Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про гарантії прав громадян у галузі виплати соціальної допомоги, компенсаційних виплат сім'ям з дітьми та аліментів (укр/рос)

               Угода
      про гарантії прав громадян у галузі виплати
      соціальної допомоги, компенсаційних виплат
          сім'ям з дітьми та аліментів
              (укр/рос)
 
      
          Статус Угоди див. ( 997_747 )
 
 
 
   Дата підписання:          09.09.1994
   Дата набрання чинності для України: 30.01.1996
 
   Держави - учасниці цієї Угоди в особі Урядів, іменовані
надалі Сторонами,
 
   усвідомлюючи, що  кожна  Сторона  повинна  здійснювати
гарантовану державну соціальну допомогу громадянам, у яких є діти,
 
   виходячи з необхідності захисту прав громадян, у яких є діти
і які проживають на територіях держав, що підписали цю Угоду,
 
   погодилися про наведене ниже:
 
               Стаття 1
 
   Для цілей цієї Угоди вживаються такі терміни:
 
   "громадяни" - громадяни держави однієї із Сторін, особи без
громадянства та іноземні громадяни, що проживають на території
будь-якої Сторони;
 
   "гарантована державна соціальна допомога громадянам, у яких є
діти" - призначення і виплата державної соціальної допомоги і
компенсаційних виплат громадянам, у яких є діти, відповідно до
національного законодавства Сторони;
 
   "національне законодавство" - закони, укази, постанови вищих
органів державної влади, а також нормативно-правові акти в галузі
державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми й аліментів, що
діють на території будь-якої із Сторін;
 
   "документи" - свідоцтво про народження, довідка з місця
проживання, довідка з місця роботи та інші документи, передбачені
національним законодавством для призначення і виплати соціальної
допомоги, компенсаційних виплат і аліментів;
 
   "встановлений порядок"   -   встановлені   національним
законодавством розміри й умови призначення і виплати соціальної
допомоги та компенсаційних виплат сім'ям з дітьми й аліментів.
 
               Стаття 2
 
   Ця Угода поширюється на усі  види  виплат  гарантованої
державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми й аліментів, що
встановлені або будуть прийняті національним законодавством.
 
   Кожна із Сторін на своїй території не буде встановлювати
будь-які  обмеження  за  ознакою  громадянства  на одержання
гарантованої державної соціальної допомоги особами, у яких є діти.
 
               Стаття 3
 
   Гарантована державна соціальна допомога громадянам, у яких є
діти,  здійснюється  в  порядку,  встановленому  національним
законодавством Сторони, на території якої проживає дитина з одним
із батьків (особою, яка їх заміняє).
 
   Соціальні допомоги і компенсаційні виплати сім'ям з дітьми з
числа військовослужбовців і цивільного  персоналу  військових
формувань однієї Сторони, що знаходяться на території іншої
Сторони, встановлюються у випадках, якщо їхня виплата провадиться
за місцем роботи (служби) у розмірах і на умовах, передбачених
законодавством Сторони перебування, за рахунок коштів, виділених
із бюджету Сторони приналежності військових формувань, а в інших
випадках - у порядку, передбаченому  для  громадян  Сторони
перебування.
 
               Стаття 4
 
   Витрати з виплат соціальної допомоги і компенсаційних виплат
за цією Угодою здійснює Сторона, на території якої постійно
проживають громадяни з дітьми, без взаємних розрахунків, якщо інше
не передбачено двосторонніми угодами про трудову діяльність і
соціальний захист громадян, які працюють за межами кордонів своїх
держав, і цією Угодою.
 
               Стаття 5
 
   Встановлення і стягнення (виплата)  аліментів  громадянам
Сторін  здійснюється  у  порядку,  передбаченому національним
законодавством Сторони, на території якої вони проживають.
 
               Стаття 6
 
   Сторони визнають і забезпечують виконання судових рішень у
аліментних справах.
 
               Стаття 7
 
   Сторони забезпечують  у  пріоритетному  порядку  вільне
перерахування і виплату коштів за аліментами фізичним особам, за
соціальними  допомогами і компенсаційними виплатами сім'ям з
дітьми, які постійно або тимчасово перебувають на їхній території,
через банки і (або) установи поштового зв'язку.
 
   Перерахування коштів за аліментами та іншими компенсаційними
виплатами сім'ям з дітьми здійснюється в порядку, встановленому
міжурядовою  угодою  про  перерахування коштів громадянам за
соціально значимими неторговими платежами.
 
               Стаття 8
 
   З метою реалізації цієї Угоди Сторони будуть:
 
   поширювати політику зближення національного  законодавства
шляхом співробітництва;
 
   інформувати одна одну стосовно чинного в їхніх державах
соціального законодавства і про його зміни, у тому числі через
Консультативну Раду з праці, міграції та соціального захисту
населення.
 
               Стаття 9
 
   Документи, видані з метою реалізації цієї Угоди на території
однієї Сторони за встановленою формою, або їхні завірені копії
приймаються на території іншої Сторони без легалізації.
 
              Стаття 10
 
   Спори щодо тлумачення або застосування цієї Угоди вирішуються
шляхом переговорів зацікавлених Сторін та інших загальноприйнятих
засобів, включаючи погоджувальні комісії, що створюються  на
прохання однієї із Сторін.
 
              Стаття 11
 
   За взаємною домовленістю Сторони можуть вносити до цієї Угоди
необхідні доповнення і зміни, що  оформляються  відповідними
протоколами і є невід'ємною частиною цієї Угоди.
 
              Стаття 12
 
   Ця Угода набирає чинності з дня здачі депозитарію від трьох
Сторін повідомлень, що підтверджують виконання  державами  -
учасницями внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання
нею чинності.
 
              Стаття 13
 
   Ця Угода відкрита для приєднання до неї інших держав, що
поділяють  її  цілі і принципи, шляхом передачі депозитарію
документів про таке приєднання.
 
              Стаття 14
 
   Ця Угода укладається строком на  п'ять  років  і  буде
автоматично продовжуватися щоразу на один рік. Кожна із Сторін
може заявити про свій намір вийти з цієї Угоди шляхом письмового
повідомлення депозитарію про це не менш ніж за шість місяців до
закінчення відповідного періоду.
 
              Стаття 15
 
   Соціальні права громадян, у яких є  діти,  що  виникли
відповідно до положень цієї Угоди, не втрачають своєї сили й у
випадку виходу будь-якої Сторони з Угоди.
 
   Зобов'язання Сторін  щодо  виплати  соціальної  допомоги,
компенсаційних виплат родинам з дітьми й аліментів, що виникли в
період участі у цій Угоді, у випадку виходу будь-якої Сторони з
неї, зберігають свою силу до їхнього повного виконання.
 
   Вчинено в місті Москві 9 вересня 1994 року в єдиному дійсному
примірнику російською мовою. Цей примірник зберігається в Архіві
Уряду Республіки Білорусь, що надасть кожній державі, що підписала
цю Угоду, його завірену копію.
 
 За Уряд                  За Уряд
 Азербайджанської Республіки        Республіки Молдова
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Білорусь            Російської Федерації
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Вірменія            Республіки Таджикистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Грузії                   Туркменистану
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Казахстан            Республіки Узбекистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Киргизької Республіки           України
 
   (підпис)                  (підпис)
 
              Соглашение
        о гарантиях прав граждан в области
      выплаты социальных пособий, компенсационных
        выплат семьям с детьми и алиментов
 
         (Москва, 9 сентября 1994 года)
 
 
   Государства-участники настоящего  Соглашения   в   лице
правительств, именуемые в дальнейшем Сторонами,
   сознавая, что  каждая  Сторона  должна   осуществлять
гарантированную  государственную  социальную помощь гражданам,
имеющим детей,
   исходя из необходимости защиты прав граждан, имеющих детей и
проживающих на территориях государств, подписавших  настоящее
Соглашение,
   согласились о нижеследующем:
 
               Статья 1
 
   Для целей  настоящего  Соглашения  нижеуказанные  термины
означают:
   "граждане" - граждане государства одной из Сторон, лица без
гражданства и иностранные граждане, проживающие на территории
какой-либо Стороны;
   "гарантированная государственная социальная помощь гражданам,
имеющим детей" - назначение и выплата государственных социальных
пособий  и  компенсационных выплат гражданам, имеющим детей,
согласно национальному законодательству Стороны;
   "национальное законодательство"   -   законы,   указы,
постановления высших органов государственной власти, а также
нормативно-правовые акты в области государственной социальной
помощи семьям с детьми и алиментов, действующие на территории
какой-либо из Сторон;
   "документы" - свидетельство о рождении, справка с места
жительства,  справка  с  места  работы  и другие документы,
предусмотренные национальным законодательством для назначения и
выплаты социальных пособий, компенсационных выплат и алиментов;
   "установленный порядок"  -  установленные  национальным
законодательством  размеры  и  условия  назначения и выплаты
социальных пособий и компенсационных выплат семьям с детьми и
алиментов.
 
               Статья 2
 
   Настоящее Соглашение распространяется на все виды выплат
гарантированной государственной социальной помощи семьям с детьми
и алиментов, которые установлены или будут приняты национальным
законодательством.
   Каждая из Сторон на своей территории не будет устанавливать
каких-либо ограничений по признаку гражданства на  получение
гарантированной государственной социальной помощи лицам, имеющим
детей.
 
               Статья 3
 
   Гарантированная государственная социальная помощь гражданам,
имеющим  детей,  осуществляется  в  порядке,  установленном
национальным законодательством Стороны, на территории которой
проживает ребенок с одним из родителей (лицом, его заменяющим).
   Социальные пособия и компенсационные выплаты семьям с детьми
из  числа  военнослужащих  и гражданского персонала воинских
формирований одной Стороны, находящихся на территории другой
Стороны, устанавливаются в случаях, если их выплата производится
по месту работы (службы) в размерах и на условиях, предусмотренных
законодательством Стороны пребывания, за счет средств, выделяемых
из бюджета Стороны принадлежности воинских формирований, а в иных
случаях  -  в  порядке, предусмотренном для граждан Стороны
пребывания.
 
               Статья 4
 
   Расходы по выплате социальных пособий и  компенсационных
выплат по настоящему Соглашению несет Сторона, на территории
которой постоянно проживают граждане с детьми, без взаимных
расчетов, если иное не предусмотрено двусторонними соглашениями о
трудовой деятельности и социальной защите граждан, работающих за
пределами границ своих государств, и настоящим Соглашением.
 
               Статья 5
 
   Установление и взыскание (выплата) алиментов гражданам Сторон
осуществляется  в  порядке,  предусмотренном  национальным
законодательством Стороны, на территории которой они проживают.
 
               Статья 6
 
   Стороны признают и обеспечивают исполнение судебных решений
по алиментным делам.
 
               Статья 7
 
   Стороны обеспечивают в приоритетном порядке свободный перевод
и выплату денежных средств по алиментам физическим лицам, по
социальным пособиям и компенсационным выплатам семьям с детьми,
постоянно или временно пребывающим на их территории, через банки и
(или) учреждения почтовой связи.
   Перевод денежных  средств  по  алиментам  и  другим
компенсационным выплатам семьям с детьми осуществляется в порядке,
устанавливаемом  межправительственным  Соглашением  о переводе
денежных средств гражданам по социально значимым  неторговым
платежам ( 997_100 ).
 
               Статья 8
 
   В целях реализации настоящего Соглашения Стороны будут:
   проводить политику сближения национального законодательства
путем сотрудничества;
   информировать друг друга о действующем в их государствах
социальном законодательстве и его изменениях, в том числе через
Консультативный Совет по труду, миграции и социальной защите
населения.
 
               Статья 9
 
   Документы, выданные в целях реализации настоящего Соглашения
на территории одной Стороны по установленной форме, или их
заверенные копии принимаются на территории другой Стороны без
легализации.
 
              Статья 10
 
   Споры относительно толкования или  применения  настоящего
Соглашения решаются путем переговоров заинтересованных Сторон и
иными общепринятыми средствами, включая согласительные комиссии,
создаваемые по просьбе одной из Сторон.
 
              Статья 11
 
   По взаимной договоренности стороны могут вносить в настоящее
Соглашение необходимые дополнения и изменения, которые оформляются
соответствующими  протоколами  и являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
 
              Статья 12
 
   Настоящее Соглашение вступает в силу со дня сдачи депозитарию
от  трех  Сторон  уведомлений,  подтверждающих  выполнение
государствами-участниками внутригосударственных     процедур,
необходимых для вступления его в силу.
 
              Статья 13
 
   Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других
государств, разделяющих его цели и принципы, путем передачи
депозитарию документов о таком присоединении.
 
              Статья 14
 
   Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и будет
автоматически продлеваться каждый раз на один год. Каждая из
Сторон может заявить о своем намерении выйти из настоящего
Соглашения путем письменного уведомления депозитария об этом не
менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода.
 
              Статья 15
 
   Социальные права  граждан,  имеющих  детей,  возникшие в
соответствии с положениями настоящего Соглашения, не теряют своей
силы и в случае выхода какой-либо Стороны из Соглашения.
   Обязательства Сторон  по  выплате  социальных  пособий,
компенсационных выплат семьям с детьми и алиментов, возникшие в
период участия в настоящем Соглашении, в случае выхода какой-либо
Стороны из него сохраняют свою силу до их полного выполнения.
 
   Совершено в г. Москве 9 сентября 1994 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве
Правительства  Республики  Беларусь, которое направит каждому
государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную
копию.
 
                             (Подписи)
 
   Договаривающиеся стороны: Азербайджан, Армения, Белоруссия,
Грузия, Казахстан,  Киргизия,  Молдавия,  Россия, Таджикистан,
Туркмения, Узбекистан, Украина.
 
   Соглашение вступило в силу 12.04.1995.
 
 Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и
 Совета глав правительств СНГ. 1994. N 2(15). С. 89 - 93.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка