Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

Страница 2може бути зменшено або взагалі скасовано, про що оголошується
наказом.
   2.6.5. Виплата цієї надбавки проводиться з дня, указаного в
наказі про особовий склад, але не раніше дня призначення на
відповідну посаду або дня вступу в тимчасове виконання посадових
обов'язків.
 
   2.7. Надбавка державним експертам з питань таємниць
   2.7.1. Особам начальницького складу органів внутрішніх справ,
які виконують функції державних експертів з питань таємниць,
установлюється надбавка в розмірі 20 відсотків посадового окладу.
   2.7.2. Виплата цієї надбавки здійснюється на підставі наказу
про особовий склад.
 
   2.8. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень
   2.8.1. Особам рядового і начальницького складу, які проходять
службу в умовах режимних обмежень, виплачується надбавка до
посадових окладів залежно від ступеня секретності інформації:
   відомості та  їх  носії,  що  мають ступінь секретності
"особливої важливості", - 20 відсотків;
   відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "цілком
таємно", - 15 відсотків;
   відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно",
- 10 відсотків.
   2.8.2. Особам начальницького складу, які проходять службу в
умовах  режимних  обмежень  і  безпосередньо   виконують
науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що містять
державну таємницю і передбачені державним замовленням (контрактом)
Міністром внутрішніх справ України або його заступниками згідно з
розподілом функціональних обов'язків установлюється надбавка до
посадових окладів залежно від ступеня секретності та обсягу
інформації.
   2.8.3. Виплата надбавки особам рядового і начальницького
складу за службу в умовах режимних обмежень здійснюється на
підставі затверджених керівниками органів, підрозділів, закладів
та установ органів внутрішніх справ номенклатури посад осіб
рядового і начальницького складу, які підлягають оформленню на
допуск до державної таємниці.
   2.8.4. Надбавка  за  службу  в умовах режимних обмежень
установлюється особам рядового і начальницького складу за займаною
посадою  наказом про особовий склад на підставі мотивованих
рапортів керівників  структурних  підрозділів,  погоджених  з
режимно-секретним підрозділом.
   2.8.5. У рапорті зазначаються: дата оформлення допуску особи
рядового чи начальницького складу до державної таємниці, форма
допуску, ступінь секретності відомостей, що становлять державну
таємницю, з якими за функціональними обов'язками за посадою
постійно працює особа рядового чи начальницького складу, номер
номенклатури  посад,  що підлягають оформленню на допуск до
державної таємниці.
   2.8.6. Проект  наказу про особовий склад погоджується з
фінансовим та режимно-секретним підрозділами органів, підрозділів,
закладів та установ органів внутрішніх справ.
   2.8.7. Надбавка за службу в  умовах  режимних  обмежень
виплачується  особі рядового чи начальницького складу з дня
призначення на посаду, яку включено до номенклатури посад, що
підлягають оформленню на допуск до державної таємниці, але не
раніше дня оформлення допуску до державної таємниці.
   2.8.8. При призначенні на іншу штатну посаду або покладенні
на особу рядового чи начальницького складу тимчасового виконання
обов'язків  надбавка  за  службу в умовах режимних обмежень
переустановлюється з дотриманням вимог цієї Iнструкції.
   2.8.9. Виплата надбавки за роботу в умовах режимних обмежень
припиняється:
   з дня призначення на посаду, за якою вона не встановлена;
   з дня скасування допуску до державної таємниці;
   з дня     закінчення     науково-дослідних     та
науково-конструкторських  робіт.  
   2.8.10. Поновлення виплати вказаної надбавки здійснюється в
порядку для її встановлення.
 
   2.9. Надбавка за службу в спеціальних підрозділах по боротьбі
з організованою злочинністю
   2.9.1. Особам  рядового  і начальницького складу органів
внутрішніх справ, які обіймають штатні посади в спеціальних
підрозділах по боротьбі з організованою злочинністю, виплачується
надбавка в розмірі від 20 до 50 відсотків посадових окладів у
межах затвердженого цим підрозділом фонду оплати праці.
   2.9.2. Надбавка за службу в спеціальних підрозділах  по
боротьбі з організованою злочинністю встановлюється на підставі
наказу про особовий склад.
 
   2.10. Надбавка за знання та використання іноземної мови
   2.10.1. Особам  рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ, які займають посади, що потребують знання та
використання іноземної мови, установлюється надбавка за знання та
використання в роботі однієї  європейської  мови  в  розмірі
10 відсотків, однієї східної, угро-фінської або африканської -
15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу.
   2.10.2. Надбавка за знання та використання в роботі іноземних
мов установлюється особам рядового і  начальницького  складу
відповідно до займаних посад керівниками органів, підрозділів,
закладів та установ органів внутрішніх справ за мотивованими
рапортами  керівників  структурних підрозділів, погодженими з
підрозділами кадрового забезпечення.
   2.10.3. Надбавка виплачується з дня, указаного в наказі про
особовий склад, а якщо дата в наказі не зазначена, надбавка
виплачується з дня його підписання.
 
   2.11. Надбавка за почесні звання "заслужений", "народний"
   2.11.1. Особам рядового і начальницького складу центрального
апарату органів внутрішніх справ, їх регіональних (територіальних)
управлінь виплачується надбавка за почесне звання "заслужений" - у
розмірі 5 відсотків посадового окладу.
   2.11.2. Iншим особам рядового і начальницького складу за
звання "заслужений" - у розмірі 20 відсотків, за почесне звання
"народний" - 40 відсотків посадового окладу.
   2.11.3. Надбавка за почесні звання "заслужений" і "народний"
виплачується особам рядового і начальницького складу в разі, коли
виконання ними службових обов'язків згідно з посадами збігається
за профілем з почесним званням.
   2.11.4. Надбавка  за  почесні звання виплачується особам
рядового і начальницького складу за займаною посадою на підставі
наказу про особовий склад.
   2.11.5. У разі присвоєння  почесного  звання  в  період
проходження  служби  на  посаді, профіль діяльності за якою
збігається з почесним званням, указана надбавка виплачується з дня
присвоєння почесного звання.
 
   2.12. Надбавка за спортивні звання
   2.12.1. Особам рядового і начальницького складу  органів
внутрішніх справ, які мають спортивні звання, установлюється
надбавка від посадового окладу в таких розмірах: "Заслужений
тренер", "Заслужений майстер спорту" - 20 відсотків; "Майстер
спорту міжнародного класу" - 15 відсотків; "Майстер спорту" -
10 відсотків.
   2.12.2. Надбавка за спортивні звання виплачується,  якщо
зазначені особи є чи були членами національної збірної команди
України або членами національних збірних команд СРСР, країн СНД та
Балтії не менше як один рік, а їх діяльність відповідає за
профілем спортивним званням. За наявності двох і більше звань
надбавка до посадового окладу виплачується за одним (вищим)
званням.
   2.12.3. Надбавка за спортивні звання виплачується особам
рядового і начальницького складу за займаною посадою на підставі
наказу про особовий склад.
 
   2.13. Доплата за науковий ступінь
   2.13.1. Особам рядового і начальницького складу виплачується
доплата  за  науковий ступінь кандидата або доктора наук з
відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає
науковому ступеню:
   особам рядового і начальницького складу центрального апарату,
його регіональних  управлінь  -  у  розмірі  відповідно 5 і
10 відсотків посадового окладу;
   іншим особам рядового і начальницького складу - у розмірі
відповідно 15 і 25 відсотків посадового окладу.
   2.13.2. За  наявності  двох  наукових  ступенів  доплата
встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.
   2.13.3. Доплата  за  науковий ступінь особам рядового і
начальницького складу здійснюється на підставі наказу про особовий
склад.
   2.13.4. Особам рядового і начальницького складу, які до дня
призначення на посаду мали науковий ступінь, указана доплата
виплачується з дня призначення на посаду, профіль діяльності за
якою збігається з науковим ступенем.
   2.13.5. Особам рядового і начальницького складу, які займають
посади, що за профілем діяльності збігаються з науковим ступенем,
і які одержали науковий ступінь у період виконання обов'язків за
цими  посадами,  у  тому  числі  вперше,  зазначена доплата
виплачується:
   а) у разі присудження наукового ступеня кандидата наук - з
дня рішення спеціалізованої вченої ради після прийняття рішення
Вищою атестаційною комісією України про видачу диплома кандидата
наук;
   б) у разі присудження наукового ступеня доктора наук - з дня
рішення спеціалізованої вченої ради після затвердження Вищою
атестаційною комісією України.
 
   2.14. Доплата за вчене звання
   2.14.1. Особам начальницького складу, які займають посади,
пов'язані з педагогічною або науковою діяльністю і мають учене
звання доцента (старшого наукового співробітника), у  розмірі
25 відсотків, професора - 33 відсотки посадового окладу.
   2.14.2. За наявності двох або більше вчених звань доплата
встановлюється за одним (вищим) званням.
   2.14.3. Доплата за вчене звання особам начальницького складу
здійснюється на підставі наказу про особовий склад.
   2.14.4. Особам начальницького складу, які до дня призначення
на посаду мали вчене звання, указана доплата виплачується з дня
призначення на посаду, пов'язану з педагогічною або науковою
роботою.
   2.14.5. Особам начальницького складу, які займають посади, що
пов'язані з педагогічною та науковою роботою, і які одержали вчене
звання в період виконання обов'язків за цими посадами, у тому
числі вперше, зазначена доплата здійснюється:
   а) у разі присудження вченого звання доцента  (старшого
наукового співробітника) - з дня рішення вченої ради після
прийняття рішення про видачу атестата Міністерством освіти і науки
України або Вищою атестаційною комісією України;
   б) у разі присудження вченого звання професора - з дня
рішення вченої ради після затвердження Міністерством освіти і
науки України.
 
   2.15. Преміювання
   2.15.1. Преміювання осіб рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ здійснюється відповідно до їх особистого
вкладу в загальний результат служби у межах фонду преміювання,
утвореного в розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів, та
економії фонду грошового забезпечення.
   2.15.2. Преміювання осіб рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ здійснюється відповідно до положення про
преміювання, розробленого з метою визначення порядку матеріального
заохочення  осіб  рядового  і  начальницького складу органів
внутрішніх справ, з урахуванням  специфіки  та  особливостей
виконання покладених на них службових обов'язків, своєчасності і
точності виконання рішень державних органів та розпоряджень і
вказівок керівників підрозділів.
   2.15.3. Зменшення розміру премії, позбавлення її проводяться
відповідно до положення про преміювання.
   2.15.4. Виплата премії за минулий місяць проводиться  в
поточному місяці разом з виплатою грошового забезпечення.
   2.15.5. Виплата премій особам рядового і  начальницького
складу, зменшення її розміру або позбавлення в повному розмірі
здійснюються за наказами керівників органів  і  підрозділів,
закладів та установ Міністерства внутрішніх справ України. Накази
про преміювання осіб рядового і начальницького складу видаються до
10-го числа кожного місяця на підставі мотивованих рапортів
начальників структурних підрозділів, погоджених з  фінансовим
підрозділом у частині розміру фонду преміювання. У рапортах з
клопотанням про позбавлення премії чи зменшення її розмірів
зазначаються конкретні причини, які стали підставою для цього.
 
   2.16. Матеріальна допомога
   2.16.1. Особам рядового і начальницького складу  органів
внутрішніх справ надається матеріальна допомога для вирішення
соціально-побутових питань та допомога для оздоровлення  при
щорічній  основній відпустці в розмірі, що не перевищує їх
місячного грошового забезпечення.
   2.16.2. Матеріальна    допомога    для    вирішення
соціально-побутових питань особам рядового  і  начальницького
складу, як правило, надається при вибутті в чергову відпустку або
за мотивованим рапортом особи рядового чи начальницького складу.
   2.16.3. Допомога  для  оздоровлення  особам  рядового  і
начальницького складу надається в разі  вибуття  в  чергову
відпустку.
   2.16.4. Указані виплати здійснюються на підставі наказу про
особовий склад, за яким особа рядового чи начальницького складу
вибуває в чергову відпустку.
   2.16.5. Фактичні витрати на матеріальну допомогу відповідно
до вимог бюджетного законодавства проводяться тільки в межах
затвердженого кошторисом фонду грошового забезпечення.
 
   2.17. Грошове забезпечення слухачів, курсантів, докторантів,
ад'юнктів та магістрів
   2.17.1. Працівникам органів внутрішніх справ, які зараховані
до очної докторантури, ад'юнктури, магістратури, а також курсантам
і слухачам з числа осіб рядового і начальницького складу вищих
навчальних закладів системи МВС виплата грошового забезпечення
проводиться в розмірах, які вони отримували за основною штатною
посадою до вступу на навчання.
   2.17.2. Слухачам і курсантам вищих навчальних закладів МВС,
яким у період навчання зберігається грошове забезпечення за
останньою штатною посадою, що вони обіймали до направлення на
навчання, розмір грошового забезпечення змінюється в разі зміни
відсоткової  надбавки за вислугу років, присвоєння чергового
спеціального звання або загальної зміни посадових окладів у цілому
в системі МВС згідно із законодавством.
   2.17.3. Особам, які закінчили вищі навчальні заклади  і
направлені  за  розподілом на службу до відповідних органів
внутрішніх справ, до дня їхнього призначення на штатну посаду
виплачується грошове забезпечення навчальним закладом у розмірі, у
якому вони одержували в навчальному закладі.
   2.17.4. Після  призначення  цих  осіб  на штатні посади
відповідно до отриманої ними фахової підготовки в підрозділах за
місцем подальшого проходження служби строком до кінця року їм
надається чергова  відпустка,  тривалість  якої  визначається
відповідно до чинного законодавства, та виплачується грошове
забезпечення в розмірі, установленому за основною штатною посадою
на день відбуття у відпустку.
 
   2.18. Порядок та умови збереження грошового забезпечення
   2.18.1. Особам середнього, старшого і вищого начальницького
складу  органів внутрішніх справ, призначеним на керівну та
педагогічну роботу зі спеціальних дисциплін у вищі навчальні
заклади МВС, у кожному конкретному випадку можуть бути збережені
посадові оклади за останніми до призначення в навчальні заклади
основними  (які  виконуються не тимчасово) штатними посадами
Міністром внутрішніх справ України.
   2.18.2. Обмеження розміру посадового окладу, що зберігається,
не поширюється на осіб, які призначаються на посади ректорів
навчальних закладів та проректорів з наукової і навчальної роботи.
   2.18.3. Виплата збереженого посадового окладу припиняється в
разі пониження в посаді, а також при переміщенні на посаду, за
якою не передбачено збереження посадового окладу.
   2.18.4. У  такому  самому порядку можуть бути збережені
посадові оклади за останньою штатною посадою особам середнього,
старшого і вищого начальницького складу, призначеним на керівну та
педагогічну роботу зі спеціальних дисциплін у вищих училищах
професійної  підготовки  та  навчальних  центрах  підготовки
працівників органів внутрішніх справ.
 
        III. Виплата грошового забезпечення
 
   3.1. Виплата грошового забезпечення за час перепідготовки,
удосконалення та підвищення кваліфікації
   3.1.1. Особам рядового і начальницького складу, які тимчасово
відбувають із збереженням штатної посади на короткострокові курси
перепідготовки та вдосконалення до навчальних підрозділів, за час
навчання, а також за час дороги до місця навчання і назад
виплачується грошове забезпечення, яке вони отримували за основною
штатною посадою.
   3.1.2. Якщо в період навчання змінився посадовий оклад за
тією посадою, що зберігається, виплата грошового забезпечення
здійснюється з урахуванням нового  окладу  з  моменту  його
встановлення.
 
   3.2. Виплата грошового забезпечення за час хвороби
   3.2.1. Особам рядового і начальницького складу, що звільнені
від служби через хворобу на підставі листків непрацездатності або
перебувають у відпустці через хворобу, зберігається  виплата
грошового забезпечення в розмірі, одержуваному на день хвороби,
але не більш ніж за чотири місяці,  крім  випадків,  коли
законодавством  України  передбачені  більш  тривалі  строки
перебування на лікуванні.
   3.2.2. Особам  рядового  і начальницького складу органів
внутрішніх справ, які перебувають на лікуванні у зв'язку з
пораненням, контузією чи каліцтвом, отриманими під час виконання
ними службових обов'язків, грошове забезпечення виплачується за
весь час перебування на лікуванні аж до вступу їх у виконання
обов'язків за посадою або звільнення з органів внутрішніх справ.
   3.2.3. Виплата грошового забезпечення за час хвороби понад
строки, зазначені в підпункті 3.2.1 цієї Iнструкції, допускається
залежно від висновку військово-лікарської комісії щодо придатності
особи рядового і начальницького складу до подальшої служби в
органах внутрішніх справ з дозволу Міністра внутрішніх справ
України.
   3.2.4. Якщо в період перебування на лікуванні (обстеженні) чи
у відпустці через хворобу в особи рядового і начальницького складу
змінено оклад за займаною посадою, виникло право на збільшення
надбавки за вислугу років або їй присвоєно чергове спеціальне
звання начальницького складу, виплата грошового забезпечення в
нових розмірах провадиться з моменту виникнення згаданого права.
   3.2.5. Особам рядового і начальницького складу, працюючим у
дозволених випадках за сумісництвом, оплата за час  хвороби
провадиться лише за основною посадою.
 
   3.3. Виплата грошового забезпечення при зміні штату органу
внутрішніх справ
   3.3.1. При зміні штату (повністю чи частково) особам рядового
і начальницького складу, призначеним на посади за зміненим штатом,
оклади за цими посадами виплачуються з дня підписання наказу про
призначення на посаду, якщо в ньому не вказана інша дата.
   3.3.2. Якщо найменування посад, які обіймають особи рядового
і начальницького складу, у новому штаті залишилися без змін, але
змінилися розміри посадових окладів відповідно до законодавства,
нарахування та виплата грошового забезпечення за новими розмірами
посадових окладів здійснюються з дня видання наказу органу про
встановлення нових розмірів посадових окладів, якщо в ньому не
вказаний інший строк виплати.
 
   3.4. Виплата грошового забезпечення за час перебування в
розпорядженні органу внутрішніх справ
   3.4.1. При здійсненні організаційно-штатних заходів особи
начальницького складу зараховуються  в  розпорядження  органу
внутрішніх справ на строк не більше 15 діб.
   3.4.2. У виняткових випадках,  пов'язаних  з  особливими
обставинами, перебування в розпорядженні органу внутрішніх справ
понад 15 діб, але не більше двох місяців, допускається з дозволу
Міністра  внутрішніх  справ  України.  До  цього  строку не
зараховується період перебування у відпустках та на лікуванні
(обстеженні) у лікувальних закладах.
   3.4.3. За період перебування особи рядового і начальницького
складу в розпорядженні органу внутрішніх справ їй виплачується
грошове забезпечення з розрахунку посадового окладу за останньою
основною штатною посадою, окладу за спеціальним званням, надбавки
за вислугу років та додаткових видів грошового забезпечення
постійного характеру, крім премії та одноразових додаткових видів
грошового забезпечення.
   3.4.4. Днем  зарахування в розпорядження вважається день
підписання наказу про зарахування в розпорядження або день,
зазначений у наказі.
   3.4.5. При  виплаті  грошового  забезпечення  в  період
перебування в розпорядженні не зараховується:
   час перебування в черговій відпустці;
   час перебування на стаціонарному лікуванні;
   час тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою;
   час перебування в дорозі від місця попередньої служби до
відповідного органу внутрішніх справ;
   час перебування на навчально-екзаменаційних сесіях заочних,
вечірніх відділень вищих навчальних закладів МВС;
   час перебування під арештом у зв'язку з притягненням до
кримінальної відповідальності в разі закриття кримінальної справи
або винесення виправдувального вироку - з дня арешту до дня
звільнення включно.
   3.4.6. Особам  рядового  і начальницького складу органів
внутрішніх справ, які звільнені від займаних посад і перебувають у
розпорядженні, не використавши чергової відпустки, або щодо яких
затримано вирішення питання про їх подальше використання на службі
як правило, надається невикористана чергова відпустка. За час
чергової відпустки грошове забезпечення їм виплачується в розмірі,
установленому  за  основною  посадою  на день зарахування в
розпорядження.
 
   3.5. Виплата грошового забезпечення особам, відстороненим від
виконання службових обов'язків
   3.5.1. Особа рядового і начальницького складу, щодо якої
проводиться службове розслідування, може бути відсторонена від
виконання службових обов'язків за займаною посадою зі збереженням
посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за
вислугу років та інших надбавок і доплат.
   Рішення про відсторонення особи від посади можуть приймати
начальники, яким надано право прийняття на службу або призначення
її на посаду, шляхом видання письмового наказу.
   3.5.2. Особам рядового і начальницького складу, звільненим з
органів внутрішніх справ, а потім поновленим на службі у зв'язку з
визнанням звільнення незаконним, грошове забезпечення за час
вимушеного прогулу з дня звільнення виплачується за посадою, з
якої вони були звільнені.
 
   3.6. Виплата грошового забезпечення за час відпустки
   3.6.1. Особам  рядового  і начальницького складу за час
чергових,  короткострокових,  через  хворобу  та канікулярних
відпусток  грошове  забезпечення  виплачується  в  розмірі,
установленому за основною (а не тимчасовою) штатною посадою на
день відбуття у відпустку.
   3.6.2. Особам рядового і начальницького складу  за  час
перебування у відпустці по догляду за дитиною грошове забезпечення
не виплачується. Таким особам призначається державна допомога по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку згідно із
Законом України "Про  державну  допомогу  сім'ям  з  дітьми"
( 2811-12 ).
   3.6.3. За час перебування осіб рядового і начальницького
складу,  які  зараховані  до очної докторантури, ад'юнктури,
магістратури, а також курсантів (слухачів) з числа осіб рядового і
начальницького складу вищих навчальних закладів системи МВС у
канікулярних відпустках їм виплачується грошове забезпечення, яке
вони отримували під час навчання.
 
   3.7. Компенсація  за службу в понаднормовий час, у дні
щотижневого відпочинку та святкові дні
   3.7.1. При залученні осіб рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ до несення служби понад установлений
законодавством  робочий  час  виплата  грошового забезпечення
проводиться з розрахунку посадового окладу й окладу за спеціальнимПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка