Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

Страница 3званням.
   3.7.2. Годинна ставка обчислюється шляхом поділу місячного
посадового окладу та окладу за спеціальним званням на кількість
годин робочого часу в поточному місяці. При цьому понаднормові
роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох
годин протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.
   3.7.3. Служба осіб рядового і начальницького складу у дні
щотижневого відпочинку та святкові дні може компенсуватися за
їхньою згодою шляхом надання їм іншого дня відпочинку або в
грошовій формі. Компенсація понаднормових робіт шляхом надання
відгулів не допускається.
   3.7.4. Підставою для залучення працівників органів внутрішніх
справ до понаднормової служби чи в дні щотижневого відпочинку та
святкові дні є:
   а) письмові накази керівників органів внутрішніх справ;
   б) графіки нарядів чергувань, затверджені керівниками органів
внутрішніх справ.
   3.7.5. Облік робочого часу здійснюється  шляхом  ведення
щомісячного табеля з обов'язковою відміткою в ньому кількості
відпрацьованих годин.
 
   3.8. Виплата грошового забезпечення в разі смерті (загибелі)
особи рядового і начальницького складу
   3.8.1. У  разі  смерті  (загибелі)  особи  рядового  і
начальницького складу спадкоємцям виплачується в установленому
законодавством порядку грошове забезпечення повністю за той місяць
у якому сталася смерть, а також провадяться інші виплати, право на
які виникло на день  смерті,  та  грошова  компенсація  за
невикористану чергову відпустку.
   3.8.2. Сім'ям або особам, які здійснювали поховання осіб
рядового і начальницького складу, що загинули (померли) під час
проходження служби, надається допомога на поховання та компенсація
матеріальних витрат на ритуальні послуги і спорудження надгробків
у загальному розмірі 500 грн.
 
            IV. Грошові атестати
 
   4.1. При переміщенні, переведенні, а також звільненні осіб
рядового і начальницького складу фінансовий апарат (бухгалтерія)
зобов'язаний задовольнити їх усіма належними видами грошового та
дорожнього забезпечення і про виплачені суми зробити відповідні
записи в грошовому атестаті, зразок якого наведено у додатку до
цієї Iнструкції.
 
   4.2. Грошовий атестат особам рядового і начальницького складу
видається:
   а) в усіх випадках переміщення з одного органу внутрішніх
справ до іншого, у тому числі при направленні до вищих навчальних
закладів МВС для навчання. У разі, якщо грошовий атестат з
будь-яких причин при відбутті виданий не був, фінансовий апарат
(бухгалтерія) зобов'язаний надіслати цей атестат за новим місцем
служби вибулого протягом десяти днів;
   б) при переведенні з органів внутрішніх справ до Збройних Сил
України і Служби безпеки України та інших військових формувань,
утворених відповідно до законодавства України;
   в) при відрядженні осіб  начальницького  складу  органів
внутрішніх справ до інших центральних органів виконавчої влади або
підвідомчих їм установ, підприємств та організацій із залишенням у
кадрах Міністерства внутрішніх справ України у випадках, коли за
відрядженими зберігаються права, пільги та  переваги,  якими
користуються  відповідно  до  чинного  законодавства  особи
начальницького складу, що проходять службу в органах внутрішніх
справ.
 
   4.3. Особам, які звільняються з призначенням пенсії, грошовий
атестат на руки не видається, а передається разом з іншими
документами  до уповноваженого структурного підрозділу органу
внутрішніх справ з підготовки та подання  до  органів,  що
призначають пенсії, необхідних для призначення пенсії документів.
 
   4.4. У  журналі,  де  реєструються  грошові  атестати,
зазначаються:
   номер і дата оформлення грошового атестата;
   прізвище, ім'я та по батькові власника грошового атестата,
займана ним посада, спеціальне звання;
   куди вибув власник атестата;
   до якого часу виплачено грошове забезпечення, з якого окладу
і які виплачені надбавки.
 
   4.5. Грошові атестати розбірливо заповнюються і підписуються
керівником органу внутрішніх справ та начальником фінансового
апарату (бухгалтерії), після чого скріплюються печаткою.
 
   4.6. Види грошового забезпечення вказуються в національній
валюті України - гривні.
 
   4.7. Не дозволяється заповнення грошових атестатів олівцем.
Грошові атестати без печатки чи підпису, з підчистками або із
виправленнями,  а  також  неправильно  заповнені  вважаються
недійсними.
 
   4.8. У грошовому атестаті має бути підпис його власника, що
підтверджує правильність записів за проведеними розрахунками.
 
 Директор ДФЗБО МВС                  С.М.Копитов
 
 
                   Додаток
                   до Iнструкції про порядок
                   виплати грошового
                   забезпечення особам рядового
                   і начальницького складу
                   органів внутрішніх справ
 
 
           ГРОШОВИЙ АТЕСТАТ N ____
 
      _________________________________________
       (найменування органу, що видав атестат)
 
   засвідчує, що _______________________________________________
                 (спеціальне звання)
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження і ідентифікаційний
       номер фізичної особи - платника податку)
 
   мав:
   1. Посадовий оклад ____________________________ грн на місяць
 
   2. __ - відсоткове підвищення посадового окладу _____________
грн на місяць
 
   3. Оклад за спеціальним званням _______________ грн на місяць
 
   4. Надбавку за вислугу років у розмірі ____________ відсотків
   Вислуга років станом на ____________ 20___ року наказом _____
__________________________________________________________________
   визначена ___________ р. ________________ міс. __________ дн.
 
   5. __________________________________________________________
 
   6. __________________________________________________________
 
   Задоволений такими видами грошового забезпечення:
 
   1. Посадовим окладом у сумі ______________ до _______________
                          (число, місяць)
20___ року
 
   2.__ - відсотковим підвищенням посадового окладу до _________
                          (число, місяць)
20___ року
 
   3. Окладом за спеціальним званням до _______________ 20__року
                     (число, місяць)
 
   4. __ - відсотковою надбавкою за вислугу років до ___________
                          (число, місяць)
20___ року
 
   5. __ - відсотковою надбавкою за виконання особливо важливих
завдань до _______________ 20___ року
      (число, місяць)
 
   6. __ - відсотковою надбавкою до посадового окладу за службу
в підрозділі БОЗ до _______________ 20___ року
          (число, місяць)
 
   7. __ - відсотковою надбавкою до посадового окладу за роботу
в умовах режимних обмежень до _______________ 20___ року
               (число, місяць)
 
   8. __ - відсотковою надбавкою за до _______________ 20___року
                     (число, місяць)
 
   9. __ - відсотковою надбавкою за до _______________ 20___року
                     (число, місяць)
 
   10.__ - доплата до _______________ 20___ року
            (число, місяць)
 
   11.__ - відсоток премії до _______________ 20___ року
                (число, місяць)
 
   12. Усього нараховано ______________ до ___________ 20__ року
 
   13. Відраховано податків _____________ до _________ 20__ року
 
   14. Відпустка використана за 20___рік
 
   15. Матеріальна допомога: 
   для вирішення соціально-побутових питань у сумі _____
   на оздоровлення при наданні основної відпустки в сумі _______
 
   16. Має заборгованість ______________________________________
                 (указати вид заборгованості)
 
   у сумі ______________ грн., яка може бути стягнута до _______
____________________________________________20__ року і надіслана:
__________________________________________________________________
       (указати, куди перерахувати або здати)
 
   17. Перебуває в розпорядженні (поза штатом) з ______ 20__року
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   18. У графі 18 зазначаються відрахування, не пойменовані у
відповідних графах атестата
      (відрахування за аліментами на сім'ю тощо)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   19. Атестат видано у зв'язку з ______________________________
                    (переведенням по службі,
                     звільненням на пенсію)
 
                   Керівник органу
 
 дата                 Начальник фінансового
                   апарату
 М.П.
 
 Відомості, подані в атестаті, уважаю правильними
 
 Підпис
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу МВС
                   31.12.2007 N 499
 
 
               СХЕМА
      посадових окладів для курсантів навчальних
        закладів органів внутрішніх справ
 
 
                             (гривень)
------------------------------------------------------------------
¦     Категорія курсантів     ¦Розмір посадового окладу¦
¦---------------------------------------+------------------------¦
¦Курсанти з числа осіб, які не     ¦            ¦
¦перебували на службі в органах     ¦            ¦
¦внутрішніх справ перед зарахуванням на ¦            ¦
¦навчання: що навчаються за програмами ¦            ¦
¦з освітньо-кваліфікаційним рівнем   ¦            ¦
¦"магістр", "спеціаліст", "бакалавр":  ¦            ¦
¦---------------------------------------+------------------------¦
¦першого і другого курсу навчання    ¦     208      ¦
¦---------------------------------------+------------------------¦
¦третього курсу навчання        ¦     245      ¦
¦---------------------------------------+------------------------¦
¦четвертого і кожного наступного курсу ¦     281      ¦
¦навчання                ¦            ¦
¦---------------------------------------+------------------------¦
¦що навчаються за програмами з     ¦            ¦
¦освітньо-кваліфікаційним рівнем    ¦            ¦
¦"молодший спеціаліст":         ¦            ¦
¦---------------------------------------+------------------------¦
¦першого і другого курсу навчання    ¦     172      ¦
¦---------------------------------------+------------------------¦
¦третього і кожного наступного курсу  ¦     208      ¦
¦навчання                ¦            ¦
¦---------------------------------------+------------------------¦
¦Курсанти з числа дітей-сиріт і дітей, ¦            ¦
¦позбавлених батьківського піклування: ¦            ¦
¦що навчаються за програмами з     ¦            ¦
¦освітньо-кваліфікаційним рівнем    ¦            ¦
¦"магістр", "спеціаліст", "бакалавр":  ¦            ¦
¦---------------------------------------+------------------------¦
¦першого і другого курсу навчання    ¦     281      ¦
¦---------------------------------------+------------------------¦
¦третього курсу навчання        ¦     299      ¦
¦---------------------------------------+------------------------¦
¦четвертого і кожного наступного курсу ¦     317      ¦
¦навчання                ¦            ¦
¦---------------------------------------+------------------------¦
¦що навчаються за програмами з     ¦            ¦
¦освітньо-кваліфікаційним рівнем    ¦            ¦
¦"молодший спеціаліст":         ¦            ¦
¦---------------------------------------+------------------------¦
¦першого і другого курсу навчання    ¦     245      ¦
¦---------------------------------------+------------------------¦
¦третього і кожного наступного курсу  ¦     281      ¦
¦навчання                ¦            ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Директор ДФЗБО МВС                  С.М.Копитов
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу МВС
                   31.12.2007 N 499
 
 
               ОКЛАДИ
       за спеціальними званнями осіб рядового
     і начальницького складу органів внутрішніх справ
 
 
------------------------------------------------------------------
¦     Спеціальні звання      ¦   Розмір окладу   ¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦Генерал-полковник міліції       ¦      150      ¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦Генерал-лейтенант міліції       ¦      145      ¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦Генерал-майор міліції         ¦      140      ¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦Полковник міліції           ¦      135      ¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦Підполковник міліції         ¦      130      ¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦Майор міліції             ¦      125      ¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦Капітан міліції            ¦      120      ¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦Старший лейтенант міліції       ¦      115      ¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦Лейтенант міліції           ¦      110      ¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦Молодший лейтенант міліції      ¦      105      ¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦Старший прапорщик міліції       ¦      65      ¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦Прапорщик міліції           ¦      60      ¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦Старшина міліції           ¦      55      ¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦Старший сержант міліції        ¦      50      ¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦Сержант міліції            ¦      45      ¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦Молодший сержант міліції       ¦      40      ¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦Рядовий міліції            ¦      30      ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Директор ДФЗБО МВС                  С.М.Копитов
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу МВС
                   31.12.2007 N 499
 
 
               РОЗМIРИ
      надбавки за вислугу років особам рядового
     і начальницького складу органів внутрішніх справ
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ Вислуга років  ¦Розмір надбавки, відсотків посадового окладу ¦
¦         ¦з урахуванням окладу за спеціальним званням ¦
¦------------------+---------------------------------------------¦
¦Від 1 до 2 років ¦           5           ¦
¦------------------+---------------------------------------------¦
¦Від 2 до 5 років ¦           10           ¦
¦------------------+---------------------------------------------¦
¦Від 5 до 10 років ¦           20           ¦
¦------------------+---------------------------------------------¦
¦Від 10 до 15 років¦           25           ¦
¦------------------+---------------------------------------------¦
¦Від 15 до 20 років¦           30           ¦
¦------------------+---------------------------------------------¦
¦Від 20 до 25 років¦           35           ¦
¦------------------+---------------------------------------------¦
¦25 і більше    ¦           40           ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Директор ДФЗБО МВС                  С.М.Копитов
 
 
                   Додаток 4
                   до наказу МВС
                   31.12.2007 N 499
 
 
               СХЕМА
      посадових окладів осіб начальницького складу
      органів внутрішніх справ для центрального
              апарату МВС
 
 
                             (гривень)
------------------------------------------------------------------
¦  Найменування посади  ¦   Розмір посадового окладу   ¦
¦---------------------------+------------------------------------¦
¦Начальник Департаменту,  ¦       2000-2140       ¦
¦керівник Апарату Міністра, ¦                  ¦
¦керівник Робочого апарату ¦                  ¦
¦Національного центрального ¦                  ¦
¦бюро Iнтерполу       ¦                  ¦
¦---------------------------+------------------------------------¦
¦Перший заступник начальника¦       1940-2080       ¦
¦головного управління,   ¦                  ¦
¦начальника (директора)   ¦                  ¦
¦Департаменту, радник    ¦                  ¦
¦Міністра, перший заступник ¦                  ¦
¦керівника Робочого апарату ¦                  ¦
¦Національного центрального ¦                  ¦
¦бюро Iнтерполу, Апарату  ¦                  ¦
¦Міністра          ¦                  ¦
¦---------------------------+------------------------------------¦
¦Заступник начальника    ¦       1900-2000       ¦
¦головного управління,   ¦                  ¦
¦начальника (директора)   ¦                  ¦
¦Департаменту, помічник   ¦                  ¦
¦Міністра, помічник радника ¦                  ¦
¦МВС, заступник керівника  ¦                  ¦
¦Робочого апарату      ¦                  ¦
¦Національного центрального ¦                  ¦
¦бюро Iнтерполу, Апарату  ¦                  ¦
¦Міністра          ¦                  ¦
¦---------------------------+------------------------------------¦
¦Начальник самостійного   ¦       1800-1900       ¦
¦управління         ¦                  ¦
¦---------------------------+------------------------------------¦
¦Перший заступник начальника¦       1750-1840       ¦
¦самостійного управління  ¦                  ¦
¦---------------------------+------------------------------------¦
¦Заступник начальника    ¦       1710-1820       ¦
¦самостійного управління  ¦                  ¦
¦---------------------------+------------------------------------¦
¦Начальник управління у   ¦       1700-1800       ¦
¦складі Департаменту    ¦                  ¦
¦(Головного управління),  ¦                  ¦
¦начальник самостійного   ¦                  ¦
¦відділу          ¦                  ¦
¦---------------------------+------------------------------------¦
¦Заступник начальника    ¦       1650-1750       ¦
¦управління у складі    ¦                  ¦
¦Департаменту (Головного  ¦                  ¦
¦управління), заступник   ¦                  ¦
¦начальника самостійного  ¦                  ¦
¦відділу          ¦                  ¦
¦---------------------------+------------------------------------¦
¦Начальник відділу у складі ¦       1500-1600       ¦
¦Департаменту (Головного  ¦                  ¦
¦управління), управління,  ¦                  ¦
¦помічник першого заступника¦                  ¦Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка