Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розподіл обов'язків між керівництвом Державної архітектурно-будівельної інспекції

        МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
           ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
      ДЕРЖАВНА АРХIТЕКТУРНО-БУДIВЕЛЬНА IНСПЕКЦIЯ
 
              Н А К А З
 
            17.10.2008 N 159
 
 
       Про розподіл обов'язків між керівництвом
      Державної архітектурно-будівельної інспекції
 
 
   Відповідно до Положення про Державну архітектурно-будівельну
інспекцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
18.10.2006 N 1434 ( 1434-2006-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити розподіл обов'язків між керівництвом Державної
архітектурно-будівельної інспекції:
 
   Начальник О.М.Бондаренко
 
   1) здійснює керівництво діяльністю Держархбудінспекції, несе
персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і
Міністром регіонального розвитку та будівництва за виконання
покладених на неї завдань;
   2) призначає  на посаду і звільняє з посади керівників
структурних підрозділів та інших працівників Держархбудінспекції,
крім своїх заступників;
   3) вносить подання до Міністерства регіонального розвитку та
будівництва  України  щодо  призначення  керівників,  перших
заступників та заступників керівників територіальних  органів
Держархбудінспекції     -     інспекцій     державного
архітектурно-будівельного  контролю  в  АР Крим, областях та
мм. Києві та Севастополі;
   4) погоджує призначення на посади та звільнення з посад
керівників,  перших  заступників  та  заступників  керівників
територіальних органів Держархбудінспекції - інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю в  АР  Крим,  областях та
мм. Києві та Севастополі;
   5) розподіляє  обов'язки  між  заступниками,  керівниками
структурних підрозділів Держархбудінспекції;
   6) притягає до дисциплінарної відповідальності керівників
структурних підрозділів та інших працівників Держархбудінспекції,
крім своїх заступників;
   7) підписує:
   накази Держархбудінспекції,  організовує  перевірку  їх
виконання;
   рішення колегії та накази на виконання цих рішень;
   8) керує роботою колегії Держархбудінспекції,  затверджує
плани роботи колегії;
   9) затверджує  положення  про  структурні  підрозділи
Держархбудінспекції;
   10) затверджує плани роботи інспекції та її структурних
підрозділів;
   11) затверджує  структуру,  штатний  розпис  і  кошторис
Держархбудінспекції  за погодженням з Міністром регіонального
розвитку та будівництва та погоджує структури, штатні розписи і
кошториси територіальних органів Держархбудінспекції - інспекцій
державного  архітектурно-будівельного  контролю  в  Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі;
   12) погоджує надання відпусток керівникам, першим заступникам
та   заступникам   керівників   територіальних   органів
Держархбудінспекції     -     інспекцій     державного
архітектурно-будівельного контролю в АР  Крим,  областях  та
мм. Києві та Севастополі;
   13) подає в установленому порядку пропозиції до кадрового
резерву на посади керівників, перших заступників та заступників
керівників територіальних органів Держархбудінспекції - інспекцій
державного архітектурно-будівельного контролю в АР Крим, областях
та мм. Києві та Севастополі;
   14) координує  роботу  з  формування  кадрового  резерву
Держархбудінспекції;
   15) здійснює контроль за станом виконавської дисципліни в
Держархбудінспекції;
   16) приймає рішення щодо створення координаційних та дорадчих
органів.
   Начальник безпосередньо спрямовує та координує діяльність
першого заступника та заступників начальника Держархбудінспекції
 
   координує питання:
   1) формування  державної  політики  з  питань здійснення
архітектурно-будівельного контролю, ліцензування та професійної
атестації;
   2) організації та забезпечення виконання нормативно-правових
актів з питань, що належать до компетенції Держархбудінспекції;
   3) діяльності інспекцій державного архітектурно-будівельного
контролю в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах
Києві та Севастополі, містах обласного підпорядкування;
   4) здійснення  відповідно  до  законодавства міжнародного
співробітництва  з  питань,  що  належать  до  компетенції
Держархбудінспекції;
   - координує роботу Фінансово-економічного управління, Відділу
кадрової роботи та координації діяльності територіальних органів
та Відділу нормативно-правового забезпечення, а також  інших
структурних підрозділів відповідно до розподілу обов'язків.
 
   Перший заступник начальника А.Ф.Григор
 
   1) організовує розроблення,  погодження  та  подання  на
затвердження   проектів   нормативно-правових   актів   та
організаційно-методичних  документів  з  питань  здійснення
архітектурно-будівельного контролю, ліцензування та атестації;
   2) організовує та забезпечує аналіз та контроль за діяльністю
територіальних органів з виконання покладених на них завдань;
   3) організовує проведення професійної атестації виконавців
окремих  видів  робіт,  пов'язаних  зі  створенням  об'єктів
архітектури;
   4) організовує підготовку планів роботи Держархбудінспекції
та її структурних підрозділів, забезпечує контроль їх виконання;
   5) організовує систему діловодства в Держархбудінспекції,
здійснення контролю за виконанням документів;
   6) виконує   обов'язки   голови  тендерного  комітету
Держархбудінспекції;
   7) забезпечує   підготовку   та   видання   Вісника
Держархбудінспекції, виконує обов'язки головного редактора;
   8) відповідає за розроблення та ведення офіційного сайту
Держархбудінспекції;
 
   координує питання:
   1) провадження  інформаційної  діяльності,  забезпечення
висвітлення актуальних проблем архітектурно-будівельного контролю
в засобах масової інформації;
   2) організації навчання, підвищення кваліфікації, підготовки
та перепідготовки фахівців, що здійснюють архітектурно-будівельний
контроль та ліцензування;
   3) налагодження зв'язків з відповідними органами іноземних
держав, забезпечення вивчення їх досвіду для врахування у процесі
вдосконалення державних стандартів, будівельних норм і правил;
   4) організації роботи колегії, підготовки матеріалів для
розгляду та прийняття рішень на засіданнях цього органу;
   - координує роботу Управління ліцензування та атестації з
питань формування нормативно-правової і методичної  бази  та
організації  роботи  з  видачі  ліцензій  на  будівельну
діяльність,Відділу організаційно-аналітичного  забезпечення,  а
також  інших структурних підрозділів відповідно до розподілу
обов'язків.
 
   Заступник начальника В.В.Папка
 
   1) організовує та забезпечує видачу в установленому порядку
дозволів на виконання робіт з нового будівництва, реконструкції,
реставрації та капітального ремонту об'єктів (далі - будівельні
роботи), реєстрації об'єктів, на яких виконуються такі роботи
(далі - об'єкти будівництва);
   2) організовує та забезпечує реалізацію порядку прийняття в
експлуатацію  закінчених  будівництвом  об'єктів,  а  також
розслідування причин аварій на будівництві;
   3) організовує та бере участь у перевірці:
   відповідності виконання будівельних робіт вимогам державних
стандартів, державних будівельних норм і правил, технічним умовам,
затвердженим проектним рішенням;
   своєчасності та   якості   проведення   передбачених
нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів,
випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності паспортів,
сертифікатів відповідності, іншої документації;
   дотримання встановленого порядку прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів;
   4) розглядає питання правопорушень у сфері містобудування з
прийняттям відповідних рішень;
 
   координує питання:
   1) методичного   забезпечення   діяльності   інспекцій
держархбудконтролю та служб контролю будівельних організацій;
   2) аналізу та узагальнення результатів контролю за якістю
виконаних  будівельних  робіт,  підготовки  пропозицій  щодо
вдосконалення державних стандартів, будівельних норм і правил;
   3) забезпечення вивчення і впровадження у практику досягнень
вітчизняної  та  зарубіжної  науки  і  техніки  з  питань
архітектурно-будівельного контролю;
   - координує роботу Управління організації та  проведення
контрольних  перевірок  будівництва  об'єктів, а також інших
структурних підрозділів відповідно до розподілу обов'язків.
 
   Заступник начальника А.М.Странніков
 
   1) організовує та забезпечує видачу ліцензій на будівельну
діяльність та здійснення контролю за дотриманням ліцензійних
вимог;
   2) організовує та бере участь у перевірці:
   - відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій
вимогам державних стандартів, державних будівельних норм і правил,
технічним умовам, затвердженим проектним рішенням;
   - наявності у виробників будівельних матеріалів, виробів та
конструкцій сертифікатів відповідності на продукцію, що підлягає
обов'язковій сертифікації;
 
   координує питання:
   1) методичного  забезпечення  діяльності  служб  контролю
підприємств,  що виготовляють будівельні матеріали, вироби і
конструкції;
   2) аналізу та узагальнення результатів контролю за якістю
будівельних матеріалів,  виробів  і  конструкцій,  підготовки
пропозицій щодо вдосконалення державних стандартів, будівельних
норм і правил;
   3) що стосуються підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
   4) здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій;
   5) проведення моніторингу видачі територіальними органами
Державної архітектурно-будівельної інспекції дозволів на виконання
будівельних  робіт  на об'єктах, що фінансуються за рахунок
субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
соціально-економічний розвиток;
   6) взаємодії Держархбудінспекції з правоохоронними органами.
   - координує роботу Управління ліцензування та атестації з
питань практичної видачі ліцензій та  Відділу  контролю  за
виробництвом будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, а
також інших структурних підрозділів відповідно до  розподілу
обов'язків.
 
   2. У період відсутності:
   Начальника Держархбудінспекції рішення за  нього  приймає
перший заступник начальника Держархбудінспекції А.Ф.Григор,
   першого  заступника   начальника   Держархбудінспекції
А.Ф.Григора - заступник начальника Держархбудінспекції В.В.Папка,
   заступника начальника  Держархбудінспекції  В.В.Папки  -
заступник начальника Держархбудінспекції А.М.Странніков,
   заступника начальника Держархбудінспекції А.М.Страннікова -
заступник начальника Держархбудінспекції В.В.Папка.
 
   3. Наказ від 25.04.2008 N 73 ( v0073676-08 ) вважати таким,
що втратив чинність.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Начальник                     О.М.Бондаренко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка