання" "як ... виду тимчасового збереження РАВ...", об'єкт
"Укриття" у нинішньому його стані слід кваліфікувати як "місце
поверхневого зберігання неорганізованих РАВ ("тимчасове сховище
неорганізованих РАВ, які знаходяться в стадії стабілізації і
реконструкції")".
   Ця кваліфікація ОУ обов'язкова для використання в сфері
регулювання радіаційної безпеки персоналу і населення.
   Д.2.3 Підставою для кваліфікації ОУ як "тимчасового сховища
РАВ" є те, що:
   - вміст "Укриття" є "особливим видом відходів, відносно
яких..." є підстава припускати, "... що ні зараз, і ніколи в
майбутньому вони не можуть бути використані" (п. 4.1.4);
   - питома активність радіонуклідів в ОУ "перевищує встановлені
ОСПУ рівні вилучення цих радіонуклідів із сфери санітарного
нагляду" (п. 4.1.4);
   - саме "Укриття" "є спорудою, розташованою на поверхні...
землі, спеціально обладнаною та конструкційно оформленою таким
чином, щоб гарантувалася тривала ізоляція РАВ від попадання їх у
біосферу..." (див. розділ: "Абревіатури, терміни, визначення").
   Д.2.4 Надзвичайні обставини, що вимагали екстреного зведення
"Укриття", були причиною того, що вимоги до подібних споруд, які
полягають у тому, зокрема, щоб "...гарантувалась тривала ізоляція
РАВ від попадання їх у біосферу...", були виконані лише частково.
Саме тому всі роботи на ОУ здійснюються як у напрямі максимального
наближення до означених вимог (стадія "стабілізації"), так і в
напрямі  пошуку оптимальних проектних рішень, спрямованих на
радикальну реконструкцію цього об'єкту (стадія "перетворення") з
тим, щоб справді і повністю були забезпечені гарантії тривалої
ізоляції РАВ ОУ від навколишнього середовища.
   Д.2.5 При підготовці санітарного паспорту й інших документів,
необхідних  для  здійснення  поточного  санітарного  нагляду,
обов'язковим  є  визначення статусу (кваліфікація) будь-якого
об'єкту з радіаційно-ядерними технологіями і джерелами іонізуючих
випромінювань. У процесі визначення статусу (кваліфікації) повинні
зважати на:
   - відомості історичного характеру відносно виникнення даного
об'єкта (стосовно ОУ - це "...зруйнований запроектною аварією блок
N 4 ЧАЕС...");
   - узагальнені характеристики та цілі робіт, які проводилися
раніше (на ОУ - це "першочергові заходи для зменшення наслідків
аварії...");
   - загальна характеристика робіт на час визначення статусу
об'єкта (в нинішній час на ОУ "тривають роботи по забезпеченню
ядерної та радіаційної безпеки");
   - загальна характеристика джерела поточного та потенційного
опромінення (на ОУ - це багатотонні неорганізовані маси речовини
та матеріалів, що містять значну кількість довгоіснуючих уламкових
та паливних радіонуклідів);
   - загальна характеристика споруд, що виконують  бар'єрні
функції, які полягають як у запобіганні несанкціонованих контактів
людини з радіоактивними речовинами, так і в утриманні цих речовин
від  проникнення  у  навколишнє середовище (для об'єкту, що
розглядається, - головним спорудженням такого призначення є саме
"Укриття");
   - відомості, що стосуються майбутніх (запланованих) робіт з
реконструкції даного об'єкта, особливо у напрямі захисту людей і
навколишнього  середовища  (для  ОУ  -  це  "стабілізація",
"перетворення  в  екологічно  безпечний  стан"  з  можливим
перезахороненням  радіоактивних  матеріалів,  що  зберігаються
всередині "Укриття" в спеціально пристосовані для цієї мети
поховання);
   - інформація про наявність, структуру та матеріально-технічну
забезпеченість як усієї системи протирадіаційного захисту, так і
служби внутрішньої та зовнішньої дозиметрії.
   Д.2.6 Перелік відомостей, що містяться у п. Д.2.5 відносно
деяких загальних властивостей об'єкту "Укриття", є необхідним, але
недостатнім для кваліфікації цього об'єкту.
   Умова достатності  може  бути  виконана,  якщо  буде
проаналізовано і враховано, до якого роду об'єктів за своїми
конструкційними  та технологічними характеристиками найбільшою
(найменшою) мірою близький ОУ.
   * Важливим для цілей кваліфікації є те, що ОУ втратив всі не
тільки технологічні (функціональні) властивості енергоблоку АЕС,
але й всі конструкційні ознаки як енергетичного ядерного реактора,
так і енергоблока в цілому. Тому кваліфікація ОУ в рамках даного
класу об'єктів ("реактор", "енергоблок") неможлива.
   * I склад, і організація,  і  перспективи  реутилізації
радіоактивних речовин, які містяться зараз в ОУ та виникли
внаслідок аварійного розрушення реактора 4-го енергоблока ЧАЕС (а
також в результаті контраварійних заходів на найранішній стадії
аварії) такі, що ці матеріали найбільшою мірою відповідають
визначенню радіоактивних відходів (див п. Д.2.3).
   Д.2.7 З положень пп. Д.2.3, Д.2.4,  а  також  аналізу,
виконаного у пп. Д.2.5, Д.2.6, витікає:
   * Хоча нове джерело і виникло внаслідок аварії ядерного
реактора (а не внаслідок деякої РАВ-утворюючої технології), це
джерело  (вміст  "Укриття")  є  радіоактивними  відходами
(неорганізованими якраз внаслідок їхнього "аварійного", а не
технологічного походження).
   * Сама  ж  ця споруда ("Укриття"), відповідно до свого
функціонального призначення, об'єктивно набуває всіх властивостей
місця тимчасового зберігання РАВ, які утворилися внаслідок аварії.
   * Такий статус буде розповсюджуватися на об'єкт "Укриття"
принаймні доти, доки або не вдасться розробити та реалізувати
відповідні технології  вилучення,  переробки  та  переміщення
паливно-містких мас у сховища постійного типу "захоронення", або
сам ОУ не буде перетворено на таке сховище.
   Д.2.8 З урахуванням попередніх положень на всіх стадіях
проектування робіт зі стабілізації та (або) перетворення ОУ
повинні розглядатися джерела потенційного опромінення першої та
другої груп.
   Стосовно тих проектних рішень, які передбачають перетворення
ОУ на місце постійного захоронення РАВ, повинні розглядатися також
і джерела потенційного опромінення третьої групи.
 
 
                   Додаток 3
 
 
        ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ФОРМУВАННЯ РIШЕНЬ
          ЩОДО ВИДIВ ЗАХОРОНЕННЯ РАВ
 
 
   Д.3.1 На схемі рисунка Д.3.1 ( vd116488-00 ) подано загальну
структуру  ітераційного  процесу  прийняття  рішень  відносно
допустимості захоронення даних РАВ у сховищах поверхневого типу.
   Д.3.2 Як видно із схеми Рис. Д.3.1 ( vd116488-00 ), першим
кроком у процедурі вибору та обґрунтування є визначення мети:
   - можливість (неможливість) здійснювати захоронення даних РАВ
у спорудах поверхневого типу;
   - обговорення варіантів звільнення (повне, обмежене  або
обмежене  зі  спеціальними  вимогами) через 300 років після
захоронення;
   - розгляд   ландшафтно-географічних,   гідрогеологічних,
соціально-економічних та інших умов на  тій  території,  де
планується  відведення  дільниці  під сховище, з точки зору
природоохоронної та соціально-економічної прийнятності подібного
рішення.
   Д.3.3 Далі процедура повинна містити:
   - розгляд  властивостей  РАВ  і  локальних характеристик
майданчика для майбутнього сховища;
   - встановлення необхідних для розгляду в даній ситуації
сценаріїв, які можуть спричинити критичні події, пов'язані з
природними процесами і ненавмисним втручанням людини, а також
оцінка їхньої імовірності;
   - отримання  розрахункових  дозових оцінок відповідно до
референтних сценаріїв опромінення (Додаток 4)  (звичайно  за
допомогою спеціального узгодженого з органами санітарного нагляду
програмно-математичного апарату);
   - інтерпретація отриманих розрахункових дозових оцінок та
порівняння їх з регламентами безпеки, відповідно до поверхневих
захоронень.
   Д.3.4 На схемі Рис. Д.3.1 ( vd116488-00 ) особливо виділений
ряд головних альтернативних результатів інтерпретації кінцевих
оцінок:
   - чи задовольняють оцінки імовірності реалізації критичних
                           -2   -1
подій регламенту: неперевищення ймовірності 1 х 10  рік ; у
випадку невиконання цієї умови опромінення від такого джерела слід
вже розглядати як поточне і далі перевірити, чи задовольняють
очікувані дози умові неперевищення їх регламенту для поточного
            -1
опромінення: 10 мкЗв*рік ; невиконання також і цієї другої умови
означає, що поверхневе захоронення неприпустиме;
   - чи відповідають отримані  розрахункові  дозові  оцінки
регламентам і обмеженням, які накладаються цим документом на
прийняття  рішення  про  поверхневе  захоронення  РАВ,  що
розглядаються,  у  даному  конкретному місці; якщо відповідь
позитивна, то приймається рішення про допустимість поверхневого
захоронення; у цьому випадку встановлюється також, який варіант
звільнення можливий через 300 років стосовно даної конкретної
ситуації (див. схему на Рис. Д.3.2) ( ve116488-00 );
   - якщо отримані розрахункові дозові та імовірнісні оцінки не
відповідають встановленим регламентам і обмеженням, то наступним
важливим кроком є розгляд питання про можливість і необхідність
нових ітерацій, але з переглянутими (модіфікованими, уточненими)
наборами параметрів; подібний перегляд доцільний лише у тому
випадку,  якщо вдається справді уточнити характеристики РАВ,
отримати більш детальну історико-геологічну  та  гідрологічну
інформацію про дану місцевість, нарешті, залучити до розгляду
більш надійні відомості про бар'єрні властивості конструкцій і
матеріалів запланованої інженерної споруди;
   - якщо всі розумні можливості перегляду  й  модифікації
параметрів вичерпані, то приймається рішення про недопустимість
поверхневого захоронення.
 
         Рис. Д.3.1 Загальна структура
       ітераційного процесу прийняття рішень
          відносно типу захоронення
             ( vd116488-00 )
 
   Д.3.5 Надзвичайно важливими для прийняття рішень є результати
зіставлення  отриманих  розрахунково-сценарних  оцінок   з
регламентами, встановленими цим документом. Тому на Рис. Д.3.2
( ve116488-00 ) показана детальна структура  як  самих  цих
регламентів, так і їх місце у загальній процедурі прийняття
рішень.
   Далі окремі блоки цієї схеми роз'яснюються більш докладно:
   * У правій частини схеми на рисунку Д.3.2 виділені чотири
блоки,  що відображують форми звільнення РАВ, які надаються
Державним регулюючим органом: "повне", "обмежене", "обмежене зі
спеціальними вимогами", а також випадок, коли протягом заданого
періоду "звільнення" "не надається" ні в одній з названих форм.
   * У  лівій  частині схеми демонструється, з якого роду
регламентами  необхідно  зіставляти  проектні  значення  доз
потенційного опромінення (ненавмисне втручання людини, природні
процеси та явища).
   * Рівні доз, оцінені для різноманітних сценаріїв реалізації
потенційного опромінення, порівнюються з встановленими (п. 4.2.3)
референтними дозовими рівнями А та Б:
   - "вище рівня А" - звільнення не надається ні за яких
обставин;
   - "нижче рівня Б" - форма звільнення може бути будь-яка,
залежно від поєднання інших проектних показників поточної та
майбутньої радіаційної обстановки у місці розташування сховища
РАВ, а також запропонованих конструктивно-технологічних рішень і
властивостей РАВ;
   - нарешті,  при  попаданні розрахункових (проектних) доз
потенційного опромінення в інтервал значень між рівнями А та Б,
звільнення може надаватися лише у формі обмеженого зі спеціальними
вимогами.
   * До групи блоків, об'єднаних терміном "регламенти" належить
також рівень допустимого поточного опромінення,  що  дорівнює
10 мкЗв на рік, неперевищення якого є необхідною умовою надання
звільнення.
   * Обов'язковою  у  схемі  прийняття  рішень є процедура
зіставлення проектних радіаційних характеристик РАВ з рівнями
вилучення, встановленими ОСПУ.
   * У нижній правій частині схеми показані три блоки овальної
форми, що демонструють три типи рішень відносно можливості (або
неможливості) захоронення даних РАВ у сховищах поверхневого типу.
Ці три варіанти рішень формулюються так:
   - "захоронення допускається в поверхневих сховищах" (що,
проте,  не забороняє використовувати для захоронення сховища
глибинного типу);
   - "найбільш прийнятним є глибинне захоронення" (при певному
поєднанні умов, які допускають обмежене звільнення зі спеціальними
вимогами, можливі також рішення про захоронення РАВ у поверхневі
сховища);
   - властивості  РАВ  і  зіставлення проектних радіаційних
показників з регламентами такі, що "захоронення можливе лише в
глибоких стабільних геологічних формаціях".
   * Фонове  штрихування  блоків,  що  відповідають  формам
звільнення і видам захоронень, на схемі виконано так, щоб ці блоки
можна було легко зіставити з двома  основними  типами  РАВ
("короткоіснуючі"  та  "довгоіснуючі"), які визначені Законом
України "Про поводження з РАВ" ( 255/95-ВР ), 1995, та цим
Документом.
   * Під типом РАВ, який на схемі коротко визначено як "такий,
що  визначається індивідуально", розуміється, що можуть бути
випадки, коли остаточне рішення відносно кваліфікації типу РАВ
(коротко-  або довгоіснуючі) встановлюється за індивідуальним
погодженням з Регулюючим Органом.
 
        Рис. Д.3.2 Загальна схема формування
       рішень про типи РАВ та види захоронень
             ( ve116488-00 )
 
 
                   Додаток 4
 
 
          ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО АНАЛIЗУ
       СЦЕНАРIЇВ КРИТИЧНОЇ ПОДIЇ I РЕФЕРЕНТНИХ
      СЦЕНАРIЇВ ОПРОМIНЕННЯ (ДЖЕРЕЛА ПОТЕНЦIЙНОГО
          ОПРОМIНЕННЯ ТРЕТЬОЇ ГРУПИ)
 
 
   Д.4.1 Відповідно до п. 4.2.5 при аналізі джерел потенційного
опромінення третьої групи повинні розглядатися наступні два типи
сценаріїв, що можуть призвести до реалізації критичної події, яка
спричиняє  руйнування  (порушення цілісності) сховища РАВ та
проникнення радіоактивних речовин у навколишнє середовище.
   (а) Сценарії,  в  рамках яких порушення сховища можливе
внаслідок  природних  процесів  та  явищ,  у  тому  числі,
катастрофічних:
   - землетруси;
   - потужні паводки, аномальні випадіння опадів, зміни русла
річок та інші явища і процеси, що спричиняють повне або часткове
затоплення сховища;
   - оповзні;
   - урагани, смерчі;
   - виверження вулканів.
   (б) Сценарії,  в рамках яких руйнування сховища можливе
внаслідок ненавмисного втручання (діяльності) людини:
   - будівельні роботи з застосуванням землерийних машин та
механізмів;
   - геологічні і гірські роботи, що виконуються з метою пошуку
і розвідки корисних копалин, враховуючі буріння  свердловин,
проходження гірських виробіток;
   - гірські роботи (будівництво та експлуатація шахт, кар'єрів,
експлуатаційних свердловин), які здійснюються з метою видобутку
корисних копалин.
   Д.4.2 Для оцінки імовірності реалізації в певній місцевості
критичної події, пов'язаної зі сценаріями типу (а) (п. Д.4.1),
повинна залучатися й аналізуватися вся наявна інформація відносно
природних аномальних процесів та явищ, накопичена як у відповідних
службах спостереження, так і в історико-архівних документах.
Зокрема, перевірці  підлягають  відомості  щодо  частоти  та
інтенсивності зареєстрованих у минулому землетрусів, паводків,
ураганів.
   У результаті  ретроспективного  аналізу  всієї інформації
відносно частоти та інтенсивності аномальних природних процесів та
явищ, що спостерігалися у минулому, оцінюється:
   - імовірність кожного з вищезгаданих явищ для території, що
розглядається;
   - зіставлення отриманих імовірнісних оцінок з значенням, що
                      -2   -1
регламентоване даним документом, 1 х 10  рік  (максимальне
значення імовірності, неперевищення якого є критерієм належності
цього джерела до категорії "джерело потенційного опромінення");
   - оцінка інтенсивності катастрофічних природних явищ, що
спостерігалися у минулому, з точки зору їх руйнівних властивостей
(наприклад,  для землетрусів це оцінка їхньої бальності) як
чинника, який визначає вимоги до  надійності  та  стійкості
конструкції сховища.
   Д.4.3 Стосовно сценаріїв, в яких порушення цілісності сховища
може бути зумовлене ненавмисними втручаннями людини, пов'язаними з
перерахованими в п.  Д.4.1.(б)  діями,  повинні  оцінюватися
результати виконаних геологопошукових та геологорозвідувальних
робіт з точки зору довготривалої перспективності  площ,  що
розглядаються, на наявність корисних копалин, у тому числі і
водоносних пластів.
   Якщо такого роду аналіз демонструє перспективність площ, що
розглядаються, як джерел корисних копалин, ці території повинні
вилучатися з розгляду як можливе місце будівництва сховищ РАВ.
   Д.4.4 При розгляді  альтернативних  варіантів  відведення
майданчиків під будівництво сховищ РАВ повинна надаватися перевага
тим майданчикам і проектним рішенням, в яких за інших рівних умов
імовірності реалізації критичних подій в сценаріях типу (а) та (б)
виявляються найменшими.
   Для зменшення імовірності реалізації сценаріїв, пов'язаних з
будівельними роботами, може розглядатися варіант приповерхневого
сховища, на глибині більше 10 - 20 метрів.
   Вимоги, що стосуються вибору (з різних варіантів) майданчика
і технічного рішення таких, що імовірності зруйнування сховища в
майбутньому виявляються не тільки прийнятно низькими (відповідними
регламентам), але й нижче встановлених регламентів, є однією з
важливих форм застосування принципу оптимізації (п. 4.2.9).

/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 / Стр.6 / Стр.7 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.33572
EUR29.33536
RUB0.40836
PLN6.81204
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка